torsdag, februari 18, 2010

Patienternas upplevelse räknas

Idag presenteras resultatet av den första breda patientenkäten som gjorts i landet och länet. Resultaten som presenteras i bl a Östran , Radio Kalmar , VT  eller DN  visar på att i sin helhet är medborgarna nöjda med hur man upplever mötet med landets vårdcentraler och bäst klarar sig Kalmar län och Halland.
Om man tittar lite närmare på resultaten så visar det ju sig att finns en ganska stor spännvidd mellan de olika landstingen och går man ner på vårdcentrals nivå så är skillnaderna mellan bedömningarna väldigt stora. Detta utgör ju nu grunden dels för ett förbättringsarbete på respektive vårdcentral, men gör det också möjligt för patienterna att göra ett mer välgrundat val av var man vill bli listad som patient inom ramen för vårdvalet. För patienterna är det ju tur att riksdagen har lagstiftat att alla medborgare ska ha rätt att välja vårdcentral annars hade det ju varit lätt sorgligt att idag få informationen att grannarna har en vårdcentral de blivit tilldelade som man upplever fungerar utmärkt, medan man själv är geografiskt tilldelad en annan vårdcentral som inte fungerar så väl. Med vårdvalet utvecklat över hela landet blir dessa patientbedömningar en viktig pusselbit när man som enskild eller familj ska välja var man vill ha sin fasta vårdkontakt.

Det finns dock en dimension som saknas i detta material och som vården måste utveckla under kommande år - det är kvaliteten i vårdinsatsen, dvs blev det resultat av mitt besök i vården. Här saknas idag fungerande och breda kvalitetsregister som kan bidra till denna typ av bedömning, här finns nästa stora utmaning.

Redovisningen i Kalmar län visar också på ett slags paradigmskifte i landstingets sätt att fungera. Resultaten presenterades idag av den sk hälsovalsenheten som är fristående från den offentligt drivna primärvården och den ska företräda landstinget som beställare av primärvård i länet oavsett om det är privat eller offentliga enheter. I resultatredovisningen redovisas offentliga och privata enheter likvärdigt, det är också ett stort steg framåt och visar vart vi är på väg.  Sedan är det skönt att alla landstingsfinansierade enheter (privata och offentliga) i ett nationellt perspektiv klarar sig väldigt bra och att den patientupplevda kvaliteten är hög! Grattis alla ni som i vardagen sliter för en bra verksamhet - ni har idag fått ett kvitto på att ni är på rätt väg!

1 kommentar:

Bodil Johansson sa...

Jag fick för en tid sedan svara på enkätfrågor efter att jag gjort ett besök på min (privat drivna) vårdcentral. Reagerade då just på att man inte frågade om besöket gav någon bättring el dyl. Men framför allt reagerade jag med förundran över att när jag gör ett besök hos min (ganska nya)privata läkare undrar man hur jag blir bemött, men under i runda slängar 45 år som jag med jämna mellanrum besökt öronmottagningen (utom en tid när jag åkte till Linköping), har jag ALDRIG fått tillfälle att svara på vad jag har för åsikter om den vården...