torsdag, januari 31, 2013

Patientmaktsutredningen - ett steg framåt

Idag presenteras en av de viktigaste utredningarna inom välfärdsområdet på flera år. Det är på tiden att vi nu i Sverige får en uppdaterad lagstiftning om patientens makt och rätt. Utredningen betyder att vi flyttar fram möjligheterna för varje patient att själv påverka den vård man behöver utan att vi lämnar det grundläggande förhållningssättet att behovet ska styra. Jag tycker det är bra att patienterna t ex ska få rätt att välja vårdgivare oavsett landstingsgränser och avtal mellan landsting. Det kommer säkert bli en intressant diskussion framöver, men för mig som Centerpartist känns det rätt att systematiskt öka patienternas valfrihet och självbestämmande - hoppas nu att socialdemokrater och andra systemkramare vågar släppa greppet om landstingens makt!

 

Här kan man ladda ner utredningen: http://regeringen.se/content/1/c6/20/82/27/df7bb573.pdf

 

torsdag, januari 24, 2013

dra inte isär länet!

De senaste månaderna har olika händelser och handlingar gjort att jag är väldigt oroade över de tendenser som finns som kan dra isär länet i en tid när vi behöver varandra mer än någonsin!. I somras tog KF i Västervik beslut om att utreda länstillhörighet, ett liknande beslut har strax före jul tagits i Vimmerby KF. Samtidigt förs diskussioner i södra länet om storkommun, som väcker många frågor och splittring mellan partier och kommuner. En annan händelse är trafikverkets utspel igår om att man nu avser att ställa Västervik och Oskarshamn mot varandra för en kamp om vem som ska få bli sydhamnen för Gotlandstrafiken, en kamp som redan skapar bekymmer.

Vi har politiskt i länet varit eniga om att länets utveckling kräver att vi är med och skapar en större region, på vägen dit oavsett om det blir en sydregion eller något annat så kan vi inte ha ett vacum där inget sker och där vi tillåter olika intressen dra isär länet och göra att vi blir försvagade i arbetet med en större region men också i kapacitet att driva utvecklingsfrågor.

Därför krävs det nu ledarskap från länets regionala aktörer - landstinget och regionförbundet, men också länsstyrelsen. Men det krävs också politiskt ledarskap i våra kommuner, länets kommunstyrelseordförande måste se sitt ansvar för helheten och inse att en kortsikt retorisk vinst på hemmaplan kan undergräva den egna kommunen utvecklingsmöjligheter framöver. Hur ska vi kunna prioritera och besluta om gemensamma resurser för utveckling och satsningar i en annan kommun om vi inte vä'ger av våra lokalpatriotiska intressen mot helheten och det längre perspektivet? Sanningen minut för ledarskap närmar sig, klarar vi att hålla ihop när det finns krafter och intressen som lockar till att dra isär länet?

Läs SR Kalmar, Nyheterna, VT!

onsdag, januari 23, 2013

Rökningens farsot - 2% i mörbylånga - närmare 25 % i Borgholm

Idag på landstingsstyrelsens arbetsutskott har vi fått en redovisning av folktandvårdens arbete (tobaksfritt duo) med att hålla ungdomar bort från tobak! Det finns nu i hela länet och är inriktat mot högstadieungdomar! I de kommuner där de bedrivits en längre tid är det framgångångsrikt - dvs färre högstadieungdomar börjar använda tobak. Men i samband med redovisning så visade man också statistik från länet. Den kommun som har lägst andel rökande bland högstadieungdomar - åk 9 är Mörbylånga som 2012 hade 2,3 % som röker, medan i grannkommunen Borgholm har närmare 25% i samma ålder som gör det! Det är en helt absurd skillnad. Men skälet till att Mörbylånga har så låga siffror är att man där sedan mer än 20 år tillbaka från kommunens sida, främst genom skolan - tillsammans med många andra aktörer driver ett medvetet arbete. Det är uppenbart framgångsrikt. Och det lovar gott för att folktandvårdens satsning också över tid kan bli framgångsrikt - men undran är varför är det så få kommuner som medvetet bedriver detta folkhälsoarbete, inom skolans ram har man trots allt ett tydlig hälsoansvar! Mörbylånga borde utmana övriga kommuner i länet - för att få igång en process!

tisdag, januari 22, 2013

färdtjänsten en fråga även i år!

Det är med sorg jag läser artikeln i Vimmerbytidning om Margareta 83 år från järnforsen. Som själv uppfattar det som att hon som gammal har inget värde och därför blir dåligt bemött och ej förstådd av landstingets verksamhet - KLT. Om artikeln är rätt så har man dessutom från KLT höjt ribban ytterligare för att man som medborgare ska kunna få färdtjänsttillstånd, vilket är besynnerligt eftersom vi redan i kalmar län är snålast i landet med att bevilja människor denna hjälp. Artikeln om Margareta illustrerar att även 2013 kommer bli ett år då vi måste försöka rubba den röda majoritetens hårdföa hållning när det gäller sjukresor och färdtjänst. Landstinget uppfyller inte lagens idé om att färdtjänst ska vara en hjälp, den har bara en idé, till så få som det bara är möjligt - jag fattar inte hur socialdemokraterna i länet kan acceptera den hållning!

onsdag, januari 16, 2013

Oskarshamn är bäst!

Idag har Dagens Medicin publicerat rankinglistor över landets bästa sjukhus i tre olika klasser. Oskarshamns sjukhus är bäst bland de mindre sjukhusen i landet. Särskilt roligt är det att man lyfts fram som ett sjukhus med hög medicinsk kvalitet! Det ä resultatet av ett mångårigt arbete av medarbetarna på sjukhuset och jag antar att det är Ortopedin som särskilt bidrar till detta resultat! Detta utmanar våra två övriga sjukhus. Men det visar också att ett litet sjukhus kan bli väldigt bra på det man gör och stå sig gott i jämförelser!Så grattis Oskarshamns sjukhus - fortsätt det goda jobbet!

Läs Barometern, Radio Kalmar

måndag, januari 14, 2013

Vilket är vär(S)t, att ha ett id'eprogram som är omodernt?

De senaste veckorna har debatten gått hög om Centerpartiets förslag till ideprogram samtidigt har Socialdemokraternas motsvarighet varit ute på remiss. Dagens opinion ( http://www.dagensopinion.se/socialdemokraternas-nya-partiprogram-anses-omodernt ) publicerade i helgen en liten översikt över de kommentarer som kommit in, och de är inte nådiga...

"Programmet ska självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som partiet som helhet har gjort när det gäller 'Socialdemokraterna – Framtidspartiet'.”

Eller som ett annat distrikt skriver:

"Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt."

 

 

Jag måste nog säga att om jag var partiledning för socialdemokraterna så skulle jag var mycket bekymrad över denna typ av remissvar, särskilt som de föregåtts av en närmast försumbar debatt ute i landet och i nationella media. Att få sitt partiprogram betraktat internt som omodernt måste nog ses som ett svårslaget rekord i att ha blivit Sveriges konservativa parti!

I det ljuset tror jag nog att Centerpartiet har bättre förutsättningar trots all debatt, eller kanske tack vare den och kommer ut med ett modernt,framtidsinriktat ideprogram som ger kraft för framtiden !

 

Olika skatter ingen väg framåt!

I fredags/lördags publicerade jag tillsammans med Hans Dalgren nedanstående debattartikel på Svd Brännpunkt, ett inlägg i den pågående idedebatten!Förslaget till nytt idéprogram för centerpartiet har den senaste tiden debatterats intensivt och särskilt då en del av de mer udda förslagen. Vi menar dock att den debatten delvis skymmer en betydligt mer angelägen diskussion att föra. I idéprogrammet lyfter man fram betydelsen av decentralisering och att ge varje medborgare mer självbestämmande och också stärka beslutsmakten lokalt och regionalt. Det är bra! Men det finns ett bekymmer och det är när man sedan säger att det ska ske utifrån federalismens principer och att man därför vill skapa möjlighet för regional lagstiftning och rätt för regioner att i praktiken etablera egna skattebaser. Nationen ska med det synsättet inte garantera likvärdigheten i landet utan de regionala förutsättningarna ska få slå igenom. Vi tror att det är fel väg att gå!
På samma sätt som vi som samhälle har ett ansvar för att när vi var och en drabbas av bekymmer ska ha rätt till gemensamt finansierad välfärd, så menar vi att den principen också gäller mellan starka och svaga regioner i landet. Vilket är något som centerpartiet hårt drivit i alla år exempelvis genom aktivt arbete för den sk kommunala skatteutjämningen. Om man fullföljer förslaget från programgruppen så leder det i förlängningen till att förutsättningarna för en skatteutjämning försvinner och därmed som vi ser det likvärdiga förutsättningar i landet.
När väljare tillfrågas om vilken fråga i politiken som de tycker är viktigast hamnar oftast välfärden på första plats. Detta avspeglas inte såsom det behöver i förslaget till idéprogram. Vi är övertygade om att Centerpartiet som vill skapa förutsättningar för rätten att bo och leva i hela landet ska vara de första försvararna för rätten till likvärdig välfärd i hela landet och det måste vara styrande för hur vi vill arbeta med decentralisering av beslut i framtiden. Vårt fokus för decentralisering bör därför vara mindre detaljregleringar av olika samhällsområden och genomdrivandet av en regionalisering av Sverige vilket idagsläget i praktiken förhindras av Moderaterna.
Välfärden står inför stora utmaningar, som har utretts i omgångar men utan konkreta politiska förslag på lösningar. Något som dock Centerpartiets välfärdsgrupp har i uppdrag att lämna förslag på och dessa skall presenteras inom kort. De som drabbas hårdast av en välfärd som inte är finansierad fullt ut är förstås de som är i störst behov av dess resurser.
I förhållande till de flesta andra länder, har Sverige ett gynnsamt läge. Ökningen av antalet äldre är inte lika snabb även om den kommer att få stora effekter även hos oss. I dag går det tre människor i yrkesverksam ålder på en pensionär. År 2025 räknar vi med att förhållandet är två till ett. Det är dock stora regional skillnader mellan landsbygd och stad. Till landsbygdens klara nackdel. I idéprogrammet finns en diskussion om regionala skattebaser vilket vi menar skulle utmana vår förmåga att ge vård efter behov och därmed en radikal utmaning för att skapa likvärdighet. Vi menar därför att dessa skrivningar inte svarar upp emot de utmaningar som välfärden står inför..
Centerpartiets linje för framtiden bör vara rätten till likvärdig kvalitet på välfärd i hela landet en federalisering och regionalisering av skattebaser skulle underminera den rätten därför bör dessa förslag avisas. Istället behöver vi förstärka skrivningarna om välfärdens betydelse och kvalitet liksom utmaningen att gemensamt finansiera den för framtiden!

onsdag, januari 09, 2013

Sparande en del av en hållbar ekonomi

Debatten om idéprogrammet sprudlar vidare och det har gjorts många goda inspel och markeringar de senaste dagarna och idag. Särskilt bra har det varit att läsa Anna-Karin Hatts inlägg liksom Annies markeringar via tidningsintervjuer idag.

Jag skulle vilja lyfta in en delvis ny fråga i debatten. Det finns i programmet en diskussion om ekonomisk utveckling och att bl a att vi måste finna nya vägar för mäta en hållbar utveckling, inte enbart BNP utveckling rakt av. Andra delar i den ekonomiska diskussionen är betydelsen av fungerande marknader och möjligheter för företag att utvecklas. För oss som individer finns en diskussion om det man i programmet benämner plattare skatt. Jag  tror för min del att man snarare borde säga att vi vill se skatt efter bärkraft, men också ett skattesystem som uppmuntrar till studieinvesteringar och arbete och risktagande. En del i detta är också möjligheter för medborgarna att bygga en egen buffert och en egen trygghet där man inte är lika utlämnad till enbart offentliga system. Man behöver ett eget sparande! Jag menar också att den tillväxt vi haft under många år har bygg på en utveckling av en kreditekonomi och det har i många fall varit av godo för att skapa resurser för utveckling. Men för den fortsatta utvecklingen av ekonomin mot större hållbarhet tror jag att vi måste också utveckla sparande för att sedan investera. Därför tror jag att en del av Centerpartiets nya program bör vara ett resonemang om hur vi delvis byter fot i den nationella ekonomin som inte enbart är kreditdriven. En anna del är att vi menar att den enskilde och hens familj ska kunna bygga upp en egen trygghet som både kan användas som trygghet för att komplettera de gemensamma systemen men också för att ha eget handlingsutrymme och gör en egen omställning i livet. På 90-talet var det en politisk diskussion om att varje familj borde ha en årsinkomst sparad. Det kanske är orealistiskt för väldigt många, men jag tror att vi som parti borde sätta tryck i diskussionen - hur ska familjer och enskilda kunna skapa sig en egen buffert för vi tycker att det är en viktig del för möjligheten att fatta egna beslut!. För in ett avsnitt om sparandet för en hållbar ekonomi!

Ett misslyckande för folkhälsan

Ekot redovisar idag hur ökningen av antalet sk gastric-bypass operationer har ökat bland yngre de senaste 10 åren. Låt mig först säga att jag tycker det är bra att det finns en åtgärd att vidta men i samma stund måste jag erkänna att det är ett misslyckande för oss som samhälle med ett stort föräldraansvar, för skola och hälso-sjukvård att våra ungdomar kan utveckla sådan fetma att man redan i tidiga år måste göra en så livspåverkande operation som gastric - bypass. Det är ett uttryck för att vårt förebyggande arbete inte räcker till trots alla kunskaper vi har! Jag läste under senhösten en bok benämnd "ett sötare blod" - mycket läsvärd, men den sätter ju fingret på att vi har kunskap, frågan är om vi använder den?

Det är nu dags att på allvar ändå göra något så att vi slipper denna fortsatta utveckling. Inför i alla grundskolor fysisk aktivitet varje dag, i enlighet med de evidensbaserade erfarenheterna från Bunkeflo projektet. Arbeta i varje kommun med föräldrastöd så att fler har en rimlig chans att byta spår på kosten innan det blivit en praktisk omöjlighet. Från landstingets sida borde vi nu fundera på om det inte av samma skäl som vi nu driver projekt för att motverka rökning runt om i länet borde fundera på mer tydliga satsningar på matfrågorna. Annars får vi fortsätta att öka antalet sk fetma operationer - det är både dyrare och framförallt sämre för våra medborgare!

måndag, januari 07, 2013

På frukten känner man trädet!

Sedan jag senast skrev före jul har debatten om Centerpartiets ideprogram sprakat, högt och lågt har blandats och det är bra med en öppen demokratiska process. Jag ska försöka bidra till debatten idag och kanske framöver med funderingar kring några saker som jag tror är särdeles viktiga.

"På frukten känner man trädet" är ett citat som jag tror är användbart för att konstruktivt granska förslaget till idéprogram. Det är ju så, vilket rört upp debatten, att förslaget innehåller ett antal konkreta ställningstaganden som jag i flera fall inte delar och då kunde man ju tänka sig att om man bara ändrar dessa så är allt frid och fröjd. Men så menar jag att det inte är. Ställningstagandena är i många fall logiska utifrån de värderingar och principiella grundläggande ställningstaganden som förslaget innehåller inledningsvis. Det betyder att om man enbart stryker ett antal ståndpunkter så ändras inte de ställningstaganden som gjorde dem möjliga. Därför behöver en revidering av förslaget ändra i premisserna.

En grundläggande fråga i detta är synen på samhället och dess olika beståndsdelar. Centerpartiet har alltid varit kritisk mot överheten oavsett om det är kapitalet eller makten företrädda av storskalig socialdemokrati. Men vi har å andra sidan alltid stått upp för en solidaritet och rättvisa som garanteras genom gemensamma åtaganden. Det är inte utan skäl Centerpartiet var det drivande partiet bakom det generella barnbidraget när det infördes på 40-talet. Vi har därför inte haft den grundläggande synen att det är fel att lösa saker på politisk väg, eller att gemensamma samhälleliga lösningar är av ondo, vilket förslaget till ideprogram andas eller uttrycker. Och det är bland annat det som gör det möjligt att komma till slutsatsen att man inte ska ha generella arbetsmarknadslagar eller att vi gemensamt ska stå för grundläggande trygghet, men egentligen inte något mer. Eller att eftersom vi inte ska stå upp för det gemensamma välfärdssamhället så kan vi driva i botten frågan om fri invandring. Något jag principiellt inte har något emot, men inte kan se förenas med en välfärdsstat eller med en arbetsmarknad med grundläggande regler i gripbar framtid. Därför måste den principiella frågan hanteras på ett annat sätt.

Jag tror att det behöver föras in ett avsnitt som handlar om vår syn på samhällets roll, som beskriver avvägningarna mellan individuella lösningar och gemensamma lösningar som är politiskt grundade.  Jag är övertygad om att om den hållbarhets idé som finns i programmet ska fungera så krävs inte mindre utan i flera fall mer gemensamma lösningar och tyvärr ibland regelverk. Jag är för ett synsätt där vi gemensamt och solidariskt markerar att vi ska som samhälle ska fungera kompensatoriskt för våra barn, vi ska säkerställa jämlik tillgång till välfärd i hela landet inte bara grundläggande trygghet. Vårt politiska projekt måste ju till skillnad från Sossar och även Moderater vara att vi tror på gemensam finansiering men individuella lösningar med stort självbestämmande för den enskilde. Det är ju det som är den geniala lösningen med LoV och som fångar båda perspektiven.

Den omarbetning som nu ska ske måste leda till att delvis andra frukter växer fram och jag tror att de mer handlar om det hållbara samhället i alla dess dimensioner och vad det betyder för utvecklingen av Sverige! Då behöver också vår syn på det gemensamma förändras!

Läs gärna Kerstin Lundgrens inlägg!