måndag, december 27, 2010

Att prioritera på rätt sätt!

Idag har Barometern en intressant ledare, dock något bekymmersam i sin (förlåt mig) naiva diskussion om prioriteringsfrågorna. Utifrån en artikel i en nyutgiven SNS bok så uppmanar han oss som är landstingspolitiker i länet att börja en prioriteringsdiskussion liknande den som genomförts i bl a Västerbottens och Östergötlandslandsting. Grundföreställningen är att resurserna i sjukvården räcker inte och framöver kommer de absolut inte att räcka så därför behövs särskilda politiskt fattade prioriteringar som begränsar det offentliga sjukvårdsåtagandet. Det kan vara en korrekt bedömning, men jag är inte övertygad och jag är helt säker på att en politisk prioriteringsdiskussion som på allvar begränsar sjukvårdsutbudet varken kan eller bör göras på landstingsnivå. Vi ska i Sverige ha en jämlik sjukvård det bygger på att de grundläggande principerna för vården är lika för hela landet, vilket inkluderar hur sjukvårdsutbudet ser ut och vilka stora prioriteringar som görs. De prioriteringsdiskussioner som genomförts i ett antal landsting har enbart inneburit marginella förändringar i sjukvårdsutbudet och ibland avgiftsnivåer som prisar ut en del vårdinsatser såsom sterilisering för kvinnor och män ( vilket i sig väcker diskussioner i riksmedia och riksdag om ojämlik vård. Men de utgör inget svar på frågan om framtida finansiering och de utmaningar de innebär.

Om vi ska ha en stor prioriteringsdiskussion som ska begränsa vårdutbudet så är det ett nytt Prioriteringsbeslut i riksdagen - inget annat.

Men min andra invändning är att så länge vi har det resursslöseri vi har i vården, med väldigt stora kvalitetsbristkostnader, iform av patientskador, långa köer, felaktiga behandlingar, för mycken läkemedelsförskrivning etc som kostar många tio-tals miljarder varje år så är det där vi ska angripa finansieringsutmaningen först! Att skapa en helt säker vård är det mest prioriterade området man kan tänka sig inför framtiden - det är lönsamt ur alla perspektiv. Det skapar bättre vård för patienterna, det sänker kostnaderna och gör att resurserna räcker till den utveckling av vården som vi alla vill se! Så länge vi inte kan se medborgarna i ögonen och säga vi har gjort allt vad som är möjligt för att skapa en högkvalitativt patientsäkervård så länge kan vi inte komma till dem och föra en avgörande vårdbegränsande prioriteringsdiskussion!

tisdag, december 21, 2010

att lura oroliga

Jag har det senaste året då och då mött patienter i länet som kommit i kontakt med ett labb som gör nya viktiga labbtester som man i den vanliga sjukvården inte gör. När jag har lyssnat till dem har jag förstått att de känt stor tilltro till labbet och varit oroliga för att landstingets sjukvård negligerar deras behov och inte gör moderna tester. Jag har ställt frågor om dessa tester och om det finns skäl för den oro patienterna har känt, oftast har svaret varit att det är ganska osäkert vad dessa tester ger och att det inte är evidensbaserad verksamhet - men patienternas oro har inte stillats eftersom de möt andra doktorer som säger att det är viktiga resultat som de fått och som kan och bör behandlas.

Det lab. det varit fråga om är Scandlab och det är med ilska och oro jag läser dagens DN debattartikel där ett antal välrenommerade läkare med goda argument visar att scandlab i maskopi med några få legitimerade doktorer bedriver en humbug verksamhet som skinnar människor på pengar, skapar läkemedelsrisker för dem som startar behandling och allt på basis av metoder och tester som inte är evidensbaserat eller god praktik. Det sorgliga är att de till och med kan hålla sig undan från kvacksalverilagen trots att det är kvacksalveri de håller på med. Men artikeln väcker för mig några frågor, dels med tanke på den medicinsktekniska utvecklingen med bl a framväxt av allehanda nya tester borde det inte kunna inkluderas i kvacksalverilagen! Dels väcker det frågan om hur socialstyrelsen följer upp legitimerad personals arbete. När vi nu försöker skapa en allt mer patientsäker vård så är det kanske så att uppföljning av dem som har legitimation är en viktig fråga. Med tanke på att den nya patientsäkerhetslagen ändrat förutsättningarna så kanske det är särskilt viktigt att tillsyn även utövas för dem som bedriver fri praktik och kanske inte följer riktlinjer för god vård - det kan jag tycka är en angelägen tillsyn - vad tycker socialstyrelsen? Det kan inte vara så att patienterna, som litar på legitimationen, ska behöva ifrågasätta sin behandlare utan honom eller henne ska man kunna lita på. Tilllsynen måste någon annan stå för - och numera är socialstyrelsen roll väldigt tydlig. Därför bör de nu följa upp frågan så att inte fler patienter luras att behandlas för åkommor de inte har och med metoder som inte är evidensbaserade!

fredag, december 17, 2010

kvalitet avgörande - bra jobbat högskoleverket!!

Idag har Högskoleverket redovisat sina beslut angående vilka lärosäten som ska få ge examina för de olika lärarutbildningarna som omfattar de yngre eleverna. Att det varit en tuff granskning och prövning framgår av att det är många som inte får tillstånd att ge examina därför att man håller inte kvaliteten. När inte universitet som Uppsala och Stockholm får tillstånd så är det det ju dels ett uttryck för att vi har och har haft brister i lärarutbildningen i Sverige, men att det nu stramas upp. Men det är ju också ett uttryck för att kvalitetsarbetet på alldeles för många universitet och högskolor inte fungerar. Denna kvalitetsordning som är rent akademiskt grundad ger förutsättningar för att stärkt kvalitet i lärarutbildningen, vilket är ett viktigt politiskt mål för Alliansregeringen. Därför är den tuffa granskningen också en framgång för regeringen (DN). Sedan kan det konstateras att det är bra att den gamla ordningen där politiken och utbildningsdepartementet prövade examensrättigheter är borta. Det finns skäl att tro att ett politiskt beslutsfattande hade aldrig klarat av att fatta dessa beslut - opinionstrycket hade blivit för stort. Men med de rent professionellt grundade akademiska prövningarna som nu skett så var det möjligt att skärpa kvalitetskraven och driva igenom dem  - det är bra!

Sedan är det ju väldigt skönt att Linneuniversitet klarade granskningen ( SR kalmar ) och fick fullvärdig examensrätt - det känns bra för framtiden!

torsdag, december 16, 2010

Patienten först

I landstingen runt om i Sverige har patientsäkerhetsarbete blivit allt starkare de senaste åren. Genom satsningar på att mäta vårdrelaterade infektioner och sätta målet att halvera dessa har allt bättre resultat nåtts runt om i landet de senaste åren. Arbetet med allt bättre läkemedelshantering har gjort att förskrivningen blvit allt bättre även om det här finns mycket kvar att göra!

I Landstinget i Kalmar län har vi spännt bågen att till 2014 skapa Sveriges säkraste sjukvård - det skulle därmed vara den säkraste i Europa. Det betyder att många saker måste bli bättre. Att nu regeringen efter en gemensam överenskommelse med SKL skjuter till stödresurser är bra. Men det är klart det är inte regeringen son kommit på att dett behöver göras som man kan få intryck av DN artikeln, detta är ett område som redan är prioriterat i sjukvården. För patienternas skull måste mer göras och det är bra att regeringen bidrar till det!

tisdag, december 14, 2010

Korkat demensförslag av svartröd röra!

I DN och annan media berättas idag om hur en ny svartröd röra uppstått i riksdagen. På något annat sätt kan man inte tolka den olustiga enighetsfront som skapats i spcialutskottet idag när V - Mp - S- SD bildat front. Och det är inte så denna gång att SD stödjer ett rödgrönt förslag, nej nu röstar man för ett Sd förslag. Så mycket var löftena i valrörelsen värda - då man aldrig skulle skapa politik ihop med SD. Nu har det hänt och det är bara att beklaga. Läs gärna Anders W Jonsson!

När man sedan ser vad det är man enats om, att staten ska sätta upp regler för bemanning i demensvården så har man fallit djupt. Det är flera skäl till att jag skriver det. Men i grund och botten handlar det om att vård och omsorg ska ges efter individuella behov och det kan man aldrig ta hänsyn till i en statlig reglering av minimibemanning. Sedan är det ju så att jag undrar vart sossarna gjort av respekten för kommunenernas självbestämmande. Denna typ av reglering skapar enbart en illusion av kvalitet, men ingen reell sådan. Om man vill förbättra kvaliteten, skärp tillsynen, satsa på krav på kompetens hos personal, ge medborgarna möjlighet att själv välja omsorgsgivare så att kvalitetsalternativ kan växa fram - det skulle kunna leda till reella förbättringar. Nu blir det ett slag i luften av den nya svartröda enhetsfronten att Lena Hallengren (s vice ordf.) ord lånar sig till detta är obegripligt.

söndag, december 12, 2010

Hotet mot friheten!

Igår small det... och det redovisas i alla sorters media idag ( se Aftonbladet, DN, SvD, Politikerbloggen). Än en gång har vi drabbats av ett terrordåd. Det är inte första gången men det är länge sedan sist, men det är ändå viktigt att komma ihåg att Bader Meinhofs sprängning av vässtyska ambassaden och hoten mot Anna Greta  Leijon var terroristdåd. Men det finns någon annat i detta som nu skedde och det är att de dök upp på öppen gatan, helt oförberett och därmed upplevs av oss alla som ett verkligt terrorhot. Det får väl anses vara terroristens stora framgång - man skapar oro och skräckkänsla. Men då är det viktigt att inte låta den könslan övermanna oss och leda till panikartade reaktioner eller repressiva grepp. Nu visar vi om vi kan fortsätta vårda vårt öppna samhälle, står upp för yttrandefriheten och de demokratiska rättsinstanserna - det är nu vi prövas som demokratiskt land. Självfallet ska terrorbrotten bekämpas, men med lagens hjälp inte genom repressivitet eller genom väcka motsättningar mellan människor i Sverige.

Jag tycker det var bra att Reinfeldt idag visade att han leder Sverige och att han markerade betydelsen av att inte låta spekulationer eller rykten ta över. Betydelsen av att vara försiktig och kylig är nu av stor betydelse - därför var det ett viktigt besked han gav som statsminister att det nu är polisen och rättsinstanserna som ska jobba precis som det är tänkt i ett öppet demokratiskt land. Bra att det markerades tydligt och direkt!

fredag, december 10, 2010

röntgenförsämringar

I dagens Barometern OT redovisas en utredning kring röntgenverksamheten i länet. Det är som vanligt när sådana utredningar görs, dvs centralisering och koncentration som gäller. Det kan förvisso vara bra ibland för att säkerställa kompetens, men det är aldrig hela svaret och det enda svaret när en verksamhet ska utvecklas. Det är uppenbart när man läser materialet att utgångspunkten är inte medborgarna utan landstinget som system. jag tycker det borde vara ett rimligt krav att man redovisade konsekvenserna av förslag utifrån ett medborgarperspektiv. Jag är övertygad om att man då inte lika enkelt kommit till slutsatsen att röntgenverksamheten i Vimmerby ska läggas ned eller att så enkelt och oreflekterat dra slutsatsen att mammografin ska stängas i Oskarshamn. Innan vi överhuvudtaget tar ställning till detta bör en medborgaranalys göras!!

Sedan är det en annan viktig del i detta och det är det faktum att nu än en gång så försöker de rödgröna med små förslag här och där ändra inriktningen för sjukhusen och då särskilt för Oskarshamn. Om de nu vill detta upp med frågan på bordet och låt den diskuteras. När det gällde kirurg jourfrågan i Oskarshamn så smögs den igenom efter en lång tid av medveten styrning. Detta är uppenbarligen ambitionen även denna gång - det får inte ske!! Om en stor andel av förslagen i utredningen blir genomförda ändrar det sjukhusstrukturen i länet - det får inte ske utan debatt och politiska beslut. Så Anders Henriksson vad är beskedet - vad ska ske med radiologin? Ska Oskarshamn få ett annat uppdrag? Ska akutverksamheten i Oskarshamn avvecklas - det är det som står på spel - besked och underlag efterfrågas!!

torsdag, december 09, 2010

hotet mot friheten - hoten mot wikileaks

De senaste veckorna har avslöjandena från wikileaks duggat tätt genom världens olika mediaföretag. De har alla i olika grad redovisat och analyserat olika amerikanska dokument som berör olika frågor runt om i världen. Det är säker så att en del av denna publicering är skadlig, men wikileaks har gjort publiceringarna möjliga, men det är tv, tidningar och radio som utifrån sin nuyhetsvärdering och sitt publicistiska ansvar publicerar. Vilket betyder att hade de haft materialet från en annan källa så hade man också då publicerat.

Därför är det väldigt märkligt att wikileaks jagas världen över eftersom detta till slut är en informationsfrihetsfråga och yttrandefrihetsfråga som måste sägas var överordnad andra intressen. När vi tummar på den då har vi ett gravt sluttande plan mot ofrihet!  Därför är det väldigt oroande när det räcker med små hotelsebrev till Mastercard, PayPal, Visa etc för att de ska sluta förmedla pengar till wikileaks vilket olika media berättar om ( DN, SvD, Aftonbladet) . Ingen är åtalad eller dömd för brott och innan dess borde det vara helt naturligt att man inte agerar på hotbrev även om de kommer från USAs utrikesdepartement. Annars skapas ju en väldigt stor rättsosäkerhet - du kan i praktiken få hela din verksamhet förstörd om en myndighetsperson på något statligt organ finner dig misshaglig och skickar brev om att ni (finansinstitutet) bör inte förmedla pengar åt den eller den verksamheten. I debatten om Wikileaks står stora värden på spel och kampen mot terrorismen kan aldrig vinnas med större ofrihet utan den kampen måste bedrivas på starka demokratiska värden - annars kan den ju lika gärna vara, eller?

onsdag, december 08, 2010

ambulansdiskriminering

Så har då Kalmar län bestämt sig för att diskriminera de av länets invånare som bor i mindre orter och på landsbygden. De rödgröna klarade inte av att ändra sig och lyssna på argumenten utan istället körde man av vägen... och valde att inte lyssna.

vi begärde från allianspartierna att målet om att man ska nås av ambulansen inom 20 minuter åtminstone ska gälla alla länets invånare, men så blev inte beslutet. Istället är det ett genomsnitt på 85% av ambulansutryckningarna som ska nå fram inom 20 minuter. Det betyder att eftersom man i våra tre städer har väldigt goda siffror så väger det mer än väl upp de mycket sämre siffrorna för resten av länet. På styrelsen redovisades inte hur det ser ut i hela länet, men dock den del där det är sämst - Gamleby. Där når man endast vid 35% av utryckningarna patienten inom 20 minuter - det är otillständigt och oacceptabelt men med de rödgrönas beslut kommer man få leva med det också framöver.

Att landstingsstyrelsen fattar beslut om diskriminerande mål är helt ofattbart och något som måste bekämpas!

tisdag, december 07, 2010

plus och minus i länet

Om man skannar lite olika nyheter för dagen ser man att länet har både plus och minus... Idag redovisades befolkningssiffran för 1/11 och för länet som helhet är den minus och det är bara tre kommuner som haft plus: Nybro - Mörbylånga - Kalmar. Det är kul för de två grannkommunerna till Kalmar. Men Kalmars befolkningsökning är alldeles för lite, närmast blygsam och den visar att med den politisk som bedrivs i Kalmar är man inte den tillväxtmotor som länet såväl behöver. Så även om den röda majoriteten i Kalmar valdes om så har den inte lyckats med sin politik att göra kommunen till en tillväxtkommun med kraft - det är bara att beklaga både för kalmarborna och länsinvånarna.

Roliga nyheter är två som Radio Kalmar redovisar. Dels att arbetsmarknaden i länet blir allt bättre och det är då från en nivå som i nationell jämförelse redan är ganska bra. Det visar att länets företag klarat lågkonjunkturen väl och nu investerar och utvecklas. Jag hoppas att när vi får mer detaljerade redovisningar att det är tjänsteföretagen som ökar - det behöver länet! Den andra nyheten är att man idag invigt den nya vägen söder om Målilla som är en satsning på nästan 300 miljoner, det blir en snabbare och säkrare väg. Och därtill startades ett nytt vägbygge som är en slags fortsättning på den nya vägen. Även om vi ibland misströstar om infrastrukturen i länet så har det skett och sker mycket i länet nu och det är bra för framtiden. För det är bara med en kombination av åtgärder som vi kan bli ett riktigt utvecklingslän och dit hör mer satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, dit hör en ökad migration. Kalmar län måste bli ett mycket starkare mångfaldslän. Jag har skrivit det förr och det gäller fortfarande om vårt län hade samma inflyttning av människor från andra länder som Kronoberg så skulle vi ha en mycket positiv befolkningsutveckling. Kommunerna äger denna fråga, men än är det ingen som förstått möjligheten!

ojämlika ambulanser

I morgon ska vi på landstingsstyrelsen behandla ett förslag från den rödgröna majoriteten om mål för ambulansers inställelsetid. Förslaget är undermåligt och baseras på en ojämlikhet. På ytan ser förslaget om att 85 % av alla ambulans körningar ska nå fram till patienten inom 20 minuter ganska bra ut. Men när man sedan i det tunna underlaget ser att det är ett länssnitt där man idag inne i städerna når 96% av patienterna inom 20 minuter och i resten av länet har mycket sämre siffror inser man enkelt att det är stor del av medborgarna i länet som ska få vänta längre. Det duger inte. Landstinget kan inte skapa en strukturell ojämlikhet som diskriminerar medborgare på landsbygden och i de mindre orterna. Ska man använda detta mål om 85% så måste det gälla ALLA ambulansstationers utryckningar var för sig inte som en enda länsklump. Återigen bevisas det att de rödgrönas underliggande strategi är små steg då och då mot försämringar och centralisering mot städerna. I morgon lägger vi från Alliansens andra förslag - hoppas de rödgröna tar sitt förnuft till fånga!

måndag, december 06, 2010

Ny "sanningsskrivare"

idag fick jag tips på att en ny sanningsskrivare har etablerat sig bland länets bloggare. Det är den tidigare landstingsrådskollegan Johnny P för vänsterpartiet som nu startat sin egen blogg. Det är bra, vi behöver fler bloggare i länet som skriver om den politiska utvecklingen men också annat som stimulerar tillvaron. Det kan säkert hända att jag och andra som är kvar i landstingspolitiken får vår fiskar varma, men det kan ju bli en intressant debatt av det - så välkommen tillbaka till bloggosfären Johnny!

söndag, december 05, 2010

Underkänt Trafikverket

I fredags körde jag från Emmaboda till Linköping via E22:an och idag söndag har jag kört via inlandet tillbaka. Nog för att jag tidigare fått uppleva att Trafikverket inte sköter järnvägen som man bör och skyller på allt och andra, men nu är det uppenbarligen så att man inte heller rustat sin snöröjning av vägarna så att den klarar behoven. Det har, trots att det inte varit något ymnigt snöande under dessa dagar, varit väldigt dålig snöröjning av vägarna jag kört. Det har varit stora snösträngar, moddigt och spårigt. Helt enkelt bedrövligt!

Trafikverket har ju satsat mycket på höjd trafiksäkerhet med vajerräcken mm de senaste åren för att närma sig nollvisionen, men när det gäller snöröjningen verkar det vara borttappat som mål. Det är inte underligt att bilbärgarna har högsäsong! Ska inte detta bli en katastrofalt dålig vinter för trafiken så måste snöröjningen förbättras radikalt, som det nu är - är det bedrövligt!

torsdag, december 02, 2010

ESO rapporten missar problemen med vårdgarantin

Idag har ESO (expertgruppen för offentliga studier) presenterat en rapport om läkarnas syn på vårdgarantin. På ett sätt fångar den hela problemet med vårdgarantin, men om man får tro den DN debatt artikel man presterat så missar man det i alla fall. Jag menar så här. De har gjort en enkät studie bland landets läkare och dessa har i många fall svarat precis som man kan förvänta sig, dvs de är tveksamma eller direkt motståndare till vårdgarantin. Detta kommer t ex till uttryck när man hävdar att garantin strider mot hälsosjukvårdslagens prioriteringar och att de nu inte kan prioritera rätt patienter. Detta är inte sant - och det är bekymmersamt att ESO förmedlar denna typ av grova förenklingar.

Prioriteringen i vården sker när du eller jag kommer till vården och din doktor bestämmer sig för att du har t ex ett höftproblem som bör åtgärdas. Doktorn skickar remissen till sjukhuset - där görs prioriteringen av resurser. Detta problem som du har ska undersökas och eventuellt leda till behandling. Nästa prioritering sker när doktorn på sjukhuset bestämmer sig för att din åkomma ska behandlas - då prioriteras resurser till dig inom sjukvården. I inget av dessa fall ingriper vårdgarantin. Den kommer inte in förrän tiden mäts ut och oavsett när ett läkarbesök görs så går lika mycket tid åt - dvs resurser används. det är sannolikt så att en vård som är utan väntetider förbrukar mindre resurser eftersom patienten inte hinner bli sämre, inte ringer och undrar om tider etc etc ( för att inte tala om eventuell sjukskrivningskostnad). Vårdgarantin har aldrig och kommer aldrig att styra prioriteringarna i vården, men den styr hur en klinik måst funka för att klara vårdgarantin. den ställer krav på längre planering, det duger inte med läkarscheman som är 2 veckor långa, det kräver medveten uppföljning av alla remisser så att ingen patient blir lämnad osv. Allt detta påverkar doktorernas vardag på kliniken och gör att frihetsgraderna minskar till förmån för en verksamhet som styrs mot patienternas behov.

Att ESO legitimerar ett snävt fackintresse med en enkät är djupt bekymmersamt och jag försåtr varför de valde att lägga fram den på läkarstämman - det gäller att välja rätt publik! Däremot delar jag en annan åsikt i debattartikeln och det är att ska man bli framgångsrik med att korta väntetider i vården då måste all personal inkluderas och doktorerna bli medansvariga annars kommer det aldrig att bli bra.

Vårdgarantin har kommit för att stanna, inte för att det är ett politiskt påhitt utanför att det garanterar dem som betalar vården - vård i tid, det borde även doktorer runt om i landet hedra!

tisdag, november 30, 2010

Positivt cancerbeslut

Ja det är inte ofta jag kan sätta denna typ av rubrik på mina funderingar, men idag gör jag det med glädje. Vi har idag haft regionsjukvårdsnämnd i Jönköping. Genom nämnden samarbetar Kalmar, Jönköping och Östergötlands landsting kring sjukvården. Idag har vi tagit ett viktigt steg framåt för cancervården i vår region, vilket berättas om i ett pressmeddelande från landstinget. Vi bildar nu ett gemensamt regionalt cancercenter som ska arbeta med att höja kvaliteten i vården och se till att vi ger vård i framkant.

Målen för arbetet är formulerade utifrån ett patientperspektiv och de rymmer bl a rätten till palliativ vård, att patienten är välinformerad om behandlingen, att man erbjuds bästa möjliga hälsofrämjande insatser osv. MEN det kanske absolut viktigaste och som är en rejäl utmaning för vården i våra tre län är löftet om att "Ingen patient i regionen har väntat mer än 4 veckor på att adekvat behandling inleds" Det betyder att från det att det finns en medicinsk misstanke om att någon har cancer till dess att behandling inleds ska det få ta max 28 dagar. Det är en oerhört tuff precisering och om man ställer det i relation till exempelvis tiden idag för den som drabbas av prostatacancer så är det 160-170 dagar och detta innebär att den tiden ska kortas oerhört mycket.

Detta kommer inte att gå i ett steg och det kommer krävas noggrann uppföljning, men den 30/11 2010 är framöver en viktig dag för cancervårdens utveckling i vår del av landet. Ska bli intressant att se om andra delar av landet vågar följa efter!

måndag, november 29, 2010

framgångsrikt vårdval

I slutet av förra veckan redovisade konkurrensverket sin bedömning och analys av hur införandet av vårdval fungerat i landet. Deras slutsats är att det fungerat bra och att konkurrensen skärpts till fördel för patienterna. Det har också lett till ett ökat utbud av vårdcentraler. Det intressanta är att majoriteten av dessa nya enheter är småföretag. Det är inte de stora drakarna som tagit frö sig utan det är mindre enheter som etablerat sin verksamhet. Det känns oerhört glädjande!

I Kalmar län är vi fortfarande i genomförandefas och fortfarande är det så att några av åra privata aktörer sedan tidigare tvekar om att gå in i vårdvalet. jag hoppas att konkurrensverkets övervakning och rapport ska göra att de nu tar steget. Min förhoppning är att vi om några år har betydligt flera privata vårdgivare runt om i länet så att man i många kommuner inte är ensidigt beroende av landstingets hälsocentraler och deras sätt att fungera. Det är exempelvis i Vimmerby, Oskarshamn och Mörbylånga som det skulle vara väldigt bra med nya aktörer!!

lördag, november 27, 2010

Några reflektioner efter fullmäktige

Så här någon dag efter fullmäktige kan det fiinnas skäl för några reflektioner över vad som skedde:

* Sverigedemokraterna höll en väldigt låg profil - de hade inte ens riktig energi för det som enligt partisekreterare Björn Söder enligt SvD ska vara en profilfråga nämligen att gömda och papperslösa flyktingar inte ska få något mer än riktigt akut vård. När vi hade den debatten gjorde de ett pliktskyldigt inlägg! Nu tog övriga fullmäktige ett värdigt och värderingsstyrt beslut - allas rätt till vård efter behov!

* De rödgrönas politiska förvirring är intressant. Under detta fullmäktige har det äntligen upptäckt att den spökbild av Alliansens politik som de odlat i flera år kanske inte är korrekt. På något annat sätt kan man inte tolka Ander Henrikssons, Linda Fleetwoods med fleras uttalanden där de var väldigt frustrerade över att vi från allianspartierna stod för argumenten och kampen för en jämlik vård i länet.Eller det faktum att Anders Henriksson i sitt ekonomianförande ser t ex vårdvalet - hälsovalet som en stor rödgrön politisk framgång. Jag tarf mig för pannan - de släpades fram till ett beslut för ett år sedan, nu ett år senare är det en stor viktig reform för dem. Tala om att vända på klacken!

* Bristen på räkneförmåga är överraskande upptäckt! På något annat sätt kan man inte se de rödgrönas förnekelse av besparingarna inom psykiatrin. Men vi kommer se det under det kommande året, när antingen satsningarna på unga vuxna skärs ner eller när underskotten växer inom förvaltningen!

* Centergängets engagemang för kulturen blev manifesterat genom flera god inlägg både för kulturcheckar, kulturanslag och kultur som en del av friskvård för personalen!!

patienten före systemet!

Vi har i dagarna avhandlat budgeten i landstingsfullmäktige och där höll jag liksom övriga gruppledare en liten inledning. Nedan kan du läsa den i huvuddrag:


Landstingets verksamhet ska vara värderingsstyrd – vård efter behov, alla ska behandlas lika, alla människor är lika värda. Men är det så?
Nej ojämlikheten finns där hela tiden. I vårt län är den geografisk, den drabbar också barnen och ungdomarna. Barnens rätt tas inte tillvara och senast förra veckan fick vi ett exempel på att i tandvården anmäls inte till socialtjänsten när man har skäl att misstänka att barn blir misshandlade. Det är sorgligt och ett uttryck för att vi inte tar ansvar för våra barn. Vi har mycket kvar att göra innan vi är i mål! Och jag ser fram emot att vi tar offensiva och positiva steg med bl à en barnombudsman för att bevaka barnens rätt under detta fullmäktige!

Det rödgröna gänget talar gärna om jämlikhet och likvärdighet men ert tal om jämlikhet är väldigt ofta tomma fraser, utan handling och utan riktning – det är systemet före patienten.

Men vi tar ett viktigt gemensamt steg framåt – vård för papperslösa och gömda flyktingar på likvärdiga villkor. Jag tycker det är storartat att vi som landsting nu tar detta viktiga symboliska beslut men för några människor väldigt viktiga reella beslut. Är du i Sverige, är du sjuk, eller far illa så att du behöver vård ska du få vård även om du lever under utvisningshot eller förlorat dina papper på väg till Sverige. Vård är en mänsklig rättighet, vården ska aldrig behöva bedöma en människas rättsliga status eller ekonomi, vård ska ges efter behov! Därför ett det oerhört glädjande att den nu ska ges likvärdigt i Kalmar län – det är stort! Det är patienten före systemet! Det är en seger för alla människors lika värde!

De rödgröna talar gärna om framstegen, och de finns! I jämförelse med andra landsting har vi gemensamt nått långt när det gäller tillgängligheten, även om jag kommer ihåg repliken från  Anders Henriksson när vi började arbetet med vårdgarantin – Ni klarar det aldrig, men det gjorde vi och det har fortsatt utvecklas tack vare medarbetarnas fantastiska arbete. Det har varit patienten före systemet.
Men det finns en annan sida av de rödgrönas styre som måste synliggöras och starkt kritiserar och det är arbetsmodellen:
Små steg då och då på väg mot koncentration och försämringar – med den dolda avsikten att förändringar ska inte ska märkas direkt eller inte ges något sammanhang.
Små steg då och då på väg mot koncentration och försämringar
- Ja så kan man beskriva den strategi som det rödgröna gänget valt men som man helst inte vill skylta med. Det är ingen slump att:
* Jourfrågan i Oskarshamn dyker upp två månader efter valet
* Sammanslagning av kliniker mödravård och kvinnoklinik i södra länet kommer två månader efter valet
* Röntgen frågor ska avgöras två månader efter valet
* Rehab verksamheten sakta men säkert koncentrerats till större orter
* psykiatrin är allt mindre närvarande i de mindre kommunerna
Detta är tillsammans med andra små förändringar - pusselbitar i det medvetna koncentrations och centraliseringsarbete som de rödgröna driver, men inte vill skylta med utan gör allt för att hålla borta från de politiska dagordningen så mycket man orkar. Men den observante medborgaren kan se mönstret – koncentration av vård till de större kommunerna. Resten av länet ska åka och dessutom gärna vänta länge på sjukresan! Systemtänkande styr och dominerar - inte patienternas väl och ve. När de rödgröna styr är det systemet före patienten!

För mig som centerpartist och alliansföreträdare är jag stolt över att vi gemensamt kunnat presentera 29 förbättringsförslag som alla bidrar till att sätta patienten före systemet. Särskilt nöjd är jag med satsningen på psykiatrin. Jag är särskilt glad att vi från alliansen håller fast vid att egenavgifterna för hjälpmedel ska återställas.
Jag är särskilt glad över att vi - för att få en mer jämlik vård vill använda vårdval även för KBT och sjukgymnastik. Jag är glad över att vi prioriterar satsningar på barn och unga med bl a barnakut. Jag är glad över vår prioritering av den nära vården. Detta är alla exempel på förslag som sätter patienten före system!

Vi har hört och kommer att få höra hur bra allt är i landstinget i Kalmar län – men för mig är det så att politiken är viktigare än självberömmet och vi har långt kvar innan vi verkligen sätter patienten före systemet och kan vara nöjda
För det är så att:
         Vi har mycket kvar att göra när prostacancerpatienten får vänta 160-170 dagar från misstanke till behandling
         Vi har mycket kvar att göra när patienten som väntar på en behandling får ringa kliniken och fråga varför de inte fått någon tid trots att 90 dagar passerat
         Vi har mycket kvar att göra när cancerpatienten får ringa strålningsenheten och fråga vart remissen tagit vägen efter veckors väntan oro och undran.
         Vi har mycket kvar att göra när våra vårdresultat på viktiga områden fortfarande inte är i nivå med rikssnittet
         Vi har mycket kvar när högmodet dundrar från talarstolen från majoritetsföreträdare – där ödmjukhet inför patienterna borde vara det självklara
Därför tänker jag som centerpartist tillsammans med mina allianskollegor fortsätta kampen för att sätta patienten före systemet även om det - de kommande fyra åren är i opposition! Med detta vill jag också yrka bifall till Allianspartiernas gemensamma förslag där vi sätter patienterna före systemet!

onsdag, november 24, 2010

Kulturcheck eller ej

Kultur och hälsa hör ihop och allt mer talar för att det kan användas som en del i behandlingar, och som en del i rehabilitering. I landstingsplanen skriver de rödgröna allmänt om att kultur ska användas i vården, men man anvisar inga redskap och inga metoder för att kunna göra det. När vi från Alliansen nu presenterar ett förslag då är vårt val av benämning fel och det är fel, dock oklart hur. Det är en bedrövligt dålig argumentation för ska detta bli en del i vården så måste vi erbjuda metoder och verktyg och det måste utarbetas. Dock är det klart att det kan inte jämställas eller jämföras med det som kallas motion på recept. Men om man gör en jämförelse så är det så att inte heller FAR hade kommit igång om inte öandstinget bidragit till att skapa verksamheter, upprättat samarbetsavtal och hittat ett sätt/metod för hur detta organiseras - det är vägen också för detta, kulturcheck! Tänk om - gör rätt kära majoritet!

SD gör debut

Idag gör SD debut på landstingsfullmäktige på allvar. De presenterar tre egna yrkanden där två behandlar deras grundläggande profil - invandrar och flyktingfrågan. Deras första yrkande är retoriskt förföriskt - att man utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv måste tala god och förståelig svenska bland dem som arbetar i vården. I grunden är det en självklarhet att man kan tala svenska med sina patienter men det är också självklart att man på alla andra områden kan utföra sitt arbete när man arbetar i vården. Detta är något som man i varje anställningssituation ska kontrollera, bara den som är kompetent för sitt jobb ska anställas. Om fullmäktige ska börja besluta om alla anställningskrav har vi många beslut att fatta framöver, detta ska hanteras av ansvariga chefer i verksamheten inte av landstingsfullmäktige och oss politiker.

Sedan handlar deras andra yrkande om att SD vill inte ge likvärdig vård till våra gömda flyktingar - det är inte förvånande utan illustrerar SD politiker grund och profil.

Dock kan man konstatera att de försöker hitta en legitim grund för sina krav - de talar om patientsäkerheten. Det är ett förrädiskt tal där man kan lura många åhörare - men SD är en ulv i fårakläder när man döljer sin politik i fagert tal, hoppas ingen går på det!

måndag, november 22, 2010

Hur är vården i Kalmar län?

I dag presenteras Öppna jämförelser av vården i landet. Den övergripande bilden av utvecklingen av vården i landet är att den de senaste fem åren blivit allt bättre, men samtidigt är det lätt att inse att mycket återstår. På viktiga sjukvårdsområden visar Öppna jämförelser att vi har en sjukvård som är allt mer jämlik, men på vissa områden finns variationer som över tid inte är acceptabla.

I Kalmar län har landstingets PR maskineri dragit igång och som vanligt är talas om alla framgångar, det är bra. Det är ett fantastiskt arbete som utförs varje dag för att ge bra bemötande, skapa förtroende och vara väldigt tillgängliga. Men jag ska erkänna att jag blir bekymrad när tonläget är att vi blir bara bättre och bättre, när det visar sig att om man tittar på den landstingsprofil som Öppna jämförelsematerialet ger visar att på de viktiga diagnosområdena som berör många är fortsatt sämre än rikssnittet. Sammanställningen visar att resultaten vi uppnår är inte i paritet med genomsnittet i landet och på en del områden är vi långt efter. För att ta några exempel:
* Förlossningsvård mm så visar sammanställningen att vi på 7 indikatorer har sämre resultat än rikssnittet på 5 av dessa. I landstingets pressinfo beskrivs detta som att vi gjort stora framsteg, det är också sant, men börjar man i ett sämre läge så räcker det inte med att bli bättre - länsinvånarna kan förvänta sig en vård som minst håller genomsnittet i landet!

* Hjärtsjukvården visar sammanställningen att på 28 indikatorer så är vi sämre än snittet på 17 och även här beskrivs framgång i landstingets information. Men jag menar att för länsinvånarna är det nu viktigt att känna att ni på viktiga områden når snittresultaten i landet.

Öppna jämförelse är ett fantastiskt redskap för att skapa tryck i utvecklingsarbetet och på det sättet se till att vi ger bästa möjliga vård till våra medborgare. Att det ger resultat kan vi se när man redan efter fem år av jämförelsearbete ser en positiv trend för hela landet. Bekämpandet av överförskrivning av antibiotika minskar som delvis ett resultat av jämförelserna, kampen mot VRI är framgångsrik och har i Kalmar läns landsting lett till tydliga förbättringar, vilket är väldigt bra.

Landstingets PR maskineri  bör alltid beskriva alla delar av utvecklingen men man fortsätter att måla tillvaron i ljusa färger det kan bli hämmande för utvecklingen av en vård som jag tycker på alla områden borde uppnå minst genomsnittliga resultat av vården i jämförelse med resten av landet. Frågan är om den politiska majoriteten i landstinget är beredd att ta på sig den utmaningen att länet ska nå snitt nivå på vården?

söndag, november 21, 2010

Vad vilja socialdemokraterna, inte ens de själva vet!

Låt mig först skriva, Centerpartiet gjorde ett dåligt val och vi har en hel del att fundera på och vårt läge parlamentariskt är inte alls säkert. Den valanalys som nu pågår måste bli starten på ett intensivt arbete för att lyfta oss ur nuvarande läge. Dock har vi i partiet gjort ett betydelsefullt förnyelsearbete under 2000-talet som nu måste ledas vidare. Jag skriver detta för att ingen läsare ska tro att jag när jag nu funderar kring socialdemokraternas svåra uppgift har missat eller är högmodig nog att tro att vi som Centerpartister har politiskt utvecklingsarbete att göra.

Men det finns viktiga skillnader, som bl a Hanne Kjöler i Dn beskrev rått häromdagen, det är parti utan ledare, utan bestämd politik och på jakt efter förlorade väljare. Det är inte överraskande att det på DN debatt nu kommer det ena efter det andra s-märkta utspelet från personer som vill lyfta fram sin dolda kandidatur till partiledarjobbet. Men det är överraskande att glappet mellan vad de säger är så stort. I dagens DN avrättar Lena Sommestad på ett oerhört charmant sätt Tomas Östros debattartikel som publicerades för någon vecka sedan och i grunden anklagar honom för att helt tappat perspektiven på partiets värderingar och uppgift.

Men utöver den välargumenterade avrättningen består oss inte Lena S med någon tolkning av vad värderingarna ska betyda i vår tid och i dagens samhälle. Det är här den socialdemokratiska bristen är så stor. Vad är er analys av globaliseringen? Vad betyder omvandlingen från tillverkande samhälle till ett tjänstesamhälle? Hur tolkas människors valmöjligheter i en tid när allt är möjligt för väldigt många människor? Hur ska den svenska demografiska utvecklingen påverka välfärdens utveckling och finansiering? Frågorna är många och de socialdemokratiska svaren är väldigt få, och det betyder att man heller inte kan utveckla en politik för detta samhälle, utan då får man en politik för ett annat samhälle än det vi lever i och det har man nu förlorat två val på, frågan är om det räcker. Chansen - risken är stor att det tar ett val till för att se det behov av renovering som man behöver genomgå som parti! Ur demokratisk synvinkel är det inte bra, men för Allianspartierna är det en stor fördel!

fredag, november 19, 2010

Att skydda barnen!

Idag redovisar Barnombudsmannen ( se artikel i Barometern) en undersökning av hur tandkliniker, främst Folktandvården hanterar barn som besöker kliniker och där man har god skäl att misstänka att utsatts för misshandel.
Det finns en anmälningsplikt och översikten för hela landet visar att det är alldeles fór få klinikchefer som gör en anmälan till socialtjänsten, trots att de måste/bör ha förstått att allt inte står rätt till. Rapporten visar också att det i Kalmar län uppenbarligen finns en tradition att inte anmäla eftersom man här gör än färre anmälningar till socialtjänsten jämfört med resten av landet. Detta är allvarligt och måste följas upp.

Men detta visar också på behöver av en barnombudsman i landstingets verksamheten. Hade vi haft en befattningshavare med detta ansvar så hade hon eller han redan idag sätt igång ett arbete för att följa upp barnombudsmannens rapport. Därför är det viktigt att när fullmäktige på onsdag behandlar vårt förslag från Alliansen

torsdag, november 18, 2010

Jämställdhet i fokus

Läste något väldigt roligt i Dagens Industri idag. Konsultbolaget McKinsey har redovisat en studie som visar att företag med jämställd ledning- där kvinnor har en verklig roll i företagsledningen tjänar mer pengar! De har högre avkastning på insatt kapital och högre rörelsemarginal osv. Med den kunskapen undrar jag ju hur snabbt det kommer att gå med rekrytering av nya kvinnliga ledare och chefer i alla företag. De valberedningar som nu förbereder styrelseval i börsbolagen har nu fått alla de argument man behöver för att skapa mer jämställda styrelser - högre vinst!

Har under dagen varit på regionstyrelse och där har vi haft ett jämställdhetsseminarium kopplat till regional utveckling. Det var lätt att se att vi har en del kvar att göra för att strategiska insatser också ska bidra till ett mer jämställt län, men kanske också ta vara på kvinnors förmågor och utvecklingskraft, för det gör vi inte idag!

Även om vi är ganska jämställda har vi fortfarande mycket kvar att göra!

tisdag, november 16, 2010

god vård , i vart fall inte för alla

Jag hörde nyligen en berättelse om hur vården kan hantera en cancerpatient. Misstanke om cancer uppkom i början av september och efter det kom en snabb process med datortomografi och andra nödvändiga undersökningar igång snabbt, så att cancer konstaterades och lokaliserades. När det var gjort tog tempot i vården slut. Patienten fick information om en tänkt behandlingsstrategi först av en doktor, sedan mötte personen en annan doktor som hade en annan idé och till slut fick patienten komma till den första doktorn igen som då gav beskedet att nej det är den första behandlingsstrategin som gäller. Den byggde bl a på strålning och därmed på att en remiss skull skickas till strålningsenheten. När nästan fjorton dagar hade gått ringer patienten själv till strålningsenheten och undrar vad som skett, eller rättare sagt varför inget hänt. Då visar det sig att den bestämde doktorn inte kunnat få till och skicka en remiss. Strålningsenheten tar nu tag i frågan, men inget besked ännu om när behandling ska starta utan patienten lever i ovisshet.

Hela denna resan, som ännu inte är avslutad, röjer allvarliga brister i vårdprocessen för cancerpatienter. Den visar på bristen på systematiskt arbete och uppföljning och är alldeles för sårbar. Det ska inte behöva gå närmare 2,5 månad utan tydliga besked om vad som sker och när - när diagnos tidigt är fastlagd och man åtminstone säger att man vet vad man ska göra. Det ska inte behöva vara så att patienter ska behöva ringa och undra varför inget sker - men det är det som händer varje dag runt om i länet.

Vi får ständigt höra att vården i Kalmar län fungerar bra, det gör den nog i många fall, men det räcker inte, den måste fungera bra i alla fall och för alla patienter. Innan dess blir talet om den goda vården ihålig!

måndag, november 15, 2010

makt(s)pelet i emmaboda

Knappt två månader har gått sedan valet och nu visar sig de rätta ambitionerna på olika håll. I Emmaboda framträdde ett röd-rött alternativ med V och S som hade ambitionen att fortsätta att regera Emmaboda. Valet utföll så att tillsammans har man majoritet, men sossarna har ingen egen majoritet utan om de inte har vänsterpartiet i sitt gäng så får sverigedemokraterna vågmästarroll.

Det är därför förvånande att läsa i dagens Östran att sossarna slänger ut vänsterpartiet från sitt samarbete och därmed representation i ett antal nämnder och styrelser. Det är en maktdemonstration och det betyder att man medvetet ger SD en vågmästarroll. Det är inte bra och det är väldigt förvånande. Förvisso brukar ju vänsterpartisterna vara lätta att få med på olika spendersamma projekt, men det är ju ändå så att de kommande åren så ska beslut tas om järnvägsområdet, Boda etc etc är det då smart att inte säkra en majoritet för sina förslag... För när väl vänstern är ute ur majoritetssamarbetet så lär det säkert kunna uppstå intressanta koalitioner i fullmäktige. Det är bra för debatten, men det är tveksamt om det har några andra fördelar! Kanske borde Allianspartierna precis som 2006 testa om det går att göra upp med vänsterpartiet om en regnbågsallians, för Emmaboda skulle må bra av att sossarna utmanas och ska Emmaboda ändå styras av en minoritet, då kan det lika gärna ske på en annan bas än en socialdemokratisk!

söndag, november 14, 2010

Så gick då Mona....

Precis nyss meddelade Mona Sahlin att hon lämnar in. Det har väl varit på väg ett tag, men den som tror att det är lösningen på socialdemokraternas problem gör en grov en missbedömning. De senaste dagarnas förvirrade politisk utspel av t ex östros om skattepolitiken eller uttalanden om att vi gick till val på fel politik illustrerar något mycket allvarligare. Den politisk ledningen tror inte längre på det uppdrag man har och man har inte kunnat erövra det mandatperioden som behövs för att förändra politiken och skapa en politik i takt med tiden.

Jag läser just nu Tony Blairs biografi där han beskriver transformeringen av labourpartiet efter 16 år av Torystyre. Men man förstår av texten att förändringen var trots alla år av förluster inte enkel och inte självklar. Socialdemokraternas är precis som labourpartiet ett parti med stor åsiktsbredd, det har sina fördelar, men det kan leda till en stor blockering av förnyelse möjligheterna - olika åsiktsfalanger tar ut varandra och stoppar därmed nödvändig förnyelse.Frågan är nu om det drama Mona Sahlin nu skapat med att avgå befriar förändringskrafter eller leder till en öppen konflikt mellan åsiktsfalangerna - det avgör vilken riktning partier tar och hur länge krisen består.

PJ Anders Linder har i dagens SvD en väldigt bra kolumn på temat. Den är lite förvånanade eftersom han, som borgerlig ledarskribent närmast önskar att förnyelsen ska ta vid och inte blockeras. Men läsvärt är det.

Jag har tidigar skrivit om hur sossarnas politik är kvar i industrisamhället frågan är om det nu kommer ske ett uppvaknande eller om låsningarna fortfarande är för starka? Det får de närmaste åren utvisa.

torsdag, november 11, 2010

Sviker uppgörelse

Igår skrev jag om förändringarna vid Oskarshamns sjukhus, jag undrade då vad lena Segerberg tyckte om förändringarna! Idagens tidningar visar det sig att hon bejakar en neddragning av vården i Oskarshamn och hon inser inte att hon med detta bryter 6 partiuppgörelsen. Det är sorgligt och bedrövligt, men det säger något om att sossarna nu efter valet anser att man inte behöver bry sig om övriga partier.

Med ännu ett steg har man fortsatt centraliseringen av vården. Med små steg då och då undermineras den nära vården och dras till de stora orterna - den politiken gick de inte till val på, men det är den som nu genomförs. Nu väntar jag bara på att de (s)viker sina löften om verksamheten i Vimmerby!

onsdag, november 10, 2010

Vad tycker Lena Sesgerberg?

Idag redovisar Barometern -Ot en oroande artikel om att det förbereds ändringar i joursystemet för kirurgen vid Oskarshamns sjukhus. Den nuvarande ordningen är ett resultat av 6 partiuppgörelsen 2004-2005. Så min fråga är om det är på an(s)variga landstingsrdådet Lena Segerbergs initiativ frågan väcks och vilket ställningstagande hon har gjort? Jag undrar bara om hon tycker det är om att underminera den existerande jourverksamheten i Oskarshamn och varför drivs denna processmässiga idet fördolda? Om en förändring ska höras så borde den ju varit med i majoritetens budgetförslag det var den inte - varför inte Lena?

tisdag, november 09, 2010

Parodi eller politisk taktik

Som politiker gillar man alltid stora dina bilder i tidningen, men dagens stora bild i Barometern och rubrik kunde jag varit utan! Det var inte Alliansen och ej heller jag som stod för det Barometern kallar parodi eller politisk cirkus - det var den rödgröna majoriteten och Anders Henriksson styrelsens ordförande.

Jag kan hålla med Mats Andersson på Barran att det blir lite märkligt att de rödgröna inte alls klarar av att på allvar ta ställning till något av oppositionens förslag, men än mer märkligt att man inte ens kan argumentera för sina egna förslag, vilket var fallet igår. det var i flera fall man blev svaret skyldig - det är dåligt.

Men med tanke på det record som de rödgröna har så menar jag att det faktum att de yrkar avslag på alla alliansens förslag i styrelsen med hänvisning till att man inte hunnit sätta sig in i förslagen är en ren skenmanöver. Man vill dölja det faktum att man driver sitt majoritetsarbete konfrontations inriktat - oppositionen har aldrig rätt. Det spelar ingen roll hur tidigt vi levererar våra förslag de kommer att avslås ändå, för så har det varit hitintills i alla budgetfullmäktige sedan de rödgröna tog över. Men om jag får råda inför nästa år så kommer vi i Alliansens presentera våra förslag så att de rödgröna inte igen kan skylla på sena förslag!

måndag, november 08, 2010

Kul notiser...

Det händer ju trots allt positiva saker runtomkring. Idag har blivit klart att Alliansen tillsammans med MP och sjukvårdspartiet tar över styret i Värmland, väldigt roligt. Nu kan förnyelsens vind blåsa även där. På Radio Värmlands hemsida säger den nya majoriteten att de ska skapa en mer decentraliserad vård - det är ett bra besked!

En annan nyhet som Dagens Apotek står för är att medborgarna i glesbygdskommuner har tack vare omregleringen av apoteksmarknaden fått mycket bättre tillgång till receptfria läkemedel. Det känns bra att vi trots det monumentala röda motståndet kunde genomdriva den reform och undan för undan se en positiv utveckling som ett resultat av förändringarna. Det är så politik blir meningsfyllt!

Nej var (s)varet!

Idag har vi så haft landstingsstyrelse med budgetbehandling och kort och enkelt kan man beskriva majoritetens besked som nej! Jag vet att de är inte så snabbtänkta, men att säga att de kan inte förhålla oss till några av Alliansens förslag är bara trams, så låsta kan de inte vara!!

Men nu blev det Nej till barnakut i Västervik vilket både Radio kalmar och VT rapporterat!
Nu blev det nej till sänkningar av egenavgifter för hjälpmedel istället blev det ett litet nja till försiktig korrigering av avgifterna.
Nej till att ge psykiatrin rimliga förutsättningar - istället fick de ett spar på ytterligare 6 miljoner - förskräckligt sorgligt.
Nej till en vårdgaranti för specialisttandvård!

Ja min uppräkning kan fortsätta länge, men det är så enkelt vi har en defensiv nej majoritet, jag hade hoppas att med delvis ny besättning skulle man bli mer öppna till sinnet. Idag fanns det inga tecken på det! Någon kanske tänker att de ändrar sig till landstingsfullmäktige, det skulle vara en nyhet för det har man inte gjort vid något tidigare tillfälle!!

söndag, november 07, 2010

Förnyel(s)e

Läser idag med intresse två olika artiklar i DN, dels har Peter W en lång kolumn om S förnyelse och på debattsidan skriver Ylva Johansson om hur hon ser på behovet av förnyelse av socialdemokratin. Ledarkolumnen gör en intressant problematisering av partiets läge, men jag tycker den missar det som jag anser vara det absolut viktigaste - socialdemokratin är kvar i ett svunnet samhället - industrisamhället. Denna bild av samhället gör att man skjuter bredvid konstant när det gäller välfärdens utveckling, tjänstesamhällets genomslag, skolans betydelse, arbetsmarknadens utformning osv. Det blev så väldigt tydligt i detta valet att varje förslag var formade utifrån industrisamhällets principer och när man dessutom hade med Vänsterpartiet som barlast som än mer lever i historien så kunde det bara ge ett resultat.

Hur svårt det är att lämna och verkligen förnya sig synliggörs också av Ylva Johanssons debattartikel. Hon skriver att det behövs en förnyelse som är tydlig, men när det väl kommer till kritan så rör hon sig bara på ytan och tar inte i de svåra frågorna. När en äldreomsorgsförsäkring blir huvudnumret som dessutom ska innebära att man än en gång betalar för något man redan betalar så¨är det mer ett politiskt trick än förnyelse man hon formulerar.

Jag läser just nu Tony Blairs biografi. Man kan ha många synpunkter på hans insats, men hans förnyelse av labour har vi nog i svensk miljö glömt. När jag nu läser om den process han inledde, med bl a en helt ny ändamålsparagraf för vart partiet vill, där bl a förstatligande av produktionsmedlen togs bort så inser man vilket steg han tog då. Man förstår av texten att han drev denna förändring både av reella skäl - han trodde inte på förstatligande - men också av politiskt symboliska skäl - väljarna skulle förstå att nu tog labour ett steg mot något nytt så är det nog så att det är detta socialdemokratin ska göra om man ska klara en förnyelse. Vi har ju ett svenskt exempel med Nya moderaterna som i sin process gjort ett antal tydliga symboliska förändringar, med kanske det tydligaste att LAS ska vara kvar och inte förändras. I ett historiskt perspektiv är det en stor förändring som jag är övertygad haft stor effekt i väljarkåren som legitimerande av att det nu verkligen är nya moderaterna.

Det kan bli ett spännande politiskt år när s ska gå in i en förändringsprocess eller stanna kvar i moraset - wow vilka debatter vi kan få se. Frågan är dock om Mona Sahlin har kraften att riskera hela sitt ledarskap på detta, men jag tror det är hennes enda chans!

fredag, november 05, 2010

Budget, budget budget...

Oj nu har jag sovit, tänkt, skrivit och pratat budgetfrågor i fyra dagar. Jo det är lite märkligt att vakna kl 6 på morgonen och upptäcka att hjärnan håller på att argumentera för budgetsiffror och formuleringar som är på väg fram - visst är det lite nördigt;)

Men det känns ganska bra dels efter att vi kunde presentera tio raka förslag igår, som jag redovisat nedan på bloggen. Men vi har en del bra förslag kvar som vi kommer att lyfta på måndag i landstingsstyrelsen.

En fråga som jag just nu funderar en hel del på och som vi också ska lösa ut i helgen är hur landstinget bör formulera sitt ställningstagande när det gäller vård för gömda och papperslösa flyktingar. Landstinget har så här långt inte haft något policy i dessa frågor utan överlåtit åt vårdpersonalen att hantera frågan. Men efter att majoriteten lagt in en formulering i sitt förslag är debatten igång. Problemet är dock att den formulering som de valde är alldeles för begränsad och ger inte gömda och papperslösa tillgång till vård på ett rimligt sätt och under rimliga ekonomiska förutsättningar.

Jag hoppas att vi ska komma till ett beslut som gör att nödvändig vård blir tillgänglig för dem på samma villkor som för övriga befolkning. Då har vi tagit ett humanitärt beslut och det skulle kännas väldigt bra!

torsdag, november 04, 2010

10 förslag för bättre hälso-sjukvård!

Idag har vi från Allianspartierna gemensamt presenterat del 1 av vårt budgetförslag för landstinget. Vi har på två dygn tagit fram tio spetsförslag som skulle göra skillnad för patienterna i länet. När styrelsen möts på måndag presenterar vi del 2 av våra förslag.

Detta är våra tio förslag:


Patienten i fokus!


1. Återställ egenavgifter för hjälpmedel och utred strukturen för patientavgifter

Patientavgifterna är för den enskilde inte oväsentliga. De stora avgiftshöjningar som infördes 1 augusti 2009 har slagit hårt mot enskilda patienter både för besök i vården, men också som egenavgifter vid anskaffning av olika slag av hjälpmedel. Den nya struktur som avgifterna fått leder till att fler besöker sjukhusen och att ännu fler får frikort tidigare.

Landstingsalliansen föreslår att landstinget återgår till de egenavgifter för hjälpmedel som gällde före 1 augusti 2009.

Landstingsalliansen föreslår vidare att en genomgripande analys görs av avgifts-systemet så att det stimulerar till att man söker vård på rätt vårdnivå. Det får inte bli så att man avstår vård beroende på höga avgifter


2. Väntetidsgaranti för sjukresor

Reglerna för sjukresor bör förändras eftersom de i vissa delar medför orimliga konsekvenser för patienterna. Den som är sjuk och av medicinska skäl måste åka specialfordon och bor längst bort från den vårdgivande enheten får enligt nuvarande regler vänta dubbelt så länge som dem som har kortare restid. Reglerna hanterar heller inte de särskilda svårigheter som astmatiker och allergiker har med att nyttja kollektivtrafik och specialfordon eftersom de inte kan garanteras allergisanerade fordon. De tvingas att använda egen bil utan att få ersättning för det.

Landstingsalliansen föreslår att en garanti införs som innebär att den maximala väntetiden för ett besök i sjukvården begränsas till två timmar per vårdtillfälle för den som av medicinska skäl måste åka specialfordon.

Landstingsalliansen föreslår att det för astmatiker och allergiker införs möjlighet att, efter uppvisande av läkarintyg att man inte kan åka kollektivtrafik eller specialfordon, enbart belastas med halv egenavgift vid egen bilkörning.


3. Alla barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens

På länets sjukhus ska målet vara att alla barn ska vårdas av personal med barnkompetens på en barnavdelning/mottagning. Så är inte fallet idag. På Länssjukhuset i Kalmar behöver all barnsjukvård samlas på barnkliniken.  I Västervik behöver en barnakut inrättas.

Som ett första steg ska akutmottagningen förstärkas med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som har formell barnkompetens och som har erfarenhet av att arbeta med barn. Till detta avsätts 1,5 miljoner kronor.


4. Bibehållna resurser till psykiatrin

Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för utvecklande av och bedrivande av ”Unga vuxna”-mottagningar och beroendevård. I den föreslagna budgeten sparar den rödgröna majoriteten in resurserna och försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver. Det bromsar också upp utvecklingen av ”Unga vuxna”-mottagningar i länet.

Landstingsalliansen tillför därför 6 miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska verksamheten. 


5. Uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka

Många personer med kronisk sjukdom upplever problem när de försöker boka tid till läkarbesök för kontroll och uppföljning då sjukvården ofta prioriterar tider för akuta besök. Ambitionen att ha hög tillgänglighet för akuta besök får inte riskera att skapa undan-trängningseffekter för kroniskt sjuka.

Därför vill vi i Landstingsalliansen ge ett uppdrag till landstingsdirektören att utreda utformningen av ett uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka, kopplad till nationella vårdprogram, för olika kroniska sjukdomar.


6. Vårdgaranti inom specialisttandvård

Det finns exempel på att patienter får vänta ända upp till två år (väntetid bettfysiologi) för att få komma till specialisttandvården i Kalmar län. Även inom andra områden passeras ett år innan patienter får komma till en specialisttandläkare (ortodonti ca 1 år och protetik 1 – 1,5 år).

Inom Landstingsalliansen tycker vi att detta är oacceptabelt och det är nu dags att införa en vårdgaranti även inom specialisttandvården. Patienterna ska garanteras att få komma och påbörja sin behandling hos specialisttandvården/sjukhustandvården inom 90 dagar.7. Öka tillgängligheten – inför vårdval för sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada borde vara en mycket viktigare del av sjukvården i Kalmar län. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna grundläggande. Det finns mycket att förbättra i Kalmar län och ojämlikheten är slående. Det ska inte ha någon betydelse var i länet man bor, om man är kvinna eller man och inte heller om man är gammal eller ung. Vi vill skapa vårdval för att förbättra tillgången till sjukgymnastik och rehabilitering i hela länet.

För att öka tillgången på KBT-behandling så att patienten snabbt kan få hjälp vill vi införa vårdval även för kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja bland olika utförare och fler utförare skulle kunna etablera sig i länet. Genom användande av vårdval inom dessa områden skulle patienter lättare kunna få del av rehabiliteringsgarantin.

Landstingsalliansen avsätter 3 miljoner kronor för att skapa ökad tillgång till dessa två områden.


8. Öka ambitionsnivån – fler psykologer i primärvården

Den psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska förstärkas för att underlätta upptäckt av psykisk ohälsa och göra det möjligt att snabbare kunna ställa diagnos och därmed sätta in behandling. Detta gör att trycket minskar på den specialiserade psykiatrin. Antalet psykologer i primärvården ska därför fördubblas från nulägets 12 till 24 under planperioden.

Landstingsalliansen anslår för detta ändamål 2 miljoner kronor för 2011 och ytterligare 2 miljoner kronor för 2012 utöver dem som finns anvisade i det rödgröna förslaget.


9. Samlade palliativa vårdplatser på sjukhusen

Oavsett var man bor i länet ska det finnas en öppen dörr med möjlighet till direktinläggning på sjukhuset för dem som behöver vård i livets slutskede. Vid vart och ett av länets tre sjukhus ska det finnas samlade vårdplatser för palliativ vård, med särskilt utbildad personal med palliativ kompetens, d.v.s. personal som kan se och möta personens behov, både psykiska, fysiska, sociala och existentiella. Beslut om detta fattades 2006, men fortfarande saknas samlade palliativa vårdplatser på våra sjukhus i Västervik och Oskarshamn. Detta beslut ska verkställas och garanteras på samtliga sjukhus under 2011.10. Slå vakt om den nära vården – stoppa centraliseringen!

Kalmar län har stora avstånd och det är därför viktigt att säkerställa att vardagsvård bedrivs runt om i hela länet. De senaste åren har det funnits en tydlig centraliseringstrend i landstinget, det gäller t ex mödravård, rehabilitering och psykiatri. Det finns en ojämlikhet i utbudet av vård i olika delar av länet. Landstingsalliansen anser det viktigt att säkerställa tillgång till t ex ungdomsmottagningar med tid för både killar och tjejer, ”Unga vuxna”-mottagningar i hela länet osv. Vi anser också att det är viktigt att olika sjukhusrelaterade öppenvårdmottagningar finns i olika delar av länet.

Vi föreslår därför att en plan ska tas fram för att utveckla den nära vården med olika typer av mottagningar samt att existerande verksamheter såsom röntgen i Vimmerby ska bibehållas och ges nödvändiga resurser. För att stötta denna utveckling avsätts 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor till ökad tillgänglighet vid länets ungdomsmottagningar.

onsdag, november 03, 2010

Rödgrön besparingsbudget i landstinget

Idag har de rödgröna presenterat sitt förslag till landstingsbudget för de kommande åren. Det är en besparingsbudget med ett antal illusionsnummer för att dölja detta faktum. Det är ett förslag byggt på vallöftesbrott (höjning av tandvårdstaxa), retorik om jämlik vård,men utan åtgärder, påstådda satsningar, men egentligen besparingar. Om detta är det bästa de rödgröna kunde åstadkomma så får man bara beklaga väljarna som före den 19/9 fick intrycket av något helt annat.

Mest allvarligt tycker jag det är att man lägger en stor besparing på psykiatrin om 6 miljoner. Psykiatrin behöver utvecklas, inte krympas. De rödgröna lövade satsningar - det blev besparingar, tala om att svika väljarna. Det blir en tuff utmaning för medarbetarna i psykiatrin att svälja en besparing på 6 miljoner!

Sedan är det bekymmersamt att de rödgröna inte klarat av att ge ett entydigt besked om vård för papperslösa. I budgeten gör man enbart ett åtagande som lagen kräver av oss och som är en mänsklig rättighet - vård vid akut sjukdom. Men det kontroversiella och som man inte ger besked om är nödvändig vård, dvs vård som är planerad för den enskilde. Jag menar att om vi nu som landsting måste göra en tydlig markering så ska den innefatta också nödvändig vård, då går vi bortom det som är vår skyldighet enligt dagens regler.Här hoppas jag att de rödgröna är beredda att ändra sig!

Besparingsbudgeten innefattar nu alla folkhögskolorna, it verksamheten som inte klarar sin nuvarande budget osv, jag kunde göra en lång uppräkning. Men summeringen är att detta är en defensiv och besparingsbudget, jag hade väntat mig mer av ett nyvalt rödgrönt gäng!

måndag, november 01, 2010

Vänsterns rekord i snabbt löftesbrott

Idag presenterade landstingsmajoriteten sina förslag för tandvården ( se radio kalmar) Man föreslår en rejäl avgiftshöjning på 5,6%, vänstergänget fortsätter sin avgiftshöjar politik. Det är en politik som de alltid i retoriken säger sig vara emot, men de senaste åren i praktisk politik tillämpat i full skala.

Men värst i detta är vänsterpartiets hyckleri, det är bara 6 veckor sedan de gick till val på inga höjningar (läs Pierre Edströms utmärkta blogg om deras valmaterial) och nu gör man något helt annat - dessutom igen! För detta är en upprepning av det löftesbrott man gjorde under förra mandatperioden. Man säger ju en gång är ingen gång - två gånger en vana. Vänsterpartiets heder är nu inget värd. Vem kan nu lita på det ännu icke valda vänsterpartistiska landstingsrådet - sämre start på sin insats som landstingsråd får man leta efter. Man bryter vallöftena innan man ens är vald!

söndag, oktober 31, 2010

Majoriteten tar över alliansens politik

Den gångna veckan har landstingsmajoriteten bit för bit publicerat lite från deras kommande budgetförslag, enligt känt manér från Alliansregeringen. Det intressant är att man presenterat sådant som vi från Allianspartierna drev hårt i valrörelsen ch i en del fall sedan flera år tillbaka.

Äntligen ger man lite vika för den kritik vi haft mot de orimliga avgifter man införde på hjälpmedel, men prestigen sitter så hårt att man kan inte korrigera misstaget helt utan håller kvar en ganska rejäl del av avgiftshöjningarna. Om man nu ändå skulle erkänna sitt misstag så kunde man väl gjort full reträtt - men icke!

Sedan har man nu släppt att man följer vårt förslag om att fördubbla antalet psykologer i primärvården, men det är ett litet steg man tar framåt. Dock är det bra att man tillskjuter medel för detta ändamål och inte tvingar psykiatrin att avstå dessa resurser.

Man påstår nu att man ska satsa på rehabilitering, men finläser man den pressinformationen så framgår det inte alls om nu tar steg två och skapar en fullvärdig enhet för medicinsk rehab i Västervik eller om det är en ny halvmesyr. Om de hade följt Allianspartiernas förslag så hade vi nu varit på väg att verkligen skapa denna fullvärdiga enhet - nu vet vi inte ens om det något med det under de närmaste åren.

Dock återstår det flera intressant frågor att få svar när majoriteten presenterar sin budget i veckan:
- Kommer psykiatrin få behålla sina tillfälliga medel som man haft de senaste åren - 6 miljoner gör skillnad?
- Hur kommer man hantera IT fövaltningens stora underskott - hur mycket utökas deras ram med?
- Blir det pengar till några nya familjecentraler eller är det i praktiken stopp?

Frågorna är många fler - det blir intressant att se om de får några svar i veckan?

avstängd - säger upp sig - köerna ökar, vad är det som sker?

Oktober är snart över och jag måste erkänna att efter valet har det dagliga bloggandet fått vila lite, det har kommit och gått.... men nu efter några dagars ledighet och med en ny mandatperiod som börjar i morgon är det dags att ta fram tangentbordet igen.

Jag har den senaste veckan varit på resa och snabbläste igår kväll veckans Barometern. Det var intressant och lite överraskande. De negativa rapporterna från landstinget var flera och gav oroande signaler för den närmaste tiden. När jag läste historien om distriktsläkaren som fått snabb-byta arbetsplats eftersom han sagt upp sig efter många års arbete i lt blir jag lite fundersam över handlaget. Det är förvisso så att landstingets primärvård är mer konkurrensutsatt sedan hälsovalet infördes, men det betyder ju att patienternas makt har ökat och det är de som styr vart resurserna går. Att dp snabbt tvinga en populär doktor att flytta för att han ska börja hos en konkurrent och inte låta han avsluta eller överlämna sin patienter är att förlora patientperspektivet och drabbas av konkurrensblindhet. Om jag vore patient och fick uppleva hur min doktor bara förflyttades utan att få avsluta eller överlämna pågående ärenden så skulle jag som patient ställa mig frågan om jag vill vara patient på ett sådan ställe som mer ser sitt eget intresse snarare än patientens.  Kära primärvård patienterna är viktigare än konkurrensen och man bör nog fundera på hur man framöver ska hantera liknande situationer.

Sedan kom historien om ambulanschefer som säger upp sig och fackliga representanter som avsäger sig sina uppdrag det är allvarligt och ger intrycket av en ledningsorganisation som förlorat det viktigaste man har - förtroende! Jag kan inte bedöma om den organisationsförändring man vill göra är rimlig, men det är inte rimlig personalpolitik att mellanchefer och fackliga företrädare "säger upp sig" för att man inte tror på ledningen och dess förändringsarbete. Det blir dessutom inte mer hedrande när man som ledning börjar backa när media nosar upp frågan. Det är dåligt handlag och bristande personalpolitik.
Båda dessa exempel ger en signal om att personapolitiken inte riktigt funkar som den ska och jag undrar vad det tillträdande landstingsrådet med ansvar för personalfrågorna har för åsikter om de brister och problem som veckans händelser avslöjat. Jag skälet till att jag inte pekar på en konkret person är att vi vet inte vem som får detta ansvar blnad majoritetens landstingsråd, eftersom man ska utse en annan person till ordförande i personaldelegationen och hon har inte de övergripande ansvaret för personalfrågorna enligt det reglemente vi nu har i landstinget.

Så min fråga är - vem tar ansvar? Och tycker denna att det nu avslöjande händelserna är uttryck för en fungerande personalpolitik?

fredag, oktober 22, 2010

vårdgaranti en tävlan - neeejjj!

Idag när redovisningen av väntetider i vården gjordes så skickade landstinget, som brukligt, ut ett pressmeddelande. Där poängteras väldigt tydlig det man i vården lyckats bra med under september - nämligen besök till specialistdoktor på sjukhusen. Det görs bl a poäng av 1:a platsen  till besök, och  man får lite intryck av att det är det viktiga. Men så är det ju inte - det viktiga är resultatet - att 90% fick sitt besök i rimlig tid - trots det fick 10% eller ett stort antal människor vänta onödigt länge. Pressmeddelandets utformning  får sedan avtryck i en förkortad och väldigt okritisk redovisning av Radio Kalmars - där man frankt som huvudrubrik påstår att landstinget är bättre än riket.... vilket bara är delvis korrekt och egentligen ointressant. Men det man då i sin rapportering förminskar är det faktum att nästan 25% av dem som ska få en behandling väntat längre än 90 dagar - vilket är helt oacceptabelt. Det hade kunna vara så att vården i Kalmar län hade varit bäst med det resultatet - 1.a men det är ändå inte ok. Platsrankningen spelar egentligen ingen roll utan det som spelar roll för medborgare och patienter är hur många som fick vård tid och hur många fick inte, det borde både landstingets information och pressens bevakning handla om, inte om det är pallplats eller ej!!

äntligen tar de rödgröna ansvar för rehabiliteringsgarantin

På debattsidan i barometern idag ( ej på nätet av någon obegripligt anledning) så tar äntligen de rödgröna i landstinget ansvar för rehabiliteringsgarantin och det faktum att man beroende på handlingsförlamning alternativt ideologisk dogmatism låtit människor bli utan rehabilitering som man har behov av och RÄTT till.

Jag har ett antal gånger gjort markeringar i denna fråga och bl a föreslagit att man bör köpa tjänster, men det har varje gång föraktfullt avvisats - nu säger de rödgröna att det är precis det man ska göra  - det är bra men det är två år försent!

Sedan är det ju lite kul att det ansvar jag har begärt att de ska ta, tar de först när en duktig doktor med specialisering på rehabilitering börjar ställa frågor och undra varför så lite sker. Skönt att när det inte lyssnar på mig åtminstone lyssnar på en klok doktor!

Vårdgaranti i luften

I höst kommer det på´allvar att visa sig vilka som har god tillgänglighet till vården, för det är först nu som kraven är så skarpa att de verkligen ger en indikation på hur god tillgänglighet respektive landsting har. Därför är det med viss oro man kan se på dagens redovisning i DN av hur läget är efter september månad, det signalerar inte att många landsting kommer att klara tillgängligheten på ett tillfredsställande sätt och därmed ej heller få del av pengarna i kömiljarden.

Landstingen har tagit på sig att nå en nivå som innebär att man ska klara vårdgarantin till minst 80% i genomsnitt under hösten. När man nu kan se att efter september månad så framgår det av väntetider i vården att några landsting klarar enbart runt 50% och ganska många ligger på mellan 60-70% så signalerar det väldigt tydligt att man kommer inte att nå upp till de krav man borde.

Men dennna uppföljning är viktig för den visar att vi har fortfarande mycket kvar att göra för att få vården att fungera som det är avsett och när man tittar på vilka som klarar uppdraget så finns det inget samband med kostnaderna i berört landsting, snarare tvärtom. Att klara vårdgarantin handlar om att systematiskt arbeta med vårdprocesserna och vårdflödet. man måste se till att man har ordentliga planeringsrutiner och ordentlig uppföljning - det är bara då man får ordning på väntetiderna.

För Kalmar län är uppföljningen en varningssignal - vi klarar inte vårdgarantin på ett tillfredsställande sätt i september - om vi inte ska förlora greppet om detta så krävs ett ännu starkare fokus på vård i tid - just idag känns majoritetslöftet om köfrivård avlägset!

torsdag, oktober 21, 2010

Osunda vanor....

Igår deltog jag i en seminariedag kring nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - kort sagt förebyggande arbete. Det fokuserar på fyra områden där vi människor gärna lever på marginalen av vad som är nyttigt för oss. Det är rökning och tobaks användning, riskbruk av alkohol, för lite motionerande och osunda matvanor, dvs för lite frukt och grön och för mycket sötsaker....

Det är väldigt bra att man nu tar fram riktlinjer för detta arbete. Det kommer att göra att betydelsen av det och legitimiteten för det ökar. En av de genomgångar vi hade visade att vi använder inte idag alla de kontaktytor vi har med medborgarna för att arbeta förebyggande. det är t ex märkligt att vi inte använder tandvården mer som möter både barn och vuxna. Dessutom är det så att många av dessa osunda vanor påverkar vår tandstatus så det finns en väldigt naturlig ingång för tandvården att delta i det förebyggande arbetet. Ska vi lyckas med att minska mängden sjukdomar orsakade av osunda livsstil så måste alla delar av sjukvården bidra, där finns en stor utmaning de kommande åren.

Sedan kan jag inte låta bli att tycka att läkaren Dan Johannesson är både modig och stark i sin tydlig kamp (se barometern)  mot rökningen. Det är väldigt betydelsefullt att han som doktor tar så tydlig ställning och dessutom sparkar på politiken, för det är så att en del av dessa frågor kan politiken påverka och det borde vi ta på större allvar!

tisdag, oktober 19, 2010

Psykatrin och dess svårigheter

Den som följt mitt skrivande vet att jag upprepad gånger skrivit om brister i den psykiatriska vården. orsaken är att det är den sjukvård som jag menar att vi har mest kvar att göra för att verkligen möta patienternas behov. Jag vet att det finns många anställda som gör ett fantastiskt arbete, men när vi tittar på helheten kan jag konstatera att psykiatrivården som system räcker inte till.

Idag har det kommit flera goda nyheter, en är att Linneuniversitetet nu fått examensrätt för psykologutbildning enligt barometern och östran. Det är bra! Vi behöver fler nyutbildade psykologer och vi behöver ett större utbud av psykologer i vår del av landet. Med rätt utformning av utbildningen kan detta bli ett bra steg för framtida utveckling av psykiatrivården. Ett annat intressant initiativ idag är det som Alliansen i Stockholm initierar där man nu vill införa vårdval även inom psykiatrin. Jag tror att det är helt rätt, det ökar patientfokus och skärper verksamheten. Det viktiga för att detta ska fungera är att patienterna kan göra medvetna val, att olika enheters kvaliteér blir lätta att begripåa och att man utifrån det som patient kan göra medvetna val- Här finns den största utmaningen men den i sig kan bidra till en positiv verksamhetsutveckling.

För det behövs! Jag hade idag ett samtal med en anhörig till en patient inom psykiatrin. Summan av det samtalet är att vården misslyckas med sitt uppdrag, den hänger inte ihop, är slumpmässig och varken patient eller anhörig kan uppleva att någon medicinskt ansvarig tar ansvar och håller ihop vården. Jag tycker det är väldigt bekymmersamt att den sköraste patientgrupp vi har behandlas på detta sätt och att vården som helhet inte har larmklockor som ringer och varnar när inte vårdkedjan funkar. Trycket på förändring och ansvarstagande för en patientorienterad systematisk vård måste öka för så här långt räcker det inte till!

måndag, oktober 18, 2010

Så är då länspusslet lagt!

Äntligen är länspusslet lagt och förhandlingarna mellan Allianspartierna avslutade. Igår kväll beslutade Centerpartiets nomineringskommitté i länet att föreslå vår stämma nästa lördag att jag ska få fortsätta som vice ordförande i landstinget fyra år till. Det ska bli kul och med detta uppdrag finns det två utmaningar för mig som gruppledare för Centerpartiet och sammanhållande ledare för Alliansen:
1) Centerpartiet ska göra ett plusval om fyra år
2) Allianspartierna ska ta tillbaka makten - eller om vi gått in i en större region - bidra med ett starkt Alliansbidrag till ett nytt fullmäktige.

Det känns bra att jag får fortsätta samarbetet de kommande åren med mina Allianskamrater, Henrik Yngvesson som ansvarig för sjukhusvården, Gudrun Brunegård med ansvar för Primärvård mm samt Pierre Edström ansvarig för bl a Psykiatri och personalfrågor.  Tillsammans ska vi nu utmana och kritiskt granska den rödgröna majoriteten i landstinget!

Men denna uppgörelse innebär också att förutsättningarna ändras i Regionförbundet. Centerpartiet förlorar ordförandeuppdraget, vilket nu nomineras av moderaterna istället. De har ikväll föreslagit Harald Hjalmarsson, just nu ks ordförande i Västervik. Det är en bra kandidat och han kan bidra till att vi kan skapa en positiv regionprocess de kommande åren.

Vårt län och landsting står inför stora utmaningar de kommande åren - nu börjar lagen formas, nu handlar det om politiskt engagemang och politisk kreativitet om vi ska göra något bra av detta. Det hoppas jag att medborgarna ska uppleva!

fredag, oktober 15, 2010

brist på plats eller dålig organisation

Sedan en tid tillbaka blir diskussionen om överbeläggningar på våra sjukhus allt intensivare. Arbetsmiljöverket har sedan en tid bedrivit en intensiv tillsyn på eventuella arbetsmiljökonsekvenser av överbeläggningar. Socialstyrelsen har gjort ett antal markeringar och ofta, tyvärr, gjort det till en fråga om antalet sängar eller platser på sjukhusen. Idag i DN lyfts frågan fram också utifrån ett perspektiv om patientsäkerhet och integritet, särskilt i fråga om sk blandade salar.

Vid vårt senaste landstingsfullmäktige hanterades en interpellation på temat och av det svaret framgick att beläggningen på våra tre sjukhus ligger runt 90%. Det betyder att det då och då händer att det blir överbeläggning men inte att det är särskilt vanligt. Men den som följt denna diskussion genom åren vet att sjukvården i Kalmar län haft mycket större bekymmer med överbeläggning på vårdplatser tidigare - då vi också hade fler platser på våra sjukhus.

Jag är rädd att man gör det alldeles för enkelt för sig att tro att överbeläggningar handlar om brist på sängar - det är en symptom, men inte huvudorsaken. Grundproblemet är istället brister i hur vårdprocesserna fungerar, hur akutmottagningar fungerar, hur sjukvården för våra mest sjuka äldre funkar osv. Därför är det ingen lösning att tala om att vi behöver fler platser på sjukhusen utan vi måste angripa bristerna i hur vården fungerar i vardagen - då kan vi lätta trycket och minska risken för överbeläggningar.

För å andra sidan är det inte acceptabelt att man tvingar män och kvinnor att dela sal och utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv så är överbeläggningar ett avgörande problem, så problemet måste åtgärdas. Men det gäller då att man gör rätt saker - bättre fungerande vårdprocesser!

onsdag, oktober 13, 2010

landstingsöverskott tack vare regeringen

Idag har vi haft landstingsstyrelse och bland annat diskuterat delårsbokslut. Det visar på ett extra stor överskott som majoriteten väldigt gärna vill ta åt sig äran för, men inget kunde vara falskare. Det beräknade överskottet för helåret är 223 miljoner och det uppstår tack vare statens konjunkturstöd på 98 miljoner, den förbättrade tillväxten beroende på bra ekonomisk politik med 106 miljoner och därtill de av regeringen initierade sänka sjukavgifterna, så ser det ut egentligen!!

Resultatet visar att det gör skillnad vilken regering vi har och det är bättre med en regering som lyckas skapa tillväxt och höjda skatteintäkter än en regering som lovar ut ofinansierade bidragshöjningar.

Ett steg framåt för hälsoarbetet

Idag har Socialstyrelsen enligt DN presenterat förslag till nationella riktlinjer för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar. Och jag säger äntligen! I Kalmar län inledde vi detta arbete uttalat 2003 med ett större projekt som nu har lett fram till att alla vårdcentraler ska också ha hälsorådgivning och erbjuda tobaksavvänjning, motion på recept osv. Det betyder att redan idag ska alla vårdcentraler i länet motsvara socialstyrelsens riktlinjer. Doktorerna har en central roll i detta arbete och det motstånd som tidigare har funnits, hoppas jag nu helt försvinner med att vi får nationella riktlinjer för arbetet.
En viktigt pusselbit för att motverka framtida behov av sjukvård är att hälsoarbetet blir mer framgångsrikt och minskar riskerna för ohälsa - då kommer resurserna lättare räcka till alla dem med tydliga behov:

torsdag, oktober 07, 2010

Rödingarna i norr slår till!

I Västerbotten visar socialdemokraterna sitt rätta socialistiska jag ånyo enligt Dagens Medicin. Nu ska man ta ifrån 16 sjukgymnaster deras företag som de under många år byggt upp och förneka dem möjligheten att arbeta vidare eller sälja sitt företag allt i strid med existerande lagars intentioner. Dessutom vilket är än viktigare blir tusentals patienter av med en behandlare de känner. Så går det när ideologisk enögdhet och dogmatism förblindar en politisk majoritet. Det är inget annat än bedrövligt och jag tror att den nya Alliansregeringen bör se över lagstiftningen så att sådant här inte kan ske framöver!!

Mina funderingar kring valet finns idag på Emil..

Idag finns nedanstående inlägg publicerat på Emil-sajten!


En sådan seger till och vi är förlorade?!
Resultaten i valet den 19 september var en historisk seger för Alliansen. För första gången i modern tid får en borgerlig regering förnyat förtroende, därtill med ett större stöd än när den första gången blev vald 2006. Idag när den nya Alliansregeringen tillträder så är det med ett tydlig förstärkt stöd i väljarkåren i jämförelse med det rödgröna regeringsalternativet. Men det sägs ju att varje seger innehåller fröet till kommande förluster och det finns det i detta fall orsak att fundera över.

Valresultatet är en framgång för Allianspartiernas gemensamma arbete under fyra år. Det är så framgångsrikt att i den vallokalsundersökning som gjordes på valdagen visar det sig att väljarna i alla Allianspartierna föredrar en Alliansregering framför en regering med enbart det parti man just röstat på. De borgerliga väljarna uppfattar Alliansen som ett sammanhållet politiskt alternativ där det fyra partierna var och en bidrar till att skapa något som är bättre än en renodlad en-parti regering skulle vara. Det är särskilt intressant att detta gäller också för de moderata väljarna. Så även om moderaterna gör ett succéval så är väljarnas signal tydlig – ”vi har röstat för en Alliansregering och för en fortsatt utveckling av Alliansen.

Men valresultatet innehåller också tydlig sprängkraft, tre av partierna undermineras och det fjärde växer i huvudsak på de övrigas bekostnad. Överströmningen från vänstersidan finns där, men en stor del av Moderaternas plussiffror är från övriga allianspartier. Med en sådan utveckling kommer Moderaterna att kunna bli landets största parti, men kanske med konsekvensen att ett eller flera Allianspartier råkar illa ut och krymper ner nära eller under den beramade 4% gränsen till riksdagen. Jag inser att utifrån ett mandatperspektiv kan man säga att de tre mindre partiernas inflytande bör minska, men det är att underminera hela Allianskonceptet och riskerar att ställa Allianspartierna utan makt för lång tid efter nästa val.

Jag kan misstänka att det finns en och annan som drömmer om att Moderaterna skulle kunna erövra Socialdemokraternas gamla position som 40% parti. Sannolikheten för det är inte stor i Sverige och en sådan tillväxtstrategi riskerar att istället leda till att regeringsmakten försvinner för lång tid till vänsterhalvan.

Man kan ju tycka att problemen för de tre mindre partierna är deras eget, men då glömmer man att det är förtroendet för Alliansen som även ger moderaterna styrka och utan en hel allians blir det varken regering eller ledning av landet. Allianskonceptet är en gemensam fråga för de fyra partierna! Därför menar jag att vi behöver gemensamt utarbeta en strategi som ger även de tre mindre partierna ett tydligt utrymme och att deras position i regeringsarbetet stärks inte försvagas. I den regeringsbildning som redovisades i veckan så har man på ytan och till antal försökt hantera balansens i regeringen. Men ser man till sakförhållandena så har de tre mindre partierna fått minskat politiskt ansvar genom att portföljerna för respektive ministrar gjorts om. Jag tror tyvärr att det är ett steg i fel riktning – det politiska inflytandet avgörs inte av antalet ministrar utan vilka frågor man har ansvar för och med fler frågor hos det stora partiet har man ökat riskerna för de mindre partierna.

Någon kan tro att jag argumenterar för en partisammanslagning, det gör jag inte. Det tar för mycket energi och effekten är väldigt svår att förutsäga. Jag tror istället att man måste arbeta på annat sätt, både från de enskilda partiernas sida och i regeringen gemensamt, för att säkerställa en möjlighet till en stabil maktbas för Allianspartierna framöver. De olika partierna måste än tydligare få äga fler frågor än vad som varit fallet den gångna perioden. Debatten mellan partierna måste bli tydligare, så att medborgarna kan se och förstå de olika partiernas bidrag till alliansens arbete. De senaste årens starka konsensus leder till att partiernas konkurrensförmåga suddas ut och det är på sikt förödande för både partiernas utveckling och det gemensamma Alliansbygget. Vi behöver nu en frisk debatt om hur visionen för ett avsossefierat Sverige ser ut, där har de olika partierna alla skäl att ta för sig i en sådan debatt.

För mig som Centerpartist rymmer det nuvarande läget både farhågor och möjligheter. Centerpartiet gjorde totalt sett ett dåligt riksdagsval och basen för partiet har underminerats, vilket den sk VALU visar. Vid sidan av Folkpartiet har vi nu de mest rörliga väljarna och det är en negativ utveckling jämfört med hur vi har haft det tidigare där en väldigt stor andel av väljarna har varit kärnväljare. Men den transformering av partiet som genomförts de senaste 6-8 åren måste nu fullföljas, även om det kommer att göra det än tuffare i traditionella centerfästen.

Om vi ska öka överströmningen mellan blocken måste partiets profil som ett parti som ser människan bli än tydligare. Det liberala anslaget måste förstärkas med ett än tydligare socialt anslag som både rymmer att stå upp för den gemensamma välfärden, som att det ska vara möjligt att leva i hela Sverige, med bra service och möjlighet till jobb och företagande. Det omsätts i så enkla frågor som att se till att digitala kommunikationer och mobil kommunikation fungerar både på norra Öland såväl som inne i Kalmar. När marknaden inte sköter sig och levererar det den ska, så måste politiken markera tydligt. Centerpartiets fokusering på företagandets villkor har varit rätt, men den måste kompletteras med ett tydligare anslag på sociala frågor som berör de många människorna direkt såsom välfärdens kvalitet och innehåll. Här finns en viktig utmaning för partiet de kommande åren om vi ska kunna vara en viktig del i Alliansens valrörelse 2014.

Om inte partierna varför sig och gemensamt tar sig an dessa viktiga frågor och finner goda strategiska lösningar är risken stor att överlevnadsinstinkten i de enskilda partierna tar över och det framgångsrika allianskonceptet sprängs för en sådan här seger till klarar sannolikt inte de fyra partierna i Allians för Sverige!