måndag, januari 04, 2010

Regionala möjligheter skapas av bra kollektivtrafik

Radio Kalmar redovisar idag hur arbetspendlandet till närliggande regioner ökar, detta trots att kollektivtrafiken inte är särskilt utformad för detta på alla håll i länet. När man dessutom vet att KLT det senaste året har haft mycket strul med Stångådalsbanan och Tjustbanans trafik ( eller snarare misskött den) och kan notera att trots detta har resandet ökat eller i vart inte minskat trots att det varit mer buss än tåg. Så kan man lätt inse vilken potential det finns i att tätare binda ihop vårt län med övriga län.

På flera håll i länet förbättras nu infrastrukturen eller det kommer att ske de närmaste året. Utmaningen kommer nu att bli att nyttja detta för att förbättra resmöjligheterna både inom länet och till närliggande regioner. Den utmaningen åvilar både KLT och dess 13 ägare. För min personliga del tror jag att vi för att skapa mer tryck i denna utveckling behöver ändra ägarskapet till KLT så att det blir mer koncentrerat och att den politiska hanteringen blir enklare och entydigare. Jag tror att i ett senare nästa steg är det nog så att vi ska se om man kan skapa trafikbolag som oavsett hur snabbt regionbildningen sker täcker flera län. Det skulle till exempel vara bra att hitta en gemensam lösning med Kronoberg och Jönköping så att vi kan lättare utveckla inlandstrafiken, både buss och tåg.

För landstinget är detta en växande fråga, järnvägsresandet ökar och här i sydost behöver nu trafiken utvecklas så att integrationen för Linnéuniversitet förstärks, integrationen mellan de tre städerna förstärks. Detta är saärskilt viktigt att redan nu förbereda eftersom det tar tid att skaffa tågset - det kommer behövas när Emmaboda banan äntligen blir färdig 2012-2013.

Det är dags för strategiska beslut som tar tillvara de möjligheter länet har att utvecklas - satsning på kollektivtrafik som underlättar pendlandet är ett sådant område som behöver hanteras under 2010!

1 kommentar:

Anders sa...

Ett litet och kanske för framtiden oväsentligt inlägg ang. kollektivtrafiken.
Har gått i pension och ställt bilen allt längre tider i garaget och valt kollektivt resande mellan Färjestaden och Kalmar i första hand. Ovan vid detta färdsätt har jag upptäckt att tidtabell vid busshållplats ofta saknas. Undrar man när bussen går eller kommer uppmanas man att SMS:a KLT eller ringa för att få reda på detta.
Hur många, både yngre och äldre än jag, nyttjar mobil och kan via SMS ta reda på detta?
Ibland i spar- och vinstiver dras själklar information in.
Tråkigt.