fredag, mars 23, 2012

Nu krävs det svar!

 
Idag har vi gemensamt från gruppledarna i Allianspartierna gjort nedanstående begäran för att få tillräcklig information om bristerna i KLTs redovisning.


Allianspartierna ställer nu krav på rejäl genomlysning av KLT:s ekonomiska bekymmer och bristfälliga styrning. För att säkerställa att viktiga frågor blir belysta och klargjorda har Allianspartierna idag lämnat in en begäran om svar på ett antal viktiga frågor. För att återställa förtroendet är det nu viktigt med öppenhet och tydlighet.
 
Under den gångna veckan har det framkommit att Kalmar läns trafik AB under 2011 inte haft en fungerande ekonomisk uppföljning och har till landsting och kommuner i länet därför redovisat ett felaktigt resultat för 2011. Landstinget har sedan årsskiftet det fulla och ensamma ansvaret för kollektivtrafiken i länet. De brister som nu avslöjats riskerar att underminera ekonomin i landstinget och förstärka de underskott som redan tidigare finns i flera av landstingets förvaltningar.
 
Därför ställer vi idag följande frågor:
 
1. I vilka delar av verksamheten har underskotten uppkommit? Vad är intäktsavvikelser och vad är kostnadsavvikelser i jämförelse med budget?  Vi förväntar oss en fullständig redovisning, inkluderande hur stora avvikelserna är i relation till budget.
2. Vad beror bristerna i redovisningen på? Vilka är orsakerna till att underskotten inte upptäckts under året? Hur ser systemet för internkontroll ut? I vilka avseenden har det inte fungerat?
3. På vilket sätt har KLT:s styrelse under året fortlöpande informerats om den ekonomiska utvecklingen, budgetavvikelserna och om det slutliga bokslutet?
4. Hur stor andel av det redovisade underskottet på 51 miljoner kronor för 2011 är ej beaktat i verksamhet och budget för 2012?
5. Hur stora förändringar i KLT:s verksamheter krävs för att under 2012 åstadkomma ett balanserat resultat, om det extraordinära underskottet om 19 miljoner ska återställas?
6. I redovisningarna för de planerade utökningarna av trafikverksamheten har det uttalade intäktsmålet varit ca 50 %. Enligt de uppgifter vi fått är biljettfinansieringen för 2011 nere i 36 %. Vilka konsekvenser har denna skillnad i intäktsfinansiering för framtida trafikutveckling? Hur mycket behöver biljettpriserna höjas med för att uppnå en 50% finansiering?
 
Vi förväntar oss en fullständig redovisning över svaren på våra frågeställningar vid kommande veckas arbetsutskott och landstingsstyrelse!

Läs barometern, Västervikstidning

Inga kommentarer: