måndag, december 27, 2010

Att prioritera på rätt sätt!

Idag har Barometern en intressant ledare, dock något bekymmersam i sin (förlåt mig) naiva diskussion om prioriteringsfrågorna. Utifrån en artikel i en nyutgiven SNS bok så uppmanar han oss som är landstingspolitiker i länet att börja en prioriteringsdiskussion liknande den som genomförts i bl a Västerbottens och Östergötlandslandsting. Grundföreställningen är att resurserna i sjukvården räcker inte och framöver kommer de absolut inte att räcka så därför behövs särskilda politiskt fattade prioriteringar som begränsar det offentliga sjukvårdsåtagandet. Det kan vara en korrekt bedömning, men jag är inte övertygad och jag är helt säker på att en politisk prioriteringsdiskussion som på allvar begränsar sjukvårdsutbudet varken kan eller bör göras på landstingsnivå. Vi ska i Sverige ha en jämlik sjukvård det bygger på att de grundläggande principerna för vården är lika för hela landet, vilket inkluderar hur sjukvårdsutbudet ser ut och vilka stora prioriteringar som görs. De prioriteringsdiskussioner som genomförts i ett antal landsting har enbart inneburit marginella förändringar i sjukvårdsutbudet och ibland avgiftsnivåer som prisar ut en del vårdinsatser såsom sterilisering för kvinnor och män ( vilket i sig väcker diskussioner i riksmedia och riksdag om ojämlik vård. Men de utgör inget svar på frågan om framtida finansiering och de utmaningar de innebär.

Om vi ska ha en stor prioriteringsdiskussion som ska begränsa vårdutbudet så är det ett nytt Prioriteringsbeslut i riksdagen - inget annat.

Men min andra invändning är att så länge vi har det resursslöseri vi har i vården, med väldigt stora kvalitetsbristkostnader, iform av patientskador, långa köer, felaktiga behandlingar, för mycken läkemedelsförskrivning etc som kostar många tio-tals miljarder varje år så är det där vi ska angripa finansieringsutmaningen först! Att skapa en helt säker vård är det mest prioriterade området man kan tänka sig inför framtiden - det är lönsamt ur alla perspektiv. Det skapar bättre vård för patienterna, det sänker kostnaderna och gör att resurserna räcker till den utveckling av vården som vi alla vill se! Så länge vi inte kan se medborgarna i ögonen och säga vi har gjort allt vad som är möjligt för att skapa en högkvalitativt patientsäkervård så länge kan vi inte komma till dem och föra en avgörande vårdbegränsande prioriteringsdiskussion!

tisdag, december 21, 2010

att lura oroliga

Jag har det senaste året då och då mött patienter i länet som kommit i kontakt med ett labb som gör nya viktiga labbtester som man i den vanliga sjukvården inte gör. När jag har lyssnat till dem har jag förstått att de känt stor tilltro till labbet och varit oroliga för att landstingets sjukvård negligerar deras behov och inte gör moderna tester. Jag har ställt frågor om dessa tester och om det finns skäl för den oro patienterna har känt, oftast har svaret varit att det är ganska osäkert vad dessa tester ger och att det inte är evidensbaserad verksamhet - men patienternas oro har inte stillats eftersom de möt andra doktorer som säger att det är viktiga resultat som de fått och som kan och bör behandlas.

Det lab. det varit fråga om är Scandlab och det är med ilska och oro jag läser dagens DN debattartikel där ett antal välrenommerade läkare med goda argument visar att scandlab i maskopi med några få legitimerade doktorer bedriver en humbug verksamhet som skinnar människor på pengar, skapar läkemedelsrisker för dem som startar behandling och allt på basis av metoder och tester som inte är evidensbaserat eller god praktik. Det sorgliga är att de till och med kan hålla sig undan från kvacksalverilagen trots att det är kvacksalveri de håller på med. Men artikeln väcker för mig några frågor, dels med tanke på den medicinsktekniska utvecklingen med bl a framväxt av allehanda nya tester borde det inte kunna inkluderas i kvacksalverilagen! Dels väcker det frågan om hur socialstyrelsen följer upp legitimerad personals arbete. När vi nu försöker skapa en allt mer patientsäker vård så är det kanske så att uppföljning av dem som har legitimation är en viktig fråga. Med tanke på att den nya patientsäkerhetslagen ändrat förutsättningarna så kanske det är särskilt viktigt att tillsyn även utövas för dem som bedriver fri praktik och kanske inte följer riktlinjer för god vård - det kan jag tycka är en angelägen tillsyn - vad tycker socialstyrelsen? Det kan inte vara så att patienterna, som litar på legitimationen, ska behöva ifrågasätta sin behandlare utan honom eller henne ska man kunna lita på. Tilllsynen måste någon annan stå för - och numera är socialstyrelsen roll väldigt tydlig. Därför bör de nu följa upp frågan så att inte fler patienter luras att behandlas för åkommor de inte har och med metoder som inte är evidensbaserade!

fredag, december 17, 2010

kvalitet avgörande - bra jobbat högskoleverket!!

Idag har Högskoleverket redovisat sina beslut angående vilka lärosäten som ska få ge examina för de olika lärarutbildningarna som omfattar de yngre eleverna. Att det varit en tuff granskning och prövning framgår av att det är många som inte får tillstånd att ge examina därför att man håller inte kvaliteten. När inte universitet som Uppsala och Stockholm får tillstånd så är det det ju dels ett uttryck för att vi har och har haft brister i lärarutbildningen i Sverige, men att det nu stramas upp. Men det är ju också ett uttryck för att kvalitetsarbetet på alldeles för många universitet och högskolor inte fungerar. Denna kvalitetsordning som är rent akademiskt grundad ger förutsättningar för att stärkt kvalitet i lärarutbildningen, vilket är ett viktigt politiskt mål för Alliansregeringen. Därför är den tuffa granskningen också en framgång för regeringen (DN). Sedan kan det konstateras att det är bra att den gamla ordningen där politiken och utbildningsdepartementet prövade examensrättigheter är borta. Det finns skäl att tro att ett politiskt beslutsfattande hade aldrig klarat av att fatta dessa beslut - opinionstrycket hade blivit för stort. Men med de rent professionellt grundade akademiska prövningarna som nu skett så var det möjligt att skärpa kvalitetskraven och driva igenom dem  - det är bra!

Sedan är det ju väldigt skönt att Linneuniversitet klarade granskningen ( SR kalmar ) och fick fullvärdig examensrätt - det känns bra för framtiden!

torsdag, december 16, 2010

Patienten först

I landstingen runt om i Sverige har patientsäkerhetsarbete blivit allt starkare de senaste åren. Genom satsningar på att mäta vårdrelaterade infektioner och sätta målet att halvera dessa har allt bättre resultat nåtts runt om i landet de senaste åren. Arbetet med allt bättre läkemedelshantering har gjort att förskrivningen blvit allt bättre även om det här finns mycket kvar att göra!

I Landstinget i Kalmar län har vi spännt bågen att till 2014 skapa Sveriges säkraste sjukvård - det skulle därmed vara den säkraste i Europa. Det betyder att många saker måste bli bättre. Att nu regeringen efter en gemensam överenskommelse med SKL skjuter till stödresurser är bra. Men det är klart det är inte regeringen son kommit på att dett behöver göras som man kan få intryck av DN artikeln, detta är ett område som redan är prioriterat i sjukvården. För patienternas skull måste mer göras och det är bra att regeringen bidrar till det!

tisdag, december 14, 2010

Korkat demensförslag av svartröd röra!

I DN och annan media berättas idag om hur en ny svartröd röra uppstått i riksdagen. På något annat sätt kan man inte tolka den olustiga enighetsfront som skapats i spcialutskottet idag när V - Mp - S- SD bildat front. Och det är inte så denna gång att SD stödjer ett rödgrönt förslag, nej nu röstar man för ett Sd förslag. Så mycket var löftena i valrörelsen värda - då man aldrig skulle skapa politik ihop med SD. Nu har det hänt och det är bara att beklaga. Läs gärna Anders W Jonsson!

När man sedan ser vad det är man enats om, att staten ska sätta upp regler för bemanning i demensvården så har man fallit djupt. Det är flera skäl till att jag skriver det. Men i grund och botten handlar det om att vård och omsorg ska ges efter individuella behov och det kan man aldrig ta hänsyn till i en statlig reglering av minimibemanning. Sedan är det ju så att jag undrar vart sossarna gjort av respekten för kommunenernas självbestämmande. Denna typ av reglering skapar enbart en illusion av kvalitet, men ingen reell sådan. Om man vill förbättra kvaliteten, skärp tillsynen, satsa på krav på kompetens hos personal, ge medborgarna möjlighet att själv välja omsorgsgivare så att kvalitetsalternativ kan växa fram - det skulle kunna leda till reella förbättringar. Nu blir det ett slag i luften av den nya svartröda enhetsfronten att Lena Hallengren (s vice ordf.) ord lånar sig till detta är obegripligt.

söndag, december 12, 2010

Hotet mot friheten!

Igår small det... och det redovisas i alla sorters media idag ( se Aftonbladet, DN, SvD, Politikerbloggen). Än en gång har vi drabbats av ett terrordåd. Det är inte första gången men det är länge sedan sist, men det är ändå viktigt att komma ihåg att Bader Meinhofs sprängning av vässtyska ambassaden och hoten mot Anna Greta  Leijon var terroristdåd. Men det finns någon annat i detta som nu skedde och det är att de dök upp på öppen gatan, helt oförberett och därmed upplevs av oss alla som ett verkligt terrorhot. Det får väl anses vara terroristens stora framgång - man skapar oro och skräckkänsla. Men då är det viktigt att inte låta den könslan övermanna oss och leda till panikartade reaktioner eller repressiva grepp. Nu visar vi om vi kan fortsätta vårda vårt öppna samhälle, står upp för yttrandefriheten och de demokratiska rättsinstanserna - det är nu vi prövas som demokratiskt land. Självfallet ska terrorbrotten bekämpas, men med lagens hjälp inte genom repressivitet eller genom väcka motsättningar mellan människor i Sverige.

Jag tycker det var bra att Reinfeldt idag visade att han leder Sverige och att han markerade betydelsen av att inte låta spekulationer eller rykten ta över. Betydelsen av att vara försiktig och kylig är nu av stor betydelse - därför var det ett viktigt besked han gav som statsminister att det nu är polisen och rättsinstanserna som ska jobba precis som det är tänkt i ett öppet demokratiskt land. Bra att det markerades tydligt och direkt!

fredag, december 10, 2010

röntgenförsämringar

I dagens Barometern OT redovisas en utredning kring röntgenverksamheten i länet. Det är som vanligt när sådana utredningar görs, dvs centralisering och koncentration som gäller. Det kan förvisso vara bra ibland för att säkerställa kompetens, men det är aldrig hela svaret och det enda svaret när en verksamhet ska utvecklas. Det är uppenbart när man läser materialet att utgångspunkten är inte medborgarna utan landstinget som system. jag tycker det borde vara ett rimligt krav att man redovisade konsekvenserna av förslag utifrån ett medborgarperspektiv. Jag är övertygad om att man då inte lika enkelt kommit till slutsatsen att röntgenverksamheten i Vimmerby ska läggas ned eller att så enkelt och oreflekterat dra slutsatsen att mammografin ska stängas i Oskarshamn. Innan vi överhuvudtaget tar ställning till detta bör en medborgaranalys göras!!

Sedan är det en annan viktig del i detta och det är det faktum att nu än en gång så försöker de rödgröna med små förslag här och där ändra inriktningen för sjukhusen och då särskilt för Oskarshamn. Om de nu vill detta upp med frågan på bordet och låt den diskuteras. När det gällde kirurg jourfrågan i Oskarshamn så smögs den igenom efter en lång tid av medveten styrning. Detta är uppenbarligen ambitionen även denna gång - det får inte ske!! Om en stor andel av förslagen i utredningen blir genomförda ändrar det sjukhusstrukturen i länet - det får inte ske utan debatt och politiska beslut. Så Anders Henriksson vad är beskedet - vad ska ske med radiologin? Ska Oskarshamn få ett annat uppdrag? Ska akutverksamheten i Oskarshamn avvecklas - det är det som står på spel - besked och underlag efterfrågas!!

torsdag, december 09, 2010

hotet mot friheten - hoten mot wikileaks

De senaste veckorna har avslöjandena från wikileaks duggat tätt genom världens olika mediaföretag. De har alla i olika grad redovisat och analyserat olika amerikanska dokument som berör olika frågor runt om i världen. Det är säker så att en del av denna publicering är skadlig, men wikileaks har gjort publiceringarna möjliga, men det är tv, tidningar och radio som utifrån sin nuyhetsvärdering och sitt publicistiska ansvar publicerar. Vilket betyder att hade de haft materialet från en annan källa så hade man också då publicerat.

Därför är det väldigt märkligt att wikileaks jagas världen över eftersom detta till slut är en informationsfrihetsfråga och yttrandefrihetsfråga som måste sägas var överordnad andra intressen. När vi tummar på den då har vi ett gravt sluttande plan mot ofrihet!  Därför är det väldigt oroande när det räcker med små hotelsebrev till Mastercard, PayPal, Visa etc för att de ska sluta förmedla pengar till wikileaks vilket olika media berättar om ( DN, SvD, Aftonbladet) . Ingen är åtalad eller dömd för brott och innan dess borde det vara helt naturligt att man inte agerar på hotbrev även om de kommer från USAs utrikesdepartement. Annars skapas ju en väldigt stor rättsosäkerhet - du kan i praktiken få hela din verksamhet förstörd om en myndighetsperson på något statligt organ finner dig misshaglig och skickar brev om att ni (finansinstitutet) bör inte förmedla pengar åt den eller den verksamheten. I debatten om Wikileaks står stora värden på spel och kampen mot terrorismen kan aldrig vinnas med större ofrihet utan den kampen måste bedrivas på starka demokratiska värden - annars kan den ju lika gärna vara, eller?

onsdag, december 08, 2010

ambulansdiskriminering

Så har då Kalmar län bestämt sig för att diskriminera de av länets invånare som bor i mindre orter och på landsbygden. De rödgröna klarade inte av att ändra sig och lyssna på argumenten utan istället körde man av vägen... och valde att inte lyssna.

vi begärde från allianspartierna att målet om att man ska nås av ambulansen inom 20 minuter åtminstone ska gälla alla länets invånare, men så blev inte beslutet. Istället är det ett genomsnitt på 85% av ambulansutryckningarna som ska nå fram inom 20 minuter. Det betyder att eftersom man i våra tre städer har väldigt goda siffror så väger det mer än väl upp de mycket sämre siffrorna för resten av länet. På styrelsen redovisades inte hur det ser ut i hela länet, men dock den del där det är sämst - Gamleby. Där når man endast vid 35% av utryckningarna patienten inom 20 minuter - det är otillständigt och oacceptabelt men med de rödgrönas beslut kommer man få leva med det också framöver.

Att landstingsstyrelsen fattar beslut om diskriminerande mål är helt ofattbart och något som måste bekämpas!

tisdag, december 07, 2010

plus och minus i länet

Om man skannar lite olika nyheter för dagen ser man att länet har både plus och minus... Idag redovisades befolkningssiffran för 1/11 och för länet som helhet är den minus och det är bara tre kommuner som haft plus: Nybro - Mörbylånga - Kalmar. Det är kul för de två grannkommunerna till Kalmar. Men Kalmars befolkningsökning är alldeles för lite, närmast blygsam och den visar att med den politisk som bedrivs i Kalmar är man inte den tillväxtmotor som länet såväl behöver. Så även om den röda majoriteten i Kalmar valdes om så har den inte lyckats med sin politik att göra kommunen till en tillväxtkommun med kraft - det är bara att beklaga både för kalmarborna och länsinvånarna.

Roliga nyheter är två som Radio Kalmar redovisar. Dels att arbetsmarknaden i länet blir allt bättre och det är då från en nivå som i nationell jämförelse redan är ganska bra. Det visar att länets företag klarat lågkonjunkturen väl och nu investerar och utvecklas. Jag hoppas att när vi får mer detaljerade redovisningar att det är tjänsteföretagen som ökar - det behöver länet! Den andra nyheten är att man idag invigt den nya vägen söder om Målilla som är en satsning på nästan 300 miljoner, det blir en snabbare och säkrare väg. Och därtill startades ett nytt vägbygge som är en slags fortsättning på den nya vägen. Även om vi ibland misströstar om infrastrukturen i länet så har det skett och sker mycket i länet nu och det är bra för framtiden. För det är bara med en kombination av åtgärder som vi kan bli ett riktigt utvecklingslän och dit hör mer satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, dit hör en ökad migration. Kalmar län måste bli ett mycket starkare mångfaldslän. Jag har skrivit det förr och det gäller fortfarande om vårt län hade samma inflyttning av människor från andra länder som Kronoberg så skulle vi ha en mycket positiv befolkningsutveckling. Kommunerna äger denna fråga, men än är det ingen som förstått möjligheten!

ojämlika ambulanser

I morgon ska vi på landstingsstyrelsen behandla ett förslag från den rödgröna majoriteten om mål för ambulansers inställelsetid. Förslaget är undermåligt och baseras på en ojämlikhet. På ytan ser förslaget om att 85 % av alla ambulans körningar ska nå fram till patienten inom 20 minuter ganska bra ut. Men när man sedan i det tunna underlaget ser att det är ett länssnitt där man idag inne i städerna når 96% av patienterna inom 20 minuter och i resten av länet har mycket sämre siffror inser man enkelt att det är stor del av medborgarna i länet som ska få vänta längre. Det duger inte. Landstinget kan inte skapa en strukturell ojämlikhet som diskriminerar medborgare på landsbygden och i de mindre orterna. Ska man använda detta mål om 85% så måste det gälla ALLA ambulansstationers utryckningar var för sig inte som en enda länsklump. Återigen bevisas det att de rödgrönas underliggande strategi är små steg då och då mot försämringar och centralisering mot städerna. I morgon lägger vi från Alliansens andra förslag - hoppas de rödgröna tar sitt förnuft till fånga!

måndag, december 06, 2010

Ny "sanningsskrivare"

idag fick jag tips på att en ny sanningsskrivare har etablerat sig bland länets bloggare. Det är den tidigare landstingsrådskollegan Johnny P för vänsterpartiet som nu startat sin egen blogg. Det är bra, vi behöver fler bloggare i länet som skriver om den politiska utvecklingen men också annat som stimulerar tillvaron. Det kan säkert hända att jag och andra som är kvar i landstingspolitiken får vår fiskar varma, men det kan ju bli en intressant debatt av det - så välkommen tillbaka till bloggosfären Johnny!

söndag, december 05, 2010

Underkänt Trafikverket

I fredags körde jag från Emmaboda till Linköping via E22:an och idag söndag har jag kört via inlandet tillbaka. Nog för att jag tidigare fått uppleva att Trafikverket inte sköter järnvägen som man bör och skyller på allt och andra, men nu är det uppenbarligen så att man inte heller rustat sin snöröjning av vägarna så att den klarar behoven. Det har, trots att det inte varit något ymnigt snöande under dessa dagar, varit väldigt dålig snöröjning av vägarna jag kört. Det har varit stora snösträngar, moddigt och spårigt. Helt enkelt bedrövligt!

Trafikverket har ju satsat mycket på höjd trafiksäkerhet med vajerräcken mm de senaste åren för att närma sig nollvisionen, men när det gäller snöröjningen verkar det vara borttappat som mål. Det är inte underligt att bilbärgarna har högsäsong! Ska inte detta bli en katastrofalt dålig vinter för trafiken så måste snöröjningen förbättras radikalt, som det nu är - är det bedrövligt!

torsdag, december 02, 2010

ESO rapporten missar problemen med vårdgarantin

Idag har ESO (expertgruppen för offentliga studier) presenterat en rapport om läkarnas syn på vårdgarantin. På ett sätt fångar den hela problemet med vårdgarantin, men om man får tro den DN debatt artikel man presterat så missar man det i alla fall. Jag menar så här. De har gjort en enkät studie bland landets läkare och dessa har i många fall svarat precis som man kan förvänta sig, dvs de är tveksamma eller direkt motståndare till vårdgarantin. Detta kommer t ex till uttryck när man hävdar att garantin strider mot hälsosjukvårdslagens prioriteringar och att de nu inte kan prioritera rätt patienter. Detta är inte sant - och det är bekymmersamt att ESO förmedlar denna typ av grova förenklingar.

Prioriteringen i vården sker när du eller jag kommer till vården och din doktor bestämmer sig för att du har t ex ett höftproblem som bör åtgärdas. Doktorn skickar remissen till sjukhuset - där görs prioriteringen av resurser. Detta problem som du har ska undersökas och eventuellt leda till behandling. Nästa prioritering sker när doktorn på sjukhuset bestämmer sig för att din åkomma ska behandlas - då prioriteras resurser till dig inom sjukvården. I inget av dessa fall ingriper vårdgarantin. Den kommer inte in förrän tiden mäts ut och oavsett när ett läkarbesök görs så går lika mycket tid åt - dvs resurser används. det är sannolikt så att en vård som är utan väntetider förbrukar mindre resurser eftersom patienten inte hinner bli sämre, inte ringer och undrar om tider etc etc ( för att inte tala om eventuell sjukskrivningskostnad). Vårdgarantin har aldrig och kommer aldrig att styra prioriteringarna i vården, men den styr hur en klinik måst funka för att klara vårdgarantin. den ställer krav på längre planering, det duger inte med läkarscheman som är 2 veckor långa, det kräver medveten uppföljning av alla remisser så att ingen patient blir lämnad osv. Allt detta påverkar doktorernas vardag på kliniken och gör att frihetsgraderna minskar till förmån för en verksamhet som styrs mot patienternas behov.

Att ESO legitimerar ett snävt fackintresse med en enkät är djupt bekymmersamt och jag försåtr varför de valde att lägga fram den på läkarstämman - det gäller att välja rätt publik! Däremot delar jag en annan åsikt i debattartikeln och det är att ska man bli framgångsrik med att korta väntetider i vården då måste all personal inkluderas och doktorerna bli medansvariga annars kommer det aldrig att bli bra.

Vårdgarantin har kommit för att stanna, inte för att det är ett politiskt påhitt utanför att det garanterar dem som betalar vården - vård i tid, det borde även doktorer runt om i landet hedra!