onsdag, maj 27, 2009

M aktens svar...

I förra veckan lämnade vi från Allianspartierna in ett antal frågor kring majoritetens förslag till besparingar och avgiftshöjningar. Idag på morgonen fick vi svaren. Det är ett maktens svar där man inte ens försöker ge intryck av att man försöker bygga en gemensam grund för de fortsatta ekonomiska åtgärderna eller seriöst svara på frågorna. Någon kan ju undra om vårt material var seriöst med 18 punkter med frågor? Nedan kan läsaren döma själv, men alla frågorna har relevans på de förslag som lagts och merparten av frågorna beror på de otydligheter och flummigheter som finns i majoritetens förslag. Läs och döm själv (svaren i kursiverad stil):

Frågeställningar till majoriteten med anledning av förslag till ekonomiska åtgärder


Frågeställningar som behöver besvaras nu eller senare:

1) Vilka besparingar beräknas programmet ge 2011 och 2012 och hur påverkas resultatmålet för landstinget?
Programmet beräknas ge 50-70mkr, resultatmålet för landstinget kommer framgå av landstingsplan 2010-2012 som antas av landstingsfullmäktige i november.

2)Särskilda ålderpensioneringarna är av stor betydelse, men hur mycket medel måste avsättas 2009, 2010, 2011 för att finansiera detta och hur mycket i sänkta kostnader beräknas det ge?
Vi har redan i bokslutet 2008 avsatt 62 miljoner för 88 avtalspensioneringar under 2009. Resultatpåverkan 2009 samt 2010 är 22 miljoner för respektive år.

3)Vad avses att ske med de återstående 30 miljonerna (ca 7 miljoner) i anslutning till översynen av FOU verksamheten?
Som planerat enligt gällande regelverk.

4)Avgiftshöjningar på hälsoförebyggande kan leda till starkt negativa konsekvenser i form av att man inte kommer till undersökningen. Hur ska man säkerställa att deltagandet i screening inte minskar.
Genom aktiv information som tidigare.

5)Vad är idén med att använda olika nivåer för när man är barn och har fri sjukvård?
Alla hjälpmedel ingår inte i den fria barnsjukvården.

6)Hur ser den tänkta avgiftslogiken ut mellan olika former av besök, dvs sjukvårdande behandling, primärvård, specialist med eller utan remiss, jourtid etc. Förslaget ändrar relationerna mellan dessa delar och vad får det för möjliga konsekvenser?
Målet är att bibehålla samma relationer mellan olika nivåer liksom tidigare, långsiktiga konsekvenser måste alltid följas upp.

7)Hur många är berörda av avskaffande av högkostnadsskyddet för slutenvård, somatiskt respektive psykiatri, är det möjligt att göra en differentiering av dessa grupper?
Det är ett mindre antal patienter som berörs, det är viktigt med ett enkelt regelverk.
8)Höjningarna inom ortopediska skor är stor i dess olika delar! Hur många berörs, hur ofta är man i behov av att nyttjas dessa tjänster? Vi efterfrågar en fallbeskrivning av några vanliga patienter och deras behov av att nyttja dessa hjälpmedel.
Lika många berörs som tidigare.

9)Vad är avsikten med skrivningen om samordningsförbundet? Finns inget förslag i texten och därför väldigt svårt att förhålla sig till.
I samtal med medlemmarna måste ambitionsnivån sättas.

10)Utebliven uppräkning för KLT kan vara ok, men har det ställt någon fråga eller skapats någon klarhet i var eventuell besparingar kan ske om inte pengarna räcker.
Information har tidigt lämnats till KLT:s ledning om utebliven uppräkning, det är KLT:s styrelse uppgift att belysa olika konsekvenser.

11)Kraven på tandvårdsförvaltningen är tuffa, bygger förslaget på oförändrat antal kliniker och nuvarande avgifter eller ska något av dessa förändras?
Nej, nuvarande kliniker och avgifter ligger fast.

12)Minskning av hyrläkarkostnader är önskvärt, men ska uppdraget tolkas som att det även får ske till priset av minskad tillgänglighet?
Nej, vi överger aldrig målet att ha den bästa tillgängligheten i Sverige.

13)En optimerad schemaläggning är angeläget, men vad är den viktiga avvägningen? Prioriteras önskad sysselsättningsgrad eller sänkta lönekostnader?
Vi är inte beredda att sänka lönerna.

14)Vad avser specialistmottagningar och filialmottagningar undrar vi vilka principer som ska styra en eventuell förändring? Kommer tillgänglighet och klimatsmarta lösningar att vägas in i förslaget?
Ja.

15)Översyn jourverksamhet förefaller angeläget, men uppdraget är här formulerat utan fokus på verksamhet. Vilka verksamheters jourer är det som ska ses över och var är det kostnaderna ökat så mycket att de bör följas upp?
En generell jouröversyn ska göras, direktiv för denna måste arbetas fram.

16)Innebär ställningstagandet om familjecentraler att alla pågående samtal avbryts?
Nej.

17)Mödravården är en idag decentraliserad verksamhet med mycken samverkan på de olika orterna. Är tillgänglighet och samverkan något som ska vägas in i utredningen, med tanke på att det inte nämns i uppdraget?
Ja.

18)Föreningsanslagen förefaller att de ska ses över två gånger, vad är avsikten? Hur mycket ska de sänkas?
Avseende stödet till Regionförbundet gäller föreslagna förändringar. Föreningsanslag därutöver ska ses över i samverkan med organisationerna.

Den som tycker detta är seriösa svar får gärna höra av sig!

Inga kommentarer: