måndag, februari 28, 2011

Sorgliga besked om bypolitik på regional nivå

I ett pressmeddelande har i idag socialdemokrater och moderater i Jönköpings län fört bypolitiken till en ny nivå - länsnivå. De har kommit överens om att Jönköpingslän ska ensamt bilda s k regionkommun.ndet betyder att de ledande s o m politikerna i Jönköpingslän anser att de nu har alla de resurser som behövs för att på fullt allvar konkurrera med Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Jag måste skriva, även om jag sannolikt får äta upp det, att det är ett stycke av självöverskattning som får betraktas som rekordartad. Tyvärr är det ännu ett bevis för att den regionala nivån i Sverige inte är mogen att ta ansvar för några större uppgifter och ansvarsområden. Att se sin egen bygd i relation till och i samverkan med andra är uppenbarligen en alldeles för avancerad uppgift för de regionala politikerna i s o m. Men det är ju å andra sidan just bypolitikens signum.

För Kalmar län skapar det en ny annorlunda spelplan som l att fundera på, men det finns nu ingen enkel och självklar lösning för hela länet!

Se SR Jönköping,

lördag, februari 26, 2011

Boda igen - inga svar bara svepande argument!

Idag kommenterar KS ordförande Ann-Marie Fagerström den kritik jag framförde på min blogg häromdagen och i lokaltidningarna igår (finns endatst i östran) i en intervju i Barometern (tyvärr ej på nätet...). Jag vet inte om hon trodde att hon med det skulle ta udden av min och anra kritik, men det gör hon inte. Det enda argument som framföra är att Boda är ett speciellt projekt och därför blir det lite annorlunda. Och att hon kallat till informationsmöten lite då och då. Det är sant, men problemet är att de inte innehållit någon info som kan värderas och det har genomgående varit muntligt (prat), dvs inga kalkyler, inga planer för hur ekonomin ska gå ihop etc utan enbart förhoppningar, den elake skulle skriva önskedrömmmar.

Men Ann-Marie Fagerström har nu en konkret möjlighet att visa att jag och andra kritiker har fel. Redovisa konkret hur mycket pengar som redan lagts och kontinuerligt läggs i Boda från kommunen och Emfab, redovisa hur den kommersiella ytan i Hyttan finansieras av hyresintäkter och inte med några subventioner, redovisa i ett utskick till alla fullmäktigeledamöter alla nödvändiga underlag och till sist sluta använda kommersiella intressen som argument för att investeringar ska göras nu. När vi tidigare har gjort stora skolinvesteringar så har den typen av argument aldrig accepterats från elever och personal - de har lugnt fått vänta till beslut är fattade i ordning! Det borde gälla alldeles speciellt i ett ärende som inte är kärnverksamhet!!

Den som förövrigt vill kolla upp hur många gånger frågor relaterade till Boda har hanterats som extra ärende och med minimala underlag kan ta en kontakt med kommunkontoret och be att få ut protokoll och handlingar för respektive beslutstillfälle - de kommer tyvärr visa att Emmaboda har blivit en banankommun vad gäller beslutsfattande i stora viktiga frågor som Boda ärendet.

Den stora frågan denna vecka är dock - har s-gruppen ännu fått nog eller fortsätter de denna ansvarslösa hantering av pengar? Har de accepterat kommunalrådets medvetna lagbrott? OM de gör det tar de också på sig ansvaret för det som skett!

se också Barometern

fredag, februari 25, 2011

landstinget och konstnärliga insatser på sjukhusen

Idag har jag ställt en interpellation  till Linda Fleetwood om det som verkar vara stora brister när det gäller konstnärliga insatser i de fastigheter som landstinget nu investerar i. Jag hoppas få till en debatt om majoriteten verkligen följder de beslut landstingsfullmäktige har beslutat om:


Angående landstingets hantering av konstnärlig utsmyckning vid fastighetsinvesteringar

I landstingsplanen för de senaste åren har kulturens betydelse alltmer betonats.  I den nu gällande landstingsplanen betonas betydelsen av kultur som hälsofrämjande.  I planen betonas också betydelsen av det som benämns som hälsofrämjande design av fastigheter som landstinget investerar i.  Landstinget har sedan tidigare en norm för det som tidigare benämnts som konstnärlig utsmyckning vid fastighetsinvesteringar.  Den innebär att 0,5% av investeringssumman vid en investering ska avsättas till konstnärliga insatser.

Landstinget investerar just nu i moderna sjukhusbyggnader i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.  Det är fastigheter som ska användas för sjukvård de närmaste 30-40 åren och investeringen ligger på närmare 1 miljard kronor.  Om landstingets norm för konstnärliga insatser skulle följas betyder det att ca 5 miljoner skulle ha avsatts för konstnärliga insatser.  Det kan låta som en stor summa, men med tanke på att det är på tre platser och ett antal väldigt stora byggnader så kanske det inte är det utan som landstingsplanen beskriver det en investering i en läkande hälsofrämjande miljö.

Under den senaste tiden har det framkommit uppgifter som talar för att det inte är 0,5 % av investeringssumman som avsatts till dessa konstnärliga och hälsofrämjande insatser utan betydligt mindre, vilket framstår som väldigt olyckligt med tanke på landstingsplanens inriktning och formuleringar.  Det väcker ju också en oro för de övriga investeringar som nu förbereds både i nya hälsocentraler och kommande byggnation för psykiatrin.

Det finns dessutom en annan aspekt på detta och det är att det verkar som om den hälsofrämjande och konstnärliga delen inte varit med i arbetet med att utforma byggnationerna utan istället ska ”slängas in” nu på slutet när byggnaderna är närmast färdigställda.  Det ger ju intrycket av att den politiska ledningen inte överhuvudtaget menar allvar med de skrivningar som finns i landstingsplanen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

-          Hur har de konstnärliga insatserna involverats och upphandlats i samband med utformningen av de tre sjukhusbyggnaderna?
-          Har landstingets norm om 0,5 % följts vid nu pågående investeringar, om så inte skett varför inte?
-          Hur tänker landstingsrådet säkerställa att landstingsfullmäktiges beslut följs i framtida fastighetsinvesteringar?

torsdag, februari 24, 2011

multimiljon rullningen i Boda

De senaste dagarna har det både i Östran och Barran redovisats dels hur s-styret i Emmaboda begår lagöverträdelser och gör upphandlingar värda närmare 20 miljoner utan följa de lagar som gäller. Dels visar det sig nu också att att glasprojektet i Boda nu är dubblerat i kostnader från ca 20 miljoner (inköp av glas och ombyggnader) till över 40 miljoner och då är ändå inte allt med... För detta vill man nu att kommunfullmäktige om en vecka ska gå i borgen utan att man än en gång redovisat några handlingar som kunnat granskas, inga kalkyler, allt körs som extra ärenden med minsta möjliga kontrolltid. Fullmäktige och kommunstyrelse ställs inför utpressningsbeslut hela tiden, om ni inte fattar beslut NU så faller allt.... är det återkommande skallet från ansvarig ks ordförande. Emmaboda kommun håller på att bli en "banan - kommun" vad gäller beslutsfattande.

Om man vill sätta satsningen i Boda i någotslags relation till annat så motsvarar den kostnadsmässigt per invånare den landstinget gör på länets tre sjukhus och som är på en miljard. Landstinget satsar 4200 per invånare i sjukhusen, sosseledningen i Emmaboda vill nu investera 4600 per invånare i Boda. Och då är det inte på en kommunal kärnverksamhet utan på ett museum och en kommersiell yta. Förvisso ska man alltid investera i det som kan skapa tillväxt, men är detta verkligen vad kommuninvånarna behöver och vill? Det tror inte jag. När det dessutom systematiskt bedrivs så att ingen debatt är möjlig eftersom det konsekvent har saknats underlag och de få som levererats har kommit fram precis före ett beslut så är det en icke acceptabel ordning.

Det kommer säkert sägas att man nu har en hyresgäst för de kommersiella ytorna, men med den kunskap jag har så här långt så motsvarar inte den hyra alls den investering som görs för att ställa lokalen i ordning. Kommuninvånarna kommer sannolikt att få subventionera de kommersiella lokalerna!

onsdag, februari 23, 2011

Svårigheterna med KLT och kollektivtrafiken!

 Vi är nog många som den senaste tiden funderat över hur kollektivtrafiken och KLT fungerar. Därför har jag ställt nedanstående interpellation till landstingsstyrelsens ordförande!


Bussresenärer kritiska till KLT – frånåkta!
Många frågor kring nya biljettsystemet
KLT valde bort södra Sverige!
Långa väntetider till beställningscentralen
Biljett kaos utan slut
KLT:s biljettproblem fortfarande olösta
Usel service – det här var droppen KLT
Strul på KLT:s beställningscentral


Detta är ett axplock av rubriker från länets tidningar den senaste tiden. Och därtill kommer det faktum
att många tåg har varit inställda och att ännu fler haft väldigt svårt att hålla tiderna enligt tidtabellen.
I Busstrafiken har det varit likadant. Kort och enkelt skrivet kan jag konstatera att KLT:s sätt att
fungera i relation till sina kunder framstår som bristfälligt och den håller inte tillräckligt hög kvalitet!
Låt mig lyfta fram några områden:
Förseningar och inställda tåg
Under december månad vara över 100 tåg inställda på Stångådalsbanan och de tåg som gick var ofta
väldigt sena. Vi har sett inställda tåg även på Tjustbanan och på Kust till Kust. Försening av tåget är
något som pendlare på alla våra tåglinjer tvingats vänja sig vid och de löften som givits om en stabil
tågtrafik i länet efter förra vinterns problem verkar inte ha infriats.
Jag har därför följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande
- Är den kvalitet på tågtrafik som KLT levererar till länets resenärer acceptabel?
- Vilka åtgärder har vidtagits eller avser landstingsstyrelsens ordförande att vidta för att höja
kvaliteten – om han nu anser att det behövs?

Biljettsystemet
Införandet av det nya biljettsystemet har uppenbarligen varigt väldigt besvärligt i varje fall för många
kunder. Det har för resenären inneburit ökad pappershantering, krånglande biljettmaskiner, trassel på
tåget med trafikvärdar som inte förstår biljetterna osv. Dessutom har den nya biljettmodellen för vissa
pendlare inneburit stora kostnadsökningar (ca 25%). Det biljettsystem som KLT nu introducerar är ett
helt eget system och verkar inte kunna användas utanför länet. Jag har därför följande frågor till
landstingsstyrelsens ordförande
- Vad motiverar den prishöjning om närmare 25 % som pendlare som köper månadskort drabbats
av?
- Utifrån vilka strategiska perspektiv har KLT valt ett biljettsystem som enbart används i Kalmar
län?

Beställningscentralen
Under hösten och vintern har klagomålen på KLT:s beställningscentral för färdtjänst och den
gemensamma beställningsenheten med landstingets sjukreseenhet varit många och växande.
Möjligheten att komma fram och beställa och få besked har periodvis varit väldigt dålig. Det har
tidigare sagts att detta skulle lösas och att dessa tillgänglighetsproblem skulle försvinna, men så har
inte skett – ännu! Jag har därför följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande
- Har tillgängligheten till beställningscentralen varit acceptabel eller finns det behov av åtgärder?
Länstrafiken är något som många medborgare är beroende av och utnyttjar varje dag. För många
fungerar det ganska bra, men de senaste åren har det varit alldeles för mycket kvalitetsproblem.

Sammantaget finns det skäl att fundera på hur kollektivtrafiken i olika avseenden har fungerat och
fungerar i länet och därför undrar jag avslutningsvis:
- Finns det någon realistisk plan för kvalitetsutveckling som landstinget som ägare har tagit del
av eller initierat för att vi i framtiden ska få en välfungerande kollektivtrafik i länet?

tisdag, februari 22, 2011

Bra kan bli bättre

Idag redovisas den 2:a nationella patientenkäten för primärvård. Resultaten som SKL redovisar är att patienternas uppskattning av primärvården i landet ökar, även om det är små förändringar. Dock finns det några funderingar med anledning av resultaten. Om man tittar på den nationella jämförelsen kan det konstateras att patienter frågor som rör deras delatkighet och information såsom om läkemedel ( historia och biverkningar), sjukdomshistoria etc inte är nöjda. Här finns ett tydöigt uttryck för den hierarki som fortfarande döljer sig i sjukvården. Att göra patienterna mer involverade och uppleva sig delaktiga i sin egen vård skulle gynna både patienten och primärvården, eftersom det skulle bidra till att behandlingar fungerar bättre.
När jag sedan ser till Kalmar läns resultat så kan det konstateras:
1) primärvården i länet fungerar bra - patienterna är ganska nöjda!
2) det finns ett underliggande missnöje med att man inte får träffa samma doktor när man kommer tillbaka till sin hälsocentral och här har länet blivit sämre sedan 2009.
3) Patientdelaktigheten behöver bli bättre!
4) I de kommuner där vi har flera olika hälsocentraler framstår det som om resultaten för respektive enhet är på en högre nivå jämfört med de kommuner där det enbart finns en hälsocentral. Konkurrens är bra för patienten och ökar den upplevda kvaliteten!
5) Det är djupt beklagligt att ett antal privata enheter avstått från att delta i undersökningen, de finansieras av samma skattemedel som övriga och bör därför också delta i de gemensamma patientundersökningar som görs.
6) de privata enheter som deltagit har inte helt men i stor utsträckning bättre resultat
än genomsnittet i länet, det visar att de ett positivt sätt utmanar de offentligt drivna enheterna och tydligt bidrar till att höja den upplevda kvaliteten på primärvården i länet. Undrar om vänsterpartiets företrädare noterar detta!

Sammantaget finns det en sak som framstår som viktig, i de kommuner där vi inte har någon konkurrens bär landstinget försöka bidra till att det skapas. Vi bör aktivt leta efter aktörer som vill etablera sig i exempelvis Vimmerby, men också i Högsby och Oskarshamn.

måndag, februari 21, 2011

nöjda apotekskunder - men det kan bli bättre

Via Sebastian Hallen fick jag idag koll på en SIFO undersökning som Sveriges Apoteksförening gjort. Den visar att kunderna är mer än nöjda med utvecklingen av hur apoteken fungerar och tycker att servicen blivit bättre sedan omregleringen. Det är skönt att även om en massa sossar inte är nöjda så är kunderna det - vilket ju var målet!!

Men jag vill dock skicka med en liten brasklapp....det kan bli ännu bättre! Jag har mött alldeles för många kunder som inte tycker att det apotek man besökt haft en tillräcklig servicenivå och det har gällt när ett givet apotek inte har en förskriven medicin hemma i butiken. Tidigare kunde varje apotek se om detta läkemedel fanns på ett närliggande apotek, det kan man inte nu. Det förstår jag, det är inte rimligt att man som konkurrent direkt kan se vad andra har i lager. Men den överenskommelse som branschen gjort räcker inte för att hjälpa kunderna. De blir alltför ofta satta i situationen att de får göra ett antal apoteksbesök innan de får tag i rätt medicin. Det är inte en tillräcklig servicenivå! Det är trots allt så att apoteken utför en receptstyrd service och då måste det styra bemötandet av kunderna. Här måste branschen hitta andra IT hjälpmedel så att man som kund lätt kan få svar på var ett läkemedel finns att få tag i när det apotek man besöker inte har det hemma i lager. Om hela elektronikbranschen via tjänster som Prisjakt kan visa upp sin lagersituation på internet för olika produkter måste det vara möjligt även för apoteksbranschen.

Omregleringen har lett till bättre service, men det saknas fortfarande några steg för att det ska bli jättebra!!

fredag, februari 18, 2011

-103

Idag har SCB publicerat de slutliga befolkningssiffrorna för 2010 och länet minskar med 103 personer. Det är en fortsatt negativ utveckling. Det är enbart tre kommuner som växer - Kalmar - Mörbylånga - Nybro övriga kommuner krymper. Huvudorsaken till att länet minskar kan man tro är vår demografi, dvs det föds för få barn och det dör för många...Men jag skulle säga att det är inte korrekt. Huvudorsaken till att vi krymper i jämförelse med t ex Kronoberg är att vi har alldeles för liten invandring till länet.

Kronoberg har ett positivt inflyttningsnetto från utlandet på över 1400 personer - Kalmar län på enbart lite över 900. Vi tar i Kalmar län emot betydligt färre invånare från utlandet proportionellt jämfört med vad Kronoberg gör. Om vi hade samma storlek på invandringen så hade vi haft ca 4-500 fler invånare i Kalmar län 2010. Och eftersom detta har pågått så länge så är det en jätteskillnad vi talar om i befolknings

Kalmar län måste förstärka sitt bostadsbyggande, stärka arbetsmarknaderna med pendlingsmöjligheter och tillväxten av företag. Men för att det ska finnas förutsättningar för att ha en befolkning för detta måste vi bli ett intressant nybyggare län, där människor finner att de kan skapa sig en framtid! Det är utmaningen för oss som vill utveckla länet!

Läs Barometern, Radio Kalmar och Sebastian Halléns blogg

torsdag, februari 17, 2011

Måttfullhet på glid

I en vecka har Östran granskat landstingets användning av skattepengarna. Man har i sin granskning fokuserat på representation, främst intern sådan, kurser och konferenser etc. Landstinget har sedan 1986 ett beslut om att allt sådant här ska ske med måttfullhet. Östrans granskning visar att det skett överträdelser. Det har köpts spritdrycker, vilket inte får ske. Men det kan nog också konstateras att det skett en glidning i vad som är måttfullt och det är inte alltid så att all redovisning gjorts korrekt. Nu behöver vi både i politik och verksamhet en diskussion om vad vi menar med måttfullhet, en uppstramning behöver uppenbarligen ske. Skattebetalarna ska kunna vara säkra på att vi använder deras pengar på ett försiktigt och klokt sätt.

Men samtidigt som denna uppstramning ska ske så får vi inte förlora perspektiven. För landstinget är det oerhört viktigt att verksamheter i olika delar av länet möts och arbetar tillsammans, det kräver konferenser med övernattning. Sjukvården är kunskapsintensiv och kunskaper behöver underhållas. Enligt min mening lägger vi nog för lite pengar på utbildning inte för mycket, det betyder mer resor, hotellnätter mm och det är väldigt viktigt att det fortgår och förstärks. Sedan är det min mening att den som arbetar i landstinget ska uppleva en positiv personalpolitik som innebär att man kan ha teambuilding aktiviteter för att förstärka arbetet i en grupp, på en arbetsplats eller i ett projekt, på samma sätt som sker i resten av arbetslivet - varken mer eller mindre. Ibland finns det i den diskussion som uppstått i spåren av Östrans granskning en tendens till att bara för att människor arbetar för en offentlig arbetsgivare ska inga resor - måltider - gemenskaps aktiviteter förekomma, det tycker jag är en helt felaktig slutsats. Det vi gör ska göras med måttfullhet men det måste vara möjligt med olika typer av aktiviteter.

onsdag, februari 16, 2011

Billig generika kan stå oss dyrt!

Idag har Ekot en viktig nyhet om hur läkemedelsföretag i Indien gör stora utsläpp från sin tillverkning av bl a antibiotika. Det är framförallt företag som tillverkar generika som finns i Indien och Greenpeace och forskare har gjort studier som visar på stora utsläpp av olika gifter och att de finns starka skäl att vara orolig för konsekvenserna av detta. Här krävs internationella insatser, i första läget inom EU, men det måste gå fort. Generika utvecklingen har inneburit att vi både här i Sverige men också i stora delar av världen kan få tag i billiga och viktiga läkemedel. Men lågprisambitionen får inte ske till priset av stora hälso- och miljökonsekvenser. Enligt uppgift i reportaget släpper man bl a ut antibiotika. Det kan bidra till att utvecklingen av resistenta bakterier förstärks ytterligare i en tid när vi behöver begränsa antibiotika användningen för att vi inte ska förlora möjligheten att använda det i framtiden.

Ett något högre pris på generika, men fullgott hälso- och miljöskydd måste nu prioriteras och trycket från Sverige in i EU måste öka snabbt!

Om kri(s)rapporten

Jag skulle skrivit igår, men det blev inget utrymme...om S krisrapport. Jag skummade igenom den i går och jag måste säga att det var med växande förvåning som jag läste den. Analysen av vad som hände är väldigt förneklad särskilt vad avser samhällsutvecklingen och hur den påverkar politiken. Jenny Madestam intervjuas i SvD och hon uttrycker det på ett tydligt sätt när hon lyfter fram att man i analysen inte alls förhåller sig till att vi lever i ett alltmer individualistiskt samhälle, alla är vana vid att kunna styra sina val och kraven på det ökar även vad gäller välfärden! Ett annat förhållande som är närmast helt frånvarande är utvecklingen av kunskapssamhälle och tjänstesamhälle. Man får komma in i nästan halva rapporten innan detta överhuvudtaget lyfts fram. Varför är då detta viktigt.
Jo för mig har det framstått väldigt tydligt sedan länge att socialdemokratin fortfarande tror att man ska skapa politik för ett industrisamhälle, men det är länge sedan vi lämnade det. Kriskommissionen hade chansen att problematisera och reformulera socialdemokraternas förhållningssätt till utvecklingen av samhället - inget av det finns i rapporten. Därför tror jag att om man undantar delen om organisationen är detta ett fullständigt oanvändbart material för att utveckla politiken. Man grävde inte nog djupt, modet var inte nog stort.

Istället har man förfallit till historiskt svärmeri som säkert smeker sårade partisjälar men inte hjälper partiet. För mig som konkurrent till sossarna känns ju detta bra, men det är förvånande att de gamla ränderna sitter så djupt. Ur Centerpartistisk synpunkt kommer det blir möjligt att utnyttja det förnyelsevakum som s nu skapar för att skärpa vår egen profil inom t ex välfärdsområdet - där vi ska kombinera trygghet jämlikhet och likvärdighet, gemensam finansiering med valmöjlighet och individuell anpassning. Där finns ett stort utrymme fortfarande i svensk politik, det bör nyttjas!

Läs gärna Magnus Andersson, DN, Aftonbladet

måndag, februari 14, 2011

utmaningen för svensk sjukvård - gör det inte för enkelt...

Östra Småland kommenterar på ledarplats idag en rapport som förre LO ekonomen Dan Andersson gjort för S-kvinnorna om sjukvårdens utmaningar. Jag ska villigt erkänna att jag så här lång bara scannat rapporten, men har ändock några funderingar utifrån rapporten och östrans ledare.

Det finns i grundtonen i både rapporten och i ledaren ett letande efter "felet" och det felet är att allt mer vård bedrivs privat och att vården kostar för lite. Det kan vara en helt relevant ståndpunkt, men den kan behöva bättre sakligt stöd än vad som redovisas i rapporten. Den förändring som skett de senaste 15 åren och som innebär att flera länder nu har lika lång eller längre medellivslängd än vad vi har i Sverige innebär ju inte att vår sjukvård blivit sämre, däremot har andra länder lyckats utveckla hälsa och sjukvård bättre än oss. När man sedan tar det som intäkt för att det skulle vara privatiseringarnas fel blir det än mer bekymmersamt för i jämförelse med dessa länder så har man där större privata inslag. Så med den argumentationen så skulle vi inte skapa färre utan fler privata alternativ.

Vi har haft en ökning av privata utförare i vården de senaste åren, men det är ingen radikal förändring och den ojämlikhet vi har i vården idag har vi tyvärr utvecklat under lång tid, långt före ökningen av privata alternativ. I en intressant studie som redovisades för något år sedan visade det sig att Sverige i en OECD jämförelse har en långt mer ojämlik vård än flera OECD länder, vilket betyder att vi sedan länge har haft en situation där den som är välutbildad och har bra inkomst har lättare att få vård, snabbare och effektivare än andra. Min slutsats är att vi får leta svar på andra ställen än i privatiseringarna för att förstå ojämlikheten. Östran och Dan Andersson gör livet för enkelt eller kan man misstänka använder sina ideologiska skygglappar för tidigt - det är synd i en sådan här viktig diskussion.

Vi måste utveckla Svensk sjukvård, behovsstyrd och gemensamt finansierad, men låt oss undvika en så förenklad diskussion som antyds i dagens ledare i Östran! Ojämlikheten måste angripas för medborgarnas skull, men det måste göras på ett sätt som ha relevans inte med idéer om en mer sluten Hälso-sjukvård.

fredag, februari 11, 2011

Hjärtsjukvården kräver både mer kunskap och mer förebyggande

Igår skrev jag om hjärtsjukvården och de opinionsarbete som hjärt- och lungsjukas riksförbund driver just nu. Landstinget bedriver på politikens uppdrag ett stort arbete för att försöka klarlägga varför Kalmar län har så avvikande siffror jämför med resten av länet och förhoppningen är ju att det ska kunna leda till åtgärder som gör att vården fungerar bättre. Jag delar inte Professor Joep Perks åsikt att detta är ett onödigt arbete såsom han beskriver det i Radio Kalmar idag. Han har helt rätt att vi behöver arbeta ännu hårdare med det förebyggande arbetet, för att färre människor ska insjukna. Men för den som blir sjuk kan det aldrig vara ok att det är större risk att avlida innan man kommer till vård än i andra delar av landet. Båda bättre vård och mer förebyggande behövs!

Sedan läste jag en intressant artikel i DN idag om hur man stöttar dem som insjuknat i någon hjärtsjukdom där man arbetat både KBT behandling för att minska stress och andra rehabiliteringsinsatser. Jag tror att det är lika viktigt att vi när vi nu arbetar med hjärtsjukvården också tittar på rehabiliteringen efter en infarkt.

torsdag, februari 10, 2011

Vad är bristen med hjärtsjukvården?

Hjärt- och lungsjukas Riksförbund väcker viktiga frågor med sin granskning av hjärtsjukvården i Kalmar län. Det är väldigt bra att det nu blir en debatt kring detta. För min personliga del har detta inte varit ett okänt förhållande och jag har försökt att lyfta frågan tidigare i samband med att Öppna jämförelsers redovisningar gjorts. Därför är det bra att det nu blir en medial debatt kring detta därför att frågan är väldigt viktig. Dock har vi i vården i kalmar län problem med fler områden, t ex Strokevården och Diabetesvården, men också delar av Cancervården. Sjukvården i Kalmar län är bra, men det är helt uppenbart att i jämförelse med andra län kan vi bli bättre på ett antal områden.

Det arbete som nu har hållit på ganska länge kring hjärtsjukvården måste nu börja uppvisa resultat. Jag delar den frustration som riksförbundet ger uttryck för och förväntar mig att vi snarast får se förslag till åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns. Det är säkert så att det finns inte en förklaring eller en åtgärd som behöver vidtas utan det är nog många mindre åtgärder. Men det finns ju några funderingar man kan ha och en är den saktfärdighet som funnits med att sluta avtal med kommunerna om att också låta räddningstjänsten rycka ut vid sk hjärtstopp - det borde skett snabbare och mer systematiskt i länet.

Det kan handla om behov av mer pengar, och det är ha beredd att pröva positivt om det kommer fram trovärdiga förslag som kräver detta. Men först gäller att vi behöver få fram förslagen från den pågående utredningen!!

Läs gärna SR Kalmar och Östran och Gudrun Brunegårds funderingar

onsdag, februari 09, 2011

Hylla våra sjukhus i regionen

Idag publicerar institutet Health Consumer Powerhouse en rankning av landets akutsjukhus. Det är första gången ett sådant index skapas och det finns säkert många tveksamheter i det. Men det är ändå bra att man gör ett sådant försökt. Särskilt som man väger samman medicinska resultat från Öppna Jämförelser och väntetider i vården.

Det man då kan konstatera är att den sydöstra sjukvårdsregionen står sig väldigt bra i jämförelse med landet. Merparten av akutsjukhusen i våra tre landsting finns bland de tio bästa i landet. Det är ännu ett argument för vi tillsammans ska bilda en gemensam region! Det finns i vår region en god förmåga att driva sjukvård på ett bra sätt som är till gagn för medborgarna.

Sedan är det ju kul att få gratulera Västerviks sjukhus till sjunde platsen på listan, men också länssjukhuset till 8.e platsen. Man gör ett bra jobb, det är kul att de nu visas upp för omvärlden.

Till sist - när Health Consumer Powerhouse publicerade sina första rankningar av landsting 2004 eller 2005 så var landstinget i Kalmar län i topp och det var roligt. Men den dåvarande röda oppositionen gjorde då allt för att förminska värdet av denna rankning, undrar hu de kommer göra nu....

Läs också VT, SR kalmar!

Att putta majoriteten framför sig...

Idag har vi haft landstingsstyrelse och vi har varit synnerligen aktiva från Allianspartierna. Den kanske viktigaste debatten idag har varit den om radiologins utveckling i länet. På styrelsens bord låg ett förslag från majoriteten som var både oklart och otydligt och det kunde leda till att det skulle genomföras förändringar vid våra sjukhus som ändrade deras uppdrag och utvecklingsmöjligheter utan att det skulle fattas politiska beslut. För mig var det otänkbart att bidra till ett sådant beslut.

Efter att vi lagt fram ett tydligt kompletteringsyrkande som förhindrade detta och en lång debatt mjuknade vänstergänget så att beslutet nu blev glasklart. Inga förändringar kan genomföras som har stukturell innebörd och det betyder att man kan t ex inte ta bort jouren vid radiologin i Oskarshamn utan att det blir föremål för beslut, eller man kan inte begränsa verksamheten i Västervik utan att det blir politiska beslut. Det märkliga var att vi skulle behöva hålla på och argumentera i nästan 1 timme för att komma till detta beslut.

Jag kommer trots allt inte ifrån misstanken att de rödgröna bra gärna hade velat ha ett större manövreringsutrymme utanför politiken så att eventuella förändringar inte skulle behöva lyftas upp i det demokratiska ljuset, men till slut vågade man av politiska skäl inte upprätthålla den linjen.

Vår i politiken

Igår skrev jag ett blogginlägg som uppenbart har roat ett antal av mina läsare, vilket gläder mig!! Jag skrev om de statliga stödet för bättre vård för våra äldre men det blev så här på ett ställe:
stimulera utvecklingen av en bättre vår för våra äldre börjar ta fart,
Någon har sagt att de tror att det är en Freudiansk felskrivning - jag längtar efter våren. Någon annan har sagt att de tycker det är ett intressant politiskt område - vårpolitiken. Och jag tror på det sistnämnda!!!

Man skulle kunna säga att min skrivning visar på något som komma skall... dvs att Alliansregeringen med den goda samhällsekonomiska utveckling som den bidragit till  gör att våra äldre får det bättre i vår. ja jag vet inte vilket, men jag lär mig att en felskrivning kan bli både rolig och faktiskt stimulera kreativiteten för politik utveckling - när lägger Miljöministern en proposition för en bättre vår eller när lägger Hägglund förslag som gör att det blir en ljusnande vår för våra äldre, snart kanske....;)

tisdag, februari 08, 2011

alliansens satsningar slår igenom

Idag redovisas hur de statliga stödpengarna för bättre vård för våra äldre sprids över landet. På ett sätt är det ett deprimerande resultat - alla kommuner och landsting får inte del av pengarna för man har inte gjort något. Särskilt bekymmersamt är det att våra tre största regioner Skåne - Västra Götaland och Stockholm får ingenting av pengarna. Det betyder att de har inte startat det viktiga arbetet med att säkra kvaliteten i vården för våra äldre och redovisa det i de två kvalitetsregister som nu byggs upp på allvar för hela landet.

Landstinget får över 8 miljoner, vilket är väldigt bra och kommunerna i länet får också del av resurserna - totalt ca 2 miljoner. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra hos både landstinget och kommunerna i länet.

Men sammantaget visar dagens besked om statsbidragen att regeringens försök att stimulera utvecklingen av en bättre vår för våra äldre börjar ta fart, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att kvaliteten i vården ska bli riktigt bra och säker!

Se radio kalmar

måndag, februari 07, 2011

Skärpning krävs - unga vuxna mottagning till Kalmar!

Ingen unga vuxna mottagning i Kalmar, ja det finns inget annat sätt att läsa tidningsartikeln i Barometern i lördags där Linda Fleetwood (v) uttalar sig. Förvisso är den officiella versionen att det skjuts på, men det har man nu gjort i flera år. Det är bedrövligt att man på detta sätt inte genomför ett fullmäktigeuppdrag och skapar en verksamhet som har förutsättningar att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar i Kalmar  innan den blir allvarlig sjukdom.

Här visar återigen den rödgröna majoriteten sin passivitet när det gäller frågor som rör psykiatriverksamheten i länet och man låter sig styras av annat än det som är bra för patienterna. Jag måste erkänna att jag hade förväntningar på att Linda Fleetwood som nytt landstingsråd skulle visa större förmåga att driva en aktiv politik inom sitt ansvarsområde, men tyvärr verkar det vara fortsatt låt-gå inställning som gäller - bedrövligt!!

Läs gärna Malin P´s kommentar och Gudruns grunnande....

fredag, februari 04, 2011

Nybyggarlandet Sverige

Jag lyssnade på förmiddagen på Maud Olofssons inledningstal på centerpartiets kommundagar. Det var en sektion i talet som helt fångade mig och som jag verkligen blev glad över och det var hennes tal om Sverige som ett nyggarland. Hon använde ett antal olika fakta som ingång t ex att 1 av 4 läkare har utländsk bakgrund, att ca 1/3 av alla undersköterskor har utländsk bakgrund osv. Hon lyfte också det faktum som jag tidigare beskrivit här på bloggen - invandringen är nyckeln till befolkningsökningen runt om i landet. Hon hävdade att om vi inte hade invandring så skulle 80% av alla kommuner minska i befolkningsmängd inkluderande Malmö och Göteborg. Tänkvärt och viktigt!

Jag har tidigare på denna blogg visat att om Kalmar län hade samma invandringsnivå som Kronoberg så hade vårt län istället fär att krympa vuxit med mellan 1000 - 2000 personer varje år. Sverige framtida försörjning och välfärd bygger på att vi har invandring i ganska stor omfattning annars kommer vi varken ha ekonomi eller arbetande människor!

Men detta kräver ett helt annat arbete med att möta nya människor som kommer till Sverige och de som precis börjat sina liv här. Vi måste på lokal nivå få igång ett helt annat bostadsbyggande, vi måste skapa reella möjligheter till utbildning och arbete och möjligheten till företagande utvecklas. SD's tal om att invandring är ett hot är inget annat än dumhet, invandringen är istället en av vägarna till framtida välfärd.

Jag tycker Abir Alsahani skriver bra om detta

torsdag, februari 03, 2011

Köfri vård - jämlik vård!

Idag redovisas i SvD en avhandling från Linköpings universitet som visar att till två av de sektorer i vården som vi oftast har längst väntetider, nämligen allmän kirurgi och ortopedi, så påverkar patientens inkomstnivå hur länge man får vänta på behandling. Förvisso ska man vara försiktig med att dra slutsatser när studien enbart baseras på ett sjukhus. Men den bekräftar andra studier som redovisats tidigare som talar om att vi i Sverige har en ojämlik vård som påverkas av bl à patienternas socioekonomiska position.

Men det studien visar för mig är något annat och väldigt väsentligt - kampen för en köfri vård är en kamp för jämlik vård. Det är när vi har fått bort köerna som denna grund för ojämlik vård kan avskrivas. Det är ur det perspektivet obegripligt att sossarna så länge var emot att förbättra vårdens tillgänglighet och införa en skarp vårdgaranti. Den nu lagstiftade vårdgarantin och den av alliansregeringen införda sk kömiljarden är viktiga pusselbitar för att få en mer jämlik vård!

onsdag, februari 02, 2011

Fattiga barn i Sverige

Igår presenterade Rädda Barnen sin sk rapport om Barnfattigdom och den pekar på att antalet barn i relativ fattigdom ökat under 2008. Det är som Maria Larsson konstaterar kanske inte så underligt eftersom 2008 var det år då den internationella krisen slog till på allvar. Och jag måste också hålla med Hanne Kjöler i DN att man måste i svenskt sammanhang vara försiktig med hur vi använder fattigdomsbegreppet. I en internationell jämförelse så är den faktiska fattigdomen i Sverige väldigt begränsad. Men det betyder inte att både faktisk och relativ fattigdom bland barn inte ska bekämpas.

Om vi har som idé att vi skapar ett välfärdssamhälle för att ge alla barn så likvärdiga förutsättningar som möjligt s¨å måste det betyda att man politiskt försöker bekämpa en situation där barn lever i en upplevd fattigdom. Rapporten visar på några saker som jag finner viktiga, det är att a-kassan fungerar inte särskilt inte för ensamstående föräldrar, mest kvinnor, som inte ens kvalificerar sig för a-kassan med de regler vi har och till viss del haft länge. Det andra är att vid en kris som den 2008-2009 har vi inte en fungerande broms för de som är mest utsatta - barnen. När vi nu har lite tid på oss så bör det vara en viktig fråga att fundera på inför kommande krishändelser - för det kan vi tyvärr vara säkra på kommer.

Anders W Jonsson pekar på ett antal viktiga förslag i sin bloggkommentar. Den idag presenterade långtidsutredningen har förslag som är väl värda att överväga och som också skulle hjälpa dessa barn. Det handlar bl a om obligatorisk a-kassa, att se till att det blir bättre ekonomiskt utfall för den som tar tillfälliga jobb när man har sk försörjningsstöd idag. Jag menar att man också måste se över hela situationen för de ensamstående föräldrarna där det inte finns en fungerande försörjning. Vägen till egen ekonomi och försörjning måste bli enklare och bättre - det är enda sättet att minska både faktisk och relativ barnfattigdom.

Men det är som det skrivs i DN viktigt att behålla perspektiven, 1997 var det över 22% av barnen som levde i relativ fattigdom enligt rädda barnen och 2008 är det ca 10%, vilket är den näst lägsta siffran sedan mätningarna började 1991. Så även om 10% är för mycket så är det ändå så att jämfört med 10 år bakåt i tiden så är det ett riktigt bra utfall.

tisdag, februari 01, 2011

sjukförsäkringen måste ändras

Idag är det tyvärr ( utifrån perspektivet att det är synd att den behöver skrivas) en väldigt bra debattartikel i Barometern. Där beskriver tre erfarna läkare att sjukförsäkringsreglerna inte fungerar för en del av deras patienter som drabbas av bröstcancer. Artikeln är klar, konkret och tydligt och jag menar att regeringen och ansvarig moderat minister nu måste lyssna. Jag vet att det nu ska göras en kompletterande utredning, men i avvaktan på att den blir färdigt bör regeringen göra vad den kan för att ändra förutsättningarna så att allvarligt sjuka människor inte tvingas ur sjukförsäkringen under en behandling eller under rehabiliteringsperioden. Det tvärsäkra regelsystem som regeringen, riksdagen, men uppenbarligen också socialstyrelsen och försäkringskassan nu skapat måste ändras och anpassas. Det är trots allt så att jag som Centerpartist och vi som utgör Allianspartierna ser medborgaren före systemet, det måste leda till snabba åtgärder inom detta område. Det är inte acceptabelt att människor med stora behov får leva i denna osäkerhet. Nu är det dags att göra rätt kära socialförsäkringsminister!

Bristande företagande - väldigt oroande

Igår publicerade Nyföretagarcentrum statistik för hur många nya företag som startas i olika delar av landet. I Barometern redovisas att tre av länets kommuner ligger i den absoluta botten och det är alla tre klassiska industrikommuner, däribland Emmaboda. Emmaboda kommer inte ens upp i 3 nya företag per 1000 invånare eller totalt ca 25 nya företag på ett år. Statistiken visar på ett av Kalmar läns stor bekymmer, vi lever i allt för hög grad kvar i industrisamhälles logiken och vi -länet- behöver ta oss ur det.

Länet behöver ytterligare arbeta med en nyföretagarstrategi - kanske dags att ta ett initiativ för Regionförbundet!