fredag, april 30, 2010

5 tips för ett bra 1:a majtal

I morgon är det 1:a maj och mina vänsterinriktade motståndare ska hålla stora och fina tal som ska elda massorna, om det nu kommer så många? Jag har en del tips till Landstingsstyrelsensordförande som ska hålla tal i Västervik om vad han borde lyfta i sitt tal när han nu är i Västervik:
1) Alla påståenden om att Allianspartierna har en dold agenda för Västerviks sjukhus är lögn och förtal!
2) Tack vare det mycket goda arbete som gjordes under förra mandatperioden har vi under de senaste tre åren inte behövt vidta några större åtgärder för att pressa tillgängligheten till vården. Den strategin som Allianspartierna la fast har vi vårdat och det har givit Kalmar län väldigt korta väntetider till vården.
3) Ekonomin i landstinget är stabil och orsaken till det är Allianspartiernas ansvarstagande under förra mandatperioden och att vi suttit still i båten och vårdat det de gjorde. Vi är dock ledsna för att vi bröt vallöftet om att höja patientavgifterna.
4) Vi beklagar att vi inte klarat av att utveckla psykiatrin i länet på det sätt som skulle behövts - det drabbar patienter i länet och det var en orättvis reform.
5) Alla trodde att vi lovade att införa heltid en rättighet, deltid en möjlighet, men det var som ni alla förstått en missuppfattning. Det vi lovade, var en ambition som blev en möjlighet om pengar finns, att kanske få höja sin sysselsättningsgrad för ca 30 personer i landstinget. Men det tycker vi är rätt bra! Alla andra tolkningar av det vallöftet är en orimlighet!

Ja här är beståndsdelarna till ett bra 1:a maj tal, men det är väl att hoppas på för mycket att det kommer att hållas!;)
Ha en skön Valborgshelg!!

onsdag, april 28, 2010

Dags att angripa tobaken!

Idag har jag deltagit i ett runda bordssamtal kring det sk ANDT området (alkohol, narkotika,doping o tobak) arrangerat av socialdepartementet och länsstyrelsen. En av de frågor vi då samtalade om var hur vi kommer åt den ökande andelen rökning bland yngre kvinnor. I den rapport som socialstyrelsen redovisar idag kring  Dödsfall (som redovisas bl a i DN och på Dagens medicin), dvs vad som år orsak till att människor dör illustrerar väldigt tydligt varför kampen mot tobak och rökning är så oerhört viktig. Många cancerformer har vi lyckats sänka dödligheten i, men lungcancer växer fram som ett allt större hot. Så här beskrivs utvecklingen i rapporten:

Den enskilda cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor är lungcancer. Före 2005 har bröstcancer stått för de flesta dödsfallen. Kvinnors dödstal i lungcancer har ökat kraftigt mellan 1987 och 2008, från 18 till 31 per 100 000 kvinnor. För kvinnor 15–74 år ökade dödstalet från 16 till 26 per 100 000 kvinnor. Bland män har dödligheten i lungcancer däremot stadigt sjunkit sedan slutet av 1980-talet

Tyvärr tror jag detta bara är början på en långsiktig trend eftersom rökningen bland kvinnor inte alls har minskat i den takt som det gjort bland männen. Dessutom leder rökningen till en ökad andel förtidig död, det är inte en cancer som kommer med ålder utan kan bryta ut tidigt i livet. Det betyder att jag är rädd att vi ser framför oss en lite överdrivet uttryck men ändå lungcancer epidemi som vi drabbas av helt i onödan eftersom detta är en cancerform som nöstan helt relaterad till rökning.

Jag tror att vi måste göra allt för att bryta denna utveckling och det bör betyda:
- att en mycket högre riskpremie införs på cigaretter - jo jag vet om smugglingsrisken, men det minskar möjligheten för de yngre att ha råd att köpa cigaretter.
- att tobaksbekämpningsmetoder som tobaksfritt-duo som Folktandvården i länet arbetar med ska användas i hela landet.
- att man bör pröva att minska tillgängligheten till cigaretter. Sanningen är ju den att rökningen är farligare än alkohol, och den säljer vi i särskilda butiker i detta land...
Jag ska erkänna hela den utveckling gör mig förbenad och det upprör mig att yngre människor skaffar sig sjukdomar helt  i onödan. Därför bör krafttag tas så att en lungcancer epidemi kan minimeras!

Det röd gröna ger och tar och summan blir minus för Kalmar län

Igår berättade det röd - gröna gänget att nu ska det minsann satsas på kommuner och landsting. Mina röd-gröna kollegor var snabbt ute för att tala om vad det innebär för Kalmar län. På den egna bloggen skrevs det om hur förträffligt detta var. Men idag när de röd-gröna nationellt börjar ta tillbaka pengarna och dessutom underminerar länets möjligheter då har jag inte sett några välvilliga kommentarer. Idag i bl a DN  och SR Ekot presenteras stora höjningar av miljöskatter, bl a bensinskatt men också kilometerskatt. Enligt deras summering ska de dra in 11 miljarder till staten. Om man räknar om det till länsnivå... så betyder det att man ska sno länets invånare på ytterligare 275 miljoner. I gårdagens utspel skulle länets kommuner få 224 miljoner....men man tar 275 miljoner i höjda skatter redan idag. Det röd-gröna gänget är bra på beskattning!! Om man nu verkligen vill göra denna typ av satsning i kommun och landsting vore det ju ärligare om de lokala röd-gröna partierna högt sade - vi vill höja kommunalskatt/landstingsskatt med 55 öre mot att staten låter bli att höja bensinskatt och annat elände för det slår mot våra företag och besöksnäringen i stort. Men så ärlig och rättfram är man inte. Då hade vi dessutom kunnat ha en lokal och regionaldebatt där väljarna vet vad de väljer mellan. Nu försöker man få det att se ut som om pengarna kommer från himlen - men så är det inte, vi får betala varenda penny själva och utifrån ett regionalt perspektiv slår det hårdare än mycket annat.

Om man bortser från denna udda metod för "satsningar" så är det ju så att höjningen av bensinskatten slår direkt mot länets landsbygd och mot den väldigt stora besöksnäringen. Den lever på bilturism i väldigt stor utsträckning, de röd-gröna underminerar med skattehöjningarna en av länets viktigaste näringar! Tala om Kalmar län fientlig politik!! Satsningen blev det ingenting med utan istället är den långsiktiga effekten att länet förlorar arbetsplatser och invånare! Väntar på ett blogginlägg med den inriktningen!

Grattis Sofia!

Idag har en av landstingets unga ledare fått ett väldigt fint stipendium från statschefen själv. Sofia Barakat, chef för den nya enheten som hanterar bl a vårdvalet har fått stipendium om 250 000: - ur Konungens stiftelse för Ungt ledarskap. Det är fantastiskt kul!! Stort grattis! Läs mer här på landstingets web eller på SR kalmar

Tillgängligheten ökar förtroendet för sjukvården

Idag presenteras den sk Vårdbarometern, som mäter patienternas upplevelse av vården i sin helhet. Det är en undersökning som görs varje år och som därför ger möjlighet till jämförelser över tid.

Det som är väldigt intressant är att väntetiderna till vården upplevs allt mer rimliga av patienterna och denna uppfattning har särskilt förstärkts de två senaste åren. Här börjar nu en kombination av Alliansregeringens satsning på bekämpning av väntetider genom kömiljarden och hårt arbete ute i vården ge resultat. Sedan kan det konstateras att fortfarande varierar denna upplevelse mellan landstingen.

Landstinget i Kalmar län prioriterar Hälsofrågorna. Men man kan tyvärr inte säga att det ännu fått genomslag i vården. Det är endast 30% av patienterna som upplever att doktorn vid något besök under året tagit upp livsstilsfrågor. Om hälsouppdraget och det förebyggande arbetet ska bli tydligt måste den andelen öka. När man dessutom ser till hur många som anser att råden påverkat livsföringen så är det relativt sett väldigt få. Om det förebyggande arbete ska utvecklas till en viktig beståndsdel i vardagsvården så måste insatserna på detta område öka.

I Kalmar län kan man konstatera att en alldeles för liten andel av befolkningen känner till sina rättigheter utifrån vårdgarantin, det gör att färre får en möjlighet att få vård i tid och det är väldigt negativt.

I vårdbarometern följer man också upp om medborgarna upplever sig ha en fast vårdkontakt. Det utvecklas positivt i landet och intressant är att Kronoberg som införde vårdval för ett år sedan gör ett rejält steg uppåt, även om jag anser att det fortfarande är för få som anser sig ha en fast vårdkontakt. Kalmar läns invånare är ganska nöjda och med införandet av vårdval torde det kunna bli ännu bättre i vårt län.

Vårdbarometern ger möjlighet till många intressant reflektioner och en möjlighet att utveckla vården i respektive landsting - det är bra!

tisdag, april 27, 2010

Socialdemokratisk omsvängning under galgen

Socialdemokraterna i Landstinget i Stockholm har varit envisa och ihärdiga motståndare till införandet av vårdval i Stockholm. Men uppenbarligen har S nu insett att vårdvalet kommit för att stanna eftersom det skapar goda resultat och är alltmer populärt bland medborgarna. För idag har den nya ledaren för S i landstinget i ett öppet brev i bl DN  bett att få tala om vårdvalet med Alliansledningen i Stockholms landsting i syfte att söka en bred lösning. Det är bra att han nu signalerar att man byter åsikt och är beredd att medverka till att utveckla primärvården och att S nu ser värdet av att ersättningarna följer patienterna och att det är patienternas val som ska styra vården. Det är en välkommen utveckling. Sedan är det lite komiskt att han lyfter in förslag som Allianspartierna sedan tidigare har sagt att man vill förbättra vårdvalet med, men det är klart att det gör det ju lättare att bli överens.

Med denna insikt borde nu det nya S landstingsrådet tala med en del av sina kamrater i norra delen av Sverige för de har ännu inte insett vårdvalets fördelar och poängen med patientmakt, men bjud in dem till en liten kurs så kanske de kan övertygas också!

Om infrastrukturen och de röd-gröna

Igår skrev jag om den hafsiga och ofinansierade överenskommelse som de röd-gröna skrivit ihop om infrastrukturen. Jag kommenterade då de märkliga uttalanden som regionala s företrädare spridit under dagen. jag var ganska skarp. Men en som är ännu skarpare är Peter Akinder på¨Östra Småland i sin kommentar till de röd-gröna förslagen. Hans avrättning är enkel och entydig!! Läs den här!

måndag, april 26, 2010

Nu visar sig fördelarna med Apoteksomregleringen

Jag läser med nöje från websajten för Dagens Apotek två redovisningar som jag inte kan undanhålla mina läsare. På Dagens apoteks websajt redovisas hur mycket fler apotek vi kommer få se inom en 35 års period enligt de olika apoteksföretagen - ca 700. Det är en ökning av antalet apotek med ca 60%!! När det blir verklighet då har Sverige nått en standard som vi kan vara nöjda med. I en annan artikel på websajten redovisas hur många apoteksställen som redan har ökat sina öppettider - 150 stycken. Och då, är vi bara några få månader in i den nya apoteksmarknaden. Fantastiskt kul att ambitionerna med den omreglerade marknaden så här snabbt slår igenom!!

Men mina surmulna kamrater på vänstersidan kommer väl fortfarande hylla monopoltiden med färre apotek och sämre öppettider - så blir det när man sätter systemen före medborgarna!

Infrastruktur utan trovärdighet

Så presenterade idag de röd-gröna förslag inom Infrastrukturområdet se t ex. DN, SR och Aftonbladet. Det är ett förslag utan finansiering och utan riktig konkretion. Finansieringsfrågan är särskilt intressant eftersom den gamla röd-gröna regeringen underfinansierade sin dåvarande plan med över 60 miljarder. Man lämnade efter sig ett underhållsberg och Perssongropar ( det var sådana man åkte runt och grävde för att tala om att projekt startat - sedan hände inget). Hur har de gjort denna gång? Jo man lovat ut allt till alla inom ramen för ytterligare 120 miljarder, där man ska låna pengar (utan att anvisa hur dessa ska räntas och amorteras) införa kilometerskatt etc. Men totalt räcker det inte ändå. Om man dessutom väger in att det röd-gröna gänget i förra veckan sa nej till en del av regeringens finansiering av infrastrukturen så saknas ännu mer pengar. Har man tappat det ekonomiska ansvaret fullständigt eller tänker man lura väljarna för att vinna valet? Jag vet inte, men förslaget avslöjar det röd-gröna gängets stora svaghet - regeringsförmåga. Man är uppenbart bra på att ställa ut löften, men att prioritera och finansiera det kan man inte komma överens om, så det får vänta.

Sedan är det parodiskt att läsa pressmeddelandet från S i länet där man försöker hävda att det finns pengar till att rusta Tjust- och Stångådalsbanan. I det som idag presenterat finns inga pengar hänvisade till dessa banor. Det är istället så att det är möjligt att det kan komma pengar från satsningen - men det är en bra resa till dess att det finns pengar att satsa. Eftersom paketet inte är finansierat så ser det ut som om S i länet riskerar att bli lika blåsta som väljarna i landet.

Läs gärna Ankersjö och Stefan Tornberg

Gamla nyheter blir som nya...äldresjukvården inget nytt

Idag presenteras i olika länsmedia ett utspel från den röd-gröna majoriteten i landstinget. Man trumpetar nu om stora satsningar på äldresjukvården. Det hade ju varit bra, för det behövs. Problemet är att det man nu berättar är ingen nyhet..... och inga egna pengar....Verkligheten är att man nu gör sak av att man använder de riktade statsbidrag man fått från Alliansregeringen för Äldresjukvård till just Äldresjukvård. Och det är ju bra - för annars får man inga pengar. De pengar som landstinget bidrar med ca 3 miljoner, de beslutades om i november 2009... Men har man inga nya idéer så får man ändå¨försöka ge intryck av detta....

Sedan kan man konstatera att det i den modell som våren nu utvecklat och som politiken försöker ge intryck av att man utvecklat så ingå den Äldreakut som vi från Allianspartierna lanserade för flera år sedan.... inför budget 2008. Men det är bra att man använder Alliansregeringens pengar och våra förslag, möjligen kunde man ju vara klädsam nog att tala om det...! Men det är väl kanske att önska för mycket!

söndag, april 25, 2010

De röd-grönas riktning - vem styr?

Förra veckans besked, dels om Förbifart Stockholm - som var ett ickebesked - de röd - gröna har ingen gemensam politik för infrastruktur, dels de spruckna presskonferenserna runt om i Sverige där man gemensamt skulle presenterat sin förslag - dessa ställdes in eftersom man var överens om att  man ännu inte har någon gemensam politik om infrastruktur. Hur dessa förhandlingar slutar vet vi inte, men det kanske blir fler folkomröstningar som ska göras!

Men alla dessa turer gör ju att man måste fundera på vem som leder de röd-gröna och i vilken riktning de går! I SvD finns idag en artikel från MP´s valupptakt i Stockholm. Där framhåller Maria Wetterstrand att det är av ren omsorg om bilisterna som man vill höja kostnaderna för att köra bil så att inte prishöjningarna på bensin och drivmedel blir en överraskning framöver. Man må säga att det är en väldigt udda argumentation och säger något om den utvecklingspessimistiska syn MP drivs av. Istället för att prioritera introduktion av nya drivmedel och istället för att stimulera inköp av miljöbilar och utveckling av nya lösningar för bilen så väljer man att skinna bilisterna på pengar. Märkligt!
Det som är än mer märkligt är att den vanligtvis utvecklingspositiva socialdemokratin fallit i denna grop och låter det utvecklingspessimistiska partiet MP bestämma. GP har en väldigt intressant betraktelse kring detta som jag tror är korrekt. Mona Sahlin har visat i fallet Förbifart Stockholm att hon tillåter en minoritet bestämma infrastrukturen kring Stockholm, som är avgörande för hela landet och det kommer göra att vi får se fler situationer där hon får ge vika för minoritetsintressena i den röd-gröna alliansen. Det är sorgligt men inte överraskande att Mona går i en "god" s-tradition, där det viktigaste är inte politiken utan makten och det är den MP och V ska ge henne, hoppas hon. Risken är ganska stor att väljarna nu har genomskådat henne.

Läs gärna DN debatt artikeln av Åsa T och Sten N oxå! Eller Peter Wolodarskis utmärkta  DN krönika idag om frihet kopplat bl a till bilen och hur vi ska styras framöver.

torsdag, april 22, 2010

Miljöpartiet förnekar sig inte!!

Jag har tidgare skrivit om den avskärmningspolitik som Miljöpartiet står för - inget flyg i Kalmar län, inga vägar ska byggas och kostnaderna för bil ska höjas med två kronor. Nu visar sig deras politik slå mot jordbruket i vårt län också.

I ett inslag i SVT Rapport i kväll visar man på hur mycket en växtodlande bonde skulle förlora på Miljöpartiets politik. Det handlar om stora summor, ca 75 000 om året. Detta illustrerar att all fagert tal från Miljöpartiet om att man slåss för Kalmar län är fel och inte riktigt!

Med miljöpartiet i regeringsställning efter valet går Kalmar län en svår tid till mötes!

Framgångsrik ekonomisk politik

Är idag på SKL möte i Stockholm. På förmiddagen hade vi en redovisning av det ekonomiska läget. Det är rätt intressant hur läget har svängt på ett år och hur prognosmakare kan ha fel - väldigt fel. För ett år sedan beskrevs utvecklingen de närmaste åren som väldigt svarta. BNP utvecklingen skulle bli väldigt dålig, arbetslösheten skulle gå upp emot 12 %, skatteutvecklingen skulle bli negativ osv.

När man nu tittar på hur det blivit visar det sig att man var alldeles för negativ, förvisso har BNP utvecklingen varit dålig - 2009, men vänder uppåt snabbt redan i år. Arbetslösheten blev inga 12% utan har nu vänt ner strax över 9% och antalet arbeten på marknaden ökar nu. (Läs Anders W Jonsson om detta) Skatteutveckling är nu mycket positivare för de kommande åren. Men varför blev det så här?

Chefsekonomen för SKL gav följande svar. Det handlar om att finanskrisen slog stenhårt mot delar av tillverkningsindustrin, men inte alls så hårt mot resten av näringslivet. Varför inte det, jo Alliansregeringens ekonomiska politik med skattesänkningar och extremt låga räntor har hållit uppe verksamheten i hemma ekonomin och tjänstenäringarna. De väldigt stora konjunkturstöden till kommuner och landsting har gjort att minskningen av arbetstillfällen där har undvikits. Eller som han sammanfattande: Där ser man vad en tydlig och stark ekonomisk politik kan innebära!!

Lex Akko - när man inte förstår sin uppgift!

Det var med viss (underdrift) förvåning jag läste Barometern häromdagen, där det kunde läsas att MP´s vice ordf i regionförbundet hade deltagit i Konstföreningens årsmöte och haft synpunkter på både det ena och det andra. På fråga om vem hon företrädde och om hon var medlem var svaret nej - utan hon företrädde regionförbundet. Nu var ju verkligheten den att hon hade inget mandat att företräda regionförbundet och regionförbundet, oavsett vem det skulle vara, lägger sig inte i enskilda föreningars inre liv, det måste medlemmarna i berörd förening sköta!

Men för mig handlar detta om en politiker som inte förstått sin uppgift och roll. Det är dessutom inte första gången vice ordföranden från MP skapar oklarheter. En tidigare gång var i samband med en utrikes resa där det i det närmaste slöts avtal med annat land, helt utanför det uppdrag hon hade. Det har redan lett till policy beslut i Regionförbundet. Än en gång utlöser samma politiker behov av policy beslut på ett område som alla andra förtroendevalda begriper. Vi behöver ingen ny Lex Akko, vi behöver en vice ordförande som förstår sin politiska uppgift.

onsdag, april 21, 2010

Partiernas filmer på you tube

Alla partier experimenterar med att göra filmer för You tube-visning. Det är en väldigt varierad kvalitet. Sossarna i mitt hemlän håller på att öva sig. Och från Håkan Juholts röjsågsma... till de nyligen redovisade personporträtten på landstingspolitiker kan man inte säga att kvalitetsutvecklingen varit så stark - underdrift jag vet.  Det finns en film som S i länet gjort som är kul och slagkraftig, ja det skriver jag trots att jag var en av orsakerna till filmen. Den handlar om den debatt som var i höstas om landshövdingens maliciösa debattartikel i DN och svartmålningen av länet. En svartmålning som S instämde i i en ganska kul film...

Idag hittade jag två korta filmer  1  & 2 som Centerpartiet i Stockholm gjort och som visar potentialen i att kommunicera med filmen som budbärare. De är klatschiga, tydliga och fokuserade. Beroende på utgångspunkt kan man säkert ha synpunkt på budskap, men det är lätt att förstå och man använder filmiska  grepp. Det är så en politisk you tube film bör se ut - tror jag.

tisdag, april 20, 2010

När svansen bestämmer!

Idag har den röd-gröna alliansen meddelat vilken politik de har för att lösa trafikproblemen runt Stockholm - ingen alls....Istället säger man att vi är så oense att så det får bli en folkomröstning för att döma av vår konflikt. Det är imponerande att i DN och Aftonbladet  läsa hur fantastiskt bra detta är, tala om att skyla över sin egen oenighet och försöka begrava en fråga.

Men verklighet är ju att detta är ett djupt odemokratiskt förhållningssätt. Det finns idag en majoritet i riksdagen på ca 90% för att äntligen lösa det som inte är enbart Stockholms trafikproblem utan faktisk ett stort bekymmer för alla som vill passera Stockholm utan att dras in i staden, som man nu måste. Och i framtiden ska fortsättas med om V o MP får bestämma. Det är odemokratiskt att 10% ska bestämma för övriga 90 %, det är också odemokratiskt att folkomröstningen enbart ska omfatta enbart Stockholmarna eftersom frågan berör stora dela av landet..

Men det är ju också så att detta visar att Socialdemokraterna nu inlett en vandring bort från utvecklings- och tillväxtfrämjande lösningar, man är helt i händerna på V o MP´s syn att problemen med biltrafik ska lösas genom förbud och dålig infrastruktur istället för ny teknik och nya bränslen.

Det är lite illustrativt att en dag som denna påminna om att det förslag till Miljöbilspremie som Centerpartiet drev i valet 2006 har lett till den största miljöbilsförsäljningen i världen i Sverige. . Det var den lösning som Mona Sahlin då kallade föraktfullt för ER ( centerpartiets och Allianspartiernas) miljöbilspremie. Nu ser vi än klarare deras alternativ - förhindra biltrafik. Miljöpartiets avskärmningspolitik har idag fått ännu en framgång. Vart är Socialdemokraterna på väg?

Läs gärna följande bloggar som också kommenterat detta: Pierre Edström, Politikerbloggen, Sebastian Hallen, Broman, Anders W Jonsson.

Dags för proppen ur för ätstörningsenhet i Västervik

Idag har vi gemensamt i Allianspartierna gjort en markering i Västervik (VästerviksTidning) angående utveckling av ätstörningsvården i norra länet. Vi har sedan flera år tillbaka drivit vänstermajoriteten framför oss för att man ska utveckla vården. I höstas fick vi dem äntligen att avsätta resurser. Till vår bedrövelse och förvåning visar det sig nu att inget har hänt för att utveckla verksamheten. Vänstermajoriteten har inte lyckats få igång ett arbete som gör att vården kan bli mer samlad och utvecklas. Det är bedrövligt att man på detta sätt förhalar fullmäktigesbeslut och ställer patienter i ett sämre läge.

Med tanke på den debatt vi haft den senaste tiden där ledande socialdemokrater sprider osanningar borde man istället ägna sig åt att utveckla vården.  För att travestera en socialdemokratisk slogan "Vi utvecklar vården - vi förhalar den inte" - det är Centerpartiets och Allianspartiernas förhållningssätt. Nu får ni skärpa er - dra ur proppen och visa lite handlingskraft. Till sist påstå inte att det är på G - det är inte korrekt för det har inget hänt med de resurser fullmäktige avsatte för utveckling av ätstörningsvården i norra länet!

måndag, april 19, 2010

Vård för de mest utsatta! Sluta moralisera!

I eftermiddag har vi haft ett mindre seminarium kring missbruksfrågor, arrangerat av Allianspartierna. Vi har där diskuterat en bredd av frågor som rör missbruk och förebyggande av missbruk. Det var väldigt spännande att höra företrädare för Föräldrar mot narkotika berätta om sina upplevelser och sitt engagemang. De framförde önskemål på utveckling av verksamheterna som jag känner är väldigt angelägna:
- Vården måste vara mer på tårna. Står det en narkoman i dörren och säger jag behöver hjälp och vill bli av med giftet. Då får inte svaret vara - det finns ingen plats - du får vänta kanske tre månader. Så sker idag!

- Tillgängligheten måste vara bättre man kan inte ha en vårdverksamhet som har telefontid 8-10 för narkomaner.... det är inte riktigt deras tid på dygnet som det uttrycktes.

- Utveckla boendestödet och använde det än mer i behandlingen av en missbrukare.

-Höj kompetensen och kunskap om missbruksbeteende.

- Bemötandet i vården måste bli bättre och framförallt för denna grupp som är mest utsatt.

Men det fanns en fråga som slog mig hårdare än någon annan och det är vårt moraliserande och vilka konsekvenser det får. Vi hjälper idag många att avgiftas och sedan förutsätter vi från politik och allmänhet att när det är gjort så vill och kan denna människa sluta med sitt missbruk. Det är inte alls självklart, för det är inte säkert att man är motiverad för detta. Missbruket lever trots avgiftning kvar som den sjukdom det är hos den drabbade. Men det faktum att någon avgiftas, kommer bort från gatorna en period, får mat osv innebär att hans eller hennes chans att överleva och komma till ett läge där man är motiverad ökar genom insatsen. Därför måste vi sluta se dessa förlopp som misslyckanden, de är ett litet steg på en lång vandring mot förhoppningsvis ett eget motiv för att ta sig ur missbruket.
Det fanns många viktiga saker som sades i eftermiddag och det kommer påverka ställningstagande framöver.

söndag, april 18, 2010

Dags att avlöja de falska drömmar MP skapar!

Idag publiceras en ny sifo mätning i Aftonbladet och SvD. Den visar att avståndet krymper och framförallt att de är MP som håller uppe siffrorna för det röd-gröna gänget. Det utmanar nu dels till att visa för MP väljarna vad de får på köpet när de ska bygga en regering med Vänsterpartiets politik som grund. Men det är också viktigt att visa på den avskärmningspolitik som MP står för och som just nu illustreras  effekterna av genom flygstoppet som vulkanutbrottet givit oss. Grejen är bara att det är så MP´s politik är avsedd att fungera i södra Sverige. Nu behöver Centerpartiet som Alliansens gröna röst bli tydlig och visa på att det finns ett positivt miljöalternativ som kombinerar utveckling mot ett hållbart samhälle, men med tillväxt och teknisk utveckling inte genom avveckling av Sverige som ett starkt industriellt land.

Vem kan man lita på?

Förra veckan hade jag ett utbrott här på min blogg i ett inlägg om hur främst socialdemokraterna medvetet och lögnaktigt bedriver valrörelse i Västervik ang frågan om Västerviks sjukhus. Jag svarade på påhoppen i en artikel i Västervikstidning i fredags och redovisar än en gång väldigt tydligt det ställningstagande jag och övriga ledare för Allianspartierna gjort. Trots detta fortsätter misstänkliggörandena från socialdemokraterna, denna gång är det Lena Segerberg som på majoritetsbloggen än en gång drar en vals.Verklikghetsförnekelsen är total och enda syftet är propagandistiskt.

Jag kan bara konstatera  - på sig själv tror man sig känna andra. I den  senaste valrörelsen lovade man från Socialdemokraterna heltidstjänst till alla som önskar under mandatperioden, man lovade att inga avgifter skulle höjas under mandatperioden. Vid sidan av att satsa på cancer var dessa deras största vallöften och inget av dem har genomförts. Så¨kära läsare räkna med att socialdemokraterna har en dold agenda - man säger en sak och gör något annat. De tror att eftersom de bygger sin valstrategi så - så gör andra det också - det är där de tar miste.

Till slut är det verkligen på den här nivån valrörelsen ska bedrivas?

lördag, april 17, 2010

Bra att man lyfter fram MP´s avskärmningspolitik

I ett väldigt välfunnet debattinlägg i Aftonbladet lyfter två Centerpartistiska riksdagskandidater upp Miljöpartiets avskärmningspolitik. Vi har ju i Kalmar län sett och hört hur miljöpartiföreträdare vill omöjliggöra flygtrafik från vårt län och den nu uppkomna situationen med askan från Island visar på ett väldigt tydligt sätt konsekvenserna av ett genomförande av miljöpartiets politik.

Det är dags att på allvar ställa frågan till Kalmar läns invånare, är den avskärmning som nu vulkanen skapar något ni vill ha, ja då är det ok att rösta på MP i alla andra fall bör man hålla sig borta från detta avskärmningsparti. Vulkanaskan är en viktig händelse inför valet i höst.

Andra som skrivit om den utmärkta artikeln är Ankersjö!

torsdag, april 15, 2010

sprit gör nytta!!

På dagens konferens kring förbättringar i landstinget är patientsäkerhet ett tema. För några år sedan inledde landstinget ett målmedvetet arbete för att minska vårdrelaterade infektioner. Mätningar som är gjorda visar att de saktar men säker sjunker runt om i landet. Det är många åtgärder som vidtas, med hygienregler, klädkoder, ändrade arbetsrutiner etc.En del i detta är spriten, dvs den ökade användningen av handsprit. Enligt den redovisning som vi fått här idag så är det 42 000 personer som undgått att få en vårdrelaterad infektion och det är över 200 personer som undgått att dö beroende på dessa förbättringar. Det är stora tal! Det visar att v i fortfarande med ganska enkla åtgärder kan spara både lidande och pengar, tack vare ett mer medvetet arbetssätt. För verksamheten betyder det också att man lättare klarar sin ekonomi utan att behöva göra besparingar. Många vinster tack vare "spriten" om jag nu förenklar det!

Under kommande år måste detta fortsätta främst för patienternas skull men också för verksamhetens och ekonomins skull.

Patienten som resurs!

Jag deltar idag i den avslutande konferensen på landstingets förbättringsvecka. Har nu lyssnat till en tidigare patient som är nöjd med varje enskild vårdkontakt men som saknat någon som samordnar hennes vård och som ser hela henne! Hon sätter fingret på en fråga som jag mött hos många andra -den som är väldigt sjuk behöver en vårdsamordnare som håller ihop vården! Det är en viktig fråga att lösa kommande år!

En annan fråga som hon sätter fingret på är att vården behöver ta vara på patientens erfarenheter och upplevelser, att göra patienten delaktig och medaktör i behandlingen ännu bättre. Det handlar om att byta perspektiv på patienten, att låta patienten vara subjekt inte objekt för vården. Vården gör mycket bra, men det kan bli ännu bättre- låt patienten vara en resurs i vården. Då höjer vi kvaliteten i vården.


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag, april 14, 2010

Lögnen helgar medlen för S-ledaren!

Makt är viktigt och jag är ingen ängel, men det finns en tydlig gräns för mig, jag ljuger inte medvetet om mina motståndares ambitioner och avsikter. Det ingår inte i min värld att man som politiker gör det!!

Men uppenbarligen gäller inte detta för landstingsstyrelsens ordförande! Idag på VästerviksTidningens webb och i morgon i tidningen kommer han och resten av hans anhang säga följande med anledning av deras valplattform:

I valplattformen varnar man för en liknande utveckling i Kalmar län om det blir ett maktskifte:

"Även i Kalmar län har borgerliga partier aktualiserat frågan om försäljning av sjukhus och nationellt införs möjligheten till gräddfiler/förtur för personer med privata sjukförsäkringar. Här är vårt budskap tydligt: Storleken på plånboken får aldrig avgöra vem som ska få vård." Det man hänvisar till är de borgerliga försöken för några år sedan att privatisera hela eller delar av Västerviks sjukhus. 
Men nu har ju de borgerliga partierna lovat att det inte ska bli någon privatisering.
- Det litar vi inte på, säger landstingsrådet Lena Segerberg (s). Att det inte blev någon privatisering förra gången berodde på att intresserade företag inte trodde på någon lönsamhet i Västervik. 
- De borgerliga partierna har en dold agenda och är inte trovärdiga, anser Anders Henriksson.

Om detta uttalande sätter standarden för valrörelsen så kommer den bli smutsig! Båda personerna som uttalar sig vet att det de säger är inte sant. Vi har från Allianspartierna undertecknat en avsiktsförklaring och dessutom sett till att landstingsfullmäktige tagit ett enhälligt beslut att om att det inte är aktuellt med entreprenadläggning av sjukhusen!! Utifrån detta kan ingen hävda att vi har en dold agenda eller andra ambitioner. Men det visar att eftersom det rödgröna gänget med Henriksson tror att denna lögn hjälper dem så helgar den målet att ännu en gång försöka vinna makten.

Jag förväntar mig att de tar tillbaka sin lögn och istället för att tala om oss i Allianspartierna börjar tala om vad de vill göra kommande år, då får vi en värdig valrörelse! Men det kanske inte det rödgröna gänget vill ha för man tror inte att man då kan vinna valet..... och det kanske är sant!

Socialistiska genusglasögon - nytt språk!

I går hade det röd-gröna gänget sk valupptakt i Kalmar inför landstingsvalet. Och i dagens Barometern (tyvärr ej på webben) så refereras några intressanta saker. Det är värt att notera ett nytt språk från vänster håll. Vänsterpartiets nya företrädare säger att nu ska man ha de socialistiska genusglasögonen på sig i arbetet med jämlikhet och jämställdvård. Jag vet inte om det är kritisk mot den nuvarande vänsterledaren, men han hade aldrig uttryckt sig så... Dessutom har han tillsammans med övriga röd-gröna gänget begravt hela det arbete jag var med att initiera hösten 2005 och jämställdvård är idag ett helt bortspelat begrepp i Landstinget i Kalmar län. Om det är den praktiska innebörden av socialistiska genusglasögon vet jag inte, men jag misstänker det och då är det ord men ingen handling som gäller även i fortsättningen.

Men en sak ska det röd-gröna gänget ha beröm för och det är att man nu är tydliga med att det är de socialistiska glasögonen som plockas fram inför nästa mandatperiod - det tror jag är en bra väljarupplysning, frågan är dock vad miljöpartiets väljare tycker om det?

tisdag, april 13, 2010

Tunt valmanifest av politikens pastor Jansson

I dagens Barometern och Radio Kalmar presenterar den röd-gröna sidan sitt sk valmanifest för landstinget. Det är ett fluffigt och ganska intetsägande dokument som de presterat. Det har lite drag av att vara skrivet av en politikens pastor Jansson, välmenande och vidlyftigt där alla får lite egna värdeord, men inget tydligt innehåll. Men så blir det väl när man inte har mycket egna idéer!
Jag tycker det är särskilt kul att man lyfter upp frågan om jämlikhet och jämställdhet. Det arbete vi bedrev kring jämställd vård har de rödgröna lagt i malpåse innevarande period och varje förslag från oss i Alliansen som handlat om konkreta åtgärder mot ojämlika vårdförhållanden i länet har de rösta emot - så mycket är orden värda!

måndag, april 12, 2010

Vad är rättvisa?

Rättvisebegreppet är annekterat av socialdemokratin och vänsterpartierna sedan länge och de har givit begreppet en väldigt märklig betydelse. Nu har moderaterna startat en rättvisekampanj som en del av sin förvalskampanj och det är ett försök att börja ta tillbaka rättvisebegreppet och definiera det på annat sätt och det är bra att Kent Persson gör det till veckans bloggdebatt. Det är bra men jag delar Magnus Andersson skepsis till en del av deras synsätt, det har fått vissa likheter med motståndarnas synsätt. Jag delar inte Magnus önskan om plattskatt men det rättvisebegrepp vi nu lever med i det svenska samhället har t ex givit oss en LAS som är djupt orättvis mot ungdomar men som av vänstersidan betraktas som den yttersta av rättvisa. Rättvisa handlar också om tillgång till vård och möjlighet att arbeta i vården hos olika arbetsgivare. Därför är vårdvalsreformen en rättvisereform, den ökar tillgången till vård, skapar mer individ/patientanpassning eftersom patienten får makt och den ger människor som har vårdyrken en möjlighet att både starta egen verksamhet och söka andra arbetsgivare. Det är och har varit orättvist att främst kvinnor låsts in i den offentliga sektorns monopol arbetsplatser. Vi måste som Alliansföreträdare och Centerpartister vända och vrida på rättvisebegreppet så att vi kan vrida det vapnet ur händerna på vänstersidan, men det är klart vi är inte hjälpta om våra moderata vänner, i sin trianguleringsiver,  tolkar rättvisebegreppet "oborgerligt". Därför är det viktigt att om nu moderaterna gör sin röst hörd i debatten om rättvisa att den kompletteras med fler från Allianssidan!

Höll de sig till verkligheten eller var det politisk maskhållning?

Såg på Radio Kalmar i helgen att S hade valupptakt i Oskarshamn och att Landstingsstyrelsen ordförande tillsammans med vänsternsmajoritetens samordnare hade presenterat varför sjukvården är en viktig fråga i valet. Jag tar för givet att de då mångordigt talade om alla "sina" framgångar. Men frågan är om de samtidigt berättade om det som inte fungerar. Till exempel att på tre stora diagnos områden ligger landstinget i Kalmar län bland de sämre i landet, stroke - hjärtvård och diabetes. Eller berättade att man under denna mandatperiod lagt arbetet för jämlik vård helt i malpåse, jämställd vård har man lagt helt åt sidan och rehabilitering kan man inte erbjuda ens när man får pengar från staten för det... Nej sådana svåra frågor lyftes säkert inte fram och absolut inte att man brutit vallöftet att inte höja patientavgifter. Den typen av info duger ju inte på en valupptakt, då får man hålla masken!

söndag, april 11, 2010

Rätt men ändå fel

I ledarkrönika i DN idag skriver Peter Wolodarski om det digitala journalsystem som nu är under införande i Stockholm, men det motsvaras ju av motsvarande processer runt om i landet där alla landsting är inne i arbetet med att införa digitala journalsystem för att nå målet en patient en journal.  Det är ett mål som länge talats om men inte varit möjligt att nå. Men nu är det inom räckhåll inom några år.

Ledarkrönikan har rätt på en mycket viktig punkt - de nya journalsystemen väcker helt nya och synliggör gamla integritets problem. Det är inget nytt att som det antyds i krönikan att en doktor får veta mer än han eller hon behöver för att behandla en akut åkomma. Men med de digitala journalsystemen blir detta synliggjort på ett helt annat sätt än tidigare. De nya systemen gör det teknikst enklre för alla med tillgång till systemen att skaffa sig information som man inte har behov av eller ens rätt till. Det gör att det blivit ännu mer betydelsefullt med att logga vem som varit inne i olika journaler och att det följs upp. Men det är riktigt att den manuella granskningen kommer nog inte att räcka till. Därför tror jag att man måste komplettera med tekniska varningssystem som signalerar när någon varit inne i en journal som man inte har någon behandlingsrelation till. Till slut handlar detta dock om att det etiska förhållningssättet och de värderingar som genomsyrar olika vårdarbetsplatser kommer bli helt avgörande om människors integritet kommer att respekteras. För alternativet att avstå från målet en patient en journal vore helt fel! Vinsterna i patientsäkerhet är så stora med ett sammanhållet informationssystem med tanke på det vi idag vet om felaktiga läkemedelsintag, brister i överlämnandet mellan olika vårdgivare, svårigheterna att över tid följa upp resultaten av olika behandlingar som finns idag osv.

Jag tror inte problemet är den eventuella överskottsinformation som man som vårdgivare får - problemet är om det inte finns ett starkt grundläggande etiskt förhållningssätt till patientera integritet. Jag tror också att det kommer bli ännu viktigare att fundera på hur vi som enskilda patienter ska kunna förfoga över den information som finns i en journal och när vi så önskar begränsa tillgången till denna information. För lika viktigt som det är med en patient en journal är det att göra det tydligt att journalen är patientens inte vårdgivarens!!

lördag, april 10, 2010

Förbättringar i psykvård!

I ett antal utspel under våren ( se Landstingsalliansen.se) och i blogginlägg har jag/vi lyft fram frågan om att vi behöver utveckla och förbättra den psykiatriska vården i länet. Bland de förslag vi lyfter fram i vår valplattform för Centerpartiet i landstingsvalet är sådant som satsningar på öppenvården och förbättrade miljöer för vården. Det är därför roligt att i Östran läsa om ett av de förbättringsprojekt som det senaste åren drivits inom den psykiatriska slutenvården i Kalmar. Där har man arbetat med relativt enkla trivselåtgärder, mer systematisk uppföljning av patienternas vård etc etc.

När man dessutom vet från de presentationer jag hört från dem som arbetar med att utveckla vården att man inte ännu nått de mål man satt upp utan fortfarande har en bit kvar är det lätt att inse hur stor förbättringspotentialen är. Projektet på PIVA är ett föredöme och visar att det med medvetenhet och systematik går att göra vården bättre med relativt enkla åtgärder - nu kan jag bara hoppas att resten av verksamheten låter sig inspireras.

fredag, april 09, 2010

Ungdomars bild av läget!

Deltar idag i en konferens kring ungdomars upplevelser av sin verklighet. Vi har i länet gjort en bred enkät studie av hur ungdomarna i länet upplever sin tillvaro och vi är det första länet i landet som gjort en så bred ansats. Mats Trondman har gjort en analys av materialet både på regional nivå och på kommunal nivå. Det är ett oerhört brett material och det finns saker som överraskar och sådant man kunde förvänta sig.

En sak som sticker ut är graden av otrygghet när man rör sig ute och åker till exempel buss och tåg i länet. Det  är bedrövligt att man som ung tjej inte känner att man kan åka kollektivtrafik och vara trygg. Vad säger det om vårt samhälle och vårt sätt att förhålla oss till varandra. Här finns det något att arbeta med och åtgärda.

Det som tyvärr inte överraskar är att den upplevda delaktigheten är låg - väldigt låg. Jag har tidigare som skolpolitiker försökt arbeta med detta och framgången var begränsad. Men det minskar inte uppdraget att hela tiden försöka. Vi måste starta en experiment verkstad där vi än mer aktivt runt ióm i kommunerna prövar vägar för att öka delaktigheten.

Det som jag som landstings politiker slås av är att det på merparten av de områden som redovisas finns hälsokonsekvenser - den som upplever bristande tillit eller erkännanden från omvärlden tar också hälsorisker eller upplever större ohälsa- Det är tyvärr inte överraskande men bedrövligt!

torsdag, april 08, 2010

Ungdomars chans tilll jobb

Jag har idag deltagit i Regionförbundets sammanträde där vi bl a talat om ungdomars chanser på arbetsmarknaden. En viktig fråga är hur samhället stödjer dem som lämnar gymnasiet utan fullvärdiga betyg enligt all forskning. Där är det så att våra folkhögskolor spelar en väldigt viktig roll och det är bra att regeringen utökat möjligheterna till fler platser. Men det saknas ett perspektiv - företagandet. Därför är det ett väldigt bra utspel som Annie Johansson gör idag på Newsmill som innebär att man lyfter upp ungdomars företagande. På Annies blogg framgår det också att Holland är ett föredöme och de har uppnått väldigt positiva resultat. Jag tror att det är så att ska vi komma åt de höga trösklar till inträde på arbetsmarknaden som ungdomar i Sverige har kan vi inte fortsätta i gamla hjulspår, vi måste lära av andra och skapa en mer dynamisk arbetsmarknad.

osäkerheten för beroendecentrum

I tisdags besökte vi från Allianspartierna i landstinget och Kalmar kommun Beroendecentrum. Bakgrunden till besöket var dels att vi gemensamt anser att Beroendecentrum är en viktig verksamhet som vi ville lära oss mer om, men dels också diskutera det hot som funnits mot verksamheten sedan ett antal kommuner sa upp avtalen för sommaren och det faktum att projekttiden löper ut i augusti i sommar. För att markera vår vilja att ta ansvar för verksamheten så gjorde vi gemensamt en markering i media om vårt ställningstagande.

Döm om min förvåning när jag på Landstingsmajoritetens blogg igår och i Barometern idag kunde läsa att landstingsstyrelsens ordförande hävdar att vi var ute i ogjort väder och att det aldrig funnits något hot mot Beroendecentrums verksamhet. Det påståendet har inget med verkligheten att göra och är bara att beklaga att det sprids. Om det varit så att verksamheten varit säkrad hade ju inte ledande tjänstemän under vintern mötts ett antal gånger utan att leverera ett resultat i form av ny överenskommelse. Om det hade varit säkert hade ju chefen för Beroendecentrum vetat om det och inte upprepade gånger sagt att vi vet inte vad som sker efter augusti månad.

Nej det är nog så att styrelsens ordförande vill dölja att vänstermajoriteten misskött frågan genom att ta sprida dimridåer och inte berätta en helt korrekt verklighetsbild. Men chansen finns ju nu att ge ett besked till personalen genom ett snabbt och entydigt beslut - Beroendecentrum ska vara kvar och Landstinget tillsammans med Kalmar kommun garanterar finansieringen! Men det står inte i den information man sprider, därför består osäkerheten och det är oseriöst!

onsdag, april 07, 2010

Sjukförsäkringsreformen en framgång trots allt?

Diskussionen det senaste året kring förändringarna i sjukförsäkringssystemet har varit intensiv. Där har funnits mycket vänsteropportunism och märklig informationsspridning om konsekvenserna. Men det är också så att förändringarna har inte varit klockrent gjorda och också drabbat och påverkat många enskilda. En stor förändring går inte obemärkt förbi. Men sanningens minut om förändringarnas inriktning närmar sig nu! Testet om det funkar med en förstärkt arbetsinriktning och bättre stöd för återgång till någon typ av arbetsliv börjar vi nu se resultatet av. I veckan kom en första redovisning att så många som 2/3 får någon typ av fotfäste på arbetsmarknaden av dem som gick från sjukskrivningssystemet till arbetsförmedlingens ansvarsområde. Sanna Reyman SVD har utifrån detta på ett alldeles utmärkt sätt funderat kring vd detta kan betyda för enskilda människor. Likaså har Annie Johansson beskrivit det socialdemokratiska haveriet i frågan!

Jag menar att skulle de fortsätta utvärderingarna och uppföljningarna visa att så många får en väg tillbaka till arbetslivet av dem som varit långtidssjukskrivna så är reformen en jättesuccé. Sedan måste man på ett väldigt bra sätt ge dem som inte klarar denna återgång bra möjligheter att skapa sig ett värdigt liv och minimera dessa människors osäkerhet inför framtiden. Om det sker så har sjukförsäkringsreformen givit många människor en chans till bättre hälsa, eftersom arbete och hälsa väldigt tydligt hör ihop. Då blir vänstersidan svaret skyldig varför man inte vill ge fler chansen att komma tillbaka till ett arbetsliv och varför man inte tagit ansvar för rehabilitering. Att vänsterfolket inte förstår frågan ser man också i vårt landsting där man kapitalt misslyckats med att ge dem som har rätt till rehabilitering en sådan. Det är skamligt!

tisdag, april 06, 2010

Rökfrihet, en Hälsoinsats för länsinvånarna

I höstas väcktes debatten om rökning eller ej i samband med operationer. Bakgrunden var då och är fortfarande att det finns bevis för att behandlingsresultaten riskerar att bli mycket sämre om en patient är rökare i samband med till exempel ett ortopedi - ingrepp. Nu har sjukhusen bestämt sig för att förstärka det rökförebyggande arbetet så att människor blir rökfria inför operationer enligt Radio Kalmar. Det är ett bra initiativ, dels ökar det chansen att en behandling är framgångsrik samtidigt som det ger medborgaren en chans att bli av med rökbegäret och det vet vi sedan länge att det är väldigt bra för hälsan!

Inget bra besked - Borg

Idag gav regeringen och Anders Borg enligt Ekot beskedet att det blir ingen förlängning av konjunkturstödet till kommuner och landsting 2011- det var inget bra besked! Jag förstår om regeringen utifrån det faktum att den ekonomiska utvecklingen vänt uppåt mycket snabbare än något trott gör bedömningen att man inte behöver ge kommuner och landsting ett så stort extra stöd 2011 som man gör 2010. Men att därifrån dra slutsatsen att inget behövs är väldigt skarpt. För landstinget i Kalmar län innebär det att man drar in strax över 90 miljoner och det är över 1 procent av intäkterna som försvinner. Det finns tyvärr inget som talar för att skatteutvecklingen blivit så mycket bättre jämfört med vad man trodde för 1 år sedan.

Det eventuelle utrymme som fanns av möjlighet att utveckla verksamheten och sjukvården kommande år begränsades dramatiskt och jag är rädd att på många håll i landet kommer det snarare leda till nya sparprogram i redan pressade välfärdsverksamheter. Det är möjligt att en del av detta nu finansierar satsningarna på pensionärerna och det är bra - men ändå!

lördag, april 03, 2010

Långfredagen säger oss alla något

Gandhi, Mandela, okänd och många fler har alla något gemensamt - de har använt sitt eget liv som insats för att skapa fred, försoning och liv. Oavsett om vi tror eller inte tror på betydelsen av Korsfästelsen så är den en händelse som handlar om just detta - villigheten att göra den yttersta uppoffringen för andra. Och att den yttersta uppoffringen inte måste handla om att ta till vapen för andras skull och riskera sitt liv utan använda livet som insats för att markera motstånd mot vapnen och maktövergreppen. Långfredagen ställer frågan till oss alla - vad är jag och du beredda att göra för någon annan, vad är vi beredda att uppoffra. Korset symboliserar vägen till försoning - Jesus försonade världen, vi kan alla oavsett om vi tror bidra till försoning och fred genom att själva vara beredda att använda vårt eget liv i tjänst för andra. Det utmanar Långfredagen oss till!

torsdag, april 01, 2010

Kasam - elller vad håller oss friska?

Känsla av sammanhang - Kasam - kan det vara så enkelt med hälsa. Kanske inte, men det har väldigt stor betydelse. I en väldigt bra artikel skriver idag Hanne Kjöller i DN om att vi bör vända på perspektiven och fundera på varför vissa håller hälsa och är friska, men andra inte. Hon lyfter upp bl a. Antonovskis forskning kring detta och att det är så att ha hälsa och vara frisk är delvis en fråga om upplevelse av sitt liv och sammanhang, men ockås en fråga om inställning till ett sjukdomsförhållande.

För politiken har detta stor betydelse, tänk om vi för alla dem med psykiska funktionshinder kan skapa och erbjuda arbete och sysselsättning så kommer det i många falla leda till högre Kasam och därmed bättre häls och färre som återinsjuknar. Om vi för alla dem som varit långtidssjukskrivna kan erbjuda fungerande rehabilitering och en konstruktiv väg tillbaka till arbetslivet utifrån hans eller hennes förutsättningar så leder det till högre Kasam. Om ungdomar kan få en känsla av att det finns arbete och detr finns möjligheter så ger det högre Kasam och därmed bättre hälsa.

Det är utifrån detta perspektiv som arbetet mot Utanförskap i alla dess former är så viktigt och det är därför den tidigare situationen med extrema sjukskrivningstal i Sverige var ohälsoskapande i sig. För mig som verkar i hälso-sjukvården är det gkädjande att en av våra ledande doktorer - Arne Sjöberg (tillika KD politiker) försöker använda detta synsätt i sitt arbete som geriatriker, det skapar förutsättningar för att vi ska ha en sjukvård för våra äldre som också siktar på hälsa!

Familjecentraler eller ej

En fråga som man kan tro har aprilskämtets karaktär är vänstermajoritetens hantering av uppbyggnaden av familjecentraler i länet. Förra året fattade de panik beslut om att stoppa utbyggnaden av familjecentraler. Vi har från Alliansen kritiserat beslutet från första början eftersom det var kortsiktigt och ogenomtänkt. Ett exempel på hur tokigt det blivit är barnavårdsmottagningen i Virserum som stängdes under förra året för att det skulle bli familjecentral i Hultsfred, men den stängdes utan att landstinget har något avtal med kommunen om att starta en familjecentral och under det rådande etableringsstoppet. Vilket betytt att familjerna fått köra vägen till Hultsfred för att nyttja barnavårdsmottagningen, men inte fått någon fördel i form av en fungerande familjecentral. 
I samband med senaste landstingsfullmäktige, då frågan om barnavårdscentralen i Virserum ställdes, gick det nog upp ett ljus för majoriteten att det som för ett år sedan framställdes som ekonomiskt ansvarstagande var nu ett stort politiskt missgrepp. Vad sker då – jo majoriteten börjar nu i det fördolda säga att etableringsstoppet är hävt. Men när landstingets tjänstemän började få frågor om detta, var deras svar – vi har ju ett fullmäktigebeslut om att inte etablera några nya familjecentraler så vi behöver ett nytt beslut. Ridå för dessa politiska manövrer! 
Men från den alltid lika konstruktiva Alliansen lade vi igår på landstingsstyrelsen fram ett förslag om att landstingsfullmäktige ska häva beslutet om etableringsstopp. Frågan är nu om vänstermajoriteten ska svälja stoltheten och erkänna sitt missgrepp eller om det politiska manövrerandet ska fortsätta. Med tanke på valet är det troligt att man tar vårt förslag! De skulle betyda att vi inte bara räddat familjecentraler i Hultsfred utan också i en eventuell nybyggd vårdcentral i Färjestaden. För det är som någon sa i korridoren - du tror väl inte att landstinget bygger en ny vårdcentral i Färjestaden utan att skapa möjlighet för en Familjecentral... Det är just det vi från Allianspartierna sagt i ett år!