lördag, november 28, 2009

Har de andra för hög skatt?

I veckan har vi haft budgetfullmäktige i landstinget och en av de frågor vi hanterat är skattesatsen. Landstinget i Kalmar län har idag den 3:e lägsta landstingsskatten i landet, det är enbart Halland och Östergötland som har lägre. Kalmar län har bland den lägsta medelskattekraften i landet och skulle man använda denna faktor som utgångspunkt så borde Kalmar län kanske ha 30-40 öre högre skatt. Men det har vi inte och det är bra.

Jag tror att skattenivån i länet kan hållas på denna låga nivå dels beroende på att skatteutjämningsystemet fungerar bra både vad gäller inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. De senaste åren har länet gått från att vara bidragsgivare till kostnadsutjämningssystemt till att erhålla stöd från systemet. Det är bra! Men den andra sidan är att produktiviteten i sjukvården i Kalmar län är hög, dvs vi får ut mycket vård för varje insatt skattekrona. I nyligen publicerad statistik i öppna jämförelser visar det sig att länet har upp till 10% högre produktivitet jämfört med snittet. Det är till gagn för skattebetalarna i länet.

Men kan inte andra landsting göras samma sak? Jo det kan man! Den strukturförändring alliansmajoriteten genomförde förra mandatperioden med ett enigt fullmäktige som stöd tillsammans med ett envist vardagligt arbete sedan dess ger resultat. Vi kommer nu se en våg att skattediskussioner runt om i landet där man hävdar att det går inte att göra något åt kostnaderna. De senaste 6 åren i Kalmar län visar på motsatsen. I många landsting borde fokus vara på produktivitetshöjningar inte renodlade kostnadsförändringar. Sett till statistiken är det mycket som talar för att många landsting har en högre skatt än nödvändigt och när man ser till öppna jämförelser så är det många röda landsting som ligger sämst till vad gäller kostnad för vården och produktiviteten. Det behöver vi som Alliansföreträdare uppmärksamma medborgarna på!

Inga kommentarer: