fredag, mars 30, 2012

Det är gott att få välja!

I veckan har den nya myndigheten för vårdanalys presenterat två intressanta rapporter, där den ena handlar om hur patienter upplever och definierar kvalitet i primärvården och den andra analyserar effekter av valfrihet i vården. Det är två rapporter som kan bilda underlag för fortsatt utveckling av sjukvården och hur vi nyttjar valmöjligheter för att förstärka kvalitetsutvecklingen i vården.Det finns några saker som är särskilt intressanta:

Patienter uppfattar att valfrihet i vården är positivt och en majoritet av svenska patienter vill själva välja utförare inom primärvården. Resultat pekar även på att patienterna vill vara delaktiga vid val av behandlingsalternativ.
 Summan av detta är att genomförandet av vårdvalet har tagits emot positivt av medborgarna och är något som man slår vakt om. Vilket betyder att det röda gänget som vill minska eller avskaffa patienternas självbestämmande bör betänka sig - de har inte medborgarna med sig. För mig som Centerpartist är det skönt att vår ideologiskt betingade ide om självbestämmande så tydligt har en förankring hos medborgarna.

Patienters val av vårdgivare baseras i hög utsträckning på geografisk närhet till vårdgivaren, vårdgivarens rykte samt den tillgänglighet, kontinuitet och personalkompetens som erbjuds av vårdgivaren.
 Möjligheten att kunna välja en vårdgivare som ligger nära hemmet eller jobbet uppskattas av patienter. Att som patient kunna premiera den vårdgivare som man upplever erbjuder bra bemötande, hög kompetens och tillgänglighet är värdefullt. Men det är också viktigt att förstärka patienternas möjlighet att värdera andra kvaliteter hos vårdgivare.
  
Även om det inte går att peka på några tydliga kvalitetsförbättringar till följd av vårdvalet, går det att påvisa en ökad patientnöjdhet.
 Höjd medicinsk kvalitet är naturligtvis önskvärt men är inte ett huvudsakligt syfte med vårdval. Att patientnöjdheten har ökat bör dock ses som en viktig kvalitetsförbättring.
  
Patienterna har fått kortare avstånd till vårdcentralen
 Ökad tillgänglighet i primärvården var ett av målen vid införandet av vårdval. Resultatet ska därför ses som ett kvitto på att reformen gett önskvärd effekt.

Endast två nyetableringar har skett i glesbygdskommunerna.
  
Trots att vårdvalsreformens goda resultat, går det inte att sticka under stol med det faktum att det finns platser i Sverige där vårdvalet hittills inte fått effekt. I de nordligaste landstingen i Sverige med en stor andel glesbygd är antalet nyetablerade vårdgivare få. Där har entreprenörers innovationskraft och individens valfrihet fått stå tillbaka på grund av att systemet utformats så att glesbygdsområdena missgynnas. Det är lite märkligt att det enda landsting utanför Stockholm som tillåter en-läkarenheter är Kalmar län. Det är inbyggt här för att i glesare områden möjliggöra små enheter så att man även på landsbygden kan ha nära till vården. Här har landstingen något att fundera på! Man borde möjliggöra för mindre enheter och bl a arbeta med smalare basuppdrag. Det är märkligt att de landsting med de största behoven av mindre enheter har väldigt breda basuppdrag som omöjliggör landsbygdsverksamhet. Gör det möjligt att växa in i vårdvalsuppdraget och lösa uppgifter genom samarbeta med andra enheter. Här behövs en mycket större flexibilitet!


Vårdvalet är en framgång i Sverige, men det kan fortfarande göras bättre, men det kräver att man sätter patienterna i centrum, inte systemen!


Här hittar ni rapporterna Vårdanalys:
onsdag, mars 28, 2012

inte lätt att klippa en flintskallig

Den senaste veckan har KLT´s växande underskott varit en visa i alla samtal och i media. Igår och idag har jag hört dem redovisa varför det blivit som det blivit. I all sin sorgliga tydlighet framkommer det att man har glädjebudgeterat, haft dålig koll, brustit i handlingskraft för att komma tillrätta med underskott osv.
För att ta ett exempel; i maj förra året fick styrelsen beskedet om ett befarat underskott på 37 - 40 miljoner. Den åtgärd man vidtog var att höja taxor vilket skulle ge 7-8 miljoner, resterande gjorde man inget åt. Sedan visade det sig dessutom att höjningen gav inte dessa intäkter eftersom hela intäktssidan sviktat bl a beroende på ett biljettsystem som inte fungerar. Det dåvarande styrelsens ansvar måste prövas!

Efter presentationen på styrelsen fick jag frågan om jag var nöjd, svaret var enkelt - nej, men skulle vi gått längre i utfrågningen  hade vi fått bli otrevliga och det är det ingen mening med! "det är inte lätt eller ens meningsfullt att klippa en flintskallig" - presentationen visade alla brister i sin nakenhet, nu är den viktiga frågan att skademinimera innevarande år. KLTs underskott får inte smitta in i landstingets övriga verksamhet!

att vara gammal och omodern

Ja jag har förstått idag, upplyst av miljöpartiets landstingsråd, att jag står för något gammalt och omodernt... För enligt henne är distriktssköterskemottagningar utanför vårdcentraler något gammalt och omodernt som det är rätt att avveckla. Det var den rödgröna majoritetens huvudargument när man idag avslog vårt gemensamma förslag om att återöppna mottagningar i bland annat Degerhamn och Loftahammar genom att samverka med berörda kommuner.

Det är en sorglig argumentation att ledande politiker betraktar landsbygden som gammalmodig och förlegad när man vill ha rimlig service från Hälso-sjukvården. Den är dessutom helt ologisk och orationell. de har nu valt en lösning som innebär att landstinget ska fortsätta att betala lokalhyra i två-tre år till men inte få något för det, samtidigt som vi med säkerhet kan säga att sjukresekostnaderna kommer att öka eftersom det är långa avstånd som människor nu ska ta sig.

De rödgrönas och särskilt miljöpartiets trovärdighet som ett parti som tar ansvar för hela länet har idag allvarligt försämrats och deras tal för småskalighet visar sig nu bara vara munväder!

fredag, mars 23, 2012

Skönt det har löst sig i Överum

Idag kom så ett efterlängtat besked, en ny entreprenör tar över hälsocentralen i Överum. Det är en av de privata vårdgivaren i Virserum som utvidgar sin verksamhet. Väldigt bra och modigt! Närhet stora koncernerna inte vill vara på landsbygden och ej heller landstingets offentligt drivna verksamhet så träder en mindre entreprenör in och driver verksamheten i Överum.

Nu är det bara hoppas att den nya verksamheten får en god start och samma stöd som den tidigare privata vårdgivaren hade.

Det finns dock en fråga jag funderar på - hur tänker vänsterpartisterna i landstinget som öppet och tydligt säger att de inte vill ha entreprenörer i vården som tjänar pengar. Varför tog man inte chansen när den tidigare privata vårdgivaren började avveckla och drev på för att den offentliga vården också skulle etablera sig i Överum? Hänger inte ord och handling ihop för vänstern?

Läs Västervikstidning

Nu krävs det svar!

 
Idag har vi gemensamt från gruppledarna i Allianspartierna gjort nedanstående begäran för att få tillräcklig information om bristerna i KLTs redovisning.


Allianspartierna ställer nu krav på rejäl genomlysning av KLT:s ekonomiska bekymmer och bristfälliga styrning. För att säkerställa att viktiga frågor blir belysta och klargjorda har Allianspartierna idag lämnat in en begäran om svar på ett antal viktiga frågor. För att återställa förtroendet är det nu viktigt med öppenhet och tydlighet.
 
Under den gångna veckan har det framkommit att Kalmar läns trafik AB under 2011 inte haft en fungerande ekonomisk uppföljning och har till landsting och kommuner i länet därför redovisat ett felaktigt resultat för 2011. Landstinget har sedan årsskiftet det fulla och ensamma ansvaret för kollektivtrafiken i länet. De brister som nu avslöjats riskerar att underminera ekonomin i landstinget och förstärka de underskott som redan tidigare finns i flera av landstingets förvaltningar.
 
Därför ställer vi idag följande frågor:
 
1. I vilka delar av verksamheten har underskotten uppkommit? Vad är intäktsavvikelser och vad är kostnadsavvikelser i jämförelse med budget?  Vi förväntar oss en fullständig redovisning, inkluderande hur stora avvikelserna är i relation till budget.
2. Vad beror bristerna i redovisningen på? Vilka är orsakerna till att underskotten inte upptäckts under året? Hur ser systemet för internkontroll ut? I vilka avseenden har det inte fungerat?
3. På vilket sätt har KLT:s styrelse under året fortlöpande informerats om den ekonomiska utvecklingen, budgetavvikelserna och om det slutliga bokslutet?
4. Hur stor andel av det redovisade underskottet på 51 miljoner kronor för 2011 är ej beaktat i verksamhet och budget för 2012?
5. Hur stora förändringar i KLT:s verksamheter krävs för att under 2012 åstadkomma ett balanserat resultat, om det extraordinära underskottet om 19 miljoner ska återställas?
6. I redovisningarna för de planerade utökningarna av trafikverksamheten har det uttalade intäktsmålet varit ca 50 %. Enligt de uppgifter vi fått är biljettfinansieringen för 2011 nere i 36 %. Vilka konsekvenser har denna skillnad i intäktsfinansiering för framtida trafikutveckling? Hur mycket behöver biljettpriserna höjas med för att uppnå en 50% finansiering?
 
Vi förväntar oss en fullständig redovisning över svaren på våra frågeställningar vid kommande veckas arbetsutskott och landstingsstyrelse!

Läs barometern, Västervikstidning

torsdag, mars 22, 2012

Har KLT tappat greppet?

De två senaste dagarna har det sipprat fram information som innebär att länstrafiken har ett underskott 2011 inte på 32 miljoner utan på 51 miljoner. Och att man tidigare redovisat felaktiga siffror till kommuner och landsting. Information vi fått är fortfarande väldigt undermålig, men den ger vid handen att det är underskott i driften, inte nya engångskostnader och att det är som det sagts "lite här och lite där". Det är därför med förvåning jag läser att KLTs styrelseordförande till Barometern /OT säger att det har med Veolias övertagande av Öresundsstrafiken att göra. De engångskostnaderna har man meddelat var med i det tidigare gigantiska underskottet. Man undrar om styrelse och dess ordförande har koll?

Nu blir det viktigt att säkerställa att 2011 års underskott inte följer med in i 2012 och att uppföljningen börjar fungera. Jag antar dock att landstingsstyrelsens ordförande har lite svårt med nattsömnen med tanke på att de utlovade stora satsningarna på kollektivtrafiken i länet  nu närmast omöjliggörs av de uppkomna underskotten. Av skattehöjningens 100 miljoner återstår nu bara 10, och de kanske behövs för att täcka årets underskott... Vi ställde ju frågan vid landstingsfullmäktige i höstas - var tar pengarna vägen? vi fick då inga svar, men nu vet vi - i det svarta förlusthålet. Var det för att man visste om bristerna i bolaget som man smällde till med den extra skattehöjningen i förtid - jag kan inte annat än undra med tanke på den senaste veckans utveckling!

Läs Barometern, Östran, Nyheterna

Ett steg framåt i glasriket


Under torsdagen beslöt regeringen att ge länsstyrelserna i Kalmar
och Kronobergs län, att tillsammans med regionförbunden i länen att för
regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och
stärkt besöksnäring i Glasriket. Det blir Kronbergs landshövding Kristina Alseer som ska samordna arbetet, det är helt ok.

Det är bra att regeringen nu tar beslut om glasriket och svarar på de önskemål som funnits från regionen och människorna i Glasriket, särskilt med tanke på det engagerade arbete som Åforsgruppen lagt ned.

När vi mötte näringsministerns statssekreterare i Åfors, var denna typ av insats ett önskemål som framfördes. Jag hoppas att detta kan bidra till en att åstadkomma en vändning. Nu är det viktigt att entreprenörer, glasarbetare, konstnärer och alla engagerade i glasriket tar fram sina idéer och det får bidra till en förstärkning av glasriket. Någon kan bli besviken över att det inte avsätts extra medel. Men hos de olika myndigheterna och regionförbunden finns statliga medel att använda för detta arbete, så det bör inte vara ett bekymmer. Blir det det får vi göra nya insatser mot statsmakten och då kommer det ju finnas en statlig företrädare i form av en landshövding som står upp för behovet!

Nu får vi hoppas att Torsten och OKB vilar på beslutet att släcka ungnarna i Åfors så att insatsen ges lite tid!!

onsdag, mars 21, 2012

Apoteksomregleringen en framgång!

I dagarna har det redovisats hur mycket fler apotek omreglering har lett till. I grova drag över 30% fler apotek i landet och 14% fler i vårt län. Vi närmar oss nu ett europsnitt i antalet apotek per invånare, men det finns en bra bit kvar! Tillgängligheten behöver fortsätta att öka och det finns en del som inte blivit helt bra. Jag förväntar mig att vi löser de problem som finns med att man som patient inte direkt får tag i rätt läkemedel på sitt apotek, utan får fara runt. Här måste apoteken hjälpas åt bättre med patienterna i centrum. Och det finns annat. Men sammanställningen från apoteksföreningen visar att omregleringen är en framgång - det känns bra!

Läs dn,Barometern

fredag, mars 09, 2012

Intressant utveckling av minutkliniker!

Via Svenskt Näringslivs förnyelsesajt läser jag att ett företag avser att öppna så kallade minutkliniker i anslutning till en apotekskedja. Avsikten är att för en låg vårdavgift som patienten betalar eller som arbetsgivaren betalar kan enkla åkommor åtgärdas utan att man behöver boka tid eller besöka en vårdcentral. Idéen kommer från USA från början, men kommer till Sverige från Finland där företaget redan nu har ett antal s k minutkliniker.

Jag tycker det är utmärkt att vi får in nya idéer och innovationer som testas av någon annan aktör än det offentliga. Att vi efter apoteksomregleringen fått fler apotek är utmärkt, om de dessutom kan utveckla resten av vården är det väldigt bra. Mer sådant!

Passivitet ett ledord för ansvarigt landstingsråd

Jag har tillsammans med Anders Andersson Kalmar frågat Jessica Rydell hur hon försöker säkerställa tillgången på fasta läkare i Ljungbyholm och indirekt på andra ställen i länet. Vår gemensamma kommentar till hennes svar är följande:

Av hennes svar kan man dra slutsatsen - inget särskilt vilket framgår av hennes svar på blogg och i media.
Beskedet till medborgarna är vänta och se, det blir nog bättre.
 
När hyrläkarkostnaden i den förvaltning hon är politiskt ansvarig för ökar med över 20 % till över 22 miljoner borde reaktionen vara aktiv och pådrivande. Men så är tyvärr inte fallet!
 
När hon sedan för att komma undan påstår att vi bedriver svartmålning av verksamheten, bör hon ju ställa sig frågan - hur uppfattar medborgarna det faktum att de ofta inte får möta samma läkare, att man många gånger får börja om i sin patientberättelse?
 
Vi är övertygade om att verkligheten ska beskrivas som den ser ut, inte som ett passivt landstingsråd önskar att den ser ut!
 
Christer Jonsson (C)
Anders Andersson (C)
 

tisdag, mars 06, 2012

skärpning Kronoberg

Idag är det en nyhet om att Kronobergs beslutfattare fortsätter att förneka behovet av att knyta ihop trafiken i sydost och utöka den. Man säger förenklat nej till en fördjupad integration och utvecklandet av en gemensam arbetsmarknad som kan fungera.

Det är bedrövligt och beklagligt. Jag kan bara hoppas att den resandeökning vi haft de senaste åren kommer att göra trycket så starkt att man måste ställa upp. Men också att vi i det nu inledda sydlänsarbetet kan komma fram till gemensamma lösningar för utvecklandet av kollektivtrafiken i regionen. Ska vi stärka vår del av landet är integration av arbetsmarknad och studier helt nödvändig - därför måste perspektiven och besluten förändras i Kronoberg!

Läs Barometern

fredag, mars 02, 2012

Eldsjälarna i Åfors!

Jag har idag haft förmånen att få vara i Åfors och delta i samtalet mellan Marita Ljung som är statssekretare på näringsdepartementet och företrädare för Åforsgruppen. Det var ett viktigt möte och förhoppningsvis början till något! Men det som slår mig är betydelsen av eldsjälar. Jag/vi mötte engagerade människor för sin ort och för glasriket. Som driver på för att rädda bruket, men också arrangerar verksamhet i det lilla Åfors folkets Hus som bio, teater och musik. Det är en kraft som ingen politik eller kommun eller regionförbund eller staten kan ersätta. Däremot kan vi ge den möjlighet att driva på utveckling och skapa utveckling.

Idag ger jag ett helt rosfång ( jag tror det passar bäst) till eldsjälarna i Åfors och jag hoppas att jag tillsammans med andra kan få bidra till att skapa möjlighet för en utveckling i Åfors och glasriket där Eldsjälarna blir en nyckel!
Ska utvecklingen vändas så behövs det nu en samverkan mellan alla olika parter och att vi drar åt ett gemensamt håll - eldsjälarna i Åfors är en källa till inspiration för att uppnå detta! Men ingen ska inbilla sig att detta är enkelt!

torsdag, mars 01, 2012

Den goda viljan...och när den blir regler...

Vi har ett samhälle byggt på den Goda viljan! Svenskar har i internationell jämförelse stor tilltro till samhällets olika institutioner både på kommunal och statlig nivå. Mycket av det baseras på bygget av ett välfärdssamhälle där vi genom gemensam finansiering delar på åtaganden och skapar skydd och stöd för den som av olika skäl behöver det.
En av de absolut största välfärdsreformerna som genomförts i detta land är LSS reformen som helt fokuserar på dem med störst behov och som oftast behöver ett stort stöd av samhället. Hela reformen är ett uttryck för den Goda viljan, dvs vår gemensamma vilja att via offentliga inrättningar och stöd göra rätt! Idag har jag under förmiddagen fått vara med på del av en studiedag som några föräldrar ordnat för att belysa hur de har det som familjer med barn med många och svåra funktionshinder. Vi var politiker från både kommun och landsting och vi fick bilder och insikter om både det som funkar och det som inte funkar. Låt mig ta några exempel:
- Man har rätt till assistansstöd inom LSS, utifrån de behov man har. Detta ska så klart behovsbedömas så att det blir hyggligt rätt och rättvist. Men hur kan det få vara så att man första som förälder ska sitta framför en kommunala tjänsteman och öppet berätta om hela sitt liv och alla svårigheter ( på gränsen till integritetsintrång) för att sedan när det visar sig att behovet var större än det kommunen ansvarar för tvingas göra om alltihop inför en statlig tjänsteman från försäkringskassan? Där kassan sedan kräver att man enligt klassiskt 60-tals maner på industrin ska göra tidsstudier på varje insats man gör för sitt barn, dvs man ska mäta hur lång tid en måltid tar, hur lång tid varje toalettbesök tar, dusch etc etc. Detta är människor som är utsatta och lagens intention är att de ska få stöd så att de kan fungera som familj och att barnet kan få rimliga levandsförutsättningar. Men med en sådan här process kan man ju undra om det blir så!
- Barnet i familjen behöver hjälpmedel från landstinget, rullstolar, matstol, rullstol för utebruk etc. När familjen då kommer till landstingets enhet och beskriver behovet, man vill kunna ha ett hjälpmedel som man kan gå ut i skogen med, då får man beskedet att sådan skriver man inte ut för man (experten) tycker inte det är bra.... Familjen betonade vi önskar inget extravagant, men det måste finnas en anpassning till individuella förhållanden.

Jag kunde ta ett exempel som handlar om bostadsanpassning och jag kunde....

Bakom allt detta finns en krock mellan den goda viljan och när den omsätts till regler och rättigheter. Vi måste ha regler, men de får inte leda till att man missar intentionerna med uppdraget, det sker uppenbarligen. Vi har som politiker fått en lista att hantera, nu handlar det om att så långt möjligt möta föräldrarnas önskningar till förbättringar, för det kan bli bättre!