tisdag, januari 12, 2010

VårdIT än en gång i turbulens

I morse hade Barometern nyheten att landstinget nu köper in ny programvara och teknik för att säkra den data som finns i Cosmic. Det kan ju verka ok. Men när man sedan kan läsa att man när man gjort detta gjort en direktupphandling och brutit mot upphandlingsreglerna, köpt ett system som inte är EU godkänt och ett system som ännu inte är färdigutvecklat.... ja då blir man orolig.

Därför har vi gemensamt från Allianspartierna lämnat in nedanstående skrivelse idag med begäran om information kommande måndag på LSAU.

Begäran om information angående landstingets IT-system


Landstinget drabbades i augusti 2008 av ett stort IT-avbrott. Avbrottet visade på att Landstinget i Kalmar län har ett IT-system som inte är driftsäkert och som inte har tillräckliga tekniska säkerhetsmarginaler. Vi krävde då att landstinget skulle vidta lämpliga åtgärder för att undanröja de problem som fanns/finns. Under det senaste året har vi vid flera tillfällen efterfrågat information om hur arbetet går. Vi har vid dessa tillfällen fått svaret att arbete pågår, men att det inte brådskar. Det är därför med förvåning vi, enligt tillgängliga uppgifter, konstaterar att något, som närmast kan beskrivas som panik, har drabbat verksamheten och man har avvikit från de regler som gäller vid upphandling av produkter och tjänster.

Vi kräver därför information på kommande arbetsutskott och svar på bl.a. följande frågor:

1)      Har direktupphandling använts? På vilken juridisk grund har i så fall detta beslut fattats? Varför blev det plötsligen så bråttom?
2)      Är det korrekt att man upphandlat ett system som inte är godkänt för användning inom EU-området? Varför görs i så fall detta? Finns det fler, av de landsting där Cosmic är i bruk, som avser att använda det upphandlade systemet?
3)      Är det korrekt att programvaran och tekniken inte är färdigutvecklad? Hur fungerar i så fall detta i relation till Cosmic som är under ständig förändring och utveckling? Vilka kostnader beräknar man för detta och vilken kompetens behövs i landstingets IT-verksamhet för att hantera denna utveckling?
4)      Hur är införandesituationen för Cosmic-systemet? Kommer den försenade tidtabellen kunna hållas, eller förväntas nya förseningar?
5)      Vilka åtgärder avser man att vidta för att återupprätta förtroendet för hela VårdIT-systemet?


Vi förväntar oss fullständig information på kommande arbetsutskott i dessa frågor.


Nu får vi se vilka svar som ges!

Inga kommentarer: