fredag, december 21, 2012

Det saknas ett vi!

Man kan läsa förslaget till nytt ideprogram på olika sätt, många begrepp såsom hållbar framtid låter rätt, men vid sidan av det finns en annan värderingsgrund som är besvärligare. Misstron mot samhället och gemensamma lösningar.

Det antyds i programmet och har gjorts idebatten runt programmet att nu blir centerpartiet värderingsstyrt till skillnad från intressestyrt men så länge jag har varit med så är det väldigt starka värderingar som styrt inte intresse. Nej till Kärnkraften, där var det bristen på långsiktighet och hållbarhet som var kärnan i motståndet - aktuell värdering, eller Öresundsbro motståndet, tveksamheten till ökad bilism, och hotet mot Östersjön - dvs Var bron en hållbar lösning?!
C har varit värderingsstyrt länge men frågan är nu vilka grundläggande värderingar som ska styra framöver?

I det program som nu presenterats så finns hållbarhet med som ett bärande tema, decentralisering återanvänds som begrepp, men bredvid detta finns en grundläggande värdering som beskrivs som liberalism, men som jag inte tror ska beskrivas så. Det är snarare individualism i en väldigt skarp form. Så långt möjligt ska man klara sig själv, samhället och andra ska inte lägga sig i. Det kan låta bra, men andra sidan av det är att man själva ska se om sitt hus, svaghet finns inte, maktunderläge finns inte. Det får till konsekvens att man gör flera märkliga eller extrema ställningstaganden, typ alla regler och lagar på arbetsmarknaden ska bort, man ska få leva i reglerad polygami, samhället ska garantera grundtrygghet men inte mer, likvärdighet i välfärden Sverige ska inte garanteras etc Det är här värderingarna skär sig.

Hillary Clinton skrev för ett antal år sedan en bok med titeln “It takes a village to raise a child”. Avsikten med boken och titeln var att fånga det faktum att det räcker inte med individualism och eget ansvar, det behövs en samhällsgemenskap och gemensamma insatser för att vi ska skapa ett tryggt samhälle för våra barn. För Centerpartiet har det alltid varit en självklarhet att vi ska hjälpas åt och att politiska gemensamma lösningar är ett viktigt redskap för det. Därför blir ideprogrammets inriktning mot en avlövad stat och att vi ska ska befrias från staten/samhället ett stort ideologiskt steg som i varje fall inte jag delar. Det är också uttryck för kanske den största bristen i förslaget - bristen på solidaritet. Det finns förvisso argumentation för tillgång till sjukvård och välfärd för alla medborgare gemensamt finansierad, men det bottnar inte i en argumentation för varför, att vi tillsammans har ett ansvar för varandra, solidaritet. Och den som har det lite bättre ska bidra med lite mer. Ett nytt ideprogram som ska fungera för mig som Centerpartist måste innehålla ett vi, en gemenskap och en insikt om att vi behöver varandra och att vi behöver ett samhälle som också balanserar maktförhållanden och kan skapa förutsättningar för jämlikhet. Det saknas och det måste bli en del av det program som antas av stämman i vår!

måndag, november 12, 2012

Den nya hårda vänstermajoriteten

Läser idagens östran om paret på Öland som ansökt om riksfärdtjänst. Det är blind man som vill ha möjlighet att få sammanhållen färdtjänst hela vägen mellan bostaden till Växjö, dvs en bilresa. Detta avslår KLT och när paret överklagar framkommer det att man från KLTs sida/landstinget i Kalmar läns sida anser att personen i fråga kan åka med ledsagare. Det vill säga mannen hustru som också har svårigheter att förflytta sig ska ta ansvaret för buss och tågresor. Om uppgifterna är något så nära verkligheten så är det en förfärande hård myndighetsbedömning som landstinget ägnar sig åt. Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att kunna resa och leva ett "normalt" liv. I all myndighetsutövning måste man också se till lagens intentioner, inte enbart till att minimera nyttjandet av en verksamhet så långt det är möjligt. Det kanske är ekonomiskt bra men det strider mot avsikterna med lagstiftningen enligt min mening. Men vad tycker Anders Henriksson? Vi debatterade detta i våras då var han lojal med den hård myndighetsutövningen i vårt län - är han det fortfarande?

Tyvärr finns inte Östrans artikel på nätet!

Glädjande revisionsrapport om psykiatrin

I fredags presenterade revisionen en uppföljande rapport på den granskning man genomförde 2009! Rapporten 2009 var väldigt kritisk och revisionsansvariga talade om att man övervägt att säga att verksamheten inte var ändamålsenlig. Därför är det glädjande att läsa att man nu i den nya granskningen visar att en tydlig utveckling skett och att det finns en rörelse mot bättre förutsättningar att följa verksamheten och leda den. Det är särskilt bra att man på ett antal områden börjar få system som hänger ihop för hela förvaltningen, såsom arbetet med patientsäkerhet. Samtidigt visar rapporten att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Det som för mig som förtroendevald känns mest angeläget att man nu förstärker arbetet med är det man i granskningen beskriver som uppföljning av behandlingsresultat. Det är inte bra att där har enligt rapporten inget hänt sedan 2009 och det tillsammans med att inrapportering till kvalitetsregister ännu inte fungerar på ett tillfredsställande sätt gör ju att vi har lite eller begränsade möjligheter att se om arbetet leder till önskade resultat! Jag tror att det är väldigt viktigt att vi från politikens sida är väldigt tydliga med att vi förväntar oss att man börjar systematiskt rapportera till kvalitetsregister, det kan inte vara ett möjligt alternativ att man gör det om man vill i verksamheten - det är något som ska ske!

För några veckor sedan var jag med om en väldigt bra dag kring psykiatrin, det var när man firade 100 år av verksamhet i Kalmar län. Det var en intressant och givande dag. Men den gav också ett intressant perspektiv på utvecklingen, stundtals skrämmande. Jag hoppas att när man om ett antal år firar typ 110 år så kommer de då senaste 10 åren visa på en mycket stark utveckling mot en kvalitetsorienterad och evidensbaserad psykiatrisk verksamhet där patienterna verkligen står i centrum!

torsdag, november 08, 2012

Lika - olika?

I debatten kring hälso-sjukvården dyker det återkommande upp frågor om vi har en lika vård i landet. det enkla svaret på den frågan är - nej. Men vi har sett till det stora hela en väldigt likvärdig vård. Däremot finns det ju områden som det av någon märklig anledning finns skillnader inom som är svåra att motivera och att förstå. När vi som tror på betydelsen av det lokala och regionala självstyret ställs inför dessa frågor så svarar vi gärna reflexmässigt att olikheter är bra och de uppstår på medvetna lokala och regionala prioriteringar. Men när man då börjar studera en del konkreta områden så inser jag att det är svårt att använda den reflexmässiga reaktionen.
SKL har på uppdrag av sjukvårdsdelegationen tagit fram en rapport kring barnlöshet och hur stödet ser ut för dem som söker assisterad befruktning. Det jag slås av då är att där finns olikheter som inte handlar om något annat än slumpen, vem som var handläggande tjänsteman, klinikchef när beslutet tog eller något dylikt. För det är svårt att se varför vi har en spridning på ålder när vi från landstingen erbjuder assisterad befruktning på 4-5 år eller stor skillnad i antalet försök man erbjuder.
Jag tror att för att vi ska kunna utveckla det regionala självstyret och låta debatten handla om hur vi regionalt formar vården så att den passar våra invånare bäst måste anstränga oss mellan landstingen för att harmonisera icke förklarbara skillnader. Dock menar jag att det är i grunden ett ansvar vi som förtroendevalda i respektive landsting har, inte en fråga där vi genom SKL dömer av frågor. Men däremot är det utmärkt att SKL såsom genom denna rapport visar hur det ser ut och därmed ger underlag för ett mer gemensamt beslutsfattande. Vår strävan måste vara att erbjuda en likvärdig vård i landet, den ställer krav på att vi också samordnar oss mellan landstingen!

onsdag, november 07, 2012

Om ideprogrammet!

För någon vecka sedan var vi samlade i distriktsstyrelsen i Centerpartiet i Kalmar län och vi hade närmast en helkväll av diskussioner kring det utkast till program som i början av oktober publicerades på den Wiki som man använder i arbetet. Det finns mycket gott att skriva om den öppna process som vi har haft kring ideprogrammet och ambitionen att göra det kort och fokuserat på centrala värderingar för centerpartiet. Men när jag nu haft möjlighet att se vart det är på väg och läsa ordförandens reflektioner kring programmet i en intervju i SvD förra veckan är jag en aning bekymrad!

För mig är det viktigt att vi får ett program som är i takt med de samhällsutmaningar vi lever med, men som också bygger på värderingar om hur vi vill bygga samhället. Därför är det väldigt bekymmersamt att det i det material som så här långt presenterats inte finns någon samlad analys av vårt samhället och dess utmaningar. Ska vi skapa ett hållbart program så behöver det vara en matchning mellan idéer ochsamhälsutveckling! Det andra som oroar mig är att programtexten så här långt är extremt individorienterad. För mig byggs samhället i samspelet mellan enskilda individer och det vi, vi är tillsammans. Därför måste enligt min mening ett ideprogram för Centerpartiet ha en tydlig vision av vad vi är i relation till varandra och inte enbart vad vi som individer kan göra och ska ha frihet att göra. Som det nu är formulerat är det en klar dragning till libertarianska idéer som jag inte tror är en rimlig grund för centerpartiet där gemensamma insatser har varit ledord i t ex ekonomiska föreningar och i mindre kommuner runt om i Sverige.

När jag så läser vad programkommitteens ordförande tycker är viktigt är det bekymmersamt om man gör den federala föreställningen för samhällsbygget till ett ledord. Att vi ska ha stor regional frihet när det gäller att utforma verksamheter och hantera välfärdsfrågor tycker jag är viktigt. att vi ska öka medborgarnas självbestämmande och slippa politikers och byråkraters klångfingrighet är rätt. Men det är långt ifrån att regionalisera lagstiftning och skattebaser. För frågan om vi ska införa råvarubeskattning då måste man i ett postindustriellt samhället fundera på alla aktuella råvaror såsom innovationskraft, skogsuttag, intellektuella kompetenser etc. Enligt min enkla mening är detta ett sidospår och inte en väg som kan skapa ny idekraft i centerpartiet. Jag har svårt att tro att det skapar engagemang eller ger oss nycklar för att driva samhällsutvecklingen.

Centerpartiet är ett socialt parti och ett liberalt parti - låt oss i ett nytt ideprogram hålla i dessa trådar och kombinera det med den pragmatiska problemlösningsorientering som burit partiet i hundra år!
- Posted using BlogPress from my iPad

10 goda förslag för bättre vård i vårt län!

Igår presenterade vi Allianspartiernas gemensamma budgetalternativ. Det innehåller mer än 40 förslag och är det mest omfattande som vi presenterat sedan 2006. Det lägger en delvis annan riktning för utvecklingen av vården. Vi har byggt förslaget kring fyra huvudområde:
Jämlik vård i hela länet
Valfrihet för medborgarna
Bättre vård för våra äldre
Personalen är nyckeln till framtiden

Om jag ska peka ut de tio viktigaste förslagen så är det följande:
1) 90 sekunders ambulanser i hela länet!
2) äldreteam startar om i Kalmar
3) samlade palliativa vårdplatser i Västervik - en väg till värdig vård
4) vårdval för KBT behandlingar, öppenvårdspsykiatri sjukgymnastik mm
5) anhörigprogram för hela länet
6) kortare väntetider för dem med längst sjukresor!
7) större möjligheter för sjuksköterskor att kunna specialistutbilda sig!
8) kompetens höjning inom geriatrik
9) säkra vårdutbudet på mindre orter - enklare med filialer
10) vårdcoachning för patienter med svåra kroniska sjukdomar

Majoriteten i landstinget la ett antal bra förslag såsom satsning på Dialysen och att vi nu förbereder byggandet av en ny hälsocentral i Emmaboda. Men de undvek att tala om hur de vill spara 60 miljoner det kommande året - de måste de nu svara på och vi kräver nu att landstingsstyrelsen på varje fullmäktige nästa år ska redovisa hur arbetet mot budgetbalans går - det. är en fråga om demokrati!

fredag, oktober 19, 2012

Rätt till jämlik vård!

Är cancervården ett postkodlotteri?
Är det verkligen så att enskilda patienter får betala kostnaden för sina läkemedel?

Ja det är frågor man kan ställa sig efter en debattartikel i DN idag. De påstås i den att man på vissa sjukhus erbjuds att själv betala dyra cancerläkemedel eftersom inte sjukhuset vill tillhandalla dem eftersom de är dyra. Är det sant är det helt oacceptabelt! Och jag menar att om man har den typen av uppgifter så måste man presentera var det sker så att man kan rätta till det. Det strider helt not hur svensk sjukvård ska bedrivas!

Sedan är det självklart att vi ska ha en så gemensam process för användandet av läkemedel som är möjligt i Sverige. Men här finns många intressen, nya läkemedel ska föras in och bli en del av en behandlingsmodell, läkemedel är aldrig en isolerad sak. Det betyder att när ett nytt läkemedel blir tillgängligt så måste existerande modeller förändras. Sedan är det trots allt så att allt ska finansieras och i den processen ska nyttan av nya läkemedel ställas mot andra lösningar i sjukvården. Jag inser att det är oerhört frustrerande att veta att det finns läkemedel som eventuellt kan hjälpa men som man inte får tillgång till och det gör att vi i den svenska sjukvården måste skapa en process som är snabb och säker för införande av nya läkemedel. Ska det bli möjligt så måste vi i landstingen ta ansvar för att ha en rak och tydlig beslutsprocess, idag är det för många steg!

Utvecklandet av nya läkemedel är en utmaning, dels vad avser finansiering, men också hur de förändrar vården. Sverige ska ha världens bästa sjukvård, det måste innebär att nya bra läkemedel ska användas utan onödig fördröjning i sjukvården!

läs DN debatt, se SVT.

fredag, oktober 12, 2012

Färdtjänst på rimliga villkor

Kalmar län är ett av dem som hårdast driver att färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och utifrån det sker positiva saker som att man försöker göra all  reguljär kollektivtrafik tillgänglig för alla medborgare. Och om man åker färdtjänst i den reguljära kollektivtrafiken så åker man fritt. Men det har också negativa konsekvenser, en sådan är att det i Kalmar län är väldigt svårt att få ett färdtjänsttillstånd, vi är snålast i landet och som myndighet överklagar vi gärna sådant som går emot de egna bedömningarna. Men idag sätter Radio kalmar och funktionshinderorganisationerna fingret på en annan negativ effekt. Det är att den som har behov av en transport, inte kan nyttja den reguljära kollektivtrafiken och inser behovet av en resa samma dag som man ska resa ska enligt reglerna drabbas av en straffavgift på över 40 kronor, dvs biljettpriset ökar nästan 3 ggr.
Vi har inget sådant systemt i den vanlig kollektivtrafiken att sent köp av biljett blir dyrare, däremot tillämpar SJ och flygbolagen det. Frågan är ju om det är med dem vi i landstinget ska jämföra oss?

Jag tycker att i den översyn som nu pågår av regelverket kring färdtjänsten så bör man också tittat på om denna avgift är rimlig, särskilt som ansvarig tjänsteman i radion säger att den sällan debiteras! Då kan man verkligen  fundera på om den ska vara kvar! Färdtjänsten är en trafiklösning för den som inte kan förflytta sig på egen hand beroende på ett funktionshinder, den bör så långt möjligt vara av samma kvalitet och kostnad som den reguljära kollektivtrafiken.

Läs på Radio kalmar

onsdag, oktober 10, 2012

En reflektion över ett styrelsemöte

Dagens landstingsstyrelse tillhörde det ovanliga, inga beslutsärenden av avgörande karaktär, men många presentationsärenden med stor betydelse. Vi hade ett beslutsärende av större betydelse delårsbokslut, det visar på ett bra resultat för året, men när man skärskådar det inser man att det beror till väldigt liten grad på att vi har verksamheter som följer budget. Istället beror det i huvudsak på engångshändelser och den i jämförelse med budgeten starka ekonomiska utvecklingen i Sverige. För så här är det:
Prognosen för året är ca 160 miljoner i överskott, 80 av dessa kommer från återbetalning från AFA vilket i sin tur beror på att de nationella sjukförsäkringsreformerna haft bestående effekt på sjukskrivningslängder och antalet sjukskrivningar. Den rödgröna majoriteten verkade idag inte ha något emot att ta emot dessa extra pengar - trots allt tidigare kritik av förändringarna i sjukförsäkringen! Resterande 80 miljoner i överskottet kommer sig av att skatteintäkterna blivit betydligt högre än budgeterat. Om inte dessa händelser inträffat hade landstinget som bäst nått ett noll resultat i år och debatten på landstingsstyrelsen varit en helt annan....

Dock kan det konstareras att trafiken - klt - får ett betydligt större underskott än vad man lovade i maj, trots Anders Henriksson stora löften om att nu skulle man få hejd på detta. Året är inte slut och vi kommer alla ihåg förra året då underskottet ökade radikalt i bokslutsprocessen!

Hälso-sjukvårdsförvaltningens underskott är 112 miljoner, fruktansvärt högt och även om det pratas om att den negativa utvecklingen nu stoppats upp, jag nog se det innan jag litar på det!

Ett annat viktigt presentationsärende var hyrläkeriet. En reflektion jag gjort därifrån är att i redovisningen säger man att vi har 230 sökande till 15 at - tjänster, varför tar vi inte emot fler när så många söker.... Obegripligt!

Vi fick en kort redovisning av händelserna kring socialstyrelsens beslut från i tisdags. Det som förvånade mig  var det mycket lama agerandet från ansvarigt landstingsråd när frågan kom upp om vad som gjorts och görs. Fortfarande verkar skygglapparna sitta på om att hon är ansvarig för en verksamhet som har bekymmer och att det krävs politiskt ledarskap!
tisdag, oktober 09, 2012

När allt går fel - en katastrof för en människa

Igår kom socialstyrelsen med ett tillsynsbeslut med anledning av ett sk Lex Maria ärende beroende på självmord. Landstinget i kalmar län har som policy att alla självmord som sker med någon koppling till vården Lex maria anmäls - det är bra! Det ger verksamheten en möjlighet att utvecklas och förändras för att minska risken för att någon tar sitt liv.

Det senaste året har 19 fall lex Maria anmälts och i en del fall är det säkert så att vården har gjort allt som är tänkbart. Men detta är inte de första 19 fallen utan sedan landstinget började med denna princip så har ett stort antal Lex Maria anmälningar gjorts. I det perspektivet är det förvånande och bedrövligt att det som nu skedde med den 29 -åriga kvinnan där socialstyrelsen klandrar verksamheten kunde ske. Det är obegripligt att efter så många lärtillfällen så har man inte rutiner och arbetssätt som räcker till. Det tyder på ett system som haltar betänkligt och där ansvariga inte har brytt sig eller klarat av att utveckla arbetet så att man kan minimera risken för att någon som är i kontakt med psykiatrin begår självmord.

Men den andra stora frågan är hur man arbetar med självmordsförebyggande arbete, med vilket allvar man gör systematiska skattningar för att bedöma risken för självmord. Enligt uppgift gör man bara sådana skattningar på dem som redan försökt ta sitt liv... om det är korrekt så är det mycket tveksamt om man uppfyller kraven på att motverka självmord!

Nu får ansvariga inom psykiatrin ta ansvar, berätta varför detta kunde hända och vilka åtgärder man vidtar för att förhindra en upprepning. Men en viktig fråga är vad man vidtagit för åtgärd redan eftersom den kritiserade händelsen inträffade för 1 år sedan. Det är 19 stycken till som tyvärr har tagit självmord efter det, vad säger det om lärprocessen?

Läs barometern, Svt, Gudruns kommentar.

tisdag, oktober 02, 2012

Nära till tårar...

I morse när jag stod på perrongen i Emmaboda och väntade på tåget, så ringde telefonen, det var Ulla som ringde och berättade att hon precis hört på radion att New Wave lägger ner bruken i Orrefors och Åfors helt. Det är en mångårig verksamhet som man en morgon bestämmer sig för att stänga. Och när jag stod där på perrongen var det väldigt nära till tårar eller det var tårar...

Jag förstår de ekonomiska realiteterna, men om man som jag kommer ihåg löftena och visionerna som spreds när New Wave tog över så inser man vilket kapitalt misslyckande detta är. Argumentet för att de köpte glasbruken var att man var duktig på marknad och kunde tillföra kanaler ut världen. Av detta har blivet närmast intet. Fortfarande är man extremt beroende av Grekland och USA, trots att en förnyelse behövts så länge.

Det som är det det värsta med allt detta är att man också underminerar möjligheten för framtiden. Att bli en duktig glasblåsare tar lång tid, när nu ännu fler duktiga människor tvingas lämna så försvinner också kunskapen ut genom dörren. En kunskap som inte går att återvinna, för vem av dem som nu lämnar vågar återvända ens om möjligheten ges, man har ju den hårda vägen lärt sig att Glasarbetet är osäkert!

Det sista som överger en är ju hoppet och talet om att det finns intressenter kan jag bara hoppas kan övergå i något reellt, men jag tror då att det finns en pusselbit som staten skulle kunna bidra med och det är miljöskulderna kring bruken. Det måste skapas ett rimligt alternativ för detta om någon ska våga eller kunna gå in och köpa bruken! OKB borde inte fundera på vad man kan ta i betalt för bruken, eftersom om ingen tar över har man bara en skuld kvar - frågan är ju snarare vad man ska betala för att kunna hitta nya ägare....

Läs DI, Barometern, Östran, SR Kalmar

söndag, september 30, 2012

Socialdemokratisk pressmeddelandepolitik!

I dagarna har oppositionens budgetperiod inletts med allehanda olika typer av utspel. Uppenbarligen har sossarna nu nått vägs ände med pengarna i budgeten och nu övergått till pressmeddelande budgetering.

Jag tycker det är helt fantastiskt att man kan låtsas helt seriöst att 110 miljoner destinerade till läxhjälp i hela Sverige skulle göra skillnad, för det är vad man på fullt allvar försöker lura i läsarna på DN debatt idag! Om man omvandlar detta till ett anslag för Kalmar län och Emmaboda så skulle det ge länet ca 2,5 miljoner dvs ungefär fem lärartjänster att sprida ut på tusentals barn och ungdomar. I Emmaboda skulle det lite över 100 000 kronor dvs ca 10 timmar i veckan utspritt på 6 skolor eller 1,5 timmar per skola. De politiker som vill bli tagen på allvar och hävda att man gör skillnad bör hålla sig för god för den typen av förslag och debatt.

Nu skulle man ju kunna tänka sig att detta bara är ett enstaka exempel men icke. Anders w Jonsson visar på sin blogg att detta sker även om det sociala området och sjukvården. Det toppas av att partiledare Löfven i ett uttalande säger att regeringen förstår inte problemen och anslår 300 miljoner extra när regeringen avsatt över 4 miljarder. Om S vill hävda att man har ett alternativ bör man inte sänka sig till denna låga nivå av pressmeddelande budgetering. Tyvärr har man en tradition inom området!


måndag, september 24, 2012

Folkhögskola -Ny möjlighet för arbetslösa!

Inledde dagen med ett besök på Högalids folkhögskola för att på plats få höra om det arbete man sedan några år gör med att ge kurser för unga arbetslösa ofta utan fullständiga betyg från skolan. Folkhögskolans kärnuppgift är ju att ge dem som inte fått med sig tillräcklig med grund en ny chans. Och sedan några år tillbaka har man i samverkan med AF givit studiemotiverande kurser om 12 veckor för unga arbetslösa upp till och med 25 år. Resultaten av detta har varit väldigt goda och den nationella utvärderingen visar att mellan 35-40% har gått vidare till studier eller arbete direkt efter kurserna. Det är för att vara en del av arbetsmarknadspolitiken väldigt goda resultat.

Högalid har de senaste åren haft 10-15 ungdomar varje termin som gått en studiemotiverande kurs och i höst är det 13 som går den. Det roliga är nu att inför våren får man möjlighet att öka antalet kurser med en till för dem över 25 år - det har varit en åldersgrupp som inte haft möjlighet att göra detta tidigare. Men efter regeringens budgetförslag i förra veckan är nu det möjligt. Det är bra att folkhögskolan inte bara fick nya platser för den reguljära verksamheten utan också tas till vara för att utveckla arbetsmarknadspolitiken och ge fler en chans att komma tillbaka. Jag är övertygad om att folkhögskolorna särskilda arbetssätt och miljö kan vara väldigt värdefull för dem som inte fått in en fot på arbetsmarknaden och eller saknar fullvärdiga betyg och gjorda utvärderingar visar att så är fallet!

Läs gärna på folkbildningsrådets web här och här!

fredag, september 21, 2012

Sossarna och RUT

Läser i dagens DN om Leif Pagrotskis skatteutredning för socialdemokraterna. Det är allmän spännande att läsa att nu finns inga egentliga egna idéer utan nu är det anpassning som gäller. En av de roligare formuleringarna är följande:

”Rut underlättar vardagen för många människor och har också visat vissa positiva effekter för sysselsättning och minskat svartarbete”, skriver han i rapporten.

Det är väl första gången som någon ledande socialdemokrat erkänner det som varit ett uppenbart faktum för alla andra sedan länge. Att han sedan beskriver mer än 10 000 jobb som marginella det är ju bara kränkande för alla dem som fått ett jobb tack vare RUT reformen! I en radio intervju säger han att jag skulle ju aldrig infört denna reform, men den är ju ändå till nytta för medborgarna så vi bör nog inte ta bort den....Tala om att vara anpasslig och inte stå för sin åsikt. Men en intressant fråga är nu:

- Vad säger alla de som i talarstol efter talar stol talat emot RUT reformen och beskrivit dem med förminskande och försök till förnedrande ordalag, kommer de att vara lika anpassliga som Leif P, man kan tvivla!!

Men den som tror att utveckling av tjänstesektorn i vårt samhälle är en viktigt del i vår utveckling bör nog inte överväga att rösta S, därför man är fortfarande uppenbart kvar i tillverkningssamhällets logik - inte tjänstesamhället!

Läs gärna DN

torsdag, september 20, 2012

Men ni ly(s)snar ju inte!

Idag har vi varit på en intressant besöksrunda i Emmaboda med alliansgänget. Vi har bl a mött företrädare för RSMH som är riktiga eldsjälar. De företräder patienter som ofta inte blir hörda i den allmänna debatten och som i många fall som patienter heller inte blir lyssnade på när de får vård. Därför är det viktigt att vi som förtroendevalda möter och lyssnar på bl a företrädare för RSMH.

Det de sa till mig och övriga gruppledare från alliansen är att man upplever att den rödgröna majoriteten är inte intresserad, och inte bryr sig om vad man säger eller vad man skriver. De uppfattar det närmaste kränkande när företrädare som svar på frågan hur man hanterar olika skrivelser från RSMH ger svaret att de finns någonstans i rullorna och har själva inte läst eller brytt sig!

Denna bild blir paradoxal när jag samtidigt i Västerviks tidning kan se att sosseledningen i landstinget varit i Västervik och startat en kampanj för att lyssna på patienterna och att man skapat en särskild APP för detta. Det är ju utmärkt att man tänker lyssna på fler, men steg ett borde väl vara att lyssna på dem som redan nu hör av sig och har synpunkter, annars faller ju all trovärdighet! Så länge man beteer sig så mot dem som hör av sig så framstår ju den nu startade kampanjen enbart som ett påhitt för att få några fler rubriker - men man tänker ändå inte bry sig om vad angelägna patienter och deras brukarorganisationer säger!

Så kära s-företrädare åk hem och gör rätt innan ni skapar nya påhitt!

läs VT här!

fredag, september 14, 2012

Svidande uppgörelse inifrån psykiatrin

Igår fick vi alla i landstingsfullmäktige ett sk öppet brev från två tidigare nyckelpersoner och eldsjälar inom den psykiatriska vården i Kalmar län. Deras brev är en svidande uppgörelse med det de uppfattar som ett stort misslyckande - skapandet av psykiatriförvaltningen och hur vården utvecklas. Men jag tror också att det ska läsas som en stor besvikelse över att det de trodde på inte har lyckats med sitt uppdrag. Jag kan som oppositionspolitiker tycka att de riktar allt för mycket av kritiken mot förvaltningsledningen samtidigt som ansvariga politiker kommer undan. När man ser till den lista på misslyckanden som de tar fram så är det politiska ansvaret väldigt tungt:
- Unga vuxna mottagningarna har det inte blivit något med, trots entydiga fullmäktige beslut saknar den politiska vänsterledningen förmåga att satsa resurser och kraft på att förverkliga beslutet!
- avsaknaden av ett fungerande program mot självmord är sorgligt - vad gör ansvarigt landstingsråd för att skapa handling?
- Missbruks och beroendevården är ett svårt område och samarbetet där har inte varit framgångsrikt och landstinget kör sitt eget spår trots att om detta ska lycka så måste man samverka mellan kommun och landsting. Senaste exemplet är frågan om sprutbyte där Landstinget avser att vidga verksamheten utan att bygga upp en helhet med berörd kommun.

Det finns fler frågor och ansvaret är tydligt politiskt. Denna gång kan inte den röda majoriteten komma undan med att kalla det svartmålning som man gjort när vi från Alliansen lyft dessa frågor, frågorna och kritiken kommer från två med mycket stor erfarenhet av psykiatrin i länet - Min enkla undran är:
Vad har Linda Fleetwood (v) för svar på kritiken, vilka åtgärder förbereder hon och den politiska majoriteten?

Läs gärna Pierre Edströms utmärkta kommentar och Östrans nyhetsartikel

onsdag, september 05, 2012

Sjukförsäkringens konsekvenser

Vi har de senaste åren haft mycket debatt och diskussion om effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen. För någon vecka sedan kom första utvärderingen om hur det gått för dem som omförsäkrades.  Den visade att av dem som "utförsäkrades" och övergick till arbetsförmedlingen så har väldigt många övergått till arbete, helt eller delvis, man har höjt sina inkomster och en del har gått tillbaka till heltidsarbete med heltidslön. Därtill är det en stor andel som efter att ha prövat att finna arbete gått tillbaka till en fortsatt sjukskrivning. Det finns många som drabbats av svårigheter beroende på förändringarna, men det visar sig nu att många har också fått det bättre och en möjlighet att arbeta igen - det är en framgång som tyvärr inte har gett några braskande rubriker!
Idag har den nye ledarskribenten på Barometern en intressant kommentar. Det handlar om de stora summor pengar som kommuner och landsting sparat de senaste fem åren tack vare att färre är sjukskrivna idag och att andelen långtidssjukskrivna sjunkit. Både kommuner och landsting har avtal med de fackliga organisationerna som förstärker inkomsten för den enskilde vid sjukskrivning. De senaste åren har premien för denna försäkring sjunkit dramatiskt och i år betalar dessutom försäkringen tillbaka delar av premierna för 2007-2008. I landstingets fall 80 miljoner. Det är också en framgång för den reformerade sjukförsäkringen. Det är intressant att notera att detta hör jag inga höga vänsterröster om att det är orättfärdigt utan dessa pengar tar man gladeligen emot utan argumentation. Det är förvisso bra för välfärden i kommuner och landsting, men det är märkligt med tanke på de brösttoner man tidigare använt.

Läs ledarkommentaren här

fredag, augusti 24, 2012

Vet Henriksson vad han talar om?

I dagens Barometer kan jag läsa att landstingsstyrelsens ordförande anser att det ska skapas öppna jämförelser för kollektivtrafik, hur tänkte han då? Det finns ju redan! Om han går till myndigheten för trafikanalys (trafa.se) så finner han väldigt mycket nyttig statistik som jämför kollektivtrafiken i landet. Men jag kan ju förstå att han inte vill ta till sig detta för de visar ju att den kollektivtrafik han är ansvarig för når minst antal medborgare, är dyrast att driva och samtidigt höga biljettkostnader. Trots detta har vi i Kalmar län med något undantag den största andelen skattefinansiering av trafiken. Medan snittet i Sverige är runt 50% så täcker skatten över 70% av kostnaderna för kollektivtrafiken.

-Anders det finns öppna jämförelser, hem och läs på och gör något åt det istället!

torsdag, augusti 23, 2012

Behovet av utbildning minskar inte och kvaliteten säkras!

Häromdagen skrev jag om den för mig helt främmande idéen att börja minska antalet lärosäten som stabschefen på högskoleverket föreslog. Debatten har ju fortgått bl a i barometern där företrädare för Linneuniversitet inte avvisar en samverkan. Jag tror dock att det nu är viktigt att Linneuniversitet satsar på att konsolidera sin verksamhet i kalmar och Växjö. Här finns ju hela campusdiskussionen i Kalmar som är oerhört viktig för möjligheterna till utveckling. Men i anslutning till denna diskussion om sammanslagningar har också debatten om minskat antal studieplatser kommit upp. Den är viktigt och inte helt enkel!

Vi har idag och för ett bra tag framöver ett stort utbildningsbehov som inte minskar bara för att ungdomskullarna minskar. Det är olyckligt att många av universiteten idag har sökanden som inte får en plats eller som inte kan läsa inom det fält man önskar därför att det saknas platser. Här tror jag att man från regeringen måste tänka en gång till!! Det kan vara så att minskningen av ungdomskullarna ska slå igenopm till viss del i antalet platser - Men det är för fyrkantigt tänkt! man måste också se till det underliggande trycket av unga och lite äldre som vill läsa och deras möjlighet att göra det. Vi behöver som samhälle också se att behovet av utbildning minskar inte - det ökar och det ställer krav både på stor tillgång på akademisk grundutbildning, men också på möjlighet till fördjupning och breddning under ett yrkesliv. Jag hoppas verkligen att regeringen i den kommande budgeten gör en rejäl satsning på utbildning på många områden och att en del av detta är en reducering av platsminskningen! Dock finns det en pusselbit till i detta. Sosse-regeringarna under många år inrättade platser på högre utbildning utan att skicka med pengar. det har inneburit att undervisningsinsatserna för studenterna har minskat rejält de senaste 10 - 15 åren. Det leder till kvalitetsproblem och en utveckling som vi inte har i gymnasiet och grundskolan där man är garanterade en undervisningstid som elev. Jag tycker inte staten ska reglera antalet timmar - men det finns en undre gräns för vad som är acceptabelt och jag menar att man på många utbildningar passerat den. Utöver att man behöver säkra ett utbildningsutbud med platser, behöver staten höja kvalitetsambitionen med högre utbildning genom att höja anslagen per plats!

Läs Universitetsläraren, Barometern

tisdag, augusti 21, 2012

Universitetsnoblessen slår till!

I dagens DN kan jag till min förskräckelse läsa hur en högre tjänsteman på Högskoleverket ger uttryck för åsikten att fler högskolor och universitet bör slås samman och underförstått avvecklas... Argumentet är det förmenta att man klarar inte kvaliteten på mindre enheter, men de döljs bakom ett ekonomiskt stordrifts argument! Det är samma typ av argumentation som användes när vi från Centerpartiets sida drev på för att utveckla fler högskolor runt om i landet, både för att öka möjligheten för fler att studera och för att bidra till kompetensutveckling och regional utveckling runt om i landet! Bevisen är många för att dessa satsningar lett till att vi nu har en större spridning i samhället av vilka som väljer att studera och alla högskolor och universitet runt om i landet bidrar till utvecklingskraften i den region man verkar.

Om man ser till de kvalitetsutvärderingar som presenterades i våras så visar de att många både gamla och nya högskolor/universitet har kvalitetsproblem,och att det inte finns ett entydigt samband mellan stort och hög kvalitet! Ett bra exempel på detta är Högskolan i Jönköping som inte är stor, inte är gammal men som visade upp väldigt god kvalitet på sina utbildningar!

Det finns från annat politiskt håll de som nu hävdar att det är dags att minska utbudet av högre utbildningen Sverige - de krafterna måste hejdas. De hade inte rätt för 40 år sedan och de har inte rätt n. Högre utbildning tillgänglig i hela Sverige skapar jämlik tillgång och bidrar till utveckling i hela landet.

fredag, augusti 17, 2012

Nu är det nog!

I snart två veckor har drevet pågått mot Annie Lööf och Centerpartiet, det startade på sund grund men har för många dagar sedan förlorat sitt innehåll och riktiga betydelse. Låt mig för att vara tydlighet extravaganser som tillväxtverket unnat sig på skattebetalarnas bekostnad är och var inte ok. Inte heller var det ok att någon godkänt att Näringsdepartementet skulle betala en middag för Centerpartister. Det kan säkert vara så att kostnaderna för departementets julfest var i högsta laget, men fråga era arbetsgivare vad julbordet kostade med underhållning och annat. För det måste vara så att även om man är anställd i kommun och stat så har man som personal rätt till både personalfest och julfest. Dessutom innehöll julfesten också utbildningsmoment! Annie och departementsöedningen har konsekvent agerat öppet, inget har undanhållits och man ställde den självklara frågan - har vi själva saker att städa upp efter avslöjandet om Tillväxtverket. Och satte igång detta! Och därmed var ju själva sakfrågan under hantering, sedan har drevet i brist på riktiga nyheter fortsatt med nonsens nyheter och det är där det måste ta stopp!

I Kalmar län hade vi för 1,5 år sedan samma typ av avslöjanden som Östran gjorde kring en kultur som hade skapat i landstinget. Men det är värt att notera att när fakturorna hade visats upp och analyserats, landstingsstyrelsens ordförande hade markerat att han insåg allvaret, regler stramades upp så var sakfrågan över. Det är ingen som varken då eller nu hävdar att Anders Henriksson borde avgå eller att han personligen kunde lastas för denna situation. På samma sätt är det nu med Annie Lööf! Hon har som departementsansvariga från början markerat allvaret, markerat genom regelgenomgång, att nu skärper vi detta! Men det är väl ingen som på allvar menar att Annie Lööf eller för den skull Maud ensamma skapat en kultur som gör att man tillåter sig att vara extravaganta på sina håll i statsförvaltningen och då särskilt i Näringsdepartementet. Det man kan som medborgare kräva av Annie har nu gjort, låt nu henne återgå till att regera och utveckla företagens möjligheter i Sverige.

Till sist se är det med förvåning jag läser någon professor som är upprörd över att när media begär ut handlingar i en fråga så informeras ledningen för verksamheten. Det är väl självklart att den som är ansvarig för en verksamhet ska ha rätt till informationen att det sker, det allvarliga är om man försöker fördröja eller förhindra och det har ju inte skett i detta fallet. Om tidningen hade ställt frågan till alla myndigheter, kommuner och landsting om hur detta hanteras så hade svaret i de allra flesta fallen varit likadana - det är klart att vi informerar när någon begär ut handlingar så att man har kunskap i ärendet om/när det blir frågor!

Drevet har nått vägs ände, det blir inte en bättre soppa nu - den blir enbart smaklös!

Läs SvD, Aftonbladet

onsdag, augusti 15, 2012

Spännande befolkningssiffror - särskilt grattis Öland!

Idag har jag fått del av SCBs befolkningssiffror för första halvåret 2012 och det är intressanta siffror. Ett år är ingen trend, men det är ändå intressant att notera att för första gången på länge så har vi haft en ett mottagande av nya svenska som ger oss plus för länet. Fortfarande gäller dock att vi relativt Kronoberg tar emot färre och hade vi haft deras utveckling så hade vi haft ett plus på flera hundra för länet, nu blev det en ökning med 39! Den andra observationen man kan göra är att Öland är stora vinnare med goda inflyttningssiffror både från resten av Sverige och från utlandet. Jämfört med förra året samma period så är det särskilt för Borgholm en väldig skillnad. Sorgebarnet är fortsatt Kalmar som inte är det draglok för länet som det skulle behöva vara. K(S) ordföranden försöker hela tiden sprida bilden av den framgångsrika utvecklingen, tyvärr kan det inte avläsas i befolkningssiffrorna. Kalmar län behöver ett mer framgångsrikt Kalmar, men den nuvarande politiken verkar inte räcka till för att skapa det!

Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan se en positiv invandring till vårt län, och att vi välkomnar nya svenskar på samma nivå som våra grannlän - då kan vi vända den negativa befolkningsutvecklingen. För att detta ska lyckas krävs bostäder, utvecklande företagsklimat, välfungerande välfärdsutbud osv. För det krävs politiska initiativ och politisk kraft framöver!

Här kan man läsa statistiken, här är Radio kalmars inslag

måndag, augusti 13, 2012

Dags att vända utvecklingen

Före sommaren hade vi en intensiv debatt om hur kollektivtrafiken i länet fungerar. Statistiken från 2010 visade att vi i kalmar län har en väldigt dyr trafik som inte nyttjas av medborgarna. Under sommaren har verksamhetsstatistiken för 2011 presenterats från Myndigheten för trafikanalys. Den visar att utvecklingen under 2011 blev värre och att nge förbättring kan skådas.Självfinansieringsgraden för KLT är nu nere i 29%, medan den som snitt för landet ligger runt 50 %. Nedanstående bild visar på ett tydligt sätt hur trafiken i vårt län avviker från resten av landet. I Kalmar län ha vi de absolut högsta kostnaderna per resa alla kategorier och samtidigt tar vi ut bland de högsta avgifterna per resa av resenärerna. Dessutom har den röda majoriteten höjt skatten för att ytterligare öka kostnaderna. Detta är Ebberöds bank. Nu behövs en riktig handlingsplan för att vända denna utveckling, kostnaderna per resa måste ner, antalet invånare som vill resa måste öka och det kan inte ske genom att spendera ännu mer. Andra län, även glesa län lyckas långt bättre än vad vi gör!

fredag, augusti 10, 2012

Sviktande patientfokus

Det är sorgligt att läsa artiklar i både Oskarshamnstidningen, och Nyheterna idag. Både handlar om hur landstinget hanterar dialyspatienter i oskarshamns området. Jag förstår att landstingets personal behöver semester, men våra patienter behöver också vård. Dialyspatienters livskvalitet är alltid begränsad eftersom de får ägna många timmar i veckan åt sin dialys och resor till och från denna. Att då ordna en sommarlösning som innebär att dessa kroniska patienter får åka ännu mer och ännu längre tid varje vecka är inte OK.

Landstinget i kalmar län hävdar att man ska ha ett patientfokus - detta har uppenbart förlorats i detta fallet när man organiserat sommarvården. Nu vädjar patienterna till LS ordföranden om att gripa in - jag förväntar mig att han gör det. Våra kroniska patienter får inte komma i kläm på det sätt som här uppenbart har skett och sker!

tisdag, augusti 07, 2012

Nystart med nystartszoner

Idag har en särskild utredare för regeringen presenterat sin utredning om och  hur man ska kunna införa sk nystartszoner i Sverige. Utgångspunkten för utredningen är ett förslag från centerpartiet i valrörelsen 2010. Det är glädjande att utredaren nu presenterar ett konkret förslag som verkar genomförbart och som skulle kunna förbättra människors möjligheter till arbete i områden i sverige där utanförskapet är som störst.

I vårt län har ju Hultsfred och högsby ansökt om att få pröva denna modell, nu är det dags för regeringen att ta fram deras gemensamma ansökan och låta två mindre landsbygdskommuner prövar möjligheterna med nystartzon, för detta kan inte enbart bli en fråga för storstäderna!

Läs utredarens pressmeddelande!

För övrigt betyder detta att jag nu drar igång skrivandet och funderandet efter en vilsam sommar!

lördag, juni 16, 2012

Intressant försök MP

Idag på DN debatt är det en intressant och i många stycken väldigt bra debattartikel från miljöpartiet. De lyfter fram viktiga frågor om stad och land och de olika villkor som finns i landet. Om man ser till majoriteten av de förslag man lyfter fram så kan man säga att det vore enklast om de anslöt sig till Centerpartiet eftersom det är förslag i huvudsak som vi har drivit sedan länge. Men i inledningen av artikeln gör man stort nummer av att Alliansregeringen skulle förstärkt klyvningen av landet, genom att ta bort fastighetsskatten, ta bort förmögenhetsskatten och sänkt restaurangmomsen. Jag läste då med förväntan att man nu hade förslag om att återinföra något av detta, eller hur man vill kompensera de man påstår förlorat på dessa åtgärder. Men inte så! Nej när man kommer till åtgärdsförslagen så handlar det om helt andra saker som inte på något sätt har med reformerna att göra. Sedan får man ju säga att det är djupt intellektuellt ohederligt att göra den typen av koppling som MP gör. Om man tar bort fastighetsskatten som var djupt omoralisk i sitt sätt att fungera så betyder det ju att effekterna av den blir tydligast där det finns flest fastigheter. Om man sänker restaurangmomsen så är det klart att den hjälper alla restauranger. I mitt hemlän hjälper den branschen i turisttäta Borgholm och Kalmar, vilket är väldigt bra. Men det är klart flest restauranger finns i Stockholm. Med en sådan retorik som inledning i artikeln blir tyvärr inte MP särskilt trovärdiga eller seriösa, man odlar bara populistiska myter!

fredag, juni 15, 2012

Bra steg framåt för de narkolepsidrabbade!

Idag på DN debatt redovisar regeringen tillsammans med socialdemokraterna att staten garanterar ersättningen till de som drabbats av narkolepsi beroende på pandemivaccineringen för två år sedan. Det är utmärkt och något jag tidigare förordat i mina funderingar! Det är en viktig signal att vi som land tar ansvar både för folkhälsan när en pandemi hotar, men också för de risker som alltid finns när man gör snabba insatser och fattar krisbeslut. Det är också bra att statens åtagande baseras på en bred uppgörelse som oavsett framtida valutslag har rimlig chans att bli bestående. Nu återstår att genomföra en bra, säker och trovärdig process för de som drabbats så att åtagandena för varje individ blir klargjorda. Här måste nu läkemedelsförsäkringen agerar klokt och omsorgsfullt. De drabbade måste få rimlig kompensation! Läs Dn debatt, Sr Ekot

torsdag, juni 14, 2012

(m)aktallian(s) växer fram i länet

Det sägs ju att en gång är ingen gång, men två gånger en dåliga vana. Och det kan man nog säga att det börjar bli när moderaterna i flera kommuner nu gör upp med socialdemokraterna och spräcker Allianssamarbete och skapar maktallianser istället. Det dagsfärska exemplet är Västervik. Det blir allt svårare att se denna utveckling som en slump och frågan måste på allvar ställas om det inte är så att det nu växer fram en helt ny bild av en maktstrategi från moderater ute länets kommuner och frågan är vad det moderata länsförbundet har för del i denna utveckling. Jag vet att vi från Centerpartiets sida lagt ner mycket arbete på att få Allianssamarbete att fungera i olika kommuner och på länsnivå. Vårt argument för det har varit att vi medvetet velat bryta de många och i många kommuner långa socialdemokratiska maktinnehaven och säkerställa att medborgarna i länet kan välja ett tydligt borgerligt alternativ. Men den utveckling vi nu ser leder tillbaka till att i allt fler kommuner så hjälper nu moderaterna socialdemokraterna att komma tillbaka till makten eller bli säkra på att stanna kvar vid makten. Demokratin behöver politiska alternativ, det måste vara tydligt för medborgarna att man kan ställa någon till ansvar för hur en kommun utvecklas eller för den delen ett landsting. Därför är det ett bekymmer när de nu skapas maktallianser som i praktiken i kan avsättas av väljarna eftersom man har så stora majoriteter i respektive fullmäktige. Den senaste utvecklingen gör säker att sossarna politiska strateger applåderar vilt, men om det inte kommer en offentlig markering från moderater på länsnivå om var man står så får man nog dra slutsatsen att vi står inför en ny politiska miljö i Kalmar län. Se Västervikstidning, Radio Kalmar

tisdag, juni 12, 2012

Topplistor att tala om!

Vi har idag landstingsfullmäktige och diskuterar då årsredovisningen. Det blir gärna en uppvisning från majoriteten i olika s k pallplatser. Och det är helt sant vi har en sjukvård med hög tillgänglighet och stort förtroende hos medborgarna. Men det finns pallplatser vi under förra året förlorat. En sådan är att landstinget i kalmar hörde till dem med lägst kostnader för bl à sjukhusvård tidigare, förra året blev vi ett medellandsting och vår kostnadsutveckling just nu siktar vi uppenbarligen på att 2012 hamnar på den lägre halvan... det är djupt oroande och riskerar leda till stora förändringar i verksamheten framöver för att klara kostnaderna. En annan pallplats som vi nog borde lämna är det att tillsammans med Dalarna ta in högst andel avgifter från invånarna. Det är intressant att det är två av våra rödaste landsting som tar ut de största avgifterna av sina invånare. Till sist har vi en intressant kombination av pallplatser som man verkligen kan fundera över. Det rör kollektivtrafiken, vi har näst lägst andel resors per invånare i kollektivtrafiken, vi har bland de mindre landstingen den största satsningen per invånare på kollektivtrafik i landet. Det innebär att vi uppenbart betalar dyrt för våra resor och har ett stort strukturproblem. Det kan vara helt ok att satsa mycket på kollektivtrafik, men då bör det leda till att det möter ett behov så att våra invånare åker med trafiken. Nu betalar vi uppenbarligen för att köra tomma fordon, det är inte ok! Pallplatser är bra, men man bör fundera på vilka pallplatser man erövrar, det verkar inte den rödgröna majoriteten riktigt göra - därför blir det lite som det blir! Det är inte gott nog.