torsdag, januari 07, 2010

Patientsäkerhet i fortsatt fara

Häromdagen skrev jag om patientsäkerhet utifrån perspektivet bristande rutiner för Lex maria anmälningar - de görs allt för sent. Idag rapporteras det i bl annat Ekot att läkemedelsbiverkningar dödar upp till 400 människor varje år enligt en studie. Detta är inget okänt fenomen i sjukvården utan något som diskuteras ganska ofta. Men eftersom så mycket i vården handlar om läkemedelsbehandlingar och att vi behandlar allt fler sjukdomar i allt högre åldrar så blir detta ett allt större bekymmer.

Det finns två saker som jag tror är viktiga att man agerar på- Det första är att utveckla och sprida kunskapen om hur läkemedel fungerar för den äldre människan. Här finns det stora brister i kunskap hos läkarkåren och det brister dessutom i forskning så vitt jag kan förstå. Det är också så att det är svårt att få någon läkare att ompröva och sätta ut ett läkemedel som en kollega satt in. Jag tror att det behöver göras både forsknings och utbildningsinsatser om läkemedel för äldre. Men det behövs också att patientansvaret och rätten för att inte skriva skyldigheten för en doktor att ta ett sammanhållet ansvar för en patients läkemedelssituation behöver förstärkas.

Det andra som behöver ske är en förbättring av IT stödet. I vårt landsting kommer det bli bättre när Cosmic är färdig infört senare i år. Ett viktigt nästa steg blir införandet av den s k Nationella Patientöversikten som gör att delar av min journal kan vara tillgänglig över hela landet. Men införande av IT system har gått långsamt i sjukvården. Det beror nog dels på bristande investeringar, men dels på att det är väldigt komplext och ställer krav på förändrade arbetssätt i vården - framförallt standardisering och ökad rutinisering - vilket inte är helt enkelt i sjukvården.

För Allianspartierna tycke jag det borde vara självklart med en stor satsning inför nästa mandatperiod på forskning och utbildning inom detta fält!

Inga kommentarer: