tisdag, oktober 25, 2011

Grekland och landstinget?!

Vi följer alla dramat i Grekland och det är inte svårt att förstå de konvulsioner som nu pågår med strejker, demonastrationer, ockupationer etc. Den ekonomiska krisen utsätter den grekiska demokratin för stora påfrestningar och det är bara att hoppas att den klarar krisen. Det vore förskräckande om den börjar vackla.

Men man kan se krisen ur ett annat perspektiv. Den har betydelse för oss i landstinget både ekonomiskt, men också för sjukvården. I en intressant och relevant debattartikel i Expressen lyfts överanvändningen av antibiotika och den tilltagande förekomsten av multiresistenta bakterier. Grekland är ett av de hårdast drabbade länderna av multiresistenta bakterier och det innebär att även enkla sjukdomar inte kan behandlas enkelt utan leder till besvärliga inläggningar. Varje år dör 25 000 människor i Europa beroende på denna utveckling och vi behöver nu vidta åtgärder.

Men ska Grekland och andra länder i södra Europa som är hårdast drabbat kunna börja agera mot överutskrivningen så måste nog den ekonomiska krisen lösas. Därför är det nog så att ska vi i sjukvården i Kalmar län minska våra risker för att drabbas ännu hårdare av multiresistenta bakterier så måste vi se att det ligger i vårt intresse att lösa skuldkrisen. För löses inte den så kommer man inte ha råd eller ha kraft att ta tag i antibiotikakrisen. Resonemanget illustrerar hur vi hänger ihop i europa och världen och vi har många olik samband som har betydelse rakt in i vår vardag!

söndag, oktober 23, 2011

En fundering kring m- stämman

I lördagens Barometern hade jag en debattartikel med anledning av moderaternas stämma. Vart tar Moderaterna vägen?   Moderaterna har de senaste 7-8 åren genomfört en radikal förändring av sitt parti och sitt förhållningssätt till politiken. Man har tydligt och medvetet omprövat och förändrat sin politik, eller stopp nu…. Fram till något år efter valet 2006 genomgick man denna förändringsprocess, men därefter vad har hänt då? Den politiska förnyelsen, utvecklandet av nya idéer och positioner framstår för den som står utanför som om den har avtagit. Och för den politiska idédebatten på den borgerliga sidan har det negativa konsekvenser. För min del så saknar jag en stark idédebatt och ett resonemang från de moderata Allianskollegorna om viktiga frågor och hur de vill gå vidare! Låt mig lyfta några frågor där jag tycker det vore väldigt bra om den Moderata stämman som hålls kommande dagar blev tydlig och bidrog till en förnyelsedebatt.   Välfärdens framtida finansiering är något som utifrån alla expertorgan och olika statliga instanser en fråga som vi måste börja hantera politiskt. När vi hade Centerstämman för några veckor sedan så var detta en fråga som vi debatterade mycket. Vi vill genom att stärka dynamiken i välfärden, genom bl a fler ideella och privata aktörer, skapa både bättre välfärd men också bättre effektivitet i verksamheten.  Vi tror att vi Sverige behöver utvecklas som Nybyggarland, där fler människor kommer hit och bidrar med arbete och företagande så att vi får fler som därmed också kan vara med och betala för den gemensamma välfärden. Men hur ser de moderata recepten ut – hur vill de att vi hanterar frågan om välfärdens finansiering?   En annan fråga som är väldigt viktig är frågan om en öppnare arbetsmarknad där det blir lättare för ungdomar och invandrare att få arbete. Vi har från centerpartiet konstaterat att den svenska arbetsmarknaden idag stänger ute många och att mer måste göras för att öka möjligheterna. Här saknar jag en röst från moderaterna, det enda svaret kan inte vara jobbskatteavdrag, mer behöver göras för att framförallt våra ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden. Jag har förhoppningar på att vi från den idédebatt som ska föras på den moderata partistämman får fler idéer och förslag som kan bidra till en utveckling av politiken.   Ett tredje område där jag hoppas på en framflyttning av positionerna är inom miljö- och klimatområdet. Jag vet att det hos Moderaterna har förts en debatt inom detta område. Det är välkommet eftersom en framflyttning av positionerna skulle göra det möjligt att i Alliansregeringen flytta fram miljöfrågorna ytterligare. Det skulle göra det möjligt för Lena Ek (c) att stärka Alliansregeringens miljö och klimatprofil, vilket vore bra för Sverige!   Moderaterna är idag Alliansens största parti och deras stämma har därför stor betydelse för förnyelsemöjligheterna av Alliansens gemensamma politiska dagordning. Därför är både min förväntan och förhoppning att debattens vågor ska gå höga och att man vågar utveckla och förstärka sin förnyelseagenda, det vore bra för Moderaterna och det vore bra för Alliansregeringens möjligheter att förnya Sverige – vilket är vårt gemensamma uppdrag!  

onsdag, oktober 19, 2011

Fem år med Alliansregeringen!

I höst har vi haft Alliansregeringen i fem år. De första fyra åren var en intensiv reformperiod, som både förnyade och mutvecklade Sverige. Vi har sett flera viktiga reformer inom välfärdsområdet, likväl som stora insatser för att öka människors möjligheter och motiv för att arbeta. Det är en av de starkaste reformerna för att stärka välfärden för framtiden. Vi har idag fler som arbetar rent numerärt än någonsin tidigare, vilket skapar en godgrund för framtiden. Men efter valet så har reformtakten sjunkit, vilket på ett sätt är begripligt eftersom man inte har egen majoritet i riksdagen, men om man vill vinna valet 2014 så räcker det inte! Väljarmandatet är egentligen starkare efter senaste valet än förra, eftersom Alliansens ökade sin andel av väljarkåren, dock kom SD. Emellan och gjorde att det inte blev majoritet i riksdagen. SvD har gjort en artikelserie kring femårsjubileet och idag presenterar man en del av läsarnas recensioner av de fem årens alliansregerande. Mycket av det som kommer fram är politiskt allmänhets, men det finns en strömning som jag tycker man ska ta på allvar. Det är att flera uttrycker att Alliansregeringen skapar en känsla av att vi inte längre bygger samhället tillsammans, utan var och en kör sitt eget race. Jag tycker förvisso att denna tes är fel, men den måste tas på allvar. Vi behöver hitta en berättelse där vi kan förena ansvaret för att gemensamt bygga samhället med att utveckla och stärka var och/eller möjlighet och ansvar för att försörja sig själv. Min vision som centerpartist är att vi ska forma ett samhälle där alla får möjlighet att växa samtidigt som vi tillsammans formar ett gott samhälle med en gemensamt finansierad välfärd. Att samhället är något vi bygger tillsammans kan ju dock inte betyda att alla insatser ska hanteras i politiken utan att vi skapar ett samhällsklimat där det är självklart att ta egna initiativ både för det gemensamma bästa och ens egen skull. Den politiska berättelsen byggd på hur vi ska utveckla Sverige tror jag det är viktigt att utveckla och Centerpartiet tog viktiga steg framåt på den vägen vid stämman i Åre. Det kommande årets arbete med ett idéprogram kommer också bli en viktig pusselbit. Men utöver partiarbetet behövs också ett gemensamt idearbete i Alliansen för ska fem år bli tio år krävs en fortsatt stark reformering av Sverige!

tisdag, oktober 18, 2011

Spökdebatt i regionfrågan

I morse höll jag på att sätta kaffet i halsen när jag lyssnade på SvT Smålandsnytt. Där deklarerade man frankt att enligt Radio Jönköping så ändrar nu sig Landstinget i Jänköping och vill tala om en större regionbildning tillsammans med Kalmar och Östergötlands län. Jag kollade snabbt web sidan för SR Jönköping och inser att det är en regionpolitiker som efter eget tyckande helt omtolkat ett möte som ska ske nästa vecka för att politiska företrädare i Jönköping vill tala samarbete, men inte regionbildning...

När vi fick beskeden från Jönköping i månadsskiftet att man inte ändrat ståndpunkt så skickade man samtidigt en signal till oss i Kalmar och Östergötland - med innebörden attäven om vi nu inte vill tala regionbildning vore det kanske bra och träffas och tala om hur vi kan fortsätta att samverka trots detta. Det ska ske kommande vecka in anslutning till att vi har regionssjukvårdsnämnd i Kalmar. Men det handlar inte om något annat!

Så uppstår återigen en spökdebatt som förvirrar medborgare och gör debatten svårare att föra i vårt län  - tyvärr!

måndag, oktober 17, 2011

Tunn budget med tunt resultat

Idag far de rödgröna länet runt och presenterar sitt budgetförslag för 2012 och framåt. Det måste jag skriva verkar vara ett slöseri med bilbränsle!! Något tunnare har jag inte sett sedan jag började som politiker i landstinget 2002! Det är ett dokument fyllt med kraftfulla ord, men utan åtföljande handling. Man skriver att man ska ta ett samlat kraftfullt grepp kring barn och ungas hälsa - men lägger inga förslag eller uppdrag för att få det utfört. Man skriver att man ska kraftfullt motverka ojämlik vård - men vidtar inga åtgärder. Man skjuter upp åtgärder som kan öka tillgängligheten men minska kostnaderna såsom KBT behandling via internet.
Tunt var ordet!!

Bättre bröstcancervård

Idag i DN har Cancerfonden en väldigt angelägen debattartikel. De visar där att väntetiderna från diagnos till behandling för bröstcancer är orimligt lång i ett antal landsting - däribland landstinget i Kalmar län. Detta är oerhört oroande, särskilt som vi sedan ett år tillbaka har en garanti som innebär att det ska inte ta mer än två veckor från diagnos till behandling. Cancerfonden ställer följande krav i sin artikel:
Cancerfonden kräver att:
1. Samtliga landsting med väntetider som överstiger två veckor gör en genomlysning i samverkan med regionala cancercentra, RCC, i syfte att hitta förklaringar till den situation som råder i dag.
2. Ovannämnda landsting inom sex månader ska kunna redovisa att de har vidtagit åtgärder som har lett fram till att de klarar av att behandla alla aktuella patienter inom en tvåveckorsperiod.
3. Alla RCC snabbt utser egna ansvariga för bröstcancerprocessen och analyserar vilka åtgärder som kan göras i syfte att ytterligare höja kvaliteten på bröstcancervården.
4. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervård kompletteras med mål för ledtider (väntetider) så att dessa kan följas under en längre tidsperiod, något som i dag saknas.

Jag undrar vad svarar den rödgröna majoriteten - när kan de kvinnor som drabbas av bröstcancer räkna med att få vård i rätt tid?

söndag, oktober 16, 2011

Lika vård en rättighet även om man har en sällsynt diagnos

I dagens DN har Hanne Kjöler en väldigt bra kolumn där hon lyfter fram de skillnader i tillgång till behandling som finns mellan olika människor beroende på vilken diagnos man har och vilken typ av behandling man ska få.

Det uppstår regelbundet en märklig diskussion som innebär att människor med sällsynta diagnoser inte får tillgång till läkemedelsebehandling därför att den är väldigt dyr samtidigt som det aldrig uppstår någon diskussion om hjärtbyten eller andra avancerade kirurgiska ingrepp men som är lika dyra. Här finns skäl att säga att vi som samhälle diskriminerar en patientgrupp när vi kör deras behandlingar i en hälsoekonomisk kalkylator men inte gör samma sak och samma kalkyler för andra behandlingar. Detta är orimligt. Människor som drabbas av sällsynta diagnoser kan med sina läkemedel få ett något bättre liv ibland ett väldigt mycket bättre liv och även om våra etablerade kalkyler inte kan ta hänsyn till så små patientgrupper när man räknar samhällsnytta får det inte leda till att de ställs utan behandlingar - här måste ett annat synsätt skapas.

Sedan är det tyvärr så att en del av de läkemedelsbolag som tar fram läkemedel för dessa patientgrupper verkar försöka sko sig - det får vi som samhälle försöka komma åt utan att för den skull överge dem som behöver läkemedelsbehandlingen!

lördag, oktober 15, 2011

Äntligen en satsning på PCI

Idag presenterar den röda majoriteten i landstinget att man nu ska satsa på hjärtvården vid länssjukhuset i Kalmar. Sedan ett bra tag tillbaka har det varit känt att utrustningen hänger på sista versen, att reservdelar är svårare att få tag i och att man under den senaste sommaren har delar av stöd utrustningen inte fungerat. Från Alliansoppositionen har vi länge påpekat och kritiserat den saktfärdighet som majoriteten haft i frågan. Hade majoriteten följt våra förslag hade upprustningen redan varit upphandlad, men det har man inte gjort, därför dröjer det ytterligare ett tag innan vi får en labb som är funktionssäkert och inte riskerar lägga av när det som bäst behövs! Så som Gert Fylking skulle sagt - äntligen!

fredag, oktober 14, 2011

Regional spökdebatt

Parallellt med Juholt diskussioner, ekonomiska diskussioner så pågår också regiondebatten. För min egen del tar den väldigt stort utrymme i arbete och tänk. Det är en komplex fråga och har man inte haft möjlighet att följa den så är det svårt att se hela sammanhanget och vad det är som gäller ( vem som nu vet det???). Jag har noterat och tidigare skrivit om hur svårt det verkar vara att acceptera även för den som är involverad i processen att acceptera att det är så att om Kalmar län ska ingå i en regionbildningsprocess och påverka den statlige utredaren Mats Sjöstrands arbete så är det bara ett alternativ som existerar - en sydsvensk lösning. Det är med förvåning jag tvingas konstatera att Miljöpartiet i länet frankt påstår att vi ska satsa på en Smålands lösning med möjligen Östergötland - trots att de vet eller i vart fall borde veta att det alternativet existerar inte. Eller den fd riksdagskvinnan som i Barometern hävdar att det är fel på den remiss landstinget skickat ut eftersom den bara innehåller ett alternativ, som om vi skulle suttit på kammaren och uppfunnit ett alternativ som inget annat län vill vara med och skapa.

Jag tycker det är oansvarigt att på detta sätt skapa en spökdebatt och ge medborgarna intryck om att det finns saker som inte finns. Det är tillräckligt svårt för medborgarna att förstå regionbildningsprocessen att dessutom få höra påståenden om möjligheter som inte existerar det gör frågan bara svårare. Jag tycker att den som inte vill att länet ska vara med i en regionbildning som syftar till en ny sydsvensk region ska säga det öppet och att man föredrar att Kalmar län bevaras som det är och att vi ska satsa p¨å de möjligheter som det ger. Då får vi en ärlig debatt om de verkliga alternativen inte om alternativ som enbart är önskedrömmar och fantasier!

onsdag, oktober 12, 2011

Juholt inget att hålla i handen

Vi har alla förundrats över hur Håkan Juholt sedan han blev partiledare kunnat trassla in sig i så många frågor. Det har varit Libyen affärer, pensionssamtal, budgetunderlag etc etc. Men det är uppenbart att det politiska kuraget saknas också. I fredags lanserade Malmös kommunalråd - s, att Sverige borde införa temporära medborgarskap. Ett helt obegripligt förslag som skulle innebär att vi i Sverige skulle få en andra klassens medborgare, riktat mot invandrare. Helt förskräckligt! Socialdemokraternas ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson var snabbt ut och uttalade sig för förslaget, som något att arbeta vidare på. Sedan startade kritikstormen i landet, de enda som tillstyrkte det var .... Sverigedemokraterna! Då dyker Håkan Juholt upp och sågar förslaget fullständigt och sågar också Morgan Johansson. Nu visar det sig genom både Dagens Arena, läckage från s riksdagsgruppen och Expressen att Juholt hade uppmuntrat Morgan Johansson att vara öppen för Repalus förslag.

Händelseförloppet visar två saker, Juholt saknar rätt politisk känsla för solidaritet och humanitet - han är beredd att fiska i Sverigedemokraterna opportunistiska vatten, vidare han är inte att lita på utan sviker med lätthet partikamrater som kommer i blåsväder. Frågan är ju om det är så klok hållning med tanke på de svårigheter han själv satt sig i. Han torde behöva allt stöd han kan få från partikamrater, då kanske man inte ska överge dem i debatten!

Läs också Basses bloggkommentar!

Rödgrön ojämlikhet

Idag har vi haft landstingsstyrelse och behandlade då bl a revisorernas analys av hur den palliativa vården i länet fungerar eller rättare skrivet inte fungerar. Särskilt allvarlig är två delar, dels visar rapporten att det finns en stor ojämlikhet i nivå och omfattning på vården i länet, där norra länet är förfördelat jämfört med södra länet. Dels visar rapporten att det beslut som landstingsfullmäktige fattade redan 2006 om att vi ska ha samlade palliativa vårdplatser på alla våra tre sjukhus inte är genomfört och att Västervik därmed fortfarande saknar detta.

Vi har de senaste åren ställt frågor regelbundet till majoriteten om detta och fått försäkrande svar om att det är på väg att lösas. Vi var övertygade om att de idag på styrelsen skulle ge besked om att NU löser vi detta och fullmäktiges beslut genomförs. Men debatten visade upp en en ambitionslös och avvaktande hållning som innebär att inget kommer att ske. Brutalt uttryckt bor man i Västervik får man räkna med att nivån på den palliativa vården är lägre än i södra länet. Det är skamligt och sorgligt.
När jag insåg att det var på detta viset så lade jag ett kompletterande förslag till det som fanns och om det accepterats så hade landstingsdirektören blivit tvungen att bums genomföra fullmäktiges beslut om samlade palliativa vårdplatser. Tyvärr röstades förslaget ner och majoriteten slog återigen vakt om en ojämlik vård - det är sorgligt!

tisdag, oktober 11, 2011

Tunnel eller bro

Igår kväll var det kommunfullmäktige i Emmaboda och vid sidan av ärendehanteringen var det info om en stor viktig framtidsfråga - hur ska vi göra med järnvägsområdet och just nu med övergångarna till plattformen och till andra sidan järnvägsområdet. Man beskrev två möjligheter en tunnel som placeras väster om nuvarande järnvägsstation eller en bro/brygga på samma ställe. När vi i Centerpartiet testade frågan på Emmabodaborna under Emmaboda marknad så var svaret rätt entydigt, som jag uppfattade det - tunnel. Även om många tyckte det var lite konstigt med ytterligare en tunnel i central Emmaboda. För min egen del har jag nog trott att det vore bättre med en bro, som ett landmärke. Men gårdagens presentation fick mig att inse att den har begränsad användning. Det kommer inte vara särskilt praktiskt för det vardagliga flödet från söder till norr och tvärtom att gå i långa trappor eller åka hiss, det går inte att cykla etc. Det gör att jag tror att en tunnel har ett större användningsområde. Blir det en bra lösning så kanske den gamla dåliga tunneln kan tas bort och det vore ju en stor vinst. Då kan man spara in det underhållet och dessutom få bort en tråkig miljö. Så om någon frågar mig idag så förordar jag en tunnel som görs tilltalande med glas - trä och växter. Till sist hoppas jag den röda kommunledningen samlar ihop sig så att vi kan fatta beslut snart om fortsatt arbetsinriktning i planarbetet så att vi inte missar tåget.... Och samverkan med trafikverket! Läs också Barometern och Östran

fredag, oktober 07, 2011

Sänkt skatt bidrar till välfärdens finansiering!

De två senaste dagarna har jag varit på Prioriteringskonferens i Västerås, dvs ur alla möjliga och omöjliga perspektiv har frågor som påverkar prioriteringar i sjukvården behandlats. En fråga som kommit upp flera gånger är hur vi ska klara av att finansiera en högkvalitativ, allomfattande välfärd i framtiden. Det finns många faktorer som driver fram den diskussionen, men den grundläggande är de demografiska förändringar vi står inför med allt fler äldre äldre, dvs medborgare över 80 år. Det börjar slå igenom på allvar om 5 - 8 år men ska vi klara det behöver vi börja förbereda oss. En återkommande fråga i de olika presentationerna har varit hur mycket vi kan använda höjda skatter vid sidan av andra åtgärder för att klara det sk finansieringsgapet som uppstår när allt fler behöver vård och omsorg. Det är ingen lätt fråga att svara på för det beror bl à på hur hög skatt vi har när vi behöver börja höja.... Dock stör det mig när en i övrigt klok debattör som Per Borg påstår att det är fel att som vi har gjort de senaste åren sänka skatten och det totala skatteuttaget i Sverige. Jag är övertygad om att det är helt rätt. Varför det? Jo i nuläget har vi inget finansieringsproblem av välfärden som drivs av den demografiska utvecklingen ( dock finns det som alltid större önskemål och möjligheter än vad vi avsätter pengar till). Nu kan vi driva ned skatteuttaget så att det om 5-8 år när gapet börjar växa också har utrymme att när problemen hopar sig också höja skatten vid sidan av alla andra åtgärder. Om vi nu behåller skatteuttaget eller till och ökar det som en del önskar, så låses det i nya offentliga åtaganden som i en ganska snar framtid sedan ska prioriteras ner igen. Dessutom är det bra att staten drar ner sitt skatteuttag så att kommuner och landsting som finansierar vård och omsorg också kan använda skatteåtgärder i framtiden. Så min slutsats till skillnad från Borg och Thorslund m fl är att Alliansregeringen bör fortsätta att sänka skattetrycket så att utrymme skapas för framtidens välfärdsfinansiering utan att vi då behöver nå skattenivåer som helt motverkar tillväxt och ekonomisk utveckling. Skatteminskningar nu stimulerar dessutom tillväxten vilket bidrar till att tidsmässigt förskjuta när finansieringsgapet blir akut.

Professor Thorslunds politiska agenda

Jag har idag varit på ett seminarium kring vården för våra allra äldsta i samhället och hur det faktum att det blir fler och fler kommer påverka förutsättningarna för vården. Det var intressant och professor Mats Thorslund bidrog med ett antal funderingar. För några veckor sedan hade samme Thorslund en debattartikel där han hävdade att de sjuka och äldre inte kan göra rationella val och underförstått inte behöver välja därför. När jag idag lyssnade till honom så insåg jag att det var ingen slump att debattartikeln såg ut som den gjorde. Professorn har en egen politisk agenda och i den ingår inte möjligheten att fatta egna beslut, att välja. När han lite raljant dessutom tar fram en bild av hur skattekvoten i Sverige utvecklats och beskriver den branta utveckling av skattekvoten under 70-80 talet som den bästa perioden i Sverige. Och sedan med sorg konstaterar att nu har ju skattehöjningar försvunnit så nu kan ju inte välfärden underförstått varken vara eller bli bra. Till det kommer en konsekvent negativ beskrivning av hur all äldreomsorg och sjukvård för äldre fungerar så måste jag säga att jag undrar vad professorn vill åstadkomma och vad bidraget till kunskapen egentligen är!? Jag påminner mig att jag hörde samme professor i slutet av 90-talet på en äldrekonferens i Jönköping och det slår mig att även då var budskapet att domedagen stod för dagen och att det bara är elände, inget fungerar. Men mer än 10 år har gått och den katastrof som då beskrevs har inte vad jag kunnat observera inträffa och frågan är om professorns deterministiska budskap har bättre empiriskt underlag denna gång. Det är så att vi blir äldre och det blir allt fler äldre äldre de kommande årtiondena, det kommer vara en utmaning för vård och välfärd. Men när man talar om denna utmaning kan man inte bortse från att det i vårt samhälle finns en medicinsk, teknisk, ekonomisk och social dynamik som gör att vi kan inte utgå från att enkla linjära samband. När denna typ à enkla samband används och kombineras med en politiska agenda med oklara värderingar så blir en professor närmast farlig för debatten. När titeln används för att deklarera åsikten att valfrihet och rätten att bestämma är ett bekymmer och hånas så underminerar man trovärdigheten i forskning och kunskapsutveckling och därför är Professorns agerande ett bekymmer också för akademin!

torsdag, oktober 06, 2011

Dubbla strategier i regionfrågan?!

I måndags eftermiddag möttes regionala politiker från Kalmar län och Östergötland i Västervik. Vi konstaterade då gemensamt från båda länen att det saknas förutsättningar att arbeta vidare med ett Östra Götalands alternativ eftersom Jönköpings politiska ledare tydligt markerat att man är inte intresserat av att delta i arbetet med att bilda en gemensam större regionkommun. Med detta som bakgrund skrev vi fyra regionala politiker från Kalmar län färdigt det remissunderlag som på tisdagen blev utskickat till länets kommuner. Vi fyra som skrev under detta dokument och dess slutsatser var undertecknad, Anders Henriksson (s), Ulf Nilsson (s) samt Harald Hjalmarsson (m). Vi konstaterar gemensamt att eftersom Östra Götalands alternativet inte finns så behöver länets kommuner nu ta ställning till om vårt län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning. Denn slutsats var inte landstingets, den var fyr- person gruppens gemensamma. Därför blev jag väldigt överraskad när jag samma dag som remissen presenterades kunde läsa att en i gruppen nu uttalar sig för att dennes kommun och gärna fler kommuner ska gå in i en Östra Götalands region - något som vi varit överens om inte finns som alternativ. Jag vet inte varför man försöker inta så två diametralt olika åsikter samtidigt. Men det blir oerhört problematiskt, för vad ska medborgarna i länet tro, vilket ställningstagande är korrekt? Vad är det för strategi och föreställningar som driver dessa dubbla ställningstaganden - där saknar jag ett rakt svar! För min tes är att effekten av att skapa bilden av att det finns ett alternativ som inte finns är att skapa en situation där Kalmar län inte ingå i någon regionbildning alls i gripbar framtid. Och om det är det som är avsikten bör det sägas högt så att vi kan diskutera det - inte föra en skuggdebatt om ett alternativ som inte finns! Se Smålandsnytt, SR Kalmar, VT, Östran

måndag, oktober 03, 2011

lex 18

Idag har Barometern en sorglig nyhet om en 18- åring som vägrats vård på en av landstingets hälsocentraler i kalmar och dessutom bemötts illa på olika sätt. Oavsett om allt i artikeln är helt rätt eller inte, så beskriver den hur den här 18-åringen och anhöriga upplevt situationen - det räcker. Man ska få vård om man har behov, man ska inte få höra att man kostar pengar och är administrativt besvärligt för en hälsocentral och när det leder till att man tvingas uppsöka jourverksamhet i landstinget så betyder det att det blir ännu dyrare....

Förvisso är det så att vi har listning i landstingets primärvård, dvs att man är knuten till en vårdcentral. Men den ska inte användas för att stänga ute människor den ska användas för att skapa relation till patienten, en förtroendefull sådan. Istället för att stöta bort patienten borde man i det här fallet gett bra vård, bra bemötande och sedan ställt frågan om individen är intresserad av att byta till den hälsocentral de besöker - det är så det bör fungera.

Jag tror att landstingets tillsyn för Hälsovalet bör titta närmare på denna händelse och se om man bör förtydliga något i de riktlinjer som finns- jag "anmäler därför" detta som ett lex 18 ärende....Och jag hoppas att de berörda personerna anmäler det till patientnämnden så att frågorna och oklarheterna blir klarlagda!!