fredag, mars 30, 2012

Det är gott att få välja!

I veckan har den nya myndigheten för vårdanalys presenterat två intressanta rapporter, där den ena handlar om hur patienter upplever och definierar kvalitet i primärvården och den andra analyserar effekter av valfrihet i vården. Det är två rapporter som kan bilda underlag för fortsatt utveckling av sjukvården och hur vi nyttjar valmöjligheter för att förstärka kvalitetsutvecklingen i vården.Det finns några saker som är särskilt intressanta:

Patienter uppfattar att valfrihet i vården är positivt och en majoritet av svenska patienter vill själva välja utförare inom primärvården. Resultat pekar även på att patienterna vill vara delaktiga vid val av behandlingsalternativ.
 Summan av detta är att genomförandet av vårdvalet har tagits emot positivt av medborgarna och är något som man slår vakt om. Vilket betyder att det röda gänget som vill minska eller avskaffa patienternas självbestämmande bör betänka sig - de har inte medborgarna med sig. För mig som Centerpartist är det skönt att vår ideologiskt betingade ide om självbestämmande så tydligt har en förankring hos medborgarna.

Patienters val av vårdgivare baseras i hög utsträckning på geografisk närhet till vårdgivaren, vårdgivarens rykte samt den tillgänglighet, kontinuitet och personalkompetens som erbjuds av vårdgivaren.
 Möjligheten att kunna välja en vårdgivare som ligger nära hemmet eller jobbet uppskattas av patienter. Att som patient kunna premiera den vårdgivare som man upplever erbjuder bra bemötande, hög kompetens och tillgänglighet är värdefullt. Men det är också viktigt att förstärka patienternas möjlighet att värdera andra kvaliteter hos vårdgivare.
  
Även om det inte går att peka på några tydliga kvalitetsförbättringar till följd av vårdvalet, går det att påvisa en ökad patientnöjdhet.
 Höjd medicinsk kvalitet är naturligtvis önskvärt men är inte ett huvudsakligt syfte med vårdval. Att patientnöjdheten har ökat bör dock ses som en viktig kvalitetsförbättring.
  
Patienterna har fått kortare avstånd till vårdcentralen
 Ökad tillgänglighet i primärvården var ett av målen vid införandet av vårdval. Resultatet ska därför ses som ett kvitto på att reformen gett önskvärd effekt.

Endast två nyetableringar har skett i glesbygdskommunerna.
  
Trots att vårdvalsreformens goda resultat, går det inte att sticka under stol med det faktum att det finns platser i Sverige där vårdvalet hittills inte fått effekt. I de nordligaste landstingen i Sverige med en stor andel glesbygd är antalet nyetablerade vårdgivare få. Där har entreprenörers innovationskraft och individens valfrihet fått stå tillbaka på grund av att systemet utformats så att glesbygdsområdena missgynnas. Det är lite märkligt att det enda landsting utanför Stockholm som tillåter en-läkarenheter är Kalmar län. Det är inbyggt här för att i glesare områden möjliggöra små enheter så att man även på landsbygden kan ha nära till vården. Här har landstingen något att fundera på! Man borde möjliggöra för mindre enheter och bl a arbeta med smalare basuppdrag. Det är märkligt att de landsting med de största behoven av mindre enheter har väldigt breda basuppdrag som omöjliggör landsbygdsverksamhet. Gör det möjligt att växa in i vårdvalsuppdraget och lösa uppgifter genom samarbeta med andra enheter. Här behövs en mycket större flexibilitet!


Vårdvalet är en framgång i Sverige, men det kan fortfarande göras bättre, men det kräver att man sätter patienterna i centrum, inte systemen!


Här hittar ni rapporterna Vårdanalys:
Inga kommentarer: