fredag, juni 11, 2010

En förbättringsagenda för nästa mandatperiod

Idag har vi från Allianspartierna i landstinget presenterat vår gemensamma valplattform för den kommande mandatperioden. Vi fokuserar den på fyra områden:
* Barn – Barnsjukvård på barns villkor!
* Äldre – Sjukvårdens VIP-kunder ska få VIP-sjukvård!
* Psykiatrin – En utvecklad och kvalitetssäkrad psykiatri
* Rehabilitering – en rehabilitering värd namnet!

Dessutom markerar vi väldigt tydligt att vi kommer göra något åt de ohemula avgiftshöjningar vänstergänget genomfört och vi fortsätter satsningar som pågår i landstinget:
*  fortsätta satsningen på cancervården med utvecklade behandlingsformer, garanterad vård
i tid och robotkirurgi m.m.
* ligga i framkant inom hjärta, stroke och diabetes i enlighet med det förbättringsarbete
som pågår
* göra en satsning för att kunna erbjuda patienter i Kalmar län Europas säkraste vård

Men det jag ör mest stolt över är den vision och de värderingar för utveckling av vården i kalmar län som vi presenterat. Den bygger på ett rejält processarbete och ger en bra bild av vilka värderingar och ambitioner som kommer leda oss under kommande mandatperiod. Vi har uttryckt oss på följande sätt:

Vi har en vision för hälso- och sjukvården i Kalmar län
Vi vill skapa en hälso- och sjukvård som:
  • är lyssnande - Det handlar t.ex. om att patienternas erfarenheter och kunskaper tillvaratas
  • för att utveckla vården och att patienterna får ett värdigt bemötande.
  • är mänsklig - Det betyder t.ex. att den palliativa vården fungerar med värdighet i hela Kalmar län och att vården formas utifrån patienternas perspektiv m.m.
  • är nära, tillgänglig och gränslös - Det kan handla om att samverkan med andra vårdgivare såsom kommunerna fungerar mycket bra. Det kan också handla om att vården är köfri och finns geografiskt så nära medborgarna som möjligt.
  • sätter patienten före systemet - Det handlar bl.a. om att det råder fri etablering i primärvården och att vården är jämställd och jämlik, samt att vårdprocesserna är formade utifrån patienternas bästa.
  • tar sikte på hälsa - Det innebär bl.a. att det förebyggande arbetet i vården är i fokus och att landstinget tillsammans med andra driver på för en jämlik hälsa bland invånarna.
  • är i framkant - Det handlar bl.a. om att vårdkvaliteten i länet är den bästa och såväl behandlingsmetoder som läkemedel följer med i utvecklingen.
  • gör det möjligt för patienten att välja det bästa - Det handlar bl.a. om att länets invånare har frihet att välja vårdgivare även utanför länet och kompetensutvecklingen och vårdutvecklingen gör att vården i Kalmar län är konkurrenskraftig.
  • är utvecklande och lärande i vardagen Det innebär bl.a. att strategin för framtiden är att förbättra vården för varje dag och att lärandet stimuleras och belönas i landstingets verksamhet.
Nu har vi lagt grunden för en positiv och framtidsinriktad valrörelse när vi ber om ett gemensamt mandat att leda landstinget de kommande fyra åren.

I pressen får vi se vad det ger för avtryck, men i Radio Kalmar är det redan ute.

Inga kommentarer: