måndag, juni 01, 2009

Nu tas osthyveln fram!

Landstingets budgetprocess ser i år lite annorlunda ut. Det betyder att vi nu inte fattar beslut om plan och budget vid juni mötet utan i november. Detta sker på initiativ av vänstermajoriteten. Men det vi däremot fattar beslut om och det som debatt går hög om är ett stort antal åtgärder och utredningsuppdrag. Vänstermajoriten har tidigare och så även nu mångordigt skrutet om att man satsar på varje dag lite bättre, nu ska det vara slut med osthyvlandet och struktursparandet. Men när vi nu ser förslagen visar det sig att man valt ta leta reda på den största osthyvel som tänkas kan och ska hyvla ner i stort alla verksamheter i landstinget. Detta döljs bakom det som kallas sänkt kostnadsutveckling, och den beräknas motsvara närmare 90 miljoner i tänkta sänkta kostnader, en stor del av detta hamnar i sjukvården. Men det påverkar också kulturen i länet, järnvägstrafiken, hälsofrämjande arbetet osv.

Vi har från Alliansen accepterat förslagen om att man ska försöka sänka kostnadsutvecklingen i landstingets verksamhet, men det är på något sätt bedrövligt att man från majoriteten vägrar erkänna och berätta vad det är man gör. De åtgärder de nu föreslagit riskerar att försämra tillgängligheten till vården, begränsa utbudet runt om i länet. De många små stegen dolda i en osthyvel riskerar leda till en ganska stor strukturomvandling även om det inte benämns så.

Under sommaren och hösten ska nu landstingsdirektören och hans medarbetare göra ett stort antal utredningar för att se om man kan spara pengar. Vi har från Allianspartierna varit för att man som vi beskrivit det ”vänder på alla stenar”. Tyvärr blev det inte riktigt så. Vänstermajoriteten har inte tillåtit oss i Allianspartierna att ta del av alla de förslag till utredningar och förändringar som förvaltningarna hade skisserat. Så vi vet inte om det bland dessa fanns fler förslag som borde ha övervägts. Vi kan bara konstatera att budgetprocessen denna gång är mindre öppen och mer räddhågad än när vi hade ansvaret för struktursparet. Då var det så att ledningsbolaget att presenterade sina förslag samtidigt både för majoritet och opposition och hela materialet blev offentligt. Det utlöste en jättedebatt i länet och massor av olika aktiviteter. Den öppenheten och demokratiska processen vågade inte vänstermajoriteten stå för denna gång, istället är det snäva valtaktiska överväganden som styrt arbetet. Det kan vi bara beklaga.

Under hösten när utredningarna om mödravård, specialistmottagningar, filialmottagningar mm blir färdiga får vi granska dessa och värdera om de är användbara. Men eftersom majoriteten uppenbarligen inte har något intresse för en bred demokratisk debatt vilar ansvaret tungt på oss i Allianspartierna att genom insändare, möten och allehanda aktiviteter se till att länets medborgare är medvetna om vad som sker och därigenom gör det möjligt för dem att påverka vilka beslut som landstingsfullmäktige tar i november. Vi har en intensiv höst framför oss!

Inga kommentarer: