tisdag, november 29, 2011

Inledning på budgetfullmäktige

Idag har vi inlett landstingets budgetfullmäktige, i samband med inledningen höll jag nedanstående inledningsanförande:

Inledningsanförande budgetfullmäktige
 
- Det krävs att man är frisk om man ska klara av att vara sjuk! Den formuleringen har vi nog alla hört olika människor uttala i frustration över att de får lägga så mycket tid och energi på att få olika delar av sjukvården att fungera tillsammans. Den speglar att vi som formar sjukvården inte klarar vårt uppdrag - vi tar inte ansvar för att skapa helheter i vården utan enbart bra delar. Här finns en av våra stora utmaningar de kommande åren eftersom detta handlar både om kvalitet i vården, säkerhet i vården och kostnader för vården. I det budget förslag vi har framför oss talas det mycket om kvalitet och säkerhet men man famlar man fortfarande både efter förslag, hur det ska följa upp och hur vården ska hänga ihop. Och det är därför märkligt att man avslår flera av de förslag som vi lagt för att skapa tydligare integration och en mer sammanhållen vård. Men å andra sidan är det ett signum för den förvaltande attityd som hela budgeten kännetecknas av.
 
Människors rätt att kunna fatta egna beslut är för mig som Centerpartist helt avgörande. Det är genom självbestämmande som man kan forma livet som man själv vill ha det. Vi som politiker ska inte ta över. Det är en svår politisk uppgift att försöka minska sitt besluts utrymme, för vi vet ju bäst ( OBS ironi). Och när man lyssnat till inledningen från styrelsensordförande så förstår man att vi vet bäst-föreställningen finns fortfarande hos majoriteten. För mig är det därför självklart att vi ska arbeta vidare med lagen om valfrihet för att utveckla medborgarnas möjlighet att själva välja vårdgivare.  Om vi går vidare med KBT, sjukgymnastik, och prövar Hallands modell för att utveckla vårdval inom specialistvården så tar vi också steg framåt för att utveckla variation i vården, vidga tillgängligheten och ge utrymme för att fatta egna beslut inom ramen för en gemensamt finansierad sjukvård. Det är förvånande att det rödgröna gänget yrkat avslag på vårt gemensamma Alliansförslag.
 
Vi har gemensamt från Allianspartierna lagt ett budgetförslag som tar sikte på att utveckla jämlikhet och patientensrätt i vårt landsting, tyvärr har de rödgröna yrkat avslag, ni har kommande dagar chansen att ångra er och visa att ni inte bara i ord utan också i i beslut är beredda att stå upp för jämlikvård och patientens rätt. Det är förvånande att vänster partierna inte sökt enighet i kampen för en mer jämlik vård i vårt län. För mig som centerpartist är det självklart att oavsett var man bor i länet ska en jämlik vård erbjudas - så är inte fallet - det är bedrövligt!
 
Vart tar pengarna vägen?
I juni drev det rödgröna gänget igenom en skattehöjning där man hade ett oh underlag som beslutsunderlag, där man självsvåldigt bestämde att ta in över 100 miljoner för som det sades satsa på kollektivtrafiken. När vi nu ser resultaten så är det ca 37 miljoner som satsas på kollektivtrafik, ännu finns ingen plan redovisad som fullmäktige på allvar kan förhålla sig till. Slarvet fortsätter och beredningen är undermålig! Men den intressant frågan är ju även idag, liksom den var på styrelsen i november, liksom vid lf i juni – vart tar överskottet av skattehöjningen vägen? Tidigare har Anders Henriksson lovat att alla pengar som tas in med skattehöjningen ska gå till kollektivtrafiken. Tyvärr sviks detta löfte med denna plan. Istället är det ju så att pengarna används för att klara de växande underskotten i verksamheten. Hade inte man inte höjt skatten för kollektivtrafiken hade det varit tydligt att majoritetens  budget inte går ihop. Det finns en stor sannolikhet att majoriteten kommer att få höja skatten igen för att klara kollektivtrafik löftena, men det är klart då kan man ju återanvända de skrivna talen från i somras och återanvädning är ju något som mp gillar och höja skatten brukar ju vara en favoritgren för vänstern –så det kanske inte s har svårt att få igenom i det rödgröna gänget.
 
Ordförande vi har de här dagarna chans att förstärka landstingets arbete för en mer jämlik vård där patientens rätt är tydlig, där förvaltande byts mot förnyelse och där människors självbestämmande förstärks, det kan vi uppnå om fullmäktige beslutar i enlighet med det budget förslag Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartier presenterat. Jag vill därför yrka bifall till det förslaget och ser fram emot en spännande debatt!

fredag, november 25, 2011

Patienterna ska bestämma inte vinstintresset!

Patienternas självbestämmande inte vinstintresset ska styra!
Den senaste tiden har det med all rätt varit stor debatt efter det man kan benämna som Carema skandalen. Återigen visade det sig att när man i en verksamhet saknar fungerande kvalitetsstyrning, system för uppföljning och intern kontroll så går det snett. Det är inte första gången detta uppmärksammas och tyvärr kanske inte sista. För något år sedan hade vi en motsvarande skandalartad diskussion om demensvård i Piteå kommun, där vanvård var en benämning. Det är inte utan anledning vi i svensk lagstiftning har Lex Sara som skapades efter att en medarbetare berättat om vanvårdssituation i äldreomsorgen redan 1999. Alla dessa berättelser handlar om att man bedrivit omvårdnadsverksamhet utan bra kvalitet, därför att det saknas en värdegrund för verksamheten och system för att säkerställa kvaliteten. Detta är inte acceptabelt! Centerpartiet har lanserat förslaget om en Lex carema som innebär att man som ansvarig för en verksamhet kan bli skyldig att betala skadestånd och återbetala ersättning man fått för att driva en verksamhet.

I debatten som uppstått har det också gjorts flera inlägg som hävdar att den bristande kvaliteten skulle bero på att det är företag med vinstintresse som driver verksamheten. Det är att göra debatten för enkel. I ett debattinlägg i Östran tidigare så hävdade tre företrädare för socialdemokraterna att detta är det stora problemet och att det är de som politiker som är patienternas företrädare. Inget kunde vara mer grundfalskt! I själva verket är de politiken och byråkratins företrädare. De tar på sig rätten att hävda att de vet vad som är bäst för patienterna och de äldre, vilket de själva skriver i sin debattartikel. Jag menar att s-debattörerna har inte så lite övertro på sin egen förmåga.

Den senaste tiden har det i media i vårt län förts en stor debatt återigen om kvaliteten på den psykiatriska slutenvården i länet. Den är offentligen driven helt och hållet och om man skulle vara lika slarvig med argumentationen som de socialdemokratiska företrädarna så kunde man ju snabbt dragit slutsatsen att den vården bör inte drivas i offentlig regi eftersom man där inte kan leverera en vård som många patienter och anhöriga är nöjda med. Vi har behov av att säkerställa kvaliteten i vård och omsorg oavsett vem som driver den och oavsett driftsform kan kvaliteten variera. Vinstdiskussionen döljer de verkliga bekymren!

 För min del så är den politiska uppgiften annorlunda, jag vill skapa förutsättningar så att den medborgaren själv kan fatta beslut. Då blir det min uppgift att oavsett om det är en offentligt driven verksamhet eller privat säkerställa kvaliteten, göra uppföljningar och ställa krav. Jag är helt övertygad om att monopol på verksamheter inte är bra för kvaliteten, inte bra för utvecklingen. Men det är framförallt inte bra för människors möjligheter att själva fatta beslut. För mig som Centerpartist är det den avgörande frågan – patienterna ska styra, inte vinstintresset och inte monopolistiska politiker!

onsdag, november 23, 2011

Färdtjänst för vem?

I samband landstingsstyrelsens arbetsutskott häromdagen fick vi en presentation av tjänstemännen från KLT hur de tänker inför landstingets övertagandet av ansvaret. Denna presentation gav anledning att fundera både en och två gånger om varför färdtjänst finns och vad vi politiskt vill med färdtjänsten.

Färdtjänst ska erbjudas dem som har funktionsnedsättning och som därför inte kan köra själv längre eller utnyttja existerande kollektivtrafik. Färdtjänst är enkelt skrivet kollektivtrafik för dem av oss som har funktionsnedsättningat. I vårt län har det medan kommunerna varit ansvariga ganska stora skillnader mellan reglerna och det har inneburit att i någon kommun har man enkelt med färdtjänst kunnat åka till Kalmat, medan i en annan kommun har man knappt kommit utanför kommungränsen.
Jag menar att när vi nu ska ha lika regler i länet så måste det varit möjligt att oavsett var man bort länet kan man ta sig någon av våra tre större orter och det får absolut inte bli bli beroende av var man bor i en kommun. Det är nämligen så att i vissa kommuner har man har möjlighet att åka max 40 km från där man bor, vilket betyder om tar Vimmerby så skulle en sådan regel innebära att de som bor i östra delen av kommunen lätt kunna åka också till Västervik för att kunna handla, medan den som bor i norra ändan aldrig kan göra det utan att utnyttja det idagsläget superbyråkratiska systemet med riksfärdtjänst.

Jag menar att vi måste pröva möjligheten att skapa ett regelsystem för länsfärdtjänst och snabb beslutsprocess för riksfärdtjänst utanför länet. Den som har funktionshinder ska ha samma möjligheter till resande som alla vi andra och så långt möjligt ska man nyttja den vanliga kollektivtrafiken så långt det är möjligt och sedan förstärka den med specialfordon när det inte fungerar.

Landstingets övertagande av ansvaret för färdtjänsten får inte innebära att man väljer att använda de regler som var minst förmånliga för medborgarna utan nu måste vi ta ett länsperspektiv och också ett ansvar för att det blir ett fungerande system av kollektivtrafik för de av oss som har funktionsnedsättningar. Allt annat är att svika vårt ansvar!

måndag, november 21, 2011

Fragmentariserad eller helhet!?

Jag har i helgen läst färdigt biografin om Steve Jobs. Den är väldigt intressant på många olika sätt. Det finns ett drag som går igenom beskrivningen av hur Steve Jobs såg på Apples idé i jämförelse med Microsoft och Googles Android, frågan om integration eller fragmentering. Jobs tes som han drev med närmast omänsklig frenesi var att allt ska integreras - hårdvara - mjukvara - upplevelse. Vi ska sälja en helhet, våra användare ska inte behöva fundera på hur det ska funka, hur man ska koppla ihop saker eller om olika delar funkar ihop - det ska vi (Apple) göra som är experter.

Detta helhetstänk är överförbart till sjukvården och skulle jag mena är än mer viktigt där. En av de största bristerna vi har i sjukvården idag är att människor får själva ägna sig åt att koppla ihop sin sjukvård eller som det ibland sägs lite slarvigt av medborgare - man måste vara ganska frisk för att orka med sjukvårdens alla delar...

Vid sidan av utmaningen med att höja kvalitet och säkerhet i vården är den stora frågan hur vi säkerställer integration och helhet i vården så att de som inte är experter patienterna - ska behöva fundera på hur den hänger ihop. Men det är också så att genom integration skapar vi högre kvalitet och effektivitet. Jag tror nämligen inte att det är en slump att vid sidan av att vara ett hypat företag så är Apple extremt vinstrikt och det beror just på helhetstänket och integrationen. Därför är arbetet mot en integrerad vård också ett sätt att bättre använda de resurser vi har!

Läs gärna biografin om Jobs!

Varför inte göra halt?!

I regiondebatten den senaste veckan har det dykt upp röster som vill göra halt i regionfrågan och sätta Kalmar län på avbytarbänken. Skälet är att man hoppas på öppningar från andra håll och då tycker man att länet ska vänta och se. Men det är en oansvarig linje, eftersom den betyder att vi samtidigt kliver av den enda regionprocess som pågår i vår del av landet - den söderut. Det vore förödande att också släppa den processen och passivt bli helt utlämnad till andras nycker och överväganden. Därför är det viktigt att vi säkerställer att vi kan vara med i sydprocessen för att kunna ta slutlig ställning när vi närmar oss en formell ansökan om ett antal år. Det ska hända mycket till dess och mycket kan hända, men genom att vara med kan vi påverka, och vi äger fortfarande vårt eget beslutsfattande. Kalmar läns företrädare behöver sitta vid de sammanträdesbord som påverkar länets utveckling det gör vi inte idag, men vi kan göra det om vi orkar med ett beslutsfattande nu. Att avstå är att kapa utvecklingsmöjligheter för hela länet, även de som idag inte tror att en sydlig lösning är bra!

torsdag, november 17, 2011

Vi avgör om länet spricker..

I dagens Östra Småland har man en stor braskande artikel om att nu spricker länet och det förstärks av att regionfröbundets ordförande bekräftar bilden att den frågan nu står på sin spets. Jag menar att det är helt fel tänk, av flera skäl.

Det vi nu hanterar är frågan om länet ska delta i en regionbildningsprocess som är möjlig att besluta om - det är det bara möjligt med en sydsvensk lösning. Ett sådant beslut inleder en låååånnnggg process fram mot ett slutligt beslut. När det slutliga beslutet är taget kan man som enskilda kommuner ha skäl att fundera över om den lösning som nu är framförhandlad kan vara rimlig eller ej. Det finns en missuppfattning att vi nu prövar för och nackdelar för enskilda kommuner - det gör vi inte - vi prövar om det finns en lösning som ger möjligheter för vårt gemensamma län och så många medborgare som möjligt i det. Den som nu argumenterar för att vi ska göra halt och sätta oss på avbytarbänken tar ett stort ansvar på sig och med skäl som man kan fundera över - är de grundande i vad som är bra för länet eller för en enskild kommun.

Vårt län lider sedan 1850-talet av minskande befolkning, vi kan när vi ser på de tre stora regioner som finns i landet idag hur de drar ifrån och växlar upp. Kalmar läns medborgare förtjänar förtroendevalda som sitter vid rätt sammanträdesbord när frågor om kollektivtrafik, infrastruktur, utbildningssatsningar etc avgörs. Det gör vi inte idag. Idag är vi i läget där vi inte alls kan påverka detta beslutsfattande - det MÅSTE ändras på om vi ska ta ansvar för våra medborgares utvecklingsmöjligheter. På avbytarbänken tar vi inte det ansvaret - därför följer det inte Alliansens just nu viktigaste tema - Dags för ansvar! Nu behövs politiskt ledarskap som är tydligt, tålmodigt och inte återkommande späder på diskussionen om att spräcka länet - då blir det en självuppfyllande profetia!

tisdag, november 15, 2011

Vad är ett NJA värt?

Så har då beslutsprocessen kring avsiktsförklaringen att bilda en ny sydsvensk region inletts. Igår tog landstingsstyrelsen i Blekinge beslut och likaså regionstyrelsen i Skåne. I en kommentar till beslutet i Skåne beskriver ordföranden Pia Kinhult beslutet som ett försiktigt NJA till en ny region. Och tittar man på det beslut styrelsen i Skåne tagit så innehåller det ju också tydliga markeringar om att detta är inte det slutliga beslutet och ej heller det fulla beslutet utan nu ska en process inledas.

För oss i Kalmar län är då frågan vad detta betyder, kan vi gå på ett Nja? Min mening är att vi kan det om det är så att vi har ett hyggligt stöd i länets kommuner, men det är viktigt att vi även hos oss kompletterar vårt JA till en sydsvensk region med ett beslut om fortsatt process och fortsatt belysning av olika handlingsvägar. För oss i Kalmar län är det väldigt viktigt att hålla ihop vårt beslutsfattande med Blekingen men särskilt med Kronoberg och vi måste tillsammans med det bedöma under den kommande processen vad egentligen Skånes nja är värt. För det är till slut så att Skåne måste visa vilja till regionbildning och det kan inte skjutas in i framtiden, annars blir inte deras eller vårt ja till avsiktsförklaringen på allvar.

Kalmar län funkar inte som egen region därför är det inget alternativ, vår historia talar sitt tydliga språk. Därför är det viktigt att vi nu kör det spår där det går att fatta beslut, förhoppningsvis bär det hela vägen, men det får den fortsatta processen visa. Ett nja innehåller både ja och nej, nu behöver vi snart veta på vilket ben Skåne på allvar står!

Se bl à SvT,

måndag, november 14, 2011

Lex...

Den senaste veckan har debatten gått hög om vårdföretaget Caremas misskötsel av sitt uppdrag. De har helt uppenbart saknat kvalitetssäkring av den vård man ger och det är väldigt allvarligt. Berättelserna och rapporterna visar att bristen på kvalitetssäkring är en säker väg till vanvård och stora brister i kvalitet.

Vi har i vård Sverige ett antal lagar som kommit till efter att olika personer kommit fram från vården och berättat om missförhållanden, både Lex maria, och Lex sara handlar om att man ska rapportera om risker, och misstag så att de kan rättas till och att man kan lära av dem för att förbättra vården. När man nu talar om att skapa en Lex Carema som olika företrädare för Centerpartiet gjort de senaste dagarna måste det återigen vara det som står i fokus. Och för mig är det viktigt att en lex carema kommer att handla om att säkerställande av kvalitet och brister i kvalitetsstyrning. Det får inte vara så att beroende på var man har sitt särskilda boende eller om man har en offentlig eller privat utförare så måste kvaliteten säkras för den enskilde. Sedan tycker jag precis som Anders W Jonsson att LOU ska inte användas för vård och omsorgsupphandlingar utan det är LOV som innebär ett helt annat fokus på kvalitet.

Läs också Annie Lööf, DN, SvD, Johan Hedin

torsdag, november 10, 2011

Nu märks Boda satsningen

Under hela den debatt som varit kring Boda frågan och de 40-50 miljoner som sossarna valt att satsa där har det på olika sätt framhållits att denna satsning ska inte gå ut över kommunens övriga åtaganden. I kväll när jag deltagit i budgetdiskussioner om kommunens budget för nästa år ser man för första gången väldigt tydligt att detta är helt fel. Någonstans mellan 4-5 miljoner kommer kommunen att få stoppa in i driftkostnader nästa år i Boda satsningen. Det är pengar som skulle kunna använts både i skola och äldreomsorgen och det hade gjort skillnad. Risken är dessutom stor att kostnaden för Boda ökar med tanke det publikfiasko som det har varit i år och att det tyvärr signalerar det jag varit rädd för att det inte kommer vara den publikmagnet som sossarna har hävdat. Ännu lägre besökssiffror kommer innebära ännu mer kommunala bidrag till verksamheten.

När man därtill lägger den revisionsrapport som media skrivit om och som visar vilka skandalösa beslutsförhållanden som hela satsningen byggt på så kommer jag osökt att tänka på vad Emils pappa sa till Emil vid auktionen i Backhorva - vanvettsaffärer är vad det är!

onsdag, november 09, 2011

Tre åtgärder för att vända utvecklingen

Barometern lyfter i en stor artikel det jag skrev om igår - länets kris i befolkningsfrågan. Vi behöver nu komma till handling. Jag menar att det finns tre områden där vi i vårt län skiljer oss från våra grannlän och som delvis förklarar varför de har bättre utveckling än vad vi har. Det första är att vi har mycket lägre nivå på välkomnandet av invandrare. Skulle vi haft samma nivå på välkomnandet som våra grannar, så skulle vårt län de senaste fem - tio åren haft en positiv befolkningsutveckling. Vi behöver nu systematiskt och medvetet höja nivån på välkomnandet, Kalmar län måste på allvar bli ett nybyggarlän!

Det andra området vi måste åtgärda och som är en förutsättning för att bli ett nybyggarlän är ett starkare bostadsbyggande och skapandet av intressanta boendemiljöer. Vi har i vårt län under alldeles för lång tid byggt för lite och därmed minskat intresset för att bosätta sig i vårt län.

Det tredje området som vi de senaste åren ägnat mycket tid är storleken på våra arbetsmarknader. Det kan bara åtgärdas genom att utveckla kollektivtrafiken, täta våra relationer med grannlän och en utvecklad infrastruktur. En viktig pusselbit i detta är att vi denna höst löser ut regionfrågan, så att de gränser vi haft och som begränsar människors möjligheter undanröjs. Det är inte acceptabelt att vi fortsätter att låta administrativa gränser begränsa människors möjligheter till att kunna arbets- och studiependla.

Detta är mina idéer, vilka är dina!?

tisdag, november 08, 2011

Kris i befolkningsfrågan!

Idag har det redovisats befolkningssiffrorna för landet efter tre kvartal. För alla våra grannar är det en positiv läsning, men i Kalmar län har närmast tappen gått ur tunnan. Kalmar län har det största befolkningstappet i landet - nästan minus 500. Den enda kommun som kan vara riktigt nöjd är Mörbylånga som växer mest, 131 nya invånare detta året, och det är väldigt roligt. Kalmar ökar lite, men fungerar inte alls som den motor den borde göra. Jag undrar när man politiskt i Kalmar kommun kommer att börja dra några slutsatser av detta? För landstinget innebär siffrorna att budgetförutsättningarna för 2012 har blivit ännu sämre än den prognos som finns i det budgetförslag som igår klubbades i landstingsstyrelsen.

Det är kris i befolkningsfrågan och i vårt gemensamma regionförbund behöver nu göras ett arbete för att vända på varje sten för att ta fram för förslag - kan andra så måste vi också kunna!

måndag, november 07, 2011

Löftesbrottet

Idag har vi haft landstingsstyrelse och debatterat kommande års budget. Det är en budget från de rödgröna som man kan ha många funderingar kring, men det mest anmärkningsvärda är att man sviker de löften som ställdes ut i somras när de på egen hand höjde skatten extra mycket. När det höjde skatten uttalades löftet att alla pengar från den extra skattehöjningen ska gå till kollektivtrafiken och första året är satsningen ca 50 miljoner.

När vi nu studerar materialet så visar det sig att endast en trejdedel av skattehöjningen går till kollektivtrafiken och inga pengar av det som man tagit in extra finns reserverade för kollektivtrafik - trots att man lovade något annat i somras. Medborgarna blir blåsta på sina pengar, det blir varken ambitionshöjning i den nivå som lovades eller avsatta medel för investeringar framöver - istället fyllde de det svarta hål som majoriteten har  i sin budget!