lördag, februari 27, 2010

Vårdvalet i sosse beskrivning

"Robert Uitto säger att han är djupt missnöjd med hela vårdvalssystemet.
– Det är bara skräp och det ställer bara till elände."

Så uttrycker sig den ledande socialdemokraten i Landstinget i Jämtland i en intervju i ÖP. Jag kunde förstått hans synpunkt om han ledde ett landsting med bra nivå på fast läkarkontakt, hög kontinuitet i primärvården och väldigt nöjda patienter - men så är det ju inte! Då är det märkligt att han är så rädd för att patienterna ska få välja, att nya vårdgivare kan öppna och öka tillgången till läkare och en fungerande primärvård. Men visst ja glömde det - för socialdemokraterna är ju inte patienterna det viktigaste utan att verksamheten bedrivs i offentlig regi det viktigaste. Vad gör väl det att patienterna för dålig kontinuitet bara stafettläkaren  anställs av landstinget, det är väl så Robert Uitto tänker!

Beroende enhet en modell från Jämtland

I dagarna har jag varit i Östersund och fick då bl a vara med om ett intressant studiebesök på psykiatrin i Östersund. En av de presentationer vi då fick lyssna till handlade om att man nu ska skapa en ny gemensam beroendeenhet i Jämtland mellan kommuner och landsting. Den ska ha 10 platser och klara länets behov. I södra delen av Kalmar län startades en beroendeenhet för 1,5 år sedan som ett gemensamt projekt mellan kommuner och landsting, det är nu i gungning efter att flertalet kommuner sagt upp avtalet och det har uppstått ett slags svartepetterspel om hela verksamheten. Det är inte acceptabelt och det är nog så att Beroendeenheten i såda delen av vårt län är i minsta laget för att klara behoven. Här behöver nu visas ledarskap både från kommun och landsting och svarte - petter spelet avbrytas. Inspiration för en gemensam insats kan hämtas från Jämtland läs här- Kalmar län är inte på pallplats i allt!

torsdag, februari 25, 2010

Nu startar vägen på allvar mot vårdval

Igår kom så den första ansökan om att få bli vårdgivare inom Hälsovalet i Kalmar län in, väldigt roligt. Särskilt kul är det att det är en nygammal privat enhet som söker före till och med landstingets egna. Ansökan sätter dock införandet av vårdval på sin spets. Det saknas många pusselbitar fortfarande, men framförallt saknas en ordnad tidtabell för genomförandet. Ska vi i Kalmar län, såsom i exempelvis Jönköping attrahera nya vårdgivare behövs ett ordnat genomförande med en tidtabell för när första omgången av ansökningar om godkännande ska vara inne, när information ska ges till medborgarna, och när de olika enheterna ska öppna inom ramen för Hälsoval Kalmar län.
Kollega Gudrun Brunegård (kd) har ställt frågan till vänstermajoriteten om tidtabellen för genomförandet - hoppas ett konkret svar ges på fullmäktige på tisdag. Det behövs nu när första ansökan är inne.

onsdag, februari 24, 2010

Helt rätt Hanne!

I dagens DN skriver Hanne Kjöller om Rikssjukvårdsnämndens beslut att koncentrera hjärttransplantationsvården till Göteborg och Lund. Hennes ingång i detta är helt rätt - hellre bra än nära. Hennes sätt att resonera liknar det jag hade i en Blogg anteckning häromdagen. Läs både hennes och min fundering!

tisdag, februari 23, 2010

Sjukvården i Stockholm fungerar allt bättre

Trots att den röd-gröna oppositionen regelbundet på alla vis de kan komma på försöker hävda motsatsen så visar rapport efter rapport att sjukvården i Stockholm utvecklas i rätt riktning. Idag redovisar DN (ej på webben än) att köerna eller rättare skrivet väntetiderna på akutmottagningarna sjunker och blir alltmer acceptabla. Bakgrunden är att man infört ett ekonomiskt styrsystem som stöttar en snabbare och smartare handläggning på akutmottagningarna och effekterna syns!
Det är bara någon vecka sedan vi fick rapporten att tillgången till logoped behandling förbättrats dramatiskt tack vare vårdvals införande och sedan tidigare är det känt att möjligheten att träffa en doktor i primärvården i hela Stockholm har blivit radikalt bättre sedan vårdvalet infördes.

Jag förstår att detta är tufft för socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister i Stockholm att ta, men på samma sätt som vi i Landstinget i Kalmar län måste glädjas åt att vården blir bättre ( betyder inte att den inte kan bli ännu bättre) oavsett vem som styr så borde man släppa sin gnälliga och tjuriga attityd och glädjas åt att Stockholmarna faktiskt får bättre och bättre vård! Utifrån det kan man komma med förbättringsförslag och bidra konstruktivt - men det verkar man inte förstå. Jag förstår varför Alliansen leder så stort i Stockholm i alla opinionsundersökningar!
Men varför skriver jag om detta - jo därför att Stockholm använd som ett tillhygge i den allmänna sjukvårdsdebatten och det är viktigt att vi i hela landet ser att det går åt rätt håll under Alliansledning i huvudstaden!

måndag, februari 22, 2010

Rehabiliteringsgarantin nådde inte ända fram i Kalmar län

Har idag lämnat in nedanstående interpellation med anledning av SKL´s redovisning för vecka av resultatet för rehabiliteringsgarantin:

Interpellation ang Rehabgarantins genomförande i Landstinget i Kalmar län till Landstingsrådet Lena Segerberg!

För att möta rehabiliteringsbehovet hos stora grupper av människor har staten infört den sk Rehabiliteringsgarantin. Garantin omfattar idag två diagnosområden där det finns säkra och evidensbaserade metoder, dels behandling av långvariga smärttillstånd i axlar- rygg mm, dels tillstånd av depression, ångest och stress. För att ge människor med dessa sjukdomstillstånd behandling i tid har staten anvisat särskilda medel i ett avtal med landstingen där man erhåller 40000 kronor per Multimodal behandling och 10000 kronor per genomförd KBT behandling.

Under 2009 hade landstinget i Kalmar län möjlighet att få ersättning med ca 14 miljoner och 2010 finns det möjlighet att få ersättning med närmare 25 miljoner. Men när nu redovisningen för 2009 är färdig visar det sig att sjuka människor i Kalmar län med rätt till rehabilitering inte ens fått det i den omfattning som staten betalar för. Och till skillnad från t ex landstingen i Västmanland, Blekinge och Västra Götaland som gett fler rehabilitering än vad staten ersätter för, så har Kalmar län underpresterat och mellan 400 och 500 människor har inte fått del av den statligt ersatta rehabiliteringen. Skulle landstinget i Kalmar län ha uppnått samma resultat som Västra Götaland så hade ca 1000 fler människor fått nödvändig rehabilitering. Men det är klart där har man satsat resurser också från landstinget.

I redovisningen för 2009 som SKL sammanställt framgår det också att landstinget i Kalmar län som det står i rapporten inte kommit igång med verksamheten, och att man har brist på rätt kompetens både för Multimodala team och KBT behandlingar. Samtidigt har man inte använt den möjlighet som finns att köpa rehabiliteringstjänsten från externa vårdgivare. Kalmar läns landsting är det landsting som minst har nyttjat andra vårdgivare. Det har också bidragit till att människor inte fått den rehabilitering man egentligen har rätt till och borde ha fått.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

- Är det rimligt att minst 400 människor med rätt till rehabilitering inte fått det i landstinget i Kalmar län under 2009 ?
- På vilket sätt har landstingsrådet agerat under 2009 för att människor i länet ska få berättigad rehabilitering?
- Av vilka skäl har inte externa vårdgivare använts för att ge berättigad rehabilitering?
- Vilka åtgärder avser landstingsrådet att vidta för att inte fler människor under 2010 ska ställas utan rehabilitering man har behov av och rätt till?
- På vilket sätt kommer externa vårdgivare att användas för att Kalmar län ska klara sitt ansvar för rehabiliteringsgarantin?

Stockholm har hamnat i sandlådan

I förra veckan beslutade Rikssjukvårdsnämnden att koncentrerar all hjärtsjukvård till Universitetssjukhusen i Lund och Göteborg. Beslutet fattades efter att ha återremitterats på föregående möte med nämnden. Skälet till att vi har en rikssjukvårdsnämnd är att det finns vissa typer av behandlingar som görs i så liten omfattning i Sverige att om dessa inte koncentreras till en eller två platser kommer man inte kunna få kvalitet i verksamheten. De doktorer som gör insatsen behöver möta ett rimligt antal patienter för att utveckla och underhålla sin skicklighet. Besluten i Rikssjukvårdsnämnden handlar därför ytterst om patientsäkerhet och patientkvalitet.

Men Karolinska Universitetssjukhuset och Landstinget i Stockholm har svårt att acceptera Rikssjukvårdsnämndens beslut. Och idag på SvD Brännpunkt deklarerar man ensidigt att man tänker inte följa nämndens beslut eftersom man hävdar att den som gjort utredningen är jävig. Detta skulle kunna vara något trovärdigt om det varit så att Stockholm accepterat tidigare beslut av nämnden men så¨är inte fallet. Vid de tidigare tillfällen när beslut fattats som går Stockholm emot, så har man också uttalat missnöje och reserverat sig - så också denna gång. Nej det här beteendet uppvisar inget annat än bypolitik - vi är störst därför ska vi ha rätt att behandla det vi vill, ingen annan ska tala om för oss var behandlingar ska ske. Med det sättet att resonera sätter man sin egen verksamhet före patientsäkerheten och patientkvaliteten och underminerar förutsättningar att skapa sammanhållen högspecialiserad vård. Det är ett beteende som Sverige inte har råd med!

lördag, februari 20, 2010

Starkt Jessica

I dagens Barometern ( tyvärr inte på webben) redovisar Jessica Rydell blivande 1:a namn för miljöpartiet att hon blivit utsatt för anonyma brev och förtäckta hot för sin livshistoria. Det är starkt av Jessica att i tidningen öppet berätta om sin missbrukshistoria. Jag tror att det är bra att någon som varit nere i djupet visar att det finns vägar tillbaka för alla dem som just nu brottas med missbruk.

Men det är bedrövligt och förskräckligt att någon försöker använda denna livshistoria för att hota och bedriva någotslag av politisk utpressning. Hoten är ett försök att tysta en demokratisk röst och utgör därmed ett angrepp på alla människors demokratiska rättigheter och möjlighet att verka politiskt. Så vid sidan av att hoten kanske är en kriminell handling mot personen Jessica Rydell så är det också ett angrepp på demokratiska värden och som sådant måste det också fördömas. Jag hoppas polisen anstränger sig att lösa detta för det är betydelsefullt i ett öppet och demokratiskt samhälle.

torsdag, februari 18, 2010

Patienternas upplevelse räknas

Idag presenteras resultatet av den första breda patientenkäten som gjorts i landet och länet. Resultaten som presenteras i bl a Östran , Radio Kalmar , VT  eller DN  visar på att i sin helhet är medborgarna nöjda med hur man upplever mötet med landets vårdcentraler och bäst klarar sig Kalmar län och Halland.
Om man tittar lite närmare på resultaten så visar det ju sig att finns en ganska stor spännvidd mellan de olika landstingen och går man ner på vårdcentrals nivå så är skillnaderna mellan bedömningarna väldigt stora. Detta utgör ju nu grunden dels för ett förbättringsarbete på respektive vårdcentral, men gör det också möjligt för patienterna att göra ett mer välgrundat val av var man vill bli listad som patient inom ramen för vårdvalet. För patienterna är det ju tur att riksdagen har lagstiftat att alla medborgare ska ha rätt att välja vårdcentral annars hade det ju varit lätt sorgligt att idag få informationen att grannarna har en vårdcentral de blivit tilldelade som man upplever fungerar utmärkt, medan man själv är geografiskt tilldelad en annan vårdcentral som inte fungerar så väl. Med vårdvalet utvecklat över hela landet blir dessa patientbedömningar en viktig pusselbit när man som enskild eller familj ska välja var man vill ha sin fasta vårdkontakt.

Det finns dock en dimension som saknas i detta material och som vården måste utveckla under kommande år - det är kvaliteten i vårdinsatsen, dvs blev det resultat av mitt besök i vården. Här saknas idag fungerande och breda kvalitetsregister som kan bidra till denna typ av bedömning, här finns nästa stora utmaning.

Redovisningen i Kalmar län visar också på ett slags paradigmskifte i landstingets sätt att fungera. Resultaten presenterades idag av den sk hälsovalsenheten som är fristående från den offentligt drivna primärvården och den ska företräda landstinget som beställare av primärvård i länet oavsett om det är privat eller offentliga enheter. I resultatredovisningen redovisas offentliga och privata enheter likvärdigt, det är också ett stort steg framåt och visar vart vi är på väg.  Sedan är det skönt att alla landstingsfinansierade enheter (privata och offentliga) i ett nationellt perspektiv klarar sig väldigt bra och att den patientupplevda kvaliteten är hög! Grattis alla ni som i vardagen sliter för en bra verksamhet - ni har idag fått ett kvitto på att ni är på rätt väg!

onsdag, februari 17, 2010

Det munnen talar är hjärtat fullt av...

Det munnen talar är hjärtat fullt av...är ett bra gammalt ordspråk. Jag vet inte om det gäller för den S-riksdagsman som i talarstolen i Vilhelmina kommun tyckte att Centerpartiets kvinnliga kommunalråd i kommunen borde "remmas upp", men man kan misstänka det eftersom han efteråt inte ens har vett att ta tillbaka sitt korkade och hotande uttalande. Med tanke på vilka högstämda ord socialdemokrater brukar ha om sin egen förträfflighet som jämställt parti och andras fördärvlighet och hjärtlöshet så vore det nu på sin plats att partiledaren tar avstånd från sin riksdagman annars bullrar de redan tommar tunnorna ännu värre framöver.! Min bloggkollegor Annie Johansson och Anders W Jonsson har på ett utmärkt sätt kommenterat denna sorgliga historia. Läs gärna också bloggkommentaren från Maria Kristofersson - kommunalråd i just Vilhelmina.
:Aftonbladet berättar också historien och på DN  kan man enkelt döma själv vad S riksmannen sa - vad hjärtat är fullt av talar munnen... tydligare kan det inte visas!

Lägre förseningsavgift för SJ och KLT - visar på låga ambitioner

Denna vinter har tågförseningarna slagit alla rekord både i landet och i vår regionala tågtrafik. I Kalmar län har det dessutom, vid sidan av väderbekymren, varit den långvariga historien med bristande skötsel av trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan som skapat jättelika bekymmer för resenärerna. Just då väljer både SJ och KLT att försämra sin ersättning vid förseningar. Tala om dålig tajming! Om man är konspiratoriskt lagd kan man misstänka att det handlar om att företagen tycker att det blivit för dyrt.... med alla förseningsavgifter man fått betala ut det senaste halvåret. Jag vet att man skyller på ett nytt EU direktiv, men precis som Annie Johansson
skriver så föreskriver det enbart en miniminivå. Om bolagen hade tänkt rätt hade man satsat allt på att höja kvaliteten och hålla tidtabellen, inte försämra förseningsavgiften till kunderna för att minska kostnaderna. Nu visar de nya låga ambitionerna enbart att man knappt tror själva på att man klarar sina tidtabeller och sköta verksamheten - det är inte en hållbar strategi för framtiden!

tisdag, februari 16, 2010

Vänstern har fel om vårdvalet!

Nu kommer allt flera rapporter som visar på hur väl vårdvalet fungerar och att det leder till positiva effekter för medborgarna. I dagens DN redovisar företrädare för logopederna att den kö som tidigare fanns till besök och behandling av logoped i Stockholm är nu borta tack vare införandet av vårdval. I en annan artikel i DN redovisas hur gråstarrs operationerna nu räcker till och patienter med behov får den behandling man ska ha i rätt tid! Båda exemplen är hämtade från Stockholm, som tidigare haft en förlamande kösituation till en stor del av vardagsvården, men som nu kraftig har förändrats. Dessutom har man fått in nya vårdgivare som löser uppgiften annorlunda och ibland mer andra möjligheter för patienterna.

Om man nu ser till den kritik som finns från vänsterhåll i Stockholm och runt om i landet mot vårdval som idé och det löfte de ställer ut om att etableringsfriheten ska rivas upp vid en vänster seger i valet så inser man att valet handlar om väldigt viktiga saker. Vänstern erbjuder en retur till  köerna och behandlingsbristen.

Men det handlar också om att de inte vill erkänna att det finns ett värde att inom ramen för den gemensamma finansieringen och prioriteringen av resurser finns ett stort värde av att tillåta fler att verka i vården eftersom det innebär både bättre tillgänglighet och fler idéer till utveckling av vården. Men det är klart - för att hänvisa till en diskussion jag haft tidigare på bloggen, det betyder att man bejakar privata initiativ och det tycker ju inte den samlade vänstern om varken här i landstinget eller i resten av landet.

Den som vill kan läsa mer om Stockholms perspektivet på Magnus Anderssons blogg.

måndag, februari 15, 2010

Framtidens vård - Hearing med Allianspartierna

I eftermiddag är jag på seminarium kring framtidens vård och vilka utmaningarna är. Det finns några teman som var återkommande i de inledningar vi lyssnat til och det var:
Vården av våra äldre
Valfrihet och mångfald
Patientsäkerheten
IT
Göran Stiernstedt visade upp en alldeles förskräcklig bild av hur många vårdkontakter en äldre kvinna hade haft under en period av 18 månader - det var uppemot hundra... Bilden illustrerade kvalitetsproblem, integritetsproblem och de leder till stora ekonomiska kostnader, dvs ett gigantiskt slöseri. Här finns tycker jag den största utmaningen av alla eftersom det berör dem som är mest beroende av vården och som behöver den bäst. Jag skulle tro att vi i Landstinget i Kalmar län skulle behöva göra en kartläggning för att visa hur våra mest sjuka äldre har det för att skapa ett förändringstryck och bryta ner en del av de gränser som finns inom landstinget men också mellan landstinget och kommunerna. Vi måste reducera mängden vårdrelationer för våra mest sjuka äldre och säkerställa att vården fungerar koordinerat!

söndag, februari 14, 2010

Kampen hårdnar - storstäderna avgörande

De senaste dagarna har det kommit ett antal olika opinionsmätningar, SKOP och idag SIFO som redovisas i SvD och GP. De visar dels att kampen om regeringsmakten hårdnar, att moderaterna har gått stärkta ur debattveckan som var för ett tag sedan. För mitt eget parti är det fortsatt mellan 5-6%, vilket ju inte är något nytt sett till denna mandatperioden men inte tillfredsställande.

I GP finns en intressant redovisning om opinionsläget i storstäderna som visar något jag skrivit om tidigare nämligen att landet håller på att bli politiskt delat. GP visar att i Stockholm leder Alliansen med 16%, i Malmö leder Alliansen med 3,5% och i Göteborg med knappa 1%. Så om storstäderna skulle avgöra, just nu, så leder Allianspartierna stort. Nu är det ju inte så utan både de mellanstora städerna och de glesare delarna av landet ska räknas in och med den matematik som SIFO redovisar så måste röd-gröna blocket leda stort i många av dessa områden.
Här finns nu en utmaning för alla Allianspartierna, men detta är ju områden där Centerpartiet är starkt historiskt och här finns vår stora utmaning! Vi måste visa för landsbygdens och de mindre orternas människor att de är och har varit stora vinnare på Alliansregeringens politik och att den vision Centerpartiet har för utvecklingen av Sverige svarar mot det behov människor har på landsbygden.
För hela Sverige behöver en grön Alliansröst som slåss för jobb och företagande i hela Sverige, som vill skapa trygghet både genom bra välfärdsservice, men också genom att vi var och en får behålla mer av våra pengar, vilket ger egen trygghet! Vi har 7 månader på oss, hoppas vi kan klara det! Och jag är nästan lika trosviss som Magnus Andersson!

lördag, februari 13, 2010

En månadslön!

I den politiska debatten kommer det handla mycket om Alliansregeringen skattesänkningar. Jobbskatteavdraget innebär att normalinkomsttagaren fått en 13:e månadslön tillbaka från staten, eller rättare sagt fått behålla sina egna pengar. SvD har med hänvisning till Byggnadsarbetarnas lönekrav i kommande förhandlingar jämfört jobbskatteavdraget med deras krav och funnit att deras krav på lönehöjning på 2,6% är lägre än det man fått i skattesänkningar eftersom det motsvarar 3% lönehöjning. I den kommande debatten kan detta vara värt att hålla i minnet! Och det gör ju den socialdemokratiska retoriken än mer obegriplig - vad har man emot att byggnadsarbetarna fått en 13:e månadslön eller 3% lönehöjning utan förhandling!?

Läs gärna Annie Johanssons funderingar kring detta - hon skriver bra!

Varför är privat och vinst farligt?

I veckan reagerade jag på S-riksdagsmannen Håkans Juholts utspel om omregleringen av apoteksmarknaden. Det berodde på att han dels var vårdslös med sanningen och dels att han intog ett systemperspektiv i stället för ett medborgare eller kundperspektiv - omregleringen handlar om bättre service och tillgänglighet och inget annat vilket jag framhöll i min kontring i Östran .

Men det finns en annan dimension av det som är Juholts kritik som är mer grundläggande och inte alls handlar om apoteken utan det är frågan om hans sätt använda begreppet privat. Det är ingen nyhet att socialdemokrater tycker bra om politiska lösningar och kollektiva politiska beslut - det gör jag också ibland. Men här handlar det om att han gör privat och vinst till något suspekt och fullt. Fundera på följande uttryck i artikel från Nyheterna
"All privat handel går ut på att tjäna pengar"
"Nu har regeringens avreglering av apoteksmarknaden öppnat upp den svenska läkemedelsmarknaden för privata och utländska aktörer"
Vad är det som är så hemskt med detta? Jo för Juholt är det något suspekt att privata aktörer säljer läkemedel... förvisso är det ju inget nytt eftersom alla läkemedel produceras av aktiebolag, men nu får det också distribueras av bolag. Men han försöker skapa en kontrast mellan privat och det han beskriver som gemensamt ägt, där gemensamt är väldigt bra...Jag kan inte tolka det som att här dyker socialisthjärnan upp och de underliggande ambitionerna om Juholt bara vågade säga det högt. Han vill egentligen ha mer offentligt ägt i monopol, inte bara försäljningen av läkemedel utan också tillverkningen. För om han ska vara trovärdig i sin kritik borde det vara det han säger - högt, men det vågar han väl inte eftersom det skulle inte gynna valet...

Att ledande socialdemokrater på det här sätter försöker sätta en negativ stämpel på begreppet privat är sorgligt. Jag tycker att man ska fundera på var de vill dra denna gräns...för privat ägande. För det är det det handlar om. Är S emot privat ägande både för mig som individ, där jag äger min bostad, min bil, mina pengar, eller gäller  att man är emot privat ägda företag, små som stora... Ja så är det nog eller är det bara en anpassning till kamrat Ohly.
Jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det är något väldigt ideologiskt grundad motvilja man har mot privat, men då rör det inte bara apotek, då rör det min möjlighet som individ att själv bestämma och styra över mitt liv - för det vill jag göra privat utan "gemensamma beslut" eller gemensamt ägande av mina pengar. Här finns en ideologisk gräns som blir intressant att debattera i valrörelsen, jag trodde att vi begravde dessa socialistiska föreställningar när muren föll - men de lyser fortfarande igenom när S företrädare reagerar instinktivt! Så tala ut om vad ni egentligen vill hur mycket mindre privat ska Sverige bli om ni vinner valet?

fredag, februari 12, 2010

Intitativ för att ge fler ungdomar ett steg in på arbetsmarknaden

Igår initierade jag en diskussion om inte landstinget borde göra mer för våra arbetslösa ungdomar. I ett pressmedelande var  idéen följande:


Dags för ungdomstrainee i Landstinget kräver Christer Jonsson med anledning av dagens hearing om ungdomsarbetslöshet i Oskarshamn. Ljungby kommun har inrättat 100 ungdomstrainee jobb för att bereda fler en möjlighet till ett arbete. Om ”lilla” Ljungby kommun kan bära denna typ av insatser borde Landstinget  i Kalmar län också kunna göra detta menar Christer Jonsson (c). Jag förväntar mig att vänsterstyret i landstinget nu tar ett initiativ och tar ansvar för att hjälpa fler ungdomar i länet!

I Kalmar län finns ett stort antal arbetslösa ungdomar. Deras situation och möjligheter har diskuterats i eftermiddag på den av Regionförbundet anordnade hearingen om Ungdomsarbetslösheten.

- I Sverige och självklart också i Kalmar län har ungdomar länge haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och särskilt svårt är det för dem med oavslutad skolgång menar Christer Jonsson (c). Landstinget har en unik resurs i de fyra Folkhögskolor man driver och de är ju specialiserade på att hjälpa unga med en misslyckad skolgång. Jag menar att nu borde det tas ett initiativ för att se om Folkhögskolorna kan göra ännu mer för att möta dessa ungdomars behov. Man kanske kan öppna dagfolkhögskola, utvecklad introkurser mm för att attrahera fler att söka sig till en Folkhögskola för att utbilda sig.

-Landstinget bör nu visa vägen för att genom skapandet av ungdomstrainee och utveckla Folkhögskolorna för att bereda fler ungdomar en möjlighet till entré på arbetsmarknaden avslutar Christer Jonsson (c).

Nu är frågan när vänstermajoriteten gör något!

torsdag, februari 11, 2010

Hur många unga är arbetslösa?

I eftermiddag är jag på en hearing om ungdomsarbetslösheten. Mycket intressant! De siffror som ibland figurerar i debatten att ca 30% unga är arbetslösa är överdrivna. Sanningen är nog att ca 10% är arbetslösa vilket är högt bara det. Men bland dessa finns en särskild grupp som stått utanför arbetsmarknaden mer än 6 månader och för dessa krävs detta väldigt riktade insatser. Många av dessa saknar avslutad skolgång och den forskning vi får del av i eftermiddag visar att det är nyckeln till att man inte får arbete. Därför krävs det en särskild utbildningssatsning för dessa ungdomar, där kanske folkhögskolorna kan vara en viktig resurs. Frågan är om Landstinget skulle kunna göra ännu mer genom våra folkhögskolor och erbjuda fler ungdomar en möjlighet till fullvärdig skolgång.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Skamligt Juholt - håll dig till .....

I dagens Östran/Nyheterna går S-riksdagsmannen Håkan Juholt till attack mot apoteksomregleringen. Jag kan acceptera att han inte tycker om den och röstat emot att Sverige ska få fler apotek med bättre öppettider och mer variation i produktutbudet vid sidan av de receptbelagda läkemedlen. Men han borde ju åtminstone hålla sig till en korrekt verklighetsbeskrivning, vilket han inte gör.
1) priserna på receptbelagda läkemedel styrs på samma sätt i det nya systemet som det gamla - dvs en statlig myndighet styr prissättningen.
2) priserna på ej receptbelagda läkemedel är även i fortsättningen fri, det var den på den gamla, enlight Juholt goda tiden, och det fortsätter den att vara. De prishöjningar som han förfasar sig över inträffade i huvudsak under monopoltiden.
3) Ägandet av de nya apotekskedjorna är väldigt blandat och en stor del av apoteken kommer dels ägas av enskilda apotekare och dels av det statliga apoteksbolaget.

Men om man ska Juholt på allvar så vill han införa prisreglering från staten på Panodil och Ipren mm och ta tillbaka försäljningen av dessa till apoteken. På något annat sätt kan man inte tolka Juholt! Så¨min fråga till Håkan Juholt är - vill du ta tillbaka försäljningen av Ipren och Panodil från Ok och Konsumj? Tala ur skägget!

Och till sist är det verkligen så att Danmark, Norge, Tyskland, England är skamliga eftersom de alla har privata apotek, vad är det som är så skamligt med något som är privat?

onsdag, februari 10, 2010

Kulturen fick för lite!

Idag på Barometerns debattsida (tyvärr inte på nätet) lyfter chefen för Kalmar konstmuseum frågan om vilket ansvar vi som politiker tar för kulturinstitutionerna i länet och han gör en poäng av det faktum att landstinget förra året beslöt att inte räkna upp anslaget i till institutionerna alls. Han har rätt, vi gjorde fel - tycker jag.

I samband med den akuta ekonomiska diskussionen förra året beslöt vi i politisk enighet i landstingsfullmäktige att inte göra löne- och kostnadsuppräkningar för de verksamheter som inte var landstingets kärnverksamhet, däremot får sjukvården full uppräkning. Men i detta beslut markerade vi ett perspektiv på kulturinstitutionerna som jag måste erkänna att jag är alltmer tveksam till - att de inte tillhör landstings kärnuppgifter.

Landstinget har i länet tre stora ansvarsområden, sjukvården, 50% av kollektivtrafiken samt kulturinsatser -  särskilt kulturinstitutionerna. Jag menar att vi tappade bort detta ansvar när vi tog beslutet förra året. Vi borde givit institutionerna uppräkning. Dessutom är det så att sambandet mellan kultur och hälsa blir alltmer uppenbart och eftersom vi vill vara ett föregångslandsting när det gäller hälsa så borde det också vägts in i vårt beslut. Ska landstinget och politiken bli trovärdig framöver så måste vi även i svåra tider vara beredda att stå upp för det vi säger i högtidstalen att kultur är viktigt för hälsan och att kulturen är en viktig del i landstingets verksamhet - det gjorde vi inte förra året och vi bör ta lärdom av detta!

Frågan är om vänstermajoriteten lärt sig något och är beredda ta rättning?

tisdag, februari 09, 2010

Åtagande Kommunala sektionen

Kolla den här presentation för att se vad vi lokala och regionala företrädare lovat att arbeta för i valrörelsen och den kommande mandatperioden!

Sjukskrivningarna blev inte så fel!

Läste på morgonen Anders W Jonssons blogg om sjukskrivningarna och Cancersjuka. Han hade då en hänvisning till en väldigt bra uppföljning i SvD med kommentar. Den visar att skräckhistorierna som m¨lades upp i december inte blivit verklighet utan det har t o m blivit ganska bra även för den som fått gå in i arbetsförmedlingens program. Skönt att lagstiftningen nu verkar fungera som tänkt och att vi slipper medial spekulation i mänsklig olycka, det räcker med att vänstergänget kommer att försöka fortsätta med detta:

En bra dag för patienterna

Idag presenterar regeringen förslag till ny patientsäkerhetslagstiftning. Det är inte så lätt att förstå uppenbarligen om man lyssnar till och läser Ekot´s hemsida för de har missat hela poängen, men DN och SvD
har efter Göran Hägglunds presskonferens en bättre bild av vad detta handlar om. Den nya lagen innebär inte att det blir lättare att straffa, det är ju det som tas bort som möjlighet. Utan det blir ett lärande perspektiv som slår igenom. Man skärper tillsynen, inte för att jaga vem som gjort fel utan hur det kunde gå fel. Man gör tydligt att den som gjort fel kan få prövotid på sin legitimation på 3 år, men det är ju för att säkra hans eller hennes kompetens. Jag hoppas att vi med denna nya lagstiftning kan få en än högre grad av att det i vården blir naturligt att göra avvikelserapporter och Lex Maria anmälningar för att skapa en patientsäkrare vård, tack vara ett regeringen har modet att ta bort fokuset på det individuella ansvaret och bestraffning! Så kära journalister - läs på!

måndag, februari 08, 2010

Grattis Sala

Nu börjar omregleringen av apoteksmarknaden slå igenom. En av de mindre orter som framstår som stor vinnare är SALA i Västmanland. Där meddelas det att Apotekskedjan Hjärtat avser att öppna nytt apotek i vår liksom den tyska kedjan Doc Morris allt enligt Dagens medicin. Doc Morris ska förövrig öppna två apotek i Kalmar också. Det är så vi får en mer tillgänglig och kundorienterad apoteksverksamhet i landet, undrar varför vänstern är emot detta?

söndag, februari 07, 2010

PLånbok eller vad är politikens mening

Vi har nu gott in i valförberedelser och från Centerpartiet har vi presenterat förslag såsom lägre skatt för pensionärer, lägre tjänstemoms och avdrag för IT tjänster. Igår meddelade Reinfelt att Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer och för vanliga inkomsttagare och så kommer det att läta från olika håll fram till valdagen. Det vi som politiker så sällan talar om är varför vi driver dessa sk plånboksfrågor. På ytan framstår det ju som att vi gör det för att vi tror väljarna tilltalas av mer pengar i plånboken. Det är väl till viss del sant, men och här slarvar vi gärna vi talar väldigt sällan om det större perspektivet om hur ett förslag passar in i en samhällsutveckling!

I förra valrörelsen var ett av våra bärande budskap - Vi har en dröm för Sverige! I det perspektivet skulle allt passa in. Jag tror att innan vi blir allt för fokuserade på alla delförslag som ofta handlar om plånboken behöver vi nu blir tydligare på att valet handlar om hur vi vill att Sverige ska utvecklas.

För mig är Centerpartiets bidrag att vi vill skapa möjlighet för alla att växa och leva ut sina drömmar i livet. Samhället ska bidra till möjligheter, därför är skolan jätteviktig, därför är det viktigt att det första jobbet är lätt att få och famíljen ska få behålla så mycket som möjligt av sina egna pengar utan att staten lägger vantarna på dem så att man kan göra sina egna val. Vi vill skapa möjlighet för företagsamhet därför att det utvecklar Sverige osv. Utifrån detta tänk är det viktigt att vi satsar på skolan med bättre lärarutbildning och en lärande skola. Att ändra LAS och göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är en rättvisefråga som vänstergänget förnekar många ungdomar. Skattesänkning är inte som Östros hävdar att ge bort statens pengar, det är att låta människor behålla sina egna pengar och låta dem välja själva vad man använder dem till. Vi måste minska den samhälleliga ambitionen att styra människors liv därför krävs det förändring!

Vi behöver kombinera denna bild med de konkreta förslagen för att de ska ge människor en bättre bild av vad vi vill skapa, jag är övertygad om att det kommer ge oss större stöd, precis som 2006!

lördag, februari 06, 2010

Vad ska mat kosta?

Har just hört en väldigt inspirerande föreläsning av VD:n för Saltå Kvarn Johan Ununger som berättat hur han och Saltå ser på hur man kan driva ett företag, men också hur han ser mat. Saltå har också en egen blogg som man använder för att konversera med kunderna. Och han lyfte bl a en viktig poäng: Varför jagar vi hela tiden lägre pris på mat och vad blir konsekvensen av det?

Vi betalar relativt sett mindre för maten idag jämfört med vad vi tidigare gjort, ca 12% av våra hushållspengar går till mat. Men är det så att vi för detta får bra mat och skapar vi bra miljö genom våra köp? För det är nog så att priset säger inte allt om kvaliteten på maten, men det säger en hel del. Och om det är så så väljer vi som konsumenter att köpa allt sämre mat, som för att produceras har negativ klimat- och miljöpåverkan. Som politiker kan vi inte och ska vi inte styra konsumentens val, men vi har ett stort ansvar och möjlighet och det är inköpen till all kommunal verksamhet. Ställer vi som politiker tillräckligt bra krav och är vi beredda att tillskjuta de medel som behövs för att säkerställa bra kvalitet.

Det är nog så att våra matval avslöjar oss om vi är konsekventa och om ord och handling hänger ihop - är vi miljö och klimatansvariga eller ej. Så nästa gång du/jag går till affären, fundera på hur maten producerats och transporterats och om priset är rimligt. Det kan vara så att det är mer hållbart att handla lite mindre, men lite bättre mat för det kommer att bidra till att vi får en mer kvalitativ och hållbar matproduktion och sedan är det ju så att i någon mening är vi vad vi äter...;)

fredag, februari 05, 2010

Vänstertrion - politikens kinderegg

Sahlin- Eriksson - Ohly = Politikens kinderegg! Ja det är en bra metafor för vänstergängets politiska arbete. De är ihop och har så här långt erbjudit så mycket godsaker som möjligt till väljarna - ett vacker godisägg, men när väljarna övertygats om att köpa ägget kommer man finna minst tre obehagliga överraskningar - skattehöjningar, minskad frihet och förbud - frågan är om alla löften om godsaker är värda den smällen!

Hoppfullt om grön energi

Lyssnar till Tomas Kåberger GD för Energimyndigheten som talar om att den gröna energimarknaden är redan här och gör det på ett mycket trovärdigt sätt.
Visste du
att i Asien byggdes mest vindkraft i världen förra året
att tillväxten av solenergi är den tredje största nya energikälla i Europa
att vindkraften växte med 50% förra året
att vi hade nästan 60% av elkonsumtionen från från förnybara energikällor

Listan kan göras jättelång, men i tider när många försöker förskjuta fokus mot kärnkraftsdiskussioner är det skönt att kunna visa att utvecklingen med de beslut Centerpartiet medverkat till leder till att vi går mot en fungerande grön energimarknad i Sverige och att det runt om i världen finns en positiv utveckling mot hållbar energiproduktion!! Det finns hopp!

torsdag, februari 04, 2010

Om Östrans dubbelmoral

Idag har flera skrivit om Östrans dubbelmoral när det gäller LAS! Läs dessa blogginlägg  LottaC åsikt, Basse blogg, samt Niklas Carlsson och fundera sedan på den officiella sosseretoriken!! Man kan bara konstatera att det vore klokt att man tonade ned sin retorik och funderade på en klok reformering som vi kan debattera!

Om frihet - ett bra initiativ

Några av mina centerkollegor presenterade igår en skrift benämnd "Med frihet följer ära ". Det är 10 Centerpartister som utifrån ett liberalt frihetstänk skriver utifrån 10 olika begrepp. Min vän Anders W Jonsson skriver om Förnyelse och Annie Johansson skriver om Frihetsbegreppet som sådant, för att ta två exempel.

Jag har läst Anders W Jonssons inlägg och det är intressant och det är bra att han på ett utmanande sätt problematiserar utifrån Centersynpunkt avvägningen mellan individens frihet och möjlighet att fatta egna beslut och ha rättigheter och den klassiska Centerståndpunkten att kommunalt självstyre är AoO. Detta är ett område som vi som Centerpartister behöver debattera och diskutera. Men det finns en fråga som Anders undviker och det är frågan om staten och riksdagen alltid gör den bästa avvägningen i detta fallet för att tvinga igenom en likformighet i landet. Vi har olika politiska geografier i landet, kan inte det få speglas också i olika regionala beslut om avvägningen mellan gemensamma beslut och individens beslut, det är för mig ett möjligt federalistiskt tänk. Men då måste vi lära oss att leva med att det är tillåtet med mer olikheter och att dessa kan relateras till skiljda politiska kulturer och beslut utifrån människors val i allmänna val. Det betyder att regering och riksdag kan inte alltid springa på de mediala inspel som Stockholmspressen och intresseorganisationerna i Stockholm har utan modigt säga - det där är en fråga för lokala och regionala beslut, vill ni ändra på det får ni agera i politiska val! Det skulle stimulera den politiska demokratin och motverka det perspektiv som finns att riksdagen ska fixa med allt och ställa saker tillrätta.

Jag ser fram mot intressant diskussioner framöver!

Kommer trafiken funka nu? - hmm "troet"

Idag på landstingsstyrelsen hade vi SJ, KLT och Veolia på plats under sammanträdet. De vara alla förvisso klädsamt försiktiga och medgav misstag. Men lovade nu bot och bättring vilket bl a framgår av SR Kalmars
och TV4s rapportering. Men jag hoppas de nu alla inser vad de lovat och att de kan hålla det. För ett knappt år sedan hade vi en interpellationsdebatt i landstingsfullmäktige och då lovade landstingsstyrelsens ordförande att nu skulle det minsann fungera.... - har det gjort det - NEJ, det har blivit värre.Så nu har de ansvariga företagen några månader på sig att visa att de kommer få ordning på trafiken på framförallt Stångådalsbanan och Tjustbanan men även Öresundstrafiken behöver bli mycket stabilare. Om inte blir det mycket besvärligare att möta oss som ägare och beställare. Och Veolia har inte mitt förtroende, det måste de nu förtjäna genom att sköta driften av trafiken.

För mig är det dock helt obegripligt att ett stort företag som Veolia så totalt kan förlora greppet om en verksamhet och har så dålig uppföljning att man inte vidtar åtgärder förrän Rikstrafiken skriver en skräckrapport. Det är obegripligt att våra två länstrafikbolag låter det förfalla så långt så att hela trafiken är hotas därför att underhållet inte fungerar och tågen får körförbud och åtgärder vidtas först när Rikstrafiken hotar med att dra in hela sitt stöd.

Någon sade idag att det varit en besvärlig och lång resa - och menade samarbetet mellan bolagen, men de besvärligheterna är inget mot det som resenärerna tvingats uppleva!

onsdag, februari 03, 2010

Vad ska man lägga sig i.... som politiker? Psykiatri?

Den senaste tiden har det i media och av olika skäl diskuterats hur väl den psykiatriska vården i Kalmar län fungerar och särskilt i den södra delen. Bakgrunden är ju den att de senaste ca 9 månaderna har det kommit FYRA olika rapporter från helt olika håll som alla säger samma sak - det finns problem med hur den psykiatriska vården fungerar. Jag har det senaste året mött ett antal både patienter och anhörig som har synpunkter och som går i samma riktning.

När man läser de olika rapporter som presenterats så framträder en bild som förvisso visar att många medarbetare sliter och jobbar hårt för att skapa god vård och ofta lyckas. Men samtidigt visar rapporterna att det är en verksamhet som inte bedrivs systematiskt, inte bedrivs med god ordning och inte har en stabil riktning för utvecklingen. På denna samlade bild har jag och vi gemensamt från Allianspartierna reagerat och för någon vecka sedan presenterat ett antal förslag. De baseras i huvudsak på de rapporter som kommit fram. Var det då så att vi sköt från höften och lade oss i något vi inte bör eller kan??

Gemensamt för alla dessa underlag är att de baseras på den psykiatriska verksamhetens egna beskrivningar av sin verksamhet och hur man själv ser på den. Döm om min förvåning när jag igår kunde läsa ett brev från läkarkåren på psykiatriska kliniken här i söder där man hävdar att vi lägger oss i något vi inte begriper och som vi enligt dem inte har grund för... Jag konstaterar att när vi som förtroendevalda får underlag från verksamheten som beskriver brist på systematik och ordning och där revisionen överväger att säga att verksamheten bedrivs inte ändamålsenligt.... då är det vår skyldighet att lägga oss i och jag kan tydligt meddela den församlade läkarkåren att det kommer jag och fler med mig att göra för vi måste det både för patienternas och medborgarnas skull.

När jag sedan igår kväll hörde på regionala TV4 nyheter en av verksamhetsföreträdarna säga med anledning av socialstyrelsens mycket skarpa tillsynsrapport att det är bara administrativa problem och påverkar inte vården blev jag bekymrad. Det är att förminska och till viss del förneka problemen. Det kan liknas vid att Ekonomidirektören skulle meddela att revisionen har synpunkter på att bokföringen är inte i ordning, vi saknar verifikationer och underlag, men det gör inget för det är enbart ett administrativt problem.... och påverkar inte verksamheten. Ingens skulle nöja sig med det svaret. De flesta vet att om man inte har ordning, systematik och struktur då blir det ingen bra verksamhet och brist på rutiner och brist på att använda rutiner innebär att man får en sämre verksamhet - därför handlar inte detta om administrativa problem utan om hur verksamheten bedrivs!

Därför kommer jag att fortsätta att diskutera problemen!

Till sist vill jag tillägga - kommunerna har ett väldigt stort ansvar för att vi har problem med vård inom psykiatriområdet. Om alla kommuner tog ett fullvärdigt ansvar för bostäder och sysselsättning så skulle många må bättre, ha en bättre vardag och slippa att falla tillbaka i akuta tillstånd. Därför är det inte enbart landstingets verksamheter som kan skapa en bättre vård, det måste också våra 12 kommuner bidra till!

tisdag, februari 02, 2010

SAAB affären är intressant!

Vi följer väl alla med viss skräckblandad förtjusning den fortsatta rapporteringen om SAAB - Spyker. Idag redovisar DN både delar ur affärsplan och att pengar saknas. Min bloggkollega Anders W Jonsson
har gjort en bra sammanställning av den politiska hållningen från vänsteroppositionen i riksdagen. När man ser den inser man hur en "sann" opposition ska agera - inta alla ståndpunkter som är möjligt oavsett om de hänger ihop eller inte. Men det är klart i min värld kallas det opportunism!

Pengar över i vården

Idag har landstingsstyrelsens ordförande på eget bevåg släppt ut landstingets bokslutsrapport i pressmeddelande på SR Kalmar. Jag antar att det var för att försöka tjäna snabba politiska poäng, dvs att ge en bild av att det är det egna arbete som gett resultat. Jag antar att ordförande hoppas att ingen läser bokslutsrapporten för då kan man konstatera att det är egentligen inte något majoriteten gjort som lett till det goda resultatet.

Nej det är för det första medarbetarna stora ansvarstagande för att bromsa kostnadsutvecklingen och det sysn särskilt i att de olika verksamheternas budgetunderskott krympt kraftig under 2009 - bra jobbat! Sedan är det börsens utveckling som 2008 skapade underskott, nu bidrar med samma överskott. Men en stor roll spelar också Alliansregeringens insatser med högre statsbidrag till läkemedel, stimulanser för att korta vårdköer och minska sjukskrivningarna, samt det generella bidraget för influensa vaccinet. Sammantaget står det för mer än det överskott nu landstinget uppvisar.

Den politiska majoriteten försöker nu ta åt sig äran, men det stora bidrag den har gjort förra året är att man höjde patientavgifterna till de högsta i Sverige, det kan man nu konstatera är en föga hedrande pallplats som dessutom var onödig och enbart drabbat utsatta medborgare i länet.

måndag, februari 01, 2010

Nya apotek - nya skyltar - har en miljöaspekt..

Idag skyltas Apoteket på Giraffen i Kalmar om och bli en del av den nya apotekskedjan Kronans droghandel. Omregleringen av apoteken pågår för fullt och nu öppnas nya apotek och de gamla som sålts får nya ägare. Sortimentet görs om och tillgängligheten ökar - allt enligt ambitionerna med förändringen från ett statlig monopol till en reglerad marknad. Men de positiva effekterna av detta kan vara andra än de som avsågs. Det kan jag konstatera när man läser Kronans Droghandels meddelande om att de ny butiksskyltar de sätter upp är så energisnåla så att elförbrukningen sjunker med uppemot 90% - fantastiskt. Tala om positiv sidoeffekt av omregleringen - hoppas övriga apoteksaktörer känner sig utmanade av Kronan och handlar i samma riktning!

SJ SJ gamle vän.... och banverket!

Januari månad har varit en av de sämsta tågmånaderna i modern tid, med massor av inställda tåg och förseningar. Den gångna helgen toppade väl detta med totalt tågkaos på många olika orter i landet och bl DN och Barometern   visar hur det drabbat resenärerna. Själv blev jag sittande på buss hem sent i lördagskväll eftersom tåget ställts in. Ett annat sätt att visa problemen på använder Annie Johansson som utav 29 tågresor under januari månad så var det enbart 2 som var framme i rätt tid.

Den snabba slutsatsen är ju att det är förvånande att varje gång det blir lite vinter så beter sig SJ och banverket som om det är överraskande....;) I varje fall låter deras respektive presstjänst så. Men det kan ju inte vara sanningen utan den finns ju i något annat förhållande.
Det är felbyggda tåg, som SJ upphandlat, dåligt underhåll av tåg och banor, alldeles för snävt med personal i verksamheten hos både SJ och Banverket och det som gör mig upprörd är att eftersom detta upprepas vinter efter vinter så kan man inte annat tro annat än att det är en del av både Banverkets och SJ riskkalkyl - för att spara pengar tar man  lite badwill varje vinter. Och här har staten som ägare ett ansvar - Infrastrukturministern borde nu ta chansen och lansera ett kvalitetsprogram för järnvägen och ställa ännu tydligare krav SJ och Banverket - lite som vi i landstinget alltmer gör när det gäller tillgängligheten, publik och öppen uppföljning, tydliga kvalitetsnormer som skärps och kanske en liten kvalitetspeng för järnvägen.... så kanske det kan bli ännu bättre framöver - för det måste det!