onsdag, april 28, 2010

Tillgängligheten ökar förtroendet för sjukvården

Idag presenteras den sk Vårdbarometern, som mäter patienternas upplevelse av vården i sin helhet. Det är en undersökning som görs varje år och som därför ger möjlighet till jämförelser över tid.

Det som är väldigt intressant är att väntetiderna till vården upplevs allt mer rimliga av patienterna och denna uppfattning har särskilt förstärkts de två senaste åren. Här börjar nu en kombination av Alliansregeringens satsning på bekämpning av väntetider genom kömiljarden och hårt arbete ute i vården ge resultat. Sedan kan det konstateras att fortfarande varierar denna upplevelse mellan landstingen.

Landstinget i Kalmar län prioriterar Hälsofrågorna. Men man kan tyvärr inte säga att det ännu fått genomslag i vården. Det är endast 30% av patienterna som upplever att doktorn vid något besök under året tagit upp livsstilsfrågor. Om hälsouppdraget och det förebyggande arbetet ska bli tydligt måste den andelen öka. När man dessutom ser till hur många som anser att råden påverkat livsföringen så är det relativt sett väldigt få. Om det förebyggande arbete ska utvecklas till en viktig beståndsdel i vardagsvården så måste insatserna på detta område öka.

I Kalmar län kan man konstatera att en alldeles för liten andel av befolkningen känner till sina rättigheter utifrån vårdgarantin, det gör att färre får en möjlighet att få vård i tid och det är väldigt negativt.

I vårdbarometern följer man också upp om medborgarna upplever sig ha en fast vårdkontakt. Det utvecklas positivt i landet och intressant är att Kronoberg som införde vårdval för ett år sedan gör ett rejält steg uppåt, även om jag anser att det fortfarande är för få som anser sig ha en fast vårdkontakt. Kalmar läns invånare är ganska nöjda och med införandet av vårdval torde det kunna bli ännu bättre i vårt län.

Vårdbarometern ger möjlighet till många intressant reflektioner och en möjlighet att utveckla vården i respektive landsting - det är bra!

Inga kommentarer: