söndag, maj 31, 2009

olaglig avgift för hörselskadade

De Hörselskadades ordförande i länet ställer nu frågan om avgiftshöjningen på utprovning av hörapparater skulle vara olaglig enlig SR Kalmar. Jag vet inte hur det är med det. Men det är bedrövligt att landstinget har en vänstermajoritet som med precision valt ut små grupper i vårt län som ska bära en stor börda för att hålla ekonomin i balans. Man har valt att framförallt fokusera på hörselskadade och människor med ortopediska problem. När vi framöver får höra socialdemokrater och vänsterpartister tala om solidaritet och rättvisa vet man att det är enbart munväder.

fredag, maj 29, 2009

landstingsstyrelse utan hetta

Landstingsstyrelsen är precis avslutad och vi har fattat stora beslut som kommer höja avgifter för medborgarna och innebära ganska stora förändringar för olika verksamheter som landstinget bidrar till eller driver. Dock blev det en debatt utan hetta, jag vet inte varför, men majoriteten verkade vilja stöka över debatten så fort som möjligt Trots de orättvisa och orationella avgiftshöjningarna, neddragningarna på tågtrafiken och kulturen, stor osthyvel på vårdens alla verksamheter så blev det ingen riktigt laddad debatt. Den intensiva diskussionen får väl nu bli på landstingsfullmäktige därför att dessa frågor måste debatteras. Det måste synliggöras att majoriteten beroende på sitt misslyckande att hålla ordningen på ekonomin i landstingets verksamheter måste starta besparingsarbetet. Landstinget hade klarat omställningen 2010 utan större förändringar om vi hade haft balans i de stora förvaltningarnas verksamheter. Det har man inte!! En viktig bidragande orsak till att landstinget hade kunnat göra det är att regeringen ökat statens olika anslag med 172 miljoner inför 2010. Det är något som ofta glöms bort i debatten.

Bra initiativ för tjustbanan

Ser idag på Radio kalmars web att moderata riksdagmännen Jan R Andersson och Finn Bengtsson tillsammans med KS ordföranden i Västervik Harald Hjalmarsson tagit ett första symboliskt spadtag för upprustning av tjustbanan. Det är en bra insats. Ännu bättre blir det om fler företrädare för östergötland, moderata och andra partiföreträdare, börjar agera för en satsning på Tjustbanan, det skulle kunna göra skillnad. För att vidga Västerviks arbetsmarknad behvös en satsning på Tjustbanan, därför är alla insatser bra, även om de just nu bara är symboliska.

torsdag, maj 28, 2009

Gröna fingrar i gröna folkrörelspartiet

I kväll har jag varit på partimöte i kommunen - en succé! Vi var samlade på Långasjö Växthus ett småföretag som odlar tomater och gurkor och dessutom bedriver plantförsäljning. Oerhört spännande hur man i det lilla företaget kan använda sig av naturnära metoder även för denna typ av odling och på det sättet undvika besprutning.

Man driver fram ca 200 000 plantor om året och var för branschen väldigt lite som man får slänga. Det är helt fantastiskt att man kan sälja så många blommor på en liten ort. Men det är väl så att när man har bra kvalitet så funkar det även på en liten ort!

Vid sidan av tal om plantor och köp av blommor så pratade vi också om det kommande eu valet och dess frågor. Det är sådana här kvällar folkrörelsekänslan infinner sig, social samvaro blandas med politiska samtal! KUL!

Bra tv reklam från C

Oj vad jag varit orolig för hur partiets reklamfilm skulle vara... men idag har jag sett den och den är bra!

Titta själv, den har ett tydligt budskap som är viktigt att sprida mot alla som vill isolera och fokusera på nationella lösningar!

Här kan du se filmen - hoppas du delar min åsikt!

onsdag, maj 27, 2009

Banverkets svek

I Barometerns pappersupplaga redovisas idag att banverket avser att föreslå att man återigen ska skjuta på upprustningen av banan Emmaboda - Karlskrona. Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen som Infrastrukturministern flera gånger upprepat att banan ska rustas upp och att det ska påbörjas 2010 och sedan fullföljas fram till och med 2012. Banverkets försök att bedriva fritt valt arbete måste nu stoppas av Åsa Torstensson. Det måste vara så att myndigheter och verk genomför det man fått i uppdrag och inte efter eget gottfinnande prioriterar om i redan fattade beslut. Det är viktigt för regeringen trovärdighet och alldeles särskilt för Åsas!

Sanningen om s och stödet till välfärden

Min bloggkollega Basse redovisar en bra genomgång av hur socialdemokraterna överdriver och har en totalt falsk verklighetsbeskrivning av hur man vill stödja välfärden i kommunerna. Läs den och betänk att för Landstinget i Kalmar län har staten inför 2010 tillfört 172 nya miljoner som inte var budgeterade. Det är väldigt mycket nya pengar!!

M aktens svar...

I förra veckan lämnade vi från Allianspartierna in ett antal frågor kring majoritetens förslag till besparingar och avgiftshöjningar. Idag på morgonen fick vi svaren. Det är ett maktens svar där man inte ens försöker ge intryck av att man försöker bygga en gemensam grund för de fortsatta ekonomiska åtgärderna eller seriöst svara på frågorna. Någon kan ju undra om vårt material var seriöst med 18 punkter med frågor? Nedan kan läsaren döma själv, men alla frågorna har relevans på de förslag som lagts och merparten av frågorna beror på de otydligheter och flummigheter som finns i majoritetens förslag. Läs och döm själv (svaren i kursiverad stil):

Frågeställningar till majoriteten med anledning av förslag till ekonomiska åtgärder


Frågeställningar som behöver besvaras nu eller senare:

1) Vilka besparingar beräknas programmet ge 2011 och 2012 och hur påverkas resultatmålet för landstinget?
Programmet beräknas ge 50-70mkr, resultatmålet för landstinget kommer framgå av landstingsplan 2010-2012 som antas av landstingsfullmäktige i november.

2)Särskilda ålderpensioneringarna är av stor betydelse, men hur mycket medel måste avsättas 2009, 2010, 2011 för att finansiera detta och hur mycket i sänkta kostnader beräknas det ge?
Vi har redan i bokslutet 2008 avsatt 62 miljoner för 88 avtalspensioneringar under 2009. Resultatpåverkan 2009 samt 2010 är 22 miljoner för respektive år.

3)Vad avses att ske med de återstående 30 miljonerna (ca 7 miljoner) i anslutning till översynen av FOU verksamheten?
Som planerat enligt gällande regelverk.

4)Avgiftshöjningar på hälsoförebyggande kan leda till starkt negativa konsekvenser i form av att man inte kommer till undersökningen. Hur ska man säkerställa att deltagandet i screening inte minskar.
Genom aktiv information som tidigare.

5)Vad är idén med att använda olika nivåer för när man är barn och har fri sjukvård?
Alla hjälpmedel ingår inte i den fria barnsjukvården.

6)Hur ser den tänkta avgiftslogiken ut mellan olika former av besök, dvs sjukvårdande behandling, primärvård, specialist med eller utan remiss, jourtid etc. Förslaget ändrar relationerna mellan dessa delar och vad får det för möjliga konsekvenser?
Målet är att bibehålla samma relationer mellan olika nivåer liksom tidigare, långsiktiga konsekvenser måste alltid följas upp.

7)Hur många är berörda av avskaffande av högkostnadsskyddet för slutenvård, somatiskt respektive psykiatri, är det möjligt att göra en differentiering av dessa grupper?
Det är ett mindre antal patienter som berörs, det är viktigt med ett enkelt regelverk.
8)Höjningarna inom ortopediska skor är stor i dess olika delar! Hur många berörs, hur ofta är man i behov av att nyttjas dessa tjänster? Vi efterfrågar en fallbeskrivning av några vanliga patienter och deras behov av att nyttja dessa hjälpmedel.
Lika många berörs som tidigare.

9)Vad är avsikten med skrivningen om samordningsförbundet? Finns inget förslag i texten och därför väldigt svårt att förhålla sig till.
I samtal med medlemmarna måste ambitionsnivån sättas.

10)Utebliven uppräkning för KLT kan vara ok, men har det ställt någon fråga eller skapats någon klarhet i var eventuell besparingar kan ske om inte pengarna räcker.
Information har tidigt lämnats till KLT:s ledning om utebliven uppräkning, det är KLT:s styrelse uppgift att belysa olika konsekvenser.

11)Kraven på tandvårdsförvaltningen är tuffa, bygger förslaget på oförändrat antal kliniker och nuvarande avgifter eller ska något av dessa förändras?
Nej, nuvarande kliniker och avgifter ligger fast.

12)Minskning av hyrläkarkostnader är önskvärt, men ska uppdraget tolkas som att det även får ske till priset av minskad tillgänglighet?
Nej, vi överger aldrig målet att ha den bästa tillgängligheten i Sverige.

13)En optimerad schemaläggning är angeläget, men vad är den viktiga avvägningen? Prioriteras önskad sysselsättningsgrad eller sänkta lönekostnader?
Vi är inte beredda att sänka lönerna.

14)Vad avser specialistmottagningar och filialmottagningar undrar vi vilka principer som ska styra en eventuell förändring? Kommer tillgänglighet och klimatsmarta lösningar att vägas in i förslaget?
Ja.

15)Översyn jourverksamhet förefaller angeläget, men uppdraget är här formulerat utan fokus på verksamhet. Vilka verksamheters jourer är det som ska ses över och var är det kostnaderna ökat så mycket att de bör följas upp?
En generell jouröversyn ska göras, direktiv för denna måste arbetas fram.

16)Innebär ställningstagandet om familjecentraler att alla pågående samtal avbryts?
Nej.

17)Mödravården är en idag decentraliserad verksamhet med mycken samverkan på de olika orterna. Är tillgänglighet och samverkan något som ska vägas in i utredningen, med tanke på att det inte nämns i uppdraget?
Ja.

18)Föreningsanslagen förefaller att de ska ses över två gånger, vad är avsikten? Hur mycket ska de sänkas?
Avseende stödet till Regionförbundet gäller föreslagna förändringar. Föreningsanslag därutöver ska ses över i samverkan med organisationerna.

Den som tycker detta är seriösa svar får gärna höra av sig!

tisdag, maj 26, 2009

intressant besök om sällsynta diagnoser

Idag har jag gjort en mycket intressant studiebesök på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Där arbetar man med forskning, vårdutveckling, utbildning, diagnossättning mm för sällsynta diagnoser som är berör munnen. Man startades med hjälp av stimulanspengar som socialminister Bengt Westerberg skapade under sin tid. Man gör ett förnämligt arbete för att kunna hjälpa patienter som oftast inte får rimlig hjälp i den vanliga tandvården och sjukvården därför att där saknas kunskap. För att en diagnos ska räknas som sällsynt i Sverige så är det en patient på 10 000 invånare och det betyder att detta är sjukdomstillstånd som de flesta vårdgivare aldrig möter eller kanske möten enbart några gånger i ett helt yrkesliv. Därför behöver vi Sverige denna typ av kunskaps och kompetenscenter som verksamheten i Jönköping är ett uttryck för så att adekvat hjälp kan ges också till människor som drabbas av denna typ av problem.

Detta är ett område som vi som sjukvårdspolitiker gärna glömmer för det berör inte så många av våra väljare, men det finns många behövande som vi bör se till.

Med byxorna nere ...

Idag redovisar SR ekot ett mycket bra men alldeles hemskt reportage om grisuppfödningen i Danmark. Jag ska erkänna att det har hänt att jag köpt dansk fläskfilé och att jag tagit lätt på de påståenden som funnits från bekanta inom svenskt jordbruk om att sjurhållningen i Danmark inte är något vidare eller rättare skrivet dålig. Men jag får erkänna jag var naiv, jag trodde inte detta var möjligt. Dansk grisuppfödningen har idag blivit taget med byxorna nere, men också svensk livsmedelshandel som inte ställt några krav och vi svenska konsumenter som köpt Danskt.

Nu är det slut för min del, kan jag undvika danskt griskött så kommer jag att göra det i fortsättningen, tills dess jag fått tydliga garantier för att djurhållningen är ok. Dansk grisuppfödningen har lite att bevisa, så också ica, konsum m fl. Men störst påtryckar kraft har vi konsumenter, avstår vi från kött där vi inte vet djurens förhållanden så försvinner det snabbt från handeln. Den insatsen får vi nu hjälpas åt med!

måndag, maj 25, 2009

Bra globaliseringsrådet

Globaliseringsrådet har nu redovisat ännu en rapport enligt DN och argumenterar där för en mer dynamisk svensk arbetsmarknad bl a med en förändrad las lagstiftning. Det är väldigt bra, hoppas nu bara att moderaterna och övriga allianspartier lyssnar på denna kloka ståndpunkt som det i dagsläget enbart är Centerpartiet som står upp för. Då kan vi i nästa mandatperiod kombinera en förbättrad a-kassa ( som ger individen inkomsttrygghet under omställning) och större flexibilitet för företagen så att man vågar anställa och att inte det alltid är ungdomarna som åker ut. LAS diskriminerar idag ungdomarna, det måste vi göra något åt!

Läkares ansvar - tar man det?

Idag redovisar DN en enkel studie av förskrivningsmönstret hos läkare av antibiotika. Utav 10 läkare är det 9 som inte följer de rekommendationer som finns utan i "onödan" förskriver antibiotika. Detta är mycket allvarligt. Om vi inte klarar av att bryta detta mönster med onödig förskrivning av antibiotika så kommer sjukvården snart att förlora sitt bästa vapen mot infektioner. Det kommer leda till att fler människor dör beroende på att inga medel finns att tillgå för att häva ett sjukdomsförlopp.

Vi har redan dessa problem, delvis genom att resistensen redan är stor på flera håll i världen, men problemet accelerar. Därför är det väldigt bra att DN nu synliggör detta bekymmer så att vi kan få en debatt. Jag tror också att man i respektive landsting måste börja göra mer noggrann uppföljning av hur och i vilken omfattning antibiotika förskrivs av olika doktorer för att sedan ta samtal med dem som förefaller ha för hög förskrivning. Problemet måste angripas på flera håll så att vi bromsar utvecklingen mot att antibiotikan blir oanvändbar.

I dessa EU valstider borde man nog fundera på om vi inte inom ramen för EU arbetet också måste vidta åtgärder gemensamt eftersom det är känt att i många andra eu länder finns en ännu mer överförskrivning av antibiotika.

lördag, maj 23, 2009

bra besked Anders om uttagsskatten

De senaste dagarna och bland annat i DN och på SR Kalmar har förts en diskussion om den sk uttagsskatten i kooperativ. Det är den enda beskattningsformen på de förmåner som den som är medägare till ett kooperativ tar ut i ersättning/förmån från kooperativet, om man inte uppbär lön. Nu har det då uppstått en diskussion om den negativa effekt detta har på just vindkraftskooperativen, som tar ut ersättningen för sin investering genom rabatt på elen man köper. Det är viktigt att den nytolkning som skatteverket nu gjort av lagen inte betyder att vi minskar fördelarna med att investera i vindkraft. Vi behöver en gräsrotsrörelse kring vindkraften vid sidan av de stora industriella investeringarna som görs. Därför är det bra att Anders Åkesson riksdagsman för Centerpartiet nu markerar att han är engagerad i frågan och att partiet arbetar på att hitta en ny lösning så snart som möjligt. Jobba hårt Anders - detta behöver lösas snarast!

Nu är det klart!! JA med stor majoritet

En historisk händelse har inträffat, Metodistkyrkans Årskonferens vågade säga, vi ska ompröva vårt sätt att vara kyrka, vi ska pröva en ny väg. Det blir en knagglig resa, med många samtal, utbrott, men också konstruktivt arbete. Det blir spännande år framöver fram till ett slutligt beslut 2011.

Nu gäller det.... vågar steget tas?

Strax inleds omröstningen om hur Metodistkyrkan ställer sig till avsiktsförklaringen om att tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet börja resan mot ett nytt kyrkosamfund. Det är en historisk händelse eftersom det vid ett JA blir inledningen av en ny resa, ett steg mot en ny kyrka som kan möta vår tids utmaningar och erbjuda vår tid sanningen om livet som blev proklamerad den första påskdagsmorgonen.

fredag, maj 22, 2009

På konferens i Limhamn

Är sedan i onsdagskväll på Metodistkyrkans årskonferens som i år hålls i Limhamn. Den stora frågan på årets konferens är "vägen vidare" uttryckt i frågan om Metodistkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet ska gå vidare i arbetet med att bilda en gemensam kyrka. Debatten rullar just nu och många goda inlägg görs.
Men det är intressant att notera hur svårt det är för en organisation att pröva och ompröva sin egen existens. Det finns massor med forskning som visar vilka krafter man släpper lös, när frågan om kraftiga förändringar eller total omprövning av en organisations existens görs. Rädsla, identitetslöshet, maktfrågor, det stora i historien och önskan att det ska upprepas allt detta och mer kommer upp hos den som är emot en förändring. Samtidigt som den som är för en förändring mer svärmar för möjligheter och förhoppningar och tilltro till utveckling i något nytt. Allt bottnar i vilket perspektiv man väljer att inta och vilken distans man kan ha till betydelsen av sin organisation.
Min tes är att vi som människor har för stor tilltro till organisationer och deras betydelse oavsett hur de fungerar. Vi behöver i högre grad våga släppa greppet och framförallt våga säga - detta funkar inte vi prövar en annan väg! Den slutsatsen behöver dessa tre kyrkor dra nu, det är dags att pröva en ny väg. Måtte det bli beslutet i morgon när konferenserna fattar beslutet.

Om du vill läsa mer från Metodistkyrkans konferens så kan du här läsa min goda vänner som också bloggar: Dalman Eek, Tänk själv,Pastorlasse i S:t Jakob,InPut

Nya jobb - tjänstesektorn växer!

Idag redovisar DN statistik för hur arbetsmarknaden utvecklats det senaste året. I detta finns goda nyheter. Omvandlingen av Sveriges ekonomi fortsätter och tjänstesektorn som ska ge nya jobb infriar förväntningarna. Jag tror det är viktigt att man i dessa tider när människor förlorar arbeten och har svårt att se var man ska finna ett nytt får en signal att det finns delar av arbetsmarknaden som fortsätter att växa.

Denna utveckling bör förstärkas, dels genom att vi ser till att det erbjuds utbildning för att fler människor ska kunna söka sig in i tjänstesektorn. Vidare bör man från regeringen tar fram fler vägar för att stimulera utvecklingen av tjänstesektorn, här finns utvecklingsmöjligheter.

Sedan kan det bara konstateras att Alliansregeringen genomförande av avdrag för hushållsnära tjänster är en viktig pusselbit för den positiva utvecklingen av tjänstesektorn. Ska bli spännande att se om vänsteroppositionen kommer att framhärda i sitt besked att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Det borde vara oklokt att med ett pennstreck underminera tusentals jobb som nu etablerats, men det kanske är ännu ett exempel på deras satsning på jobben!

torsdag, maj 21, 2009

Morgon vid Öresund

WOOWWW

Vaknade med en fantastisk utsikt över Öresund idag. Från mitt fönster kunde jag se solen lysa på Öresundsbron, det var fullständig bleke - oj vad vackert. Om du vill se hur det såg ut, ser du här:

onsdag, maj 20, 2009

Piratpartiet är som pastor jansson ....

I DN´s EU valskompass redovisas också piratpartiet. Man kan efter att man gjort testet se hur de olika partierna svarat. Om man då¨studerar piratpartiets svar på frågorna så framträder ett parti som inte har några bestämda åsikter mer än på ett par punkter, dels att avskaffa upphovsrätten och lagar om fildening (ingen överraskning) dels att Lissabonfördraget inte ska godkännas.
Det är verkligen en gissningslek för den som väljer piratpartiet i valet den 7/6, för vad man får för politik för den rösten har man egentligen ingen riktig aning om. Det borde krävas mer av ett parti som ställer upp i ett parlamentsval!

Klarade testet - c vann

DN har nu en liten hjälpreda för att man ska veta vad man bör rösta på i EU valet. Man har ställt 25 frågor till partierna som du som medborgare får svara på och sedan matchas man mot partiernas svar. Jag klarade testet.... dvs man rekommenderade mig att rösta på Centerpartiet....

Ta testet DU också och här se hur det går.

Förvånande nyheter i VT

Idag kan man läsa i Västerviks tidning att landstinget drar sig ur arbetet med att skapa ett gemensamt arkiv i Västervik. Det är förvånande ur många aspekter, dels är det så att nuvarande arkiv är inte funktionellt och när sjukhusbygget startar måste man ändå göra något. Vidare är det märkligt att detta inte hanterats i något politiskt sammanhang eftersom det finns tidigare beslut. Vi hade arbetsutskott igår och det hade varit mycket möjligt att då¨lyfta frågan, men det gjordes inte av styrelsens ordförande. Han har nu uppenbarligen övergått till att sköta frågorna vi media och pressmeddelanden. Bedrövligt!!

tisdag, maj 19, 2009

Avgiftschock

Idag har vi haft första diskussionen om majoritetens förslag till åtgärder inför 2010, för att få en balans i ekonomin. Vi har haft presskonferens som bla Barometern och Radio kalmar rapporterat om. Det har blivit mycket debatt kring avgifter. Jag och mina Allianskollegor inser att vi behöver nog göra avgiftsförändringar inför 2010. Men det förslag majoriteten lagt är helt utan logik och slår helt blint mellan olika patienter. När vi idag förordade en helhets översyn av avgifterna så att vi så gemensamt som möjligt skulle kunna ta ett beslut om förändringar in för 2010 så avvisades det med att vi inte är beredda att ta ansvar. Uttrycket orkar med används i den politiska retoriken. Jag menar att det är bedrövligt uttryck och machoartat, dvs det är lite coolt att utan underlag och aning om hur ett förslag slår genomföra. Före min del anser jag det mest aningslöst!

Men alla ni som läser får gärna förklara för mig det rimliga i att göra följande förändringar:
* besök i primärvården höjs med 50:- till 200 utan att man ändra besöksavgiften på¨sjukhuset. Vilket betyder att fler kommer frestas att hoppas över primärvården.... Dessutom är det så att primärvården har 200 000 läkarbesök per år, det är vår största verksamhet och slår direkt mot dem som besöker vården mest!
* Ortopediska skor mm det är hjälpmedel för människor som har svårt att gå bl a. Av dessa ska vi ta närmare 3,5 miljoner. Det berör sannolikt mellan 5500 och 10 000 människor. Vad är det rimliga att en så liten grupp individer ska bära en så stor andel av intäktsökningen i landstinget?
* Eller varför ska vi kräva av dem som har behov av hörappat ca 2000 pers ytterligare ca 1 miljon kronor?

Majoritetens förslag slår blint och det slår mot dem som redan är utsatta. Det hade varit bättre att göra en gemensam översyn av höjningarna och få ett avgiftssystem som är rimligt och logiskt!

lördag, maj 16, 2009

DN räknar som man vill!

Idag presenteras i DN motor en kalkyl för det man beskriver som etanolstödet - poängen i hela upplägget är att skapa en bild av att det är slöseri med pengar. Det må man tycka, men det borde åtminstone gå att kräva av en s k seriös tidning att man räknar seriöst och är korrekt i sin argumentation. I den kalkyl som redovisas i anslutning till artikeln hävdar man att sk skattebortfall är ett stöd. Det är förvisso sant att etanol har skatteförmån, jämfört med bensinen. Mot denn argumentation har jag följande invändningar:
1) Med detta resonemang skulle den lägre matmomsen betraktas som ett stöd till livsmedelsindustrin. Och då talar vi väldigt stora subventioner i så fall. För min del betraktar jag etanolens skatteförmån som en stimulans för att få medborgarna att välja ett mer miljövänlig alternativ, liksom matmomsens lägre nivå är att skapa möjlighet för alla familjer att lite bättre råd med bra mat. Med olika nivåer på skatt kan staten stimulera en för samhället önskvärd utveckling. Har det varit framgångsrikt = JA det finns inget annat land som har så många bilar med miljöklassning!
2) Om man nu vill driva denna tes bör man åtminstone räkna rätt! I kalkylen redovisas att den största delen av det man beskriver som skattebortfall är låginbladning i bensin (mer än 4 miljarder). Denna summa inkluderar man sedan när man räknar ut subventionen per etanolbil. Såvitt jag vet är låginblandningen något som används för bensinbilarna och har inget med etanoldrivna bilar att göra. Det skulle halvera den sk subventionen!
3) Sedan är det märkligt att läsa att DN konsekvent driver tesen att det är bensin och diesel som ska användas som bränsle allt annat är fel och ska förkastas. På annat sätt kan man inte tolka upplägget i artikeln när man hävdar att etanolens skatteförmån stoppat upp utvecklingen av mer driftsnåla bilar och använder etanol bilarna som exempel. Sanningen är ju den att parallellt med den positiva utvecklingen av etanolbilar har ju bilindustrin börjat få fram allt mer driftsnåla bilar som drivs av bensin och diesel. Det betyder ju att politiken är mer än lyckosam. Sedan kan man ju hålla med om att det vore önskvärt om även de etanoldrivna bilarnas förbrukning sjönk!

4) Alla teknikskiften kostar pengar, jag tror inte någon gör bedömningen att etanolen är det som löser problemen vi har med transporternas klimatpåverkan. Men det är en pusselbit i en större förändring. Utan etanolsatsning hade ännu mindre hänt på området och det kan jag inte ens tänka mig att DN förordar.

fredag, maj 15, 2009

Framgången för hushållsnära tjänster fortsätter

Nu redovisar skatteverket hur många som sökt avdrag för nyttjandet av hushållsnära tjänster. Det har jämfört med förra året fördubblats till nästan 100 000 personer. Det betyder att ett stort antal hushåll har fått en något enklare vardag där pusslet är lite lättare att få ihop. Och att i en tid av ökad arbetslöshet så har ett stort antal jobb skapats som annars aldrig hade funnits! Det är så politik gör skillnad!
Det blir intressant att höra om röd-gröna röran vill riva upp denna framgångsrika reform som bl Radio Kalmar berättar om. Men det vore ju i linje med deras jobbpolitik.... mot allt som kan skapa nya jobb och för allt som innebär mer bidrag och mer aktiviteter utanför arbetsmarknaden som inte ger jobb.

Bra JO anmälan!

I morse kablades det ut att på några universitetsorter har studenter blivit avstängda från det statligt ägda SUNET för att de av olika intressenter påstås medverka i fildelning. Avstängningen har skett helt utan domstolsprövning och utan någon möjlighet för de berörda att göra sin röst hörd. Det är rättsövergrepp!

Därför är det bra att Lena EK nu tar tag i detta och JO anmäler de berörda SUNET aktörerna enligt P3 nyheter. Så här får det inte gå till. Det är ett minimikrav att en korrekt rättslig prövning sker!

Så bra jobbat Lena - viktigt att du som ledande Centerparti företrädare står upp för integritet och öppenhet, men också för rättskyddet! Det är med dig som politisk företrädare vi kan visa att Piratpartiet inte behövs i EU parlamentet.

torsdag, maj 14, 2009

Majoritetens ansvar för sparbehovet!

I Barometern och andra tidningar börjar det nu skrivas om landstingets kommande besparingar. I det material vi nu fått från majoriteten och från landstingets ekonomienhet, så kan man utläsa intressanta saker. När man räknar på landstingets ekonomiskt situation 2010 och tar hänsyn till att inflationen sjunker (kostnadsutvecklingen är mycket låg) och att staten bidragit med mycket nya pengar (172 miljoner) så skulle landstinget fortfarande ha ett plusresultat 2010 på ca 25 miljoner. Men det bygger också på att de olika landstingets verksamheter skulle följa sin budget - det gör man inte. Prognosen för budgetunderskottet är just nu 74 miljoner och det betyder att istället för +25 så är det -49 miljoner.

Jag har skrivit om detta tidigare och vid en massa tillfällen kritiserat det faktum att under vänstermajoriteten har budgetunderskotten ökat, och hade de gjort något åt detta så hade besparingstrycket varit väldigt mycket mindre inför 2010. Majoritetens försök att skylla på andra avslöjas än en gång - man försöker ständigt dölja sitt ansvar och misslyckande. Men nu får de ta konsekvenserna av sitt agerande med som Barometern skriver - Sparchock!

mer pengar - återbäring

Nu förbereds ett bra beslut inom det Alliansledda Sveriges Kommuner och landsting. Förbundet har över åren byggt upp en stor förmögenhet. Vid senaste kongressen våren 2007 fick styrelsen i uppdrag att förbereda för en återbäring till medlemmarna (alla svergiges kommuner och landsting) på upp till en miljard kronor. Nu närmar det sig beslut, återbetalning ska ske under 2010.

Om det blir som det nu föreslås så kommer landstinget få tillbaka ca 13 miljoner och länets kommuner sammantaget ca 12,6 miljoner. Det blir en bra förstärkning under de tuffa ekonomiska tider som länets kommuner har. SKL´s styrelse fattar det slutliga beslutet i juni, men det finns väl inget parti i SKL som kan vara emot detta?!

onsdag, maj 13, 2009

hagelsvärm av åtgärder, men hur ser träffbilden ut?

Efter många om och men denna morgon har vänstermajoriteten lämnat ifrån sig sitt försök till ekonomiskt förslag. Det kan enklast beskrivas som en fortsättning på den hagelsvärm som landstingsdirektören redovisade för någon vecka sedan. Materialet är mycket svårt att överskåda, och se om det verkligen ger den effekt som är avsedd, nämligen att hålla landstingets ekonomi i balans. Det finns inte en enda summa angiven för olika åtgärder, när det avser verksamhetsförändringar. Vilket gör att för oss i opposition ökar ju svårigheterna radikalt att förstå konsekvensen av olika åtgärder.

Vi ska nu arbeta med detta material, men jag kan redan nu konstatera att det blir mycket svårt att till nästa tisdag har någon färdigt alternativ eller underlag för en överenskommelse mellan oss i Alliansen och majoriteten.

Men eftersom det är en ekonomisk hagelsvärm med avgiftshöjningar och verksamhetsförändringar så finns det många frågor att få svar på och det kan ju vara en början nästa tisdag.

tisdag, maj 12, 2009

Den goda regeringen!

Vi hör ju hela tiden gnället på att inte regeringen gör nog... det kan man kanske ha åsikter om. Men för landstinget i Kalmar län så har regeringen vidtagit åtgärder efter att vi tog budgeten förra året som innebär att vi inför 2010 har fått ca 172 miljoner!! Hur kan detta komma sig - jo följande:
* Sänkta arbetsgivaravg ca 30 miljoner
* Ökade statsbidrag 53 miljoner
* Ersättning för sänkta sjuksrivningstal 25 miljoner
* Statsbidrag läkemedel 38 miljoner
* Tillgänglighetsmiljarden 26 miljoner

Summa 172 miljoner

Det är ett stort ansvarstagande som regeringen har tagit!

Inga ekonomiska besked!

Idag skulle vi fått besked om vad majoriteten tänker göra för att hålla ordning på landstingets ekonomi. Vi skulle haft en inledande diskussion utifrån deras förslag.

Av detta blev inget - man är inte färdig eller rättare sagt överens. Det är mycket oroande. Dessutom ställer det oss i Allianspartierna i en situation där vi får ännu mindre möjlighet att föra resonemang i våra partigrupper och ute i länet. Det ökar inte precis möjligheterna att göra en bred uppgörelse. Majoriteten har haft landstingsdirektörens material i mer än en vecka, vi har ännu inget sett. När vi i förra mandatperioden gjorde stora besparingar fick majoritet och opposition underlagen samtidigt. Det är att skapa förutsättningar för breda uppgörelser!

Summa - chansen till en bred uppgörelse har minskat!

vårdval försenas

Idag har det bevisats det jag länge misstänkt - vårdvalet kommer inte vara i funktion den 1/1 2010. Vi är försent ute i vårt län. Vänstermajoritetens sabotage och stoppande av förberedelsearbetet under hela hösten får nu till effekt att invånarna i Kalmar län inte kan få nyttja de fördelar vårdvalet skapar ej heller kan nya aktörer starta sin verksamhet som det är tänkt.

Länsinvånarna märker av vänsterstyrets negativa effekter på fler och fler områden!

s video - virus?

Igår fick jag ett mail från till min landstingsmail. Men det gick inte fram till mig på ett korrekt sätt. Istället blev det stoppat av landstingets mailserver och jag fick meddelandet att jag fått ett mail med bilaga som sannolikt innehöll virus. Nyfiken som man är undrade jag ju vad detta kunde vara. Jo efter lite frågande visade det sig att man skickat mig en länk med till en you tube film skapad av länets socialdemokrater. Så det kloka och smarta virusskyddet i landstingets mailsystem hade uppenbarligen analyserat innehållet i filmen och insett att detta var virusliknande och inte borde spridas eftersom det kan skada tittaren..... Nu börjar jag förstå varför sossarnas budskap inte funkar - det är skadlig för Sverige såsom ett datavirus är skadligt för datorerna. Då är det ju naturligt att opinionssiffrorna går neråt!

söndag, maj 10, 2009

Annie invald - grattis

Yippi!! Annie Johansson är invald i partistyrelsen. Det är oerhört kul, hon är en av våra mest intressanta politiker och kommer betyda mycket för framtiden. Stort grattis! På något sätt är det symptomatiskt att vi nu har två företrädare från Värnamo i partistyrelsen. Värnamo och regionen runt omkring symboliserar så mycket av det vi som parti vill åstadkomma, småföretagande, entreprenörskapet, sveriges bästa integration och stor mångfald etc. Grattis Annie och Värnamo!

Vill du läsa hennes blogg hittar du den här!

Maud omvald!

Precis nu omvaldes Maud till partiordförande. Jag tror att hennes möjligen bästa tid ligger framför henne och för centerpartiet, men det blir samtidigt oerhört tuffa och utmanande år fram till valet 2010 och nästa stämma 2011. Det politiska landskapet i Sverige är mer svårtytt än på länge. Det finns stora möjligheter, men det är samtidigt oerhört svårt att veta om den politiska liberala väg vi valt kan bryta igenom den moderata mittstrategi och ibland helt oidelogiska/hållningslösa linje man följer under Reinfeldt. Deras val är opinionsmässigt framgångsrik men den behöver utmanas och kritisk granskas. Det kan Maud och det kan Centerpartiet nu, men hur långt det räcker opinionsmässigt återstår att se!

lördag, maj 09, 2009

Hanna Wagenius - integritetens fanbärare

Vi har nu en intensiv debatt om efterbörden till besluten om FRA besluten. En ung kvinna Hanna Wagenius argumenterar med en hetta och intensitet som jag inte sett sedan kärnkraftsdebatten. Det är oerhört utmanande och berörande. Hon ger uttryck för en ideologisk hetta och övertygelse som man inte så ofta ser. Det är stort och det är stort eftersom hon så konsekvent hävdar den enskildes integritet mot storebrors ögon. Hon är en av vakthundarna mot det Orwellska samhället, det behöver vi både som parti och land. Du kan läsa hennes blogg här, den är utmanande!

att vara på folkkongress

Expressens ledare idag tycker jag är intressant och ganska väl beskriver upplevelsen av att vara på stämman. Det är stor spännvidd i debatten, det är väldigt många olika vinklar och perspektiv som hanteras. Det finns både i expressens ledare och i debatten en antydan om att det numera bara handlar om att bekräfta partiledningens beslut. Det tycker inte jag! Och om det ska beskrivas så så är det ingen skillnad mot hur det varit. På alla de stämmor som jag varit på sedan slutet av 70-talet (dock inte alla) så har partiledningen alltid styrt upplägget och kontrollerat utvecklingen. Det blir dessutom alltid tydligare när vi är i regeringsställning.
Detta är en folkkongress i bästa mening, dvs företrädare från hela landet som har åsikter, värderingar och förhoppningar som man använder för att putsa och förändra partiets utveckling. Fantastiskt!

Sedan instämmer jag i expressen ledarens kritik ang ändrade placeringsregler för AP fonderna - det är inte en åsikt från det Mauderna centerpartiet, det är 70-tal och helt oideologiskt!

fredag, maj 08, 2009

2000-tal och lite rester av 70-talet visades upp

Vi har i eftermiddag hanterat frågor om jobb och företagande vilket redovisas i bl a Barometern och SvD. Ett ambitiöst och offensivt program har antagits. Det innebär bl a att vi öppnar för en omgörning av arbetsmarknadsreglerna så att vi både får en tryggare omställning för den som drabbas av arbetslöshet, samtidigt som vi får en mer dynamisk arbetsmarknad med en mini LAS. Jag tror att det är rätt väg att gå, men det förutsätter att både trygghet skapas för löntagare och enklare regler för företagen - då kan detta bli bra. Denna förändring har blivit bra i Danmark där man har lägre arbetslöshet och då särskilt för ungdomar. Den som blir arbetslös har en bra ersättning och väntar oftast kortare tid på ett nytt jobb. Det är det som kallas dynamik.

Men i programmet fanns några skönhetsfläckar och det är frågan om kapitalförsörjning för företagen. Det är ett problem, men det ska inte lösas med pensionsmedel. Nu beslutades att partiet ska verka för att skriva om placeringsreglerna för AP fonderna så att de kan placera mer i onoterade aktier - ta större risker - och att man ska skapa regionala riskkapitalbolag som samlar upp pengar från kommuner och landstinsgs pensionssparande. Det fel ur två vinklar:
1) Vi ska inte ha ett större offentligt ägande av företag - man ska inte stå för riskkapitalbehoven.
2) Detta är att öka risktagande med pensionspengar och det är inte bra alls!!

Jag kan lova att vi kommer inte från Centerpartiet i Kalmar län bidra till att använda KLP (vårt gemensamma pensionskapitalbolag i länet) för något sådant riskkapitalbolag, från Kalmar ombuden yrkade vi samfällt avslag på dessa förslag.

Dessutom är detta ju lite 70-tal att staten och det offentliga ska bistå med riskkapital, det måste lösas på andra sätt!!

SEGER!

01.30, segrade vi! Då voterade vi med knapp majoritet igenom det enda rätta ställningstagandet - vård ska ges till gömda och papperslösa efter behov, inte utifrån deras relation till svenska staten och den reglerade invandringen. Det var en seger för centerpartiets grundvärdering - alla människors lika värde. DN beskriver processen och debatten på ett bra sätt här.

På morgonen förtjänade det ett litet pressmeddelande med följande innehåll:
P R E S S M E D D E L A N D E

Lika vård till gömda och papperslösa flyktingar!

– Äntligen tar Centerpartiet det enda rätta beslutet och tar tydlig ställning för att sjukvård ska ses som en mänsklig rättighet och ges efter behov, även till gömda flyktingar och sådana som är s k papperslösa säger Christer Jonsson landstingsråd (c). Det var sent natten till fredagen som Centerstämman tog beslutet efter en votering.

– Det är bra att partiet nu utifrån sina grundläggande värderingar om alla människors lika värde blir tydliga i denna moraliskt och etiskt viktiga fråga menar Christer Jonsson. Jag förutsätter att detta nu kommer att styra partiets agerande i riksdag och regering. Vi har med detta beslut blivit mycket tydligare i vad partiet tycker och det är skönt avslutar Christer Jonsson.

torsdag, maj 07, 2009

vård för pparslösa och gömda

Just nu pågår en intensiv debatt kring hur vi ska hantera frågan om sjukvård för gömda och papperslösa. Jag måste säga/skriva att en del av mina vänner i riksdagsgruppen bedriver en underlig debatt där man gör detta till en juridisk fråga istället för en mänsklig rättighet. Att på allvar hävda att människor skulle söka sig till sverige, gömma sig för att få billig, men bra sjukvård, är ju bara nonsens. Det är att dribbla med korten när man hävdar att detta står i motsats till vår reglerade invandring. Det är inte sant, det är i stället en principiellt viktig ideologisk fråga! Då finns bara ett svar - sjukvård ska ges!

demokrati i arbete

För att förbereda stämmans arbete har vi i eftermiddag arbetet i kommittéer som behandlat de olika områden vi ska fatta beslut om. Jag har deltagit i kommittéen som hanterar Förnyad välfärd. Det är ett bra program, med många möjligheter och bra idéer. Men vi har försökt göra det bättre. 60 personer, oräkneliga antal olika förslag till förbättringar och förändringar av programmet, det är demokrati i arbete. Vi formar idéer och förslag som under kommande år ska bli synliga i det svenska samhället - kul! Jag fick igenom en del av de förslag vi hade arbetat fram hemma i länet, bl a att vi ska se till att den som är beroende av LSS och hemtjänst i högre grad ska få bestämma över innehållet i den hjälp och stöd man får. Vidare lanserar vi en spännande idé om införa lex maria - lex sarah system även i skolan för att utveckla lärandet och ansvarstagande för hur skolan fungerar i vardagen. Modellen från sjukvården kan här tjäna som en bra modell för en mer elevsäkerskola!

dansande inledning

Sitter nu på stämmans inledning. Inleds med knätofs dans och man tänker å så traditionellt, sedan kommer det plötsligt in ett gäng streetdansare, och plötsligt dansar man både gammeldans och street till samma musik och sedan smälter de ihop och andsar tillsammans.
En kul illustration av hur gammalt och nytt, tradition och förnyelse kan smälta samman - det är centerpartiets förnyelse i ett nötskal.

bättre järnväg

Nu kan man läsa i Barometern hur det långa gemensamma politiska arbete i sydost för bättre järnväg emmaboda - karlskrona och Alliansregeringens beslut om en stor närtidssatsning på¨infrastruktur börjar ge resultat! Underbart! Jag ser fram mot premiärturen 2012-2013.

PÅ väg till stämma

I buss på väg till Örebro och centerstämma. Debattlusten ligger i luften och åsikter och förslag gås igenom som slutförberedelse. Kul!

Mindre kul är det att läsa Börje Hörnlunds debattartikel i DN. Den genomsyras av en inställning - det var bättre förr - mentalitet så att det är närmast skrattretande. Under Olof Johanssons tid var vi på väg att bli ett stödparti till socialdemokraterna och säkra deras maktinnehav. Jag förstår varför den perioden hyllas i s-tidningar. Men det ju tveksamt om det kan vara centerpartiets roll i svensk politik. Den ideologiska utveckling partiet har genomgått sedan 2000 har varit väl diskuterad och förankrad i partistämmorna och genom breda remisser. Den förändringen har inneburit att vi lämnat bakom oss resterna av 70-talets sista ideologiska rester som var föga anpassade för 2000-talets politiska miljö och utmaningar.
Jag förstår inte varför inte Herr Hörnlund blev stämmoombud och deltagit tidigare och deltar nu i stämmodebatten, det är där frågorna avgörs. Att skriva på dn debatt för att än en gång få lite medialt ljus på sig är inte att bidra till partiets utveckling eller dess demokratiska process, det är bara sorgligt!

Mångfaldens Nybro

Igår var jag på besök i Nybro och besökte dels den offentliga hälsocentralen och dels prima läkarhus som drivs av en läkare som egen verksamhet. För några få år sedan var problemen med läkarbemanning mycket stora i Nybro. Efter alliansens beslut sommaren 2006 så har Nybro gått från en enfald till mångfald, från en sårbar primärvård till en mer robust situation med flera aktörer. Nu svarar landstingets hälsocentral för ungefär hälften och de privata aktörerna för ungefär hälften av primärvården. Borta är den tid då hyrläkarna var det vanliga, nu är det kontinuitet. En ytterligare pluspost för personalen vid landstingets vårdcentral är att man för att klara konkurrensen fått lokalerna upprustade och moderniserade. Det har blivit väldigt fint och mycket mer praktiskt.

Så den som är orolig för vad det innebär att få fler privata aktörer i primärvården bör åka till Nybro, där visar det hur bra det kan bli för medborgarna. Skönt!

tisdag, maj 05, 2009

Hygien för patienternas skull

Idag är det en internationell dag där WHO vill öka fokusen på hygien i vården. Det är bra. Landstingsdirektören m fl i vårt län hade en bra debattartikel i flera läntidningar bl a Barometern med anledning av detta. Detta är ett jätteviktigt område eftersom vi i vården genom slarv ger patienter olika infektioner som skapar lidande och onödigt långa vårdtider.

När vi från SKL var på besök i Kanada förra sommaren möttes vi av automater för att sprita händerna i alla entréer till sjukhusen. Det var för besökare - alla - att tvätta sig i både när man kom och gick. Bra! När får vi se något liknande vid svenska sjukhus? Det skulle göra rent faktisk nytta, men det skulle också vara en viktig symbolisk handling. De vårdrelaterade infektionerna kostar landstinget varje år över 100 miljoner, det är därför också en ekonomisk fråga!

apoteksutveckling fortsätter

Idag har viktiga besked kommit när det gäller försäljningen av apotek. Man har valt en väldigt bra lösning som innebär både ökad konkurrens och möjlighet för farmaceuter att bli butiksägare. mycket roligt. Barometern skriver om det här. Med anledning av detta har jag skickat ut följande lilla pressmeddelande:


Pressmeddelande ang nya apoteksägare – en satsning på fler små företag

- Idag kom ett efterlängtat besked, det skapar möjlighet för farmaceuter runt om i landet och i vårt län att driva sitt apotek. Jag är mycket nöjd med att man nu tydligt ger möjlighet för mindre företag att köpa mindre grupper av apotek och att man skapar förutsättningar för ett ”Apoteks-ica”. Det kommer ge länet fler apotek med bättre öppettider och olika typer av kompletterande service, säger Christer Jonsson landstingsråd (c) med anledning av besked som givits idag.

Det är ett 20-tal apotek i länet som får nya ägare och det kommer vara till gagn för utvecklingen av apoteksservicen. Jag hoppas nu att det finns farmaceuter i vårt län som har möjlighet att bli företagare och butiksägare så att vi får en ytterligare utveckling av apoteksverksamheten i länet avslutar Christer Jonsson (c)

måndag, maj 04, 2009

Lublins medborgarförslag

Idag ska det ha kommit in ett medborgarförslag från den kände ölänningen Per Lublin. Han föreslår att landstingsfullmäktige inte ska äta på landstingets bekostnad när man har sammanträde. Det kan ju vara en idé.

I förra veckan hade vi fullmäktige på öland och då närvarade Per Lublin. Vid kaffepausen för fullmäktiges ledamöter sågs nämnda person delta i kaffedrickandet på lf´s bekostnad, det är svårt att leva som man tycker för oss alla, det verkar gälla även i detta fall...

Jönssons hagelskur

Idag har vi fått en kort och väldigt översiktlig redovisning av landstingsdirektörens förslagslista till besparingsåtgärder. Den kan enklast beskrivas som en hagelskur med väldigt fint hagel, dvs massor med åtgärder men väldigt svårt att förstå hur de slår och vilka konsekvenser de får. Dessutom saknas en sammanfattande helhetsbild av vad de olika förslagen till åtgärder kan ge. För mig är det viktigt att inte släppa ner landstinget i det ekonomiska moras som det tidigare befunnit sig i, men samtidigt är det oerhört viktigt att de eventuella åtgärder som vidtas inte försämrar tillgängligheten till vården och förlänger vårdköerna. Då har vi sparat på ett sätt som inte är ok.

Min undran efter dagens föredragning är räcker detta som ekonomisk strategi, eller till och med är det en strategi?

Majoriteten gick...

På förra veckans landstingsfullmäktige hävdade företrädare för majoriteten att idag när landstingsdirektören skulle presentera sina besparingsförslag så skulle vi från alliansen inte orka med att höra dem utan resa oss och gå. Vad var det då som hände idag.... jo majoriteten reste sig och gick.... Dock återupptog vi samtalen och det är tuffa tider som gäller framöver som det nu trots allt verkar som om vänstermajoriten förstått. Men nu återstår att se vad de lägger fram för förslag nästa vecka som de önskar komma överens om. Det vet vi inte än.

Om vi skulle hantera denna situation som den dåvarande vänsteroppositionen gjorde när vi lade fram strukturförslagen 2003 så ska vi begära ordförandens avgång och underkänna allt arbete. Så seriösa var socialdemokraterna och vänstern förra perioden när det begav sig. Det är inte vad vi tänker oss att sänka debatten till men vi förväntar oss att man har ett förslag som står i proportion till den ekonomi landstinget har. Det vet vi inte än!

söndag, maj 03, 2009

politik för framtiden`?

I kväll har vi varit samlade ca 25 ombud till Centerpartiets stämma som startar i Örebro på torsdag. Det ska bli intensiva och spännande dagar då partiets positioner för kommande år ska bestämmas.
Det kommer säker bli mycket diskussioner kring det nya välfärdsprogrammet och förslag kring en uthållig ekonomi som bl a innehåller förslag till hur vi ska kunna skapa en ny trygg men mer dynamisk arbetsmarknad.

Flera av de frågor som vi drivit från länetfår stöd i partistyrelsens förslag, exempelvis att man ska tillåta gårdsförsäljning av öl och vin som man producerat där, eller att det ska bli lättare för den som vill leverera in el i elnätet ska kunna göra det utan extrema avgifter.

Vi kommer från länet bl a driva frågan om att vid ungdomsbrottslighet införa en utredningsgaranti så att det inte från en anmälan får dröja längre än 30 dagar innan frågan når domstol för avgörande. Vi tror att det är jätteviktigt att samhället blir snabbar på att reagera. Ska vi ha 30 dagars vårdgaranti inom barn och ungdomspsykiatrin av skälet att man behöver ge stöd snabbt så behöver också en ungdom som är anklagad för brott snabbt få möta rättsväsendet så att frågan blir avgjord och stöd kan ges så att man inte dras in ännu djupare i ett brottsligt mönster.

Det blir intensiva dagar, och jag kommer skriva om dem regelbundet! Välkommen att läsa!

fredag, maj 01, 2009

Vår på öland


Vi har en tradition i familjen, det är att om det bara går vara på Öland 1:a maj för att se alla vårblommor och få vårlust. Det är fantastiskt. Så även i år. Vi har idag fått se massor av vitsippor, gulsippor, gullvivor, en och annan orkidé, snok, huggorm, harar och lyssna till näktergal mm.
Nedan lite bilder från dagens upplevelser: