tisdag, februari 19, 2013

Cancervård på rätt ställe!

Idag har vi varit samlade i Nässjö för att i vår sjukvårdsregion samtala om en av pusselbitarna för att ytterligare förbättra cancervården. Det är viktigt att skriva att i en internationell jämförelse så har vi i Sverige väldigt bra cancervård med fantastiska resultat om vi ser till helheten. Men det betyder inte att det inte kan bli bättre.

Landet är indelat i olika sjukvårdsregioner och var och en av dem har ett regionalt cancercentrum (RCC) och inom ramen för vårt RCC sydost så ska vi försöka utveckla cancervården. Den pusselbit var ägnat oss åt idag är det som på fackspråk kallas nivåstrukturering eller skulle kunna kallaskvalitetsstyrd arbetsfördelning. Bakgrunden är den att vi för olika diagnoser erbjuder behandling på olika sjukhus. Och baserat på forskning och erfarenhet vet vi att t ex den kirurg som ofta och regelbundet får utgföra ett ingrepp blir skickligare. Det vårdlag som utför behandlingen blir också som team skickligare om de får göra ett ingrepp ofta. Då har vi en del diagnoser inom cancer området som inte är jättevanliga och som kanske i vårt sjukvårdsområde utförs på ett hundratal patienter om året eller t o m färre. Sedan sprider vi ut dessa insatser påflera av våra elva sjukhus och det gör att ingen enhet gör ingreppet särskilt ofta. Det kan betyda att kvaliteten i insatsen inte blir så bra som den skulle kunna bli.

Jag tror att den som är patient om hon får välja väljer den enhet som gör flest ingrepp och har mest vana snarare än den enhet som ligger närmast och det menar jag borde styra våra beslut för framtiden. Jag vet att det är svårt att säga till en klinik att nu ska ni inte göra detta längre, men jag är övertygad om att det är nödvändigt om vi ska ta ytterligare kvalitetssteg i cancervården i vår del av landet.

Det som ytterligare talar för att dessa förändringar är nödvändiga är att våra vårdresultat i jämförelse med resten av landet är inte de bästa, vi har en tydlig förbättringspotential och när vi dessutom lätt kan se att vi har ingrepp som utförs på många ställen men på varje ställe i litet antal så är det ock en signal om att vi måste använda oss mer av en kvalitetsstyrd arbetsfördelning i regionen.

Jag hoppas att dagen samtal blir startskottet på en process som gör att vi om några år kan säga då tog vi ytterligare steg för en bättre cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen!

 

måndag, februari 18, 2013

Äntligen ett ideprogram som känns hemma!

Idag har Centerpartiets partistyrelse presenterat förslaget till ideprogram. Det är nästan helt omskrivet och har ett innehåll som jag kan känna mig hemma med och med stolthet säga att jag vill slåss för i den svenska politiska debatten.

 

  1. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår bygga.

    Detta är en beskrivning som jag helt kan ställa mig bakom och som känns väldigt rätt. Den anger en ton för vårt synsätt som jag tycker fångar partiets idé och vision för samhället.

    Läs och begrunda programmet här: http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%c3%a9program/Partistyrelsens%20f%c3%b6rslag%20till%20id%c3%a9program%2018%20februari.pd

tisdag, februari 12, 2013

Gott betyg för vårdvalet

Idag har den relativt nyskapade myndigheten för vårdanalys presenterat en viktig rapport om hur vårdvalet fungerar. Förenklat kan man konstatera att den beskriver samma resultat som andra gjort, dvs vi har fått fler vårdcentraler över hela landet. Tillgängligheten till primärvård har ökat och fler kan nu få ett besök i rätt tid.

Det som är intressant med studien är en annan del som inte tidigare redovisats på detta sätt. Det är att det går inte att se några tydliga tecken på undanträngning i vården. Alla patientgrupper, även de med stora vårdbehov, har ökat sina besök hos läkare i primärvården. Och kan därmed få sina behov tillgodosedda. Det känns bra, särskilt med tanke på den debatt som stundtals förts från den röda sidan om att vårdvalet inte ger dem med störst behov den vård man behöver.

Sedan är det intressant att notera att man i analysen kan se hur våra olika ersättningssystem påverkar vårdutbudet och tillgängligheten. Här finns det skäl för oss i landstingen att ytterligare utveckla ersättningarna till vårdcentralerna så att vi ytterligare kan förstärka kvalitet och vård efter behov utan att försämra tillgängligheten.

Sedan är det värt att konstatera att genom att vårdvalet är obligatoriskt i hela landet har vården också blivit mer tillgänglig i hela landet, även om det varierar. Och de som bor i röda landsting har tack vare Alliansregeringen fått en bättre primärvård än de annars skulle haft!

Läs Dagens Medicin, Rapportern, Ekotmåndag, februari 11, 2013

Bilden av KLT

Idag redovisas den årliga kollektivtrafikbarometern som visar hur allmänhet och resenärer i länet uppfattar kollektivtrafiken, hur den fungerar och vilken tillit man har till den. För mig är kollektivtrafiken oerhört viktig och som ledande politiker i länet använder jag den regelbundet. Men de senaste åren har inte varit bra och fortfarande har man inget fungerande biljettsystem, de senaste veckorna har jag löst biljett flera gånger, men inte alla gånger kunnat ta ut den eftersom maskinen som ska leverera den inte fungerar. Så här är det varje dag runt om i länet. Det skadar ekonomin i trafiken och det skadar bilden av en fungerande kollektivtrafik.

När då KLT idag ska informera om resultatet av den senaste undersökningen och skickar ut ett pressmeddelande så framställs det som om utvecklingen gått åt rätt håll, trots att undersökningen visar det motsatta om man ser till helheten. Kundnöjdheten är den lägsta sedan 2008 och betydligt lägre jämfört med resten av landet. De som reser varje dag är lite mer nöjda, men jämfört med de senaste fem åren så är det den näst sämsta siffran. De som reser i tätort eller landsbygd är inte mer nöjda med trafiken utan i jämförelse med åren bakåt mycket mindre nöjda. Kundnöjdheten med KLT som organisation är den lägsta som har redovisats. Om man ser till resalternativen så är det under förra året ännu fler som anser att trafiken inte kan jämföras med att åka bil.

Jag kan fortsätta uppräkningen längre. Men min tes är följande:
1) Korrekt information borde vara vägledande!
2) Ska man ändra bilden och uppfattningen om hur det fungerar så borde man istället erkänna de problem man har, möta medborgarna där de är, istället för att låtsas som om det är ganska ok.

När man dessutom sätter detta i jämförelse med de mål som förvaltningen satt upp för 2013 så framstår det som att man inte har en klar koppling däremellan. Jag önskar inget annat än att 2013 skulle bli ett vändningens år för kollektivtrafiken i länet, särskilt med tanke på de nya stora resurser som vi satsar från skattebetalarna. Men det är just nu svårt att med den redovisade kollektivtrafikbarometern se att det är på väg att hända.

onsdag, februari 06, 2013

Hur arg får man bli?

Idag har vi haft landstingsstyrelse och detta har behandlats både smått och stort. Däribland en första bokslutsrapport som jag skrev om häromdagen. Det som dock skapade adrenalin idag var en debatt om hur vi från landstinget möter sjukvårdsbehovet hos våra medborgare på landsbygden. Vi hade att ta ställning till en skrivelse från pensionärsorganisationerna i Oskarshamn som länge drivit på för att man inte tycker att servicen utanför Oskarshamns tätort är tillräcklig - och jag håller med.

Majoriteten hade skrivit svar ( som nu kommer att avges) som innebär att man erkänner inte behovet eller det problem som pensionärena pekar på och man skyller ifrån sig på hemsjukvårdsväxlingen och vårdvalet. Båda delarna är helt fel. Jag förlorade dock mitt vanligtvis goda humör när det miljöpartistiska landstingsrådet i trängt läge hävdade att vi hade från Allianspartierna varit med och fattat beslut om att stänga alla disktriktssköterskemottagningar och att det var för att de var passé. Då svor jag högt för första gången i styrelsen och citerade CH hermansson...
Skälet - det är osant - Dock visar det hur trängd den röda majoriteten är i debatten. Service på landsbygden kan aldrig bli omodernt och de förändringar som gjorts de senaste åren har försämrat sjukvårdens tillgänglighet - det måste vi göra något åt. Vårt förslag innebär att vi skulle gemensamt med kommunen försöka hitta nya samverkanslösningar och inom landstinget försöka hitta sätt att stimulera användandet av filialer i primärvården. Jag tror nog att vi också skulle kunna överväga att ge ett ägardirektiv till den landstingsdrivna primärvården att man måste hitta sätt att öka sin service och tillgänglighet utanför hälsocentralsorterna. Men detta konstruktiva samtal och arbete säger de röda nej till - man vill inte och som landstingsrådet med ansvar för primärvård sa i slutet på debatten - man tycker inte att detta är prioriterat.

Den som vill få annan ordning måste i nästa val rösta på Centerpartiet eller något annat Alliansparti - så ä det!

Här kan du läsa om vårt förslag i dagens tidningar, Barometern, Nyheterna

tisdag, februari 05, 2013

Är det omodernt med nära vård!?

Under de senaste åren har jag regelbundet tillsammans med mina allianskollegor kritiserat den röda majoriteten för att man centraliserar vård och slår undan benen för smart, nära lösningar som gör att man som patient inte behöver åka så mycket. När det varit som hetast så har det hetat från majoritetens sida att jag är omodern...

För min del är det inte en fråga om modernitet att säkerställa att vård kan se så nära och så enkelt som möjligt för patienterna. Framtiden finns inte i långa resor och låg servicegrad utan tvärtom. Däremot behövs det nya lösningar och mer samverkan.

I morgon när vi har landstingsstyrelse så har de röd en ny chans att visa att man kommit till insikt. Landstingsstyrelsen ska då ge ett svar på skrivelse från pensionärsorganisationerna i Oskarshamn, där de önskar bättre service utanför tätorten. I det svar som majoriteten förberett säger man blankt nej och man vill inte hitta några lösningar. Vi kommer från Alliansen erbjuda Anders Henriksson ett alternativt svar som är positivt och som är konstruktivt. Vi är övertygade om att om vi från politiken vill hitta lösningar så går det, problemet är att de röda vill inte - det är baktåsträveri och omodernt om något!

måndag, februari 04, 2013

Landstingets blandade resultat

Idag presenterade landstinget en bokslutsrapport som visar på ett stort överskott 2012 - det är bra och viktigt! Men det gäller att också se varför det blev bra och vad som skett om inte en del extra händelser inträffat.
1) Landstinget fick, liksom landets övriga landsting och kommuner återbetalning av försäkringspengar, beroende på de låga sjukskrivningstalen.... 80 miljoner
2) skatteintäkter blev långt större än budgeterat  47 miljoner
3) intäkten av kömiljarden blev 2012 49 miljoner, vilket är 23 mer än budgeterat,

Så om alla dessa tre inte inträffat samtidigt så hade det inte blivit något överskott alls!
Dessutom är det så att obalanserna i många av verksamheterna kvarstår med - 92 miljoner för sjukhusen, -18 för KLT, - 13 för psykiatrin. Här finns nu den stora utmaningen att nå¨balans och tyvärr finns det inget i det verksamhetsplaner som så här långt redovisats som talar för att det kommer att ske. Det är oroande! Frågan är ju fortfarande vad Anders Henriksson och den röda majoriteten tänker göra, mer än hoppas på staten och ....

Om jag nu inte enbart ska vifta med orosflaggan... så är det glädjande att nettokostnadsutvecklingen har sjunkit och på jämförbara siffror är så låg som 1,9 % - det är bra!

Här kan ni se lt bokslutsrapport, SR Kalmar