måndag, januari 14, 2013

Olika skatter ingen väg framåt!

I fredags/lördags publicerade jag tillsammans med Hans Dalgren nedanstående debattartikel på Svd Brännpunkt, ett inlägg i den pågående idedebatten!Förslaget till nytt idéprogram för centerpartiet har den senaste tiden debatterats intensivt och särskilt då en del av de mer udda förslagen. Vi menar dock att den debatten delvis skymmer en betydligt mer angelägen diskussion att föra. I idéprogrammet lyfter man fram betydelsen av decentralisering och att ge varje medborgare mer självbestämmande och också stärka beslutsmakten lokalt och regionalt. Det är bra! Men det finns ett bekymmer och det är när man sedan säger att det ska ske utifrån federalismens principer och att man därför vill skapa möjlighet för regional lagstiftning och rätt för regioner att i praktiken etablera egna skattebaser. Nationen ska med det synsättet inte garantera likvärdigheten i landet utan de regionala förutsättningarna ska få slå igenom. Vi tror att det är fel väg att gå!
På samma sätt som vi som samhälle har ett ansvar för att när vi var och en drabbas av bekymmer ska ha rätt till gemensamt finansierad välfärd, så menar vi att den principen också gäller mellan starka och svaga regioner i landet. Vilket är något som centerpartiet hårt drivit i alla år exempelvis genom aktivt arbete för den sk kommunala skatteutjämningen. Om man fullföljer förslaget från programgruppen så leder det i förlängningen till att förutsättningarna för en skatteutjämning försvinner och därmed som vi ser det likvärdiga förutsättningar i landet.
När väljare tillfrågas om vilken fråga i politiken som de tycker är viktigast hamnar oftast välfärden på första plats. Detta avspeglas inte såsom det behöver i förslaget till idéprogram. Vi är övertygade om att Centerpartiet som vill skapa förutsättningar för rätten att bo och leva i hela landet ska vara de första försvararna för rätten till likvärdig välfärd i hela landet och det måste vara styrande för hur vi vill arbeta med decentralisering av beslut i framtiden. Vårt fokus för decentralisering bör därför vara mindre detaljregleringar av olika samhällsområden och genomdrivandet av en regionalisering av Sverige vilket idagsläget i praktiken förhindras av Moderaterna.
Välfärden står inför stora utmaningar, som har utretts i omgångar men utan konkreta politiska förslag på lösningar. Något som dock Centerpartiets välfärdsgrupp har i uppdrag att lämna förslag på och dessa skall presenteras inom kort. De som drabbas hårdast av en välfärd som inte är finansierad fullt ut är förstås de som är i störst behov av dess resurser.
I förhållande till de flesta andra länder, har Sverige ett gynnsamt läge. Ökningen av antalet äldre är inte lika snabb även om den kommer att få stora effekter även hos oss. I dag går det tre människor i yrkesverksam ålder på en pensionär. År 2025 räknar vi med att förhållandet är två till ett. Det är dock stora regional skillnader mellan landsbygd och stad. Till landsbygdens klara nackdel. I idéprogrammet finns en diskussion om regionala skattebaser vilket vi menar skulle utmana vår förmåga att ge vård efter behov och därmed en radikal utmaning för att skapa likvärdighet. Vi menar därför att dessa skrivningar inte svarar upp emot de utmaningar som välfärden står inför..
Centerpartiets linje för framtiden bör vara rätten till likvärdig kvalitet på välfärd i hela landet en federalisering och regionalisering av skattebaser skulle underminera den rätten därför bör dessa förslag avisas. Istället behöver vi förstärka skrivningarna om välfärdens betydelse och kvalitet liksom utmaningen att gemensamt finansiera den för framtiden!

Inga kommentarer: