torsdag, november 04, 2010

10 förslag för bättre hälso-sjukvård!

Idag har vi från Allianspartierna gemensamt presenterat del 1 av vårt budgetförslag för landstinget. Vi har på två dygn tagit fram tio spetsförslag som skulle göra skillnad för patienterna i länet. När styrelsen möts på måndag presenterar vi del 2 av våra förslag.

Detta är våra tio förslag:


Patienten i fokus!


1. Återställ egenavgifter för hjälpmedel och utred strukturen för patientavgifter

Patientavgifterna är för den enskilde inte oväsentliga. De stora avgiftshöjningar som infördes 1 augusti 2009 har slagit hårt mot enskilda patienter både för besök i vården, men också som egenavgifter vid anskaffning av olika slag av hjälpmedel. Den nya struktur som avgifterna fått leder till att fler besöker sjukhusen och att ännu fler får frikort tidigare.

Landstingsalliansen föreslår att landstinget återgår till de egenavgifter för hjälpmedel som gällde före 1 augusti 2009.

Landstingsalliansen föreslår vidare att en genomgripande analys görs av avgifts-systemet så att det stimulerar till att man söker vård på rätt vårdnivå. Det får inte bli så att man avstår vård beroende på höga avgifter


2. Väntetidsgaranti för sjukresor

Reglerna för sjukresor bör förändras eftersom de i vissa delar medför orimliga konsekvenser för patienterna. Den som är sjuk och av medicinska skäl måste åka specialfordon och bor längst bort från den vårdgivande enheten får enligt nuvarande regler vänta dubbelt så länge som dem som har kortare restid. Reglerna hanterar heller inte de särskilda svårigheter som astmatiker och allergiker har med att nyttja kollektivtrafik och specialfordon eftersom de inte kan garanteras allergisanerade fordon. De tvingas att använda egen bil utan att få ersättning för det.

Landstingsalliansen föreslår att en garanti införs som innebär att den maximala väntetiden för ett besök i sjukvården begränsas till två timmar per vårdtillfälle för den som av medicinska skäl måste åka specialfordon.

Landstingsalliansen föreslår att det för astmatiker och allergiker införs möjlighet att, efter uppvisande av läkarintyg att man inte kan åka kollektivtrafik eller specialfordon, enbart belastas med halv egenavgift vid egen bilkörning.


3. Alla barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens

På länets sjukhus ska målet vara att alla barn ska vårdas av personal med barnkompetens på en barnavdelning/mottagning. Så är inte fallet idag. På Länssjukhuset i Kalmar behöver all barnsjukvård samlas på barnkliniken.  I Västervik behöver en barnakut inrättas.

Som ett första steg ska akutmottagningen förstärkas med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som har formell barnkompetens och som har erfarenhet av att arbeta med barn. Till detta avsätts 1,5 miljoner kronor.


4. Bibehållna resurser till psykiatrin

Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för utvecklande av och bedrivande av ”Unga vuxna”-mottagningar och beroendevård. I den föreslagna budgeten sparar den rödgröna majoriteten in resurserna och försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver. Det bromsar också upp utvecklingen av ”Unga vuxna”-mottagningar i länet.

Landstingsalliansen tillför därför 6 miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska verksamheten. 


5. Uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka

Många personer med kronisk sjukdom upplever problem när de försöker boka tid till läkarbesök för kontroll och uppföljning då sjukvården ofta prioriterar tider för akuta besök. Ambitionen att ha hög tillgänglighet för akuta besök får inte riskera att skapa undan-trängningseffekter för kroniskt sjuka.

Därför vill vi i Landstingsalliansen ge ett uppdrag till landstingsdirektören att utreda utformningen av ett uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka, kopplad till nationella vårdprogram, för olika kroniska sjukdomar.


6. Vårdgaranti inom specialisttandvård

Det finns exempel på att patienter får vänta ända upp till två år (väntetid bettfysiologi) för att få komma till specialisttandvården i Kalmar län. Även inom andra områden passeras ett år innan patienter får komma till en specialisttandläkare (ortodonti ca 1 år och protetik 1 – 1,5 år).

Inom Landstingsalliansen tycker vi att detta är oacceptabelt och det är nu dags att införa en vårdgaranti även inom specialisttandvården. Patienterna ska garanteras att få komma och påbörja sin behandling hos specialisttandvården/sjukhustandvården inom 90 dagar.7. Öka tillgängligheten – inför vårdval för sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada borde vara en mycket viktigare del av sjukvården i Kalmar län. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna grundläggande. Det finns mycket att förbättra i Kalmar län och ojämlikheten är slående. Det ska inte ha någon betydelse var i länet man bor, om man är kvinna eller man och inte heller om man är gammal eller ung. Vi vill skapa vårdval för att förbättra tillgången till sjukgymnastik och rehabilitering i hela länet.

För att öka tillgången på KBT-behandling så att patienten snabbt kan få hjälp vill vi införa vårdval även för kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja bland olika utförare och fler utförare skulle kunna etablera sig i länet. Genom användande av vårdval inom dessa områden skulle patienter lättare kunna få del av rehabiliteringsgarantin.

Landstingsalliansen avsätter 3 miljoner kronor för att skapa ökad tillgång till dessa två områden.


8. Öka ambitionsnivån – fler psykologer i primärvården

Den psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska förstärkas för att underlätta upptäckt av psykisk ohälsa och göra det möjligt att snabbare kunna ställa diagnos och därmed sätta in behandling. Detta gör att trycket minskar på den specialiserade psykiatrin. Antalet psykologer i primärvården ska därför fördubblas från nulägets 12 till 24 under planperioden.

Landstingsalliansen anslår för detta ändamål 2 miljoner kronor för 2011 och ytterligare 2 miljoner kronor för 2012 utöver dem som finns anvisade i det rödgröna förslaget.


9. Samlade palliativa vårdplatser på sjukhusen

Oavsett var man bor i länet ska det finnas en öppen dörr med möjlighet till direktinläggning på sjukhuset för dem som behöver vård i livets slutskede. Vid vart och ett av länets tre sjukhus ska det finnas samlade vårdplatser för palliativ vård, med särskilt utbildad personal med palliativ kompetens, d.v.s. personal som kan se och möta personens behov, både psykiska, fysiska, sociala och existentiella. Beslut om detta fattades 2006, men fortfarande saknas samlade palliativa vårdplatser på våra sjukhus i Västervik och Oskarshamn. Detta beslut ska verkställas och garanteras på samtliga sjukhus under 2011.10. Slå vakt om den nära vården – stoppa centraliseringen!

Kalmar län har stora avstånd och det är därför viktigt att säkerställa att vardagsvård bedrivs runt om i hela länet. De senaste åren har det funnits en tydlig centraliseringstrend i landstinget, det gäller t ex mödravård, rehabilitering och psykiatri. Det finns en ojämlikhet i utbudet av vård i olika delar av länet. Landstingsalliansen anser det viktigt att säkerställa tillgång till t ex ungdomsmottagningar med tid för både killar och tjejer, ”Unga vuxna”-mottagningar i hela länet osv. Vi anser också att det är viktigt att olika sjukhusrelaterade öppenvårdmottagningar finns i olika delar av länet.

Vi föreslår därför att en plan ska tas fram för att utveckla den nära vården med olika typer av mottagningar samt att existerande verksamheter såsom röntgen i Vimmerby ska bibehållas och ges nödvändiga resurser. För att stötta denna utveckling avsätts 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor till ökad tillgänglighet vid länets ungdomsmottagningar.

Inga kommentarer: